Jak nalézt životního partnera

aneb došel jsi u Hospodina zalíbení?

Za Ježíšem přišel bohatý mladý muž a ptá se: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych získal věčný život?“ Ježíš odpověděl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh!“ Proč Ježíš takto odpovídá? Říká tím, že on sám dobrý není? Nic takového. Bůh učinil člověka dobrého, ale skrze hřích a nezávislost se každý stal zlým a ztratil původní krásu. Ježíš mladíkovi ukazuje, že je hříšný (i když má navenek vysokou morální úroveň) a že on sám nemůže nic udělat pro svoji záchranu. Vede ho také k tomu, aby si plně uvědomil, co říká. Jestliže Ježíše nazývá dobrým, nechť k němu také přistupuje jako k dobrému – jako k tomu, který přichází od Boha a je Boží Syn. Nechť ho vidí jako zachránce ze slepé uličky vykoupení skrze vlastní výkon a skutky a nechť ho přijímá jako Pána, který je hoden poslušného následování. Bůh je dobrý a Ježíš – ten, který je Pánem z nebe – je dobrý. Jen u toho, který je dobrý, můžeme najít záchranu a při stvoření nám darovanou (a skrze hřích ztracenou) krásu a slávu. Bůh je zdroj všeho dobrého. Vše, co Bůh dělá a říká, je dobré. A vše, co dává, je dobré.

Dobrý nalézá lásku u Hospodina. (Př 12,2a KB)

Ten, kdo pochopil, že se dobrým nemůže stát vlastním úsilím a kdo přišel ke studnici spasení v Ježíši Kristu, přijímá zdarma věčný život. Bůh mu odpouští, přijímá ho a dává mu poznávat to, co převyšuje poznání – svoji lásku. Čím více v nás dobrý Bůh může působit skrze Ducha svatého a čím více jsme na něm závislí a jemu vydaní, tím více můžeme prožívat jeho lásku. Jsme smířeni s Bohem a on si nás oblíbil. Pro víru v Ježíše Krista jsme se Bohu zalíbili. Prožíváš Boží přízeň? Dobrým a spravedlivým se stáváš, když se necháš obdarovat Boží láskou. Největší dar a projev této lásky je zástupná smrt Ježíše Krista za tvé hříchy. Přijmi tento vše převyšující dar a na cestě následování svého dobrého mistra si stále uvědomuj a přijímej Boží přízeň. Líbíš se Bohu!

Pokračuj v čítaní

Zlaté pravidlá dobrých vzťahov

Mať dobré vzťahy je dar od Boha. Bohu záleží na vzťahoch a budovanie dobrých vzťahov si vyžaduje proces. Pomôžu nám k tomu zlaté pravidlá.

NEMÔŽEŠ BYŤ PRIATEĽ S KAŽDÝM, ALE MÔŽEŠ BYŤ PRIATEĽSKÝ KU KAŽDÉMU.

Nemôžeš ani nemusíš byť priateľ s každým, to nie je tvoja povinnosť – ani kresťanská. Ale priateľský a prívetivý môžeš byť ku každému – k ľuďom, ktorých stretávaš alebo s ktorými prichádzaš do kontaktu. Aj k tým, ktorí ťa zranili, či nie sú „tvoja krvná skupina“.
Priateľov si najlepšie nájdeš tak, že budeš robiť niekomu priateľa, nebudeš čakať a nepovieš si: „Bože, pošli mi priateľa. Nech je fakt dobrý priateľ,“ ale rozhodneš sa, že niekomu poskytneš svoje priateľstvo.

VŠETKO, ČO CHCEŠ, ABY ĽUDIA ROBILI TEBE, ROB AJ TY IM.

Toto pravidlo určite poznáš a dokonca v Biblii má aj nadpis „Zlaté pravidlo“. Nájdeš ho v Matúšovi 7,12 a podobne v Lukášovi v šiestej kapitole: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im, lebo to je zákon a proroci.“ V týchto slovách sa skrýva to, čo hovoril Zákon: „Milovať budeš Boha a milovať budeš blížneho.“ Ježiš to predkladá ako jednoduchú vec a ako zhrnutie celého Starého Zákona. Nový Zákon k tomu pridáva milosť. Keď budeš ľuďom robiť to, čo chceš, aby ľudia robili tebe, vtedy tvoje vzťahy zažijú naozaj prevratné veci. Do toho nás pozýva Božie slovo. V negatívnom zmysle sa dá povedať: „Čo nechcete, aby ľudia robili vám, nerobte ani vy im.“ Keď sa toho budeš držať, možno sa zastavíš a povieš si: „Toto nechcem, aby ľudia robili mne, neurobím to ani ja.“ Uvidíš, že to prinesie veľa požehnania do tvojich vzťahov, lebo v tom je skrytý boží zámer pre ľudí.

Pokračuj v čítaní

Moc odpuštění (David Wilkerson)

Odpuštění není jen jednorázový skutek, ale způsob života, který nás má dovést do všech požehnání v Kristu: „Já vám však říkám: Milujte své nepřátele! Žehnejte těm, kdo vás proklínají, konejte dobro těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují, abyste byli synové svého Otce, který je v nebesích“ (Matouš 5:44–45).

Podle Ježíše není odpuštění o tom, že si vybereme nebo zvolíme, komu bychom měli odpustit. Nemůžeme říci: „Tys mě příliš zranil, tak ti neodpustím.“ Kristus nám říká: „Nebo milujete-li ty, kdož vás milují, jakou odplatu máte? Zdaliž i publikáni téhož nečiní?“ (5:46).

Nezáleží na tom, kdo k nám může chovat zášť, kdo nás nenávidí. Jestliže se budeme snažit si to udržet, povede to k hořkosti, která otráví každou stránku našeho života. Neodpuštění způsobí duchovní nouzi, slabost a ztrátu víry, což ovlivní nejen nás, ale každého v našem okruhu.

Během padesáti let své služby jsem viděl strašnou devastaci v životech těch, kdo odmítli odpuštění. Jednou jsem viděl muže, který padl mrtev v záchvatu hořkosti, způsobené jeho odmítnutím odpustit. Někdo ho urazil a on své zranění nikdy nepustil. Tak asi minutu kvůli tomu zuřil, svíral pěsti a jak byl tím vším zdrcený, jeho mrtvé tělo se zhroutilo přes stůl.

Ale také jsem viděl úžasnou moc ducha odpuštění. Odpuštění mění životy, způsobí, že se otvírají nebeská okna. Naplňuje naše poháry duchovního požehnání až po okraj překypujícím pokojem, radostí a odpočinkem v Duchu svatém. Ježíšovo vyučování o tomto předmětu je velice specifické, a jestliže chcete přejít do této nádherné oblasti požehnání, potom věnujte pozornost Jeho slovům a chopte se jich.

Pokračuj v čítaní

Výchova – kde je dôležitejší vzťah ako poslušnosť

Ako veľmi nás ovplyvnila výchova založená na bezpodmienečnej poslušnosti? Aký vplyv má takéto rozmýšľanie na naše deti, vnúčatá a ich budúcnosť a ďalšie vzťahy? Aký vplyv má takáto výchova na chápanie Boha ako nášho Otca?
Prečo dnes ľudia riešia svoje problémy alkoholom, pornografiou, peniazmi či zostávaním v práci?

 

Prevzaté z  YouTube – Abba school)