Modlitby za uzdravenie – zborníček

Modlitba za rodinu

Nebeský Otče, prichádzam k tebe ako tvoje dieťa a vyznávam, že ťa veľmi potrebujem. Potrebujem ťa v oblasti fyzického, emocionálneho i duchovného zdravia a v oblasti medziľudských vzťahov. Mnohé z mojich problémov sú spôsobené mojimi vlastnými zlyhaniami a hriechmi. V pokore ich teraz pred tebou vyznávam a prosím o odpustenie… (môžeš ich konkrétne menovať). Tiež ťa prosím, aby si odpustil aj mojim rodičom, starým rodičom i ďalším predkom ich hriechy a zlyhania… (ak ich poznáš, môžeš ich konkrétne menovať). S tvojou pomocou úprimne každému odpúšťam. Zvlášť chcem odpustiť tým – živým alebo mŕtvym – členom mojej rodiny, ktorí priamo akýmkoľvek spôsobom urazili mňa alebo mojich najbližších a spôsobili mi akúkoľvek škodu.
V mene tvojho Syna Ježiša a v moci Ducha Svätého ťa, Otče, prosím, vysloboď mňa a celú moju rodinu zo všetkých zväzujúcich pút i spod vplyvu zlých duchov. Zároveň ťa prosím, aby si žehnal mňa i všetkých mojich živých príbuzných. Všetkým zosnulým príbuzným zase prejav svoje milosrdenstvo a daruj im večnú spásu.

Prikáž svojim anjelom, našim ochrancom, aby sa utáborili okolo nás. Daj, aby nám archanjel Rafael, patrón uzdravenia, sprostredkoval tvoju uzdravujúcu moc v tých oblastiach, v ktorých to každý jeden z nás najviac potrebuje. Nech sa tvoja uzdravujúca sila v tejto chvíli uvoľní a nech pokračuje až tam, kam to ty dovolíš.
Pane, daj, aby sme všetci mali ešte hlbšie spojenie s tebou a s tvojím Synom v Duchu Svätom. Nech Svätá Trojica preniká našu rodinu svojou nežnou a vrúcnou prítomnosťou, aby sme si všetci uvedomovali túto lásku a prejavovali ju v našich vzťahoch. Všetky naše potreby, o ktorých nevieme, ti v tejto modlitbe predkladáme a modlíme sa vo vzácnom mene Ježiš. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup –
metropolita, ABÚ Košice – Prot. č. 1170/16, 21. 10. 2016.)

Celý zborníček k stiahnutiu tu:

Zdroj: https://www.faradojc.sk/wp-content/uploads/2020/11/MODLITBY-ZA-UZDRAVENIE.pdf

Comments are closed.