Boj o Tvoju dušu – veštenie

2117 Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získal zdravie -, vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte odsúdeniahodnejšie, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov. Aj nosenie amuletov si zasluhuje výčitku. Špiritizmus je často spojený s vešteckými a magickými praktikami. Preto Cirkev upozorňuje veriacich, aby sa ho chránili. Uchyľovanie sa k tzv. tradičným spôsobom liečenia neoprávňuje ani vzývanie zlých mocností, ani zneužívanie dôverčivosti iných.
Boh nás stvoril ako bytosti, ktoré nepoznajú svoju budúcnosť. Stalo sa tak, lebo ak by človek poznal svoju budúcnosť, nežil by v slobode. Ak by napríklad vedel, že v štyridsiatke zomrie, bol by v strachu a nežil by prítomný okamih. Žil by v depresii, plný nešťastia, zameraný stále na to, čo sa má stať. Ak by zase niekto iný vedel, že sa mu niečo stane o tri dni, mohol by začať robiť rôzne výtržnosti a žiť zvrhlo, lebo by mu už bolo všetko jedno. No samozrejme to všetko závisí od povahy jednotlivca. Čiže každopádne je veľmi dobré, že človek nepozná svoju budúcnosť. Pri veštení sa používajú tieto metódy:
• polohy kariet (tarot),
• konštelácie čísel týkajúcich sa osoby alebo udalosti (numerológia),
• obrazy na vodnej hladine alebo v zrkadle (katoptomantia),
• druh plameňov obetných ohňov (pyromantia),
• pohyb pramenistej vody po vhodení predmetov (hydromantia),
• správanie mačiek (felidomantia),
• správanie rýb (ichtyomantia),
• chôdza koní v sprievodoch (hippomantia),
• odraz svetla sviečok na drahokamoch (litomantia),
• vrásky na čele (metopomantia),
• správanie myší a potkanov a zvuky, ktoré vydávajú (myomantia),
• farba a chuť vína (oenomantia),
• sny a nočné vízie (oneiromantia),
• odlesk slnečného svetla na nechtoch (onychomantia),
• tvar a pohyb oblakov (nepelomantia),
• rast cibule (chromniomantia),
• druh hysterického smiechu (gelomantia),
• správanie hadov (ofiomantia),
• tvary, ktoré vznikajú pri kvapkaní vaječného bielka do vody (ovomantia),
• zárezy na ramennej kosti zvieraťa (skapulomantia),
• vzhľad alebo stav pečene obetných zvierat (hepatoskopia),
• zajakávanie sa osoby v extáze (chresmomantia),
• zrkadlenie kryštálov (kryštalomantia),
• akustický efekt umývadiel (lekantomantia),
• tvary vtáčieho kŕdľa (ornitomantia),
• útvary z vosku naliateho do vody (keromantia)
• tvar rúk a smer čiar na dlani (chiromantia)
• tvar plameňov horiacich faklí (lychnomantia),
• počet a farba ovocných cukríkov, náhodne vybratých z originálneho balíčka a mnoho ďalších metód.
 
Z týchto rôznych praktík môžeme vidieť, že sa veští pomocou všeličoho možného. No základné mechanizmy veštenia sú stále tie isté. Teraz trochu podrobnejšie rozoberieme niektoré z praktík, hlavne tie, ktoré sa najčastejšie používajú.
(por. J. Maretta: Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete)
Mnohí si pletú veštenie s jasnovidectvom. Rozdiel je v tom, že jasnovidec prostredníctvom vízií vyjadruje spontánne zážitky, ktoré mu bez akejkoľvek prípravy sprostredkúva sama osoba, zatiaľ čo veštec narába s istými osudovými znameniami a pri svojej práci využíva isté prostriedky (napr. zrkadlá, karty, čiary na dlaniach, kyvadlá a pod.), ktoré mu sprostredkúvajú veštbu.
Čo teda vieme o nadprirodzených javoch? Na základe výsledkov bádania a výskumu v oblasti pôsobenia nadprirodzených javov možno všetky nadprirodzené javy zaradiť podľa zdroja sily a schopnosti do jednej zo štyroch kategórií:
1. Božské sily — zdrojom nadprirodzenej sily a nadprirodzených schopností je sám Boh, alebo presnejšie Duch Svätý.
2. Démonické sily — zdrojom nadprirodzenej sily a nadprirodzených schopností je diabol alebo démonické sily.
3. Psychologické sily — ak človek neverí v existenciu nadprirodzených javov. Z tohto pohľadu sa nadprirodzené javy vysvetľujú ako extrémny druh exhibicionizmu, napr. plač od radosti alebo hysterické záchvaty smiechu pri oplakávaní mŕtveho.
4. Umelé sily — nadprirodzené javy (sily a schopnosti) sú výsledkom umelého pôsobenia danej osoby.
 
