Krížová cesta oslobodenia

V . zastavenie – Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.
Zlý nemá žiadne právo na nás!

„Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva“ ( 1 Pt 4,13-14).
Prečo aj ja musím mať účasť na jeho potupe? Preto, lebo mňa si Otec vyvolil, aby som raz mal účasť aj na jeho sláve. Takto asi Šimon neuvažoval, keď ho museli prinútiť niesť tvoj kríž. Ale predsa ti pomohol. Ježišu, ďakujem ti, že si prijal tú pomoc. Šimon ho niesol namiesto teba len krátko, no ty si sa mu určite poďakoval večným životom. Daj, aby som aj ja pochopil, že len vtedy môžem byť naozaj šťastný, keď ťa spoznám v každom bratovi, ktorý trpí!
Ježišu, prosím ťa za všetkých, ktorým som nechcel pomôcť v ťažkostiach. Odpusť mi a uzdrav ich zo spôsobených rán. Zriekam sa hriechov nelásky, neochoty, šomrania. Pomôž mi, aby som sa naučil byť citlivý k bolesti iných, aby som vedel potešovať aj v najťažších chvíľach, žeby mi nikdy nebolo zaťažko niesť kríž iných. Pomôž mi využiť každú príležitosť, aby som sa mohol tešiť zo šťastia lásky už tu! Prosím ťa za všetkých, ktorí hľadajú nejakého Šimona, aby pocítili, že ty si im vždy blízko, ochotný pomôcť im niesť ich bremeno ( Ticho! )
Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

VI. zastavenie – Veronika podáva Ježišovi ručník

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.
Zlý nemá žiadne právo na nás!

„Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, nemá výzoru, aby sme po ňom túžili…opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár…“ ( Iz 52,14,53,3). Ježišu, i tvár ti znetvorili. Krv sa zmiešala s potom. Už ťa nebolo možné spoznať. No tvoje srdce milovalo a preto aj tvoja tvár bola krásna. Žiaril si vnútornou krásou i napriek vonkajšiemu zohaveniu. A vtedy ťa stretáva odvážna žena Veronika. Ona nezabudla, že si vždy konal iba dobro, že si toľkokrát zastavil slzy, ktoré tiekli od bolesti a utrpenia, možno aj jej.
Ježišu, ľúto mi je, že som svojimi hriechmi toľkokrát zohavil svoju vlastnú tvár aj tvár iných, a tým aj tvoju, že som vydal zlé svedectvo, že tvoje svetlo a radosť nemohli preniknúť k druhým. Odpusť mi! Odteraz chcem, aby moja tvár a môj život boli odrazom tvojej tváre a tvojho života. Zriekam sa hriechov rúhania, sebectva a pýchy. Prosím ťa, očisti moju tvár od každej škvrny a vrásky, aby tvoje svetlo mohlo zažiariť i zo mňa! Prosím ťa aj za všetkých, ktorí očakávali odo mňa viac lásky a porozumenia, avšak môj pohľad bol zamračený, aby mi odpustili. Pomôž nám, nech tvoja tvár a tvoje svetlo odteraz žiaria v nás všetkých a cez nás! A osloboď nás od rúhania, ktorým toľkí urážajú tvoje meno i tvoju česť a slávu (Ticho!)
Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

VII.- zastavenie – Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.
Zlý nemá žiadne právo na nás!

No ja som červ, a nie človek, ľuďom na posmech a davu na opovrhnutie. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou: Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád…“ (žalm 22,7-9)
Ježišu, po stretnutiach s Matkou, Šimonom a Veronikou, ktoré ťa aspoň trochu potešili na tvojej krížovej ceste, nasledoval ďalší pád. Určite ťažší a bolestivejší ako prvý. No ty si znovu vstal a pokračoval ďalej. Ďakujem ti, Ježišu, za tvoju cestu, za tvoj pád i za tvoje povstanie, ktorými mi ukazuješ ako ísť ďalej. Tak ľahko som v pokušeniach zabúdal na svoju cestu, svoj smer a zostal som pri zlých návykoch. Odpusť mi moje pády, moje rozhodnutia, ktoré boli také krátke! Moje sľuby, ktoré som nesplnil. Ľutujem to! Zriekam sa všetkých zlých návykov, myšlienok a citov a všetkého, čo mi nedovoľuje kráčať za tebou. Prosím ťa, daj mi silu odolávať pokušeniam! Pomôž mi vstať, aby som nezostával v hriechu! Prosím ťa i za všetkých, ktorí znovu padli, aby s pokorou a jednoduchosťou prijímali svoje pády a zakaždým, keď padnú, povstali povzbudení tvojim príkladom. (Ticho!)
Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

