Krížová cesta oslobodenia

I. zastavenie – Ježiša odsudzujú na smrť.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.
Zlý nemá žiadne právo na nás!

„Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený“(1Pt3, 18).
Ježišu, Osloboditeľ môj, hľa, tu som pred tebou. Ďakujem ti, že si tak ticho prijal odsúdenie od tých, ktorí sa považovali za spravodlivých a za zvrchovaných vlastníkov moci, ktorá im vlastne bola iba prepožičaná zhora. Čo mohli z tvojho správania pochopiť? Iba toľko, že im rozumieš a že ich neodsudzuješ. Ale oni nepoznali hranice svojej pyšnej tvrdosti!
Ježišu, koľko je aj vo mne nespokojnosti, nespravodlivosti, posudzovania, odsúdenia a pomsty. Ako ťažko zabúdam na urážky. Nosím ich v sebe a sťažujem si život. A nielen sebe. My ľudia sme teba nevinného odsúdili, ale ty ma neodsudzuješ, nevyhľadávaš moje previnenia, ale ma chceš od nich očistiť a oslobodiť. Ďakujem ti. Vylieč ma svojou láskavosťou z mojej zloby, aby pokoj a odpustenie hlboko vstúpili do mojej bytosti. Teraz úprimne ľutujem, že som toľkokrát odsudzoval druhých, zle hovoril o blížnych, že som nemlčal, keď mi krivdili alebo ma hanili, a nemalo zmysel sa obhajovať. Odpusť mi! Zriekam sa všetkých hriechov nespravodlivosti, ohovárania, posudzovania, pomsty. Ježišu, daj mi milosť, aby som bol odteraz celkom tvoj! Nauč ma milovať a odpúšťať. Prosím ťa odstráň odsudzovania, ktorých sa mi dostalo, aj tie, ktoré som ja spôsobil druhým, aby všade zavládla láska a pokoj. Posilni všetkých, ktorí pre nedostatok lásky nevedia odpúšťať a ničia sa nenávisťou, aby vládali odpustiť. Pomôž nám všetkým, aby sme ako ty prijali Otcovu vôľu, pretože to je jediná cesta spásy. (Ticho).
Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si Kto vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

II. zastavenie – Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.
Zlý nemá žiadne právo na nás.

„Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil…“(Iz53,4). „A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma…Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!“ (Lk 9, 23,25).
Ježišu, ty si dobrovoľne vzal svoj kríž z lásky k nám, kríž zaťažený hriechmi, chorobami, bôľmi, kliatbami. A ja som toľkokrát zhodil svoj kríž a vyhľadával som ľahšiu cestu. A koľkokrát som svojím správaním kládol kríže na plecia svojim blížnym. Ľutujem, že som sa vzpieral krížu lásky a trpezlivosti a bral si kríže nezmierenia, sebectva, hnevu a nepokoja. Odpusť mi! Odteraz chcem prijímať kríž tak, ako si ho prijal ty…Zriekam sa všetkého sebectva, netrpezlivosti, podráždenosti, nezmierenia. Odpúšťam všetkým, ktorí mi svojimi hriechmi kládli kríže na plecia, veľakrát také ťažké. Prosím ťa za tých, ktorí ma urážali, ktorí ma nemali radi, ktorí mi neodpúšťali moje slabosti a previnenia, ale sa mi odplácali zlom. Odpusť aj im! Pomôž nám zrieknuť sa navzájom všetkých vzájomných previnení a osloboď nás! Uzdrav nás svojou láskou a pokorou!(Ticho!)
Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

III. zastavenie – Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.
Zlý nemá žiadne právo na nás!

„Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých „ (1 Kor 9, 22)
Ježišu, ďakujem ti, že si sa i po páde nevzdal svojej cesty! Ty si nepovedal Otcovi: „Už nevládzem“, ale šiel si ďalej cestou trpiaceho človeka. Mojou cestou. Vo všetkom si mi bol podobný okrem hriechu.
Keď si pomyslím, na pády svojej lásky, viery a nádeje, môžem iba povedať: Odpusť mi! Toľkokrát som zhodil svoj kríž a nechcel som ho niesť, takže druhí museli pod ním padať. Ľutujem, že moja láska tak málo trvala! Rovnako ako moja viera a nádej, takže som ľahko upadol do zúfalstva. Zriekam sa všetkých hriechov proti láske, viere a nádeji. Prosím o odpustenie teba aj všetkých, popri ktorých som prešiel a nepomohol im vstať z ich trápenia. Ježišu, nech ich tvoja milosť teraz vyhľadá a pozdvihne! Pomôž nám, aby sme sa zdvihli a aby sme išli ďalej cestou kríža a vzkriesenia. (Ticho!)
Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

IV. zastavenie – Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.
Zlý nemá žiadne právo na nás!

„Simeon ich požehnal a Márii, jeho Matke, povedal:- on je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať- a tvoju vlastnú dušu prenikne meč- aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“ (Lk2, 34-35).
Láska bola silnejšia ako trpkosť. Mária, keď si stretla svojho Syna na krížovej ceste, mohla si mu poskytnúť útechu iba pohľadom a v jeho pohľade pocítiť ako z lásky ku mne prijal kríž a utrpenie, aby ma spasil. Ďakujem ti Mária, že si neustúpila, že si nesklopila oči, ale že si pri stretnutí vašich pohľadov ste obaja prijali Otcovu vôľu. Mária, vypros mi vernosť, akú si mala ty!
Ježišu, odpusť mi, že som sa vyhýbal stretnutiam s tebou a že tieto stretnutia boli často povrchné! Odpusť mi, že som nebol bratovi bratom, že som zanedbával lásku a porozumenie voči trpiacim, najmä, keď som ja sám trpel. Už viac nechcem pred nikým utekať. Daj mi milosť stretnúť sa s tebou pri každej príležitosti, aby som mohol stáť pred tebou ako tvoj milovaný učeník a aby si ma mohol použiť pri každej príležitosti byť bratovi bratom. Zriekam sa hriechov sebaľútosti, zbabelosti, strachu, zatrpknutia. Prosím ťa za seba i za všetkých, ktorí sú osamotení, ktorí sa uzavreli do seba, ktorí trpia, no nestretávajú nikoho, kto by im bol ochotný pomôcť. Nech teba stretnú! A ty stretni ich! Nech sa naše utrpenie obráti na naše dobro a na Otcovu slávu! ( Ticho! )
Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

Comments are closed.