Písmo Sväté na mnohých miestach zakazuje veštenie, preto nie je božské.
Veštenie je skôr akýmsi druhom či vetvou modloslužobníctva. Keďže niektorí ľudia sú skutočne obdarení schopnosťou predpovedať budúcnosť (nadprirodzenou schopnosťou), zdrojom ich sily je jedna z posledných troch uvedených možností. My sa zameriame na démonické sily, to znamená, že nadprirodzená schopnosť predpovedať budúcnosť je démonickou silou, ktorou je človek obdarený s cieľom, aby on sám a prípadne aj ďalší preniesli svoju vieru v Stvoriteľa na stvoreného – Zlého.
Ak vychádzame z našej definície veštenia, do tejto kategórie a pod tento spoločný názov môžeme priradiť  nasledujúce okultistické činnosti:
1. Astrológia
2. Veštenie z kariet – kartomantia
Je to druh veštenia pomocou zvláštne vyzerajúcich kariet. Ide o tzv. „tarotové karty“. Ich pôvod nie je veľmi známy, mienky autorov sa rozchádzajú. Niektorí tvrdia, že vznikli v starovekom Egypte, iní, že v Ríme okolo 1. storočia. V minulosti boli známe ako škatuľka malých hlinených alebo voskových tabuliek, pomaľovaných mnohými čudnými znakmi. Dnes sú známe ako 78 obrázkových kariet so záhadnými znakmi a symbolmi. Obsahujú 56 normálnych hracích kariet a 22 špeciálnych. Tieto karty majú iné zobrazenia: milovníka, blázna, obesenca, diabla. Každá má svoj vlastný význam. Tí, ktorí hľadajú pôvod kartových hier v starovekom Egypte, hovoria o hermetickom tarote. Najpravdepodobnejšie však je ich pôvod v stredoveku.  Aj táto technika veštenia, v ktorej sa vykladajú karty, a tým sa predpovedá človeku budúcnosť, (niekedy na presvedčenie zákazníka aj minulé udalosti zo života), sa deje pomocou vplyvu démonických síl.
3. Veštenie z ruky. Veštenie z ruky je predpovedanie budúcnosti na základe výkladu čiar na ľudskej dlani. Podľa okultistov má každý človek na dlani štyri hlavné čiary — srdce, hlavu, osud, život a sústavu siedmich planét — Merkúra, Apolla, Saturna, Jupitera, Venuše, Marsu a Mesiaca. Vešteniu z ruky sa hovorí aj chiromantia. Pod veštenie z ruky patria aj ďalšie oblasti bádania: chirológia (vedecká náuka zaoberajúca sa interpretáciou čiar na ruke a tvaru ruky) a grafológia (interpretácia písma). Chirológia a grafológia čerpajú z vedeckých poznatkov, čo sa o veštení z ruky v nijakom prípade nedá povedať.
Z historického hľadiska možno o veštení z ruky hovoriť už v starovekom Ríme. Keďže prvé astrologické názory splývali s veštením z ruky, mnohí sú presvedčení o tom, že veštenie z ruky vymysleli babylonskí kňazi, a preto je staré asi štyritisíc rokov.
Chiromantia – čítanie z ruky
Chiromantiu odlišujeme od grafológie – vykladanie rukopisu, ktoré bolo známe už v starom Ríme. Používali ju už Arabi. Chiromanti skúmajú smer štyroch alebo viacerých čiar na ruke, ktoré, značia srdce, hlavu a osud, ako aj sedem planetárnych „vrcholov“, nazvaných po Merkúre, Apole, Saturne, Jupiteri, Venuši, Marse a Mesiaci. Je tu teda aj vzťah k astrológii. Čítanie z rúk sa väčšinou nazýva „chiromantia astrologica‘ a pod týmto názvom sa prednášalo aj ako vedecká disciplína, v súčasnosti prikladá chiromantia význam aj prstom. Väčšinou sa pri veštení prikladá väčšia dôležitosť ľavej ruke pred pravou. Mal som možnosť nahliadnuť do knihy pod názvom Abeceda okultizmu alebo využitie tajných vied v praxi. Nachádza sa v nej aj stať o chiromantii, o ktorej sa sama autorka vyjadrila, že je to „zaujímavá veda z okultnej disciplíny“. Okultizmus je biele rúcho pre samotného Satana. Okultizmus je nebezpečenstvo, ktoré číha zabalené v pozlátku.
4. Veštenie pomocou prútika, kyvadla, radiastézia, fabdomancia. Ide o hľadanie skrytých predmetov pomocou prútika, kyvadla, konára alebo iného predmetu. Názov radiastézia vychádza z tvrdenia, že všetko vysiela žiarenie.