VIII. zastavenie – Pán Ježiš teší a napomína jeruzalemské ženy

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.
Zlý nemá žiadne právo na nás!

Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi.“ (Lk 23,27-28)
Ježišu tichý a pokorný srdcom! Svojim krížom a utrpením si nechcel vyvolávať povrchný súcit, ale vyzvať na hlbokú premenu života. Ďakujem ti. Tvoje utrpenie ti nezatvorilo ústa, ani ti ich neskrivilo k pomste, ale otvoril si ich v najťažších chvíľach, aby si vyslovoval odpustenie, lásku i napomenutie, lebo si úprimne miloval.
Ježišu, ty si najbližším svedkom mojich skutkov aj toho, ako ich hodnotím vo svojom svedomí. Odpusť mi, že moja láska nie je bezvýhradná! Toľkokrát som hľadal útechu v tom, čo mi ju nemôže dať. Pre samoľúbosť som nepočúval pravdu o sebe, ale obracal som sa k lichôtkam a ku klamstvu. Nemal som silu povedať pravdu s láskou. Klamal som seba aj iných lichotivými slovami. Odpusť mi všetku neúprimnosť a všetok strach, ktoré spôsobili, že som nehľadal vždy pravdu v láske! Zriekam sa všetkých hriechov klamstva, neúprimnosti, falošnosti, bezbožnosti. Pomôž mi, aby som odteraz nikdy nehľadal klamné útechy, aby som ich neprijímal a ani neponúkal druhým. Svoju pravdu chcem prežívať v tvojom svetle. Prosím ťa za nás všetkých aby sme nehľadali povrchné riešenia s týmto svetom, nezabúdali na dokonalosť lásky a odpúšťania, ale aby sme vždy hľadali tvoju pravdu. (Ticho!)
Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

IX. zastavenie – Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Sme zasvätení Kristovi Víťazovi.
Zlý nemá žiadne právo na nás!

„Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. (Iz 53,4)
Ježišu, vidím ťa, ako si padol pod krížom aj tretí raz. Aj dobrovoľne nesený kríž sa môže stáť veľmi ťažkým. A ty si už zmorený do krajnosti. Svoje rany s modriny z pádov si obetoval Otcovi za mňa. Padol si len preto, aby si mi ukázal, že vždy môžem povstať aj posledy raz, aby som dosiahol večný život. Ďakujem ti, Ježišu, že máš so mnou trpezlivosť.
Ježišu, hanbím sa, keď si pomyslím, koľkokrát som bol netrpezlivý k malým a slabým. Silného som sa bál a slabého som váhal zastať sa! Ježišu, odpusť mi, že moja láska bola toľkokrát slabá, že som druhým neobviazal rany a ani ich nechránil pred modrinami. Zriekam sa všetkých hriechov slabosti, neochoty, nedôvery, neúprimnosti, zavrhnutia. Prosím ťa aj za všetkých, ktorým som dopomohol padnúť do hriechu, buď mi milostivý a pomôž mi vstať. Aj tým, ktorí ustávajú na ceste zamotaní do hriechov a životných ťažkostí. Nech každým srdcom prúdi nová sila a nová vôľa pre nový začiatok! (Ticho!)
Pane Ježišu, nech mi tvoje víťazstvo nad hriechom a diablom, ktoré si vybojoval poslušnosťou a vyliatím krvi na krížovej ceste, prinesie pokoj a oslobodenie od hriechov a všetkých diabolských vplyvov
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

Comments are closed.