11. Duchovný obchvat (Spiritual bypass)

Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte. Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: »Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov? «Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť! (Mt 7, 18-23)

Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru,  zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha;  budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň! Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami, ktoré sa stále učia, a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu. (2Tim 3, 1-7)

A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému. (Gal 5:19-26)

Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?  Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: »Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka« – a ty máš v oku brvno?! Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a  budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata. (Mt 7:1-5)

Odložte teda všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste okúsili, aký dobrý je Pán. (1Pt 2, 1-3)

Duchovný obchvat (Spiritual bypass)

Spiritual bypass alebo Duchovný obchvat je termín, ktorý sa v rámci psychológie objavil v r. 1984. Ide o situáciu, kedy ľudia používajú meditáciu, ale aj duchovné snaženia a presvedčenia na to, aby sa vyhli svojím emočným problémom, zraneniam a ťažkostiam v osobnom rozvoji. Typické je napr. chodiť meditovať vo chvíli, ak by hrozil obtiažny partnerský rozhovor alebo odkazovať sa na svoju duchovnú vyspelosť ako príčinu toho, prečo človek nechce riešiť  určitý konflikt.

Duchovný obchvat je obranný mechanizmus, slúži dotyčnému na zachovanie harmónie a to na úrovni našej psychiky, ega. Sú to spôsoby správania používané v prípadoch, keď hrozí narušenie našej psychickej rovnováhy. Chránia naše JA pre zachovanie  pocitu vlastnej hodnoty v situáciách neúspechu, zlyhania, pri pocitoch viny, hanby a pod.

Ľudia žijúci v  duchovnom obchvate sa môžu stretávať s ťažkou bolesťou  zo zranení, traumy alebo nevyriešených  vývojových bojov.Obchádzajú liečebný proces tým, že prijímajú náboženské alebo duchovné školy, presvedčenie, pojmy predstavy, ktoré im pomáhajú vyhnúť sa psychickej bolesti. Človek takto získa akúsi falošnú duchovnú osobnosť, omietku, ktorú nastavuje okolitému svetu. Popieranie  určitých pocitov, ktoré sa hlásia o slovo vyžaduje trvalú energiu a úsilie. Musia sa snažiť čoraz viac o potláčanie svojich  myšlienok, pocitov a správania, aby druhým ľuďom  ukázali, ž sú dobrými, duchovnými ľuďmi. Takéto pokusy však  nevyhnutne postupne s časom zlyhávajú.

Človek so stabilným JA prijíma sám seba aj so svojimi nedostatkami, dokáže sa poučiť  z vlastných chýb.

Nepotláča trvalo na okraj svoje negatívne spomienky, pocity, znáša kritiku, nemá prehnané nároky na druhých ľudí, nemá  o sebe nadhodnocujúc  alebo podhodnocujúce predstavy, nevyhýba sa zmenám, ktoré vedú k osobnostnému rastu, je schopný dočasne znášať stres a nepohodlie ak chce dôjsť k nejakému cieľu. Dokáže primeraným spôsobom vyjadrovať svoje emócie, jeho sebavedomie sa neodvíja iba od toho , čo si o ňom myslia druhí ľudia, neuteká od rodinných a partnerských vzťahov, nemanipuluje a ani sa nedá manipulovať, nezvaľuje zodpovednosť na druhých a prehnane sa nesťažuje.

Osobnostný rast nie je možné zabezpečiť iba praktizovaním duchovných praktík, modlitbou, meditáciou, komunikáciou s duchovným svetom a čítaním duchovných kníh. Je nutné sa stýkať s ľuďmi, aktívne s nimi spolupracovať, otvárať sa im. Potrebné je pracovať so strachom zo vzťahov, z prijímania, odmietnutia, a dávania lásky. Doporučuje sa skupinová terapia, samostatná cesta je dlhšia a tŕnistejšia.

U niektorých vytvára  duchovný narcizmus, u iných nízke sebavedomie.
Často sa používa ako náhrada za návykové látky u  ľudí trpiacich závislosťami.

Spirituálny Bypass odvádza od uznania si chýb a sebareflexie!

Jedným z najjednoduchších spôsobov ako sa ľudia v duchovnom obchvate vyhýbajú vlastnej  psychologickej práci  na sebe samom, je nutkavá dobrota voči druhým, alebo chronická starostlivosť o druhých, najčastejšie prameniaca  z nízkeho zmyslu pre sebahodnotu a túžby byť prijímaný druhými.

Duchovný obchvat pomôže v skoršom období života pomôcť prekonať   jeho ťažké okolnosti života. V určitom okamihu  je však potrebné  ho prekročiť a nahradiť kontaktom so sebou samým, s reálnymi emóciami, vybudovaním skutočnej  vnútornej základne JA.

Študijné materiály