Ten, kto praktizuje túto metódu, sa volá prútkár. Zvyčajne používa rozdvojenú vetvičku v tvare V, pomocou ktorej hľadá vodu, minerály, ropu a pomocou predmetov nosených na tele aj osobu. Historicky je používanie prútika a kyvadla známe už zo staroveku. Čínsky cisár Ju používal magický prút. Podľa Hóšea 4,12 bol Izrael vystavený nebezpečenstvu prevziať od Kaánancov prútkárstvo. Hľadanie vody pomocou lieskových prútov spomínajú už starí Gréci, Rimania, Skýtovia i Germáni. Grécki filozofi sa pomocou kyvadla a abecednej tabuľky pokúšali nájsť meno budúceho Cézara. V stredoveku sa prúty a kyvadlo používali na hľadanie studní a rudných žíl. Dnes sa prútom a kyvadlom hľadá takmer všetko. Kurt Koch vo svojom diele Kresťanské rady a okultizmus o kyvadle a prútoch hovorí: „Z tohto historického pohľadu si musíme uvedomiť jeden fakt. Používanie kyvadla a prútov má totiž z hľadiska dejín korene už v pohanskom veštení. Mojžišovské a prorocké náboženstvo Izraela viedlo preto aktívny boj s týmito pohanskými vešteckými praktikami.“
Radistézia
Ide o druh veštenia, v ktorom si veštec pomáha prútikom alebo kyvadielkom – závažím zaveseným na tenkej niti alebo vlase. Kyvadlom môže byť napríklad zlatá obrúčka, náušnica, prívesok alebo hoci aj nejaká skrutka. Názov radistézia vychádza z tvrdenia, že všetko vysiela  žiarenie. V radistézii je najznámejší prútik. Ide o vetvičku v tvare „V“. Väčšinou sa používa liesková vetvička. Človek, ktorý pomocou nej hľadá vodu, sa volá prútikár. Prútikár vychádza z tvrdenia, že vodné žily vysielajú žiarenie a to núti prútik otočiť sa smerom dole alebo hore. Veda však toto tvrdenie vyvrátila. Kyvadlo sa dnes často používa na hľadanie zmiznutých osôb (napríklad nad mapou sa rozkýva kyvadlo a zastaví sa tam, kde je stratený človek), na hľadanie zlata, kovových mincí, atď. Niektorí liečitelia používajú kyvadlo na hľadanie ochorení vnútorných orgánov.  Používanie kyvadla a prútikov má svoje korene v polianskom veštení. Preto Pán prostredníctvom Mojžiša a prorokov vyzýva Izraelitov, aby nepreberali pohanské veštecké praktiky od okolitých národov. Ide o okultné praktiky, ktoré sú v úzkom spojení s démonickými silami. Kyvadlo funguje takým spôsobom, že sa vychyľuje na jednu alebo druhú stranu podľa položenej otázky. Napríklad v miestnosti sú traja ľudia. Veštec, ktorý drží kyvadlo, sa opýta, či sú prítomní traja ľudia. Kyvadlo sa pohne na stranu, ktorá znamená áno. Druhou otázkou môže byť napríklad, či je otvorené okno a podobne. To sa deje preto, aby dotyčný zákazník videl, že to funguje. Po týchto skúšobných otázkach sa ide k „dôležitejším“ otázkam. Napríklad, či mu je partner neverný, či je nezvestný syn mŕtvy, alebo mnohé iné otázky. Vidíme, že je to niečo podobné ako pri špiritizme. Hneď sa nám vynára otázka: „Kto dáva odpovede cez kyvadlo?“ Otázky nie sú smerované Bohu, nie sú smerované ani strážnemu anjelovi, Panne Márii, ani svätcom. Všetko nasvedčuje, že odpovede pochádzajú od „poradcu“ – zlého ducha (démona). Ducha, ktorý neváha pred podsunutím úplne mylnej a niekedy až zdrvujúcej informácie poskytnúť na oklamanie niekoľko pravdivých rád.
Prútkarstvo
Podľa prútkarov sa má prítomnosť geopatogénnych zón prejavovať vznikom alebo zhoršením skoro všetkých chronických nemocí. Aké poruchy môže podľa istej prútkarky vyvolať napr. zóna r. 9 (v 12 bodovej stupnici) ukazuje nasledujúca citácia, humorná pre lekárov, ale horor pre pacienta: „Schudnutie sa prejaví behom niekoľkých mesiacov, ak nedôjde skôr k úmrtiu zo zlyhania orgánovej funkcie, poruchy prudko narastajú, prejavujú sa vyčerpanosťou hormonálnej povahy, apatie – človek ani organizmus nevzdoruje, regenerácia v podstate chýba, vznikajú atrofie a otrava metabolickými splodinami“.
Takéto a podobné strašiaky púšťajú prútkari a mnohí aj s vysokoškolským titulom tomuto veria!
Fyzikálne oddelenie pražskej pobočky Jednoty českých matematikov a fyzikov už roky sleduje túto podivuhodnú činnosť.
