Litánie za oslobodenie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, Matka oslobodeniaoroduj za nás.
Svätá Mária, Panna víťazná,
Svätá Mária, zatienená mocou Najvyššieho,
Svätá Mária, ktorej potomstvo rozšliapalo satanovu
hlavu,
Svätá Mária, útočište hriešnikov,
Svätá Mária, oslobodenie a uzdravenie nemocných,
Svätá Mária, nádej zúfalých,
Svätý Michal, silný v boji,
Svätý Michal, postrach démonov,
Svätý Michal, anjel pokoja,
Svätý Michal, opora Božieho ľudu,
Od satanovej moci a jeho pokušení, osloboď nás,
Pane Ježišu.


Od prekliatia skrze modly a bludné náuky,
Od démonickej posadnutosti,
Od zvodov ducha temnôt,
Od útokov čarodejníkov a majstrov okultizmu,
Od diabolských spolkov, ktoré nás robia otrokmi satana,
Od modloslužby, špiritizmu a satanizmu,
Od siekt, čarodejníctva a tajných spolkov,
Od sklonov k veštectvu a falošným proroctvám,
Od falošných vízií a klamných snov,
Od všetkých prekliatí,
Od chorôb, ktoré sú spôsobené čarami,
Od ducha smrti, ktorý navádza na vraždy a samo-
vraždy,
Od zranení z detstva,
Od blokov v emóciách a v našich duševných schop-
nostiach,
Od beznádeje a ducha strachu, ktorý ničí vieru
v Boha,
Od ducha pýchy a panovačnosti,
Od hriechu proti Duchu Svätému,
Od odmietania odpustiť našim nepriateľom,
Od nenávistných a smilných myšlienok,
Od diabolských útokov v hodine smrti,
Od očistcových múk,
Od večného zatratenia,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

Modlime sa.
Všemohúci Bože, chválime ťa za tvoju lásku, tvoje
milosrdenstvo, tvoju moc a za víťazstvo Baránkovej
krvi, tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Chváli-
me ťa za našu Matku, Pannu Máriu. Všetkých, ktorí
sa utiekame pod jej materinskú ochranu, osloboď od
každého zla, ktoré nás zotročuje. Osloboď nás od moci
temnoty, aby sme mohli žiť v slobode Božích detí, vo
víťaznom triumfe vzkrieseného Krista. Amen.
(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č.
1170/16, 21. 10. 2016.)


Prevzaté z: https://www.mojemodlitby.sk/modlitby-oslobodenia-od-zleho/

Comments are closed.