Existencia toho, čo prútkari a ich prívrženci nazývajú geopatogénne zóny (dračie žily, Hartmannove zóny, geoaktívne zóny apod.), nebola dosiaľ dokázaná a patrí preto medzi povery.
Tvrdenie o zhubnom vplyve tzv. geopatogénnych zón na zdravie ľudí a zvierat je propagované v televízii a tlači. Tak sa vytvorila situácia, že väčšina našich občanov o účinnosti prútkarenia a tzv. geopatogénnych zón nepochybuje.
Spoločensky negatívne dôsledky tohoto vplyvu sú vážne! Vzniká i nebezpečenstvo vážneho ochorenia, pretože sa človek spolieha na posunutie postele na miesto, ktoré označil prútkar za také, kde nie sú patogénne zóny. Šírenie týchto jednostranných informácii pokladám za veľmi škodlivé.
Skutočnosť, že prutkárstvo patrí do oblasti veštenia, je ľahko dokázať. Totiž prútik nereaguje len na terén, ale i nad mapou, nad plánom bytu, keď sa určujú geopatogénne zóny, ďalej reaguje i nad fotografiami, keď sa zisťuje, kto je z tých, ktorí sú na nich, živý a kto mŕtvy, pomocou prútika sa pýta na budúcnosť, a tu je úplne jasné veštenie, ktoré už nemá a nemôže mať s vedou nič spoločné a je hriechom proti prvému Božiemu prikázaniu.
Univerzitný profesor Ivančič zo Záhrebu píše: „Poznám veľa ľudí, ktorí dostali schopnosť veštenia. Videl som, že modlitba za týchto ľudí pôsobí a že túto silu strácajú. Práve tak strácajú túto silu i prútkari. Pretože skrze modlitbu túto schopnosť strácajú, potom už nie je reč o Božom dare a ani o prirodzenom dare. Keď som povedal jednému radiestéziológovi, aby zistil tzv. geopatogénne zóny, odpovedal mi: «Vám nemôžem nič uškodiť, vy sa modlíte! Pôsobí to sila zla a zlý duch. Dôkazom je, že sa to dá modlitbou zahnať… v Záhrebe som mal prednášku pre radiestéziológov. Bolo ich tam 200. Hovoril som o Pánovi Ježišovi Kristovi a o nebezpečenstve radiestézie. Všetci mi nakoniec potvrdili, že mám pravdu. Mnohí odhodili svoje kyvadla a prútiky a povedali: «K čomu to potrebujeme, poďme za Ježišom Kristom!»“
Dr. F. Madre, diakon hovorí: „Keď k nám prichádzajú ľudia, ktorí sú presvedčení o svojej prirodzenej moci uzdravovať pomocou radiestézie (a magnetizmu) a uisťujú nás, že tento »dar« majú od Boha, aby ním slúžili blížnym, vážime si ich lásku k blížnemu, ale navrhneme im, aby sa podrobili jednoduchej skúške, ktorá by ich nemala odradiť. Obetujme tento dar v modlitbe samotnému Ježišovi Kristovi a nech ho On sám potvrdí, alebo ak nie je od Neho, nech ho takým alebo iným spôsobom odníme. Viacerí takýto pokus odmietli, čo je príznačné pre ich pocit vlastníctva, lebo skrze tento dar sa môže realizovať túžba po moci a ovládaní.
Tí, ktorí sa podrobili tejto skúške, buď túto schopnosť stratili (na ich veľké prekvapenie), alebo si postupne začali uvedomovať nebezpečenstvá týchto praktík. Ukončili to a dali sa do služieb blížnych iným spôsobom“. 
„Bez diskusie môžeme konštatovať, že veľká väčšina súčasných radiestéziologických praktík napomáha vzniku dôverčivosti, ktorá je istým druhom náboženského excesu, kde už človek stráca vlastnú zodpovednosť za svoj život a za život svojich blížnych a tak sa »vzdáva« normálneho používania svojho rozumu a ostatných schopností, ktoré sú mu vlastné.
Poverčivosť v podstate umožňuje únik pred skutočnosťou, reálnosťou toho, čím sme, reálnosťou toho, čomu musíme čeliť, reálnosťou skúšok, ktorými musíme občas prejsť, reálnosťou výberov a slobodných rozhodnutí, ktoré musíme vykonať.
Stačí jeden krok a obyčajná radiestézia (prútkarstvo) sa dostáva do područia veštectva. Určité poznanie budúcnosti, či už je potvrdené, alebo nie, je schopné vyvolať deštrukciu ľudskej psychiky. Radiestézia zaoberajúca sa veštením v skutočnosti zbavuje človeka jeho slobody. Človeka dostáva do monštruóznej pasce predurčenia bez možnosti čohokoľvek meniť, a tu je hriech proti viere v Božiu lásku a prozreteľnosť.“
 
Prútkar
„Prútkarstvo je najobyčajnejší a najbežnejší jav, známy celé stáročia. Ide tu o skúsenosť, ktorú si možno overiť u mnohých ľudí. Javí sa ako schopnosť človeka vnímať zmeny sily vyvolanej prítomnosťou vody.
Hľadanie predmetov alebo osôb
Spočíva v hľadaní neživých a živých predmetov (osôb, zvierat), ktoré sa stratili alebo sú ukryté.
Môže sa to robiť dvoma metódami:
a) priamou, keď sa radiestézista pokúša objaviť dotyčný predmet priamo na mieste napr. kovový kufrík ukrytý v dome alebo zakopaný niekde vo voľnom priestranstve;
b) nepriamou, pri ktorej ide o ten istý cieľ, ale dosahuje sa prostredníctvom ďalších predmetov, ako napr. zemepisných máp, plánov miest a pod. Táto metóda sa veľmi často používa na hľadanie stratených alebo unesených osôb, mŕtvych alebo živých. Kyvadlár uvedie predmet do pohybu nad povrchom zemepisnej mapy kraja alebo štátu, ba dokonca i atlasu sveta, v takom prípade je však zriedkavé, že by skutočnosť potvrdila tieto pochybné špekulácie.“
 
Určenie diagnózy
„Zatiaľ nebola lekársky zistená. Aj tu sú možné dva spôsoby určovania diagnózy priamy a nepriamy. Radiestézista pohybuje svojím kyvadlom nad povrchom tela chorého človeka a pozoruje jeho špecifické pohyby. Podľa toho, či kyvadlo osciluje a natáča sa v smere hodinových ručičiek alebo v ich protismere, radiestézista usúdi, či ten – ktorý orgán je chorý alebo zdravý. Podľa veľkosti amplitúdy alebo aj podľa rýchlosti stanoví, či ide o proces benígny alebo chorobný, dokonca presnejšie, či ide o zápalový, infekčný, karcinogénny atď.
Magnetizéri často holými rukami vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov od pokožky osoby zisťujú choré orgány alebo trakty. Tento istý spôsob zisťovania, avšak nepriamy, je možné využívať aj na diaľku s podmienkou, že radiestézista má k dispozícii fotografiu dotyčnej osoby, alebo aspoň nejaký jej osobný predmet.“
 
5. Psychometria. Psychometria je druh jasnovidectva
 
6. Veštenie zo zrkadla. Veštenie zrkadlom je druh predpovedania budúcnosti, keď sa veštec pomocou krištáľovej gule, zrkadiel, kryštálu kameňa a stojatej vody usiluje odhaliť zločiny, nájsť skryté predmety a diagnostikovať choroby.
Historicky sa veštenie zo zrkadla alebo pomocou krištáľovej gule praktizuje už stovky rokov.
Tento druh veštenia má uviesť do pohybu najmä sily v podvedomí. Sirhan Sirhan, človek, ktorý smrteľne zranil Róberta F. Kennedyho, vášnivý okultista — praktizoval najmä veštenie zo zrkadla. Pri vyšetrovaní tohto prípadu psychoanalytik Dr. Bernard L. Diamond uviedol: „Kľúč k tejto vražde určite spočíva v tajomných Sirhanových experimentoch so zrkadlom. Keď sa Sirhan dostal do tranzu, čarbal stále to isté: „Kennedy musí zomrieť.“ (Time, „Sirhan hľadí do zrkadla“)
7. Numerológia. Numerológia je druh veštenia, ktorý pomocou numerických hodnôt mien a dátumov narodení predpovedá ľudský osud a povahu. Začiatky tohto veštenia musíme hľadať v starovekej histórii, keď sa verilo, že bohovia dali človeku meno, ktoré charakterizuje jeho povahu.
8. Iné druhy. Možno spomenúť ešte množstvo iných spôsobov veštenia. Niektoré menej známe spôsoby veštenia sú: aritmancia (veštenie z čísiel), čítanie z kávovej usadeniny, geomancia (čítanie z bodov), kapnomancia (veštenie z dymu), veštenie z kociek, veštenie z pečienky, liatie olova, pyromancia (čítanie z ohňa), selenomancia (veštenie z mesiaca, veštenie zo slnka, vykladanie snov), tefromancia (čítanie z popola). Kurt Koch však vo svojej knihe Medzi Kristom a satanom správne uvádza: „Technika veštenia sa veľmi často mení, ale sila a duch, ktorý za tým všetkým stojí, sú nemenné.“
 
Ako sa k vešteniu stavia Biblia?
VEŠTENIE  JE V ROZPORE S PÍSMOM SVÄTÝM
I. Bjornstad a S. Jolmson vo svojej knihe Hviezdy, znaky a spasenie vo veku Vodnára uvádzajú. „Ani v židovských, ani v kresťanských posvätných textoch nie je ani najmenší náznak, že by niektorí z patriarchov alebo prorokov poznali veštenie z hviezd… Biblia zdôrazňuje závislosť patriarchov na Bohu vo všetkom, zdôrazňuje, že iba Boh im zjavil tú jedinečnú zvesť, ktorú šírili ďalej.“
„6 A osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu.“  Lv 20,6
 
V časoch Mojžiša vládli veľmi prísne zákony, ktoré trestali tých, ktorí sa venovali okultizmu:
27 Ak niektorý muž alebo žena bude mať v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo schopnosť vykladačstva, musia umrieť. Ukameňujú ich a ich krv bude na nich.“ Lv 20, 27
 
„Boh zakazuje všetky formy okultizmu! Napríklad Izraelitu, ktorý obetuje svoje dieťa ako zápalnú obetu bohom, treba zabiť. Žiaden Izraelita sa nesmie venovať čiernej mágii, volať duchov na pomoc, venovať sa vešteniu, čarodejníctvu, byť médiom, ani nesmie vyvolávať duchov zosnulých.. Pánovi sa protivia tí, ktorí konajú všetky tieto  veci:
10 Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, 11 zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. 12 Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. 13 Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! 14 Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán, tvoj Boh, nedovolil.  (Dt 18, 10 – 14)
Treba si všimnúť dve veci. Po prvé, v tomto jedinom odstavci sú vymenované úplne všetky okultistické javy — veštenie, mágia a špiritizmus. A všetky sú zavrhnuté ako „ohavné Pánovi“. Po druhé, celkom jasne sa tu hovorí, čo majú Boží ľudia robiť, namiesto aby sa zaoberali okultizmom, treba „byť bezúhonný pred Pánom svojím Bohom“. Tento výstižný odstavec treba mať v malíčku pre prípad, že prídete do styku s niekým, kto sa zaoberá okultizmom. Pomôže vám správne „reagovať“.
 
13 Takto zomrel Šaul pre svoju nevernosť, ktorou sa prehrešil proti Pánovi, lebo nezachoval Pánovo slovo, vyhľadal vyvolávačku duchov, aby sa jej radil, 14 a neradil sa Pána. Preto ho usmrtil a kráľovstvo odovzdal Dávidovi, Izaiho synovi.  1 Krn 13 – 14
 
29 Čo je tajné, to patrí Pánovi, nášmu Bohu; čo je zjavné, to je pre nás a našich synov až naveky: aby sme plnili tento zákon až do ostatného slova. Dt 29, 29
 
Akákoľvek forma veštenia je pokusom zistiť Božiu vôľu inými prostriedkami, než aké nám určil Boh, najmä Jeho Syn (Cesta, Pravda, Život) a Písmo sväté (v ktorom sa dozvedáme o Ňom, ktorý nás môže „… učiniť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša“.
 
8 Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Nech vás nezavedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani veštci; ani nepočúvajte svoje sny, ktoré sa vám prisnijú, 9 pretože vám falošne prorokujú v mojom mene; neposlal som ich, hovorí Pán. Jer 29, 8 – 9
 
9 Preto vy nepočúvajte svojich prorokov, veštcov, snárov, hádačov a čarodejov, ….. (Jer 27, 9)
 
VEŠTENIE NIE JE SPOĽAHLIVÉ
„Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.“ (Jak 1, 5)  – „Múdrosť“ ako dar Ducha Svätého (pozri 3, 13–17).
 
20 Prorok však, ktorý by sa opovážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal ohlasovať, alebo ktorý bude hovoriť v mene cudzích bohov, nech zomrie!« 21 Ak sa v duchu opýtaš: »Akože môžem poznať slovo, ktoré nepovedal Pán?« 22 – toto ti bude znamením: ak sa to, čo predpovie prorok v Pánovom mene, nesplní, to nehovoril Pán, lež prorok rozprával vo svojej pýche, preto pred ním nemaj strach! Dt 18, 20 – 22
 
25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? 26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? 27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? 28 A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; 29 a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. 30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: »Čo budeme jesť?« alebo: »Čo budeme piť?« alebo: »Čo si oblečieme?«! 32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. 33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
R. DeHaan v knihe Satan, satanizmus a bosoráctvo správne tvrdí: „Máme nebeského Otca, ktorý nám dokázal svoju lásku, keď nám poslal Krista, nášho Spasiteľa. Ukázal nám, že mu na nás veľmi záleží. Ak sa tak veľmi stará o vtáky, aby ich nakŕmil, a o ľalie, ktoré obdaruje výnimočnou krásou, nepostará sa aj o každú potrebu svojich detí v čase i večnosti? Namiesto toho, aby ste si robili starosti o budúcnosť a usilovali sa dozvedieť o nej čo najviac, verte Bohu, že sa každý deň postará o vaše potreby. Starý žalm, ktorý nám hovorí, aby sme Ho ,poslúchali a verili Mu‘, je veľmi výstižným hodnotením života kresťana. Veriaci, ktorý sa uberá touto cestou, nájde radosť, pokoj a hlboké uspokojenie. Ríša okultizmu mu nemôže poskytnúť nič, pretože má už naozaj všetko.
 
Postoj Cirkvi k vešteniu, prutkárstvu a kyvadlu
„Duchovným osobám sa zakazuje používať kyvadlo a prútik (radiestézia).“ (Responsum s. Officii 26. 3.  1942) ASS 34 1942 pag. 148) Tiež v encyklike talianskych biskupov v r. 1994 je poznámka k prútkareniu: Niečo iné je proroctvo oznamujúce spásu od Boha a niečo iné sú predpovede veštcov a mágov, nositeľov falde a klamú. (Jer 27, 9; 29, 8)
Oddať sa mágii (i vešteniu) je rovnaké, ako oddať sa prostitúcii. Môj ľud sa pýta svojho dreva, jeho prútik mu predpovedá: tak ho zvádza duch smilstva. Smilstvom sa odvracia od svojho Boha. (por. Oz 4, 12)
Veštenie je jedna z najlákavejších foriem okultizmu, lebo človek vždy chce vedieť, čo sa stane. „Boh vytvoril neviditeľnú hranicu medzi človekom a stromom poznania dobra a zla. Keď človek túto hranicu prekročil, ocitol sa na Satanovom území a stal sa jeho zajatcom.“ 
No človek, ktorý žije skutočný vzťah s Bohom a úplne mu dôveruje, vie, že všetko, čo sa deje v jeho živote, je pod Božou ochrannou rukou, že Pán ho chráni a vedie, pričom rešpektuje jeho slobodnú vôľu, ktorú do neho vložil. To, že veštenie funguje, a to jedno v akej forme, či je to pomocou kávovej usadeniny z vodnej hladiny alebo z hviezd, to je nepodstatné. Pretože podstatné je to, že sa to deje cez okultné praktiky pomocou démonických síl. Samozrejme, že aj tu sú podvodníci, ktorí nás nielenže okradnú o peniaze,  (a nielen raz 7 000 0000 lír) ale cez univerzálne otázky a odpovede v nás môžu vyvolať psychické poruchy. No sú aj viac nebezpeční skutoční veštci, ktorí to robia pomocou Zlého, o tých ani nehovorím, že sa im treba zďaleka vyhýbať a nenavštevovať ich. Veštenie je Bohom zakázaná praktika, ktorá je pre človeka lákavá, no veľmi nebezpečná.
Božie slovo nám tiež na mnohých miestach hovorí o veštení a varuje nás pred ním:

8 Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Nech vás nezavedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani veštci; ani nepočúvajte svoje sny, ktoré sa vám prisnijú, 9 pretože vám falošne prorokujú v mojom mene; neposlal som ich, hovorí Pán. Jer 29, 8 – 9
 
Lv 19, 31;
31 Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich: poškvrnili by ste sa tým. Ja, Pán, som váš Boh!
 
2 Kr 17, 17;
17 Svojich synov a dcéry prevádzali cez oheň, zaoberali sa čarodejstvom a veštením a zapredali sa konať, čo sa Pánovi nepáči, aby ho dráždili.
 
Lv 20, 27;
27 Ak niektorý muž alebo žena bude mať v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo schopnosť vykladačstva, musia umrieť. Ukameňujú ich a ich krv bude na nich.“
 
Lv 19, 26.
26 Nič nejedzte s krvou! Nesmiete veštiť, ani vykladať!
 
Pán Ježiš nás ubezpečuje, aby sme sa nebáli a nestarali o budúcnosť slovami: Nebuďte ustarostení o zajtrajší deň, zajtrajší deň sa postará sám o seba. Váš nebeský Otec predsa vie o všetkom, čo potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a všetko, čo potrebujete, dostanete navyše (porov. Mt 6, 33 – 34).
 
použité materiály exorcistov:
pátra Gabriela Amortha,
pátra Jozefa Marettu,
pátra Francesca Bamonteho 
 
aj materiály pátra Vojtěcha Kodeta

Prevzaté z: https://rudinska.fara.sk/index.php/boj-o-tvoju-dusu/boj-o-tvoju-dusu-vestenie

Comments are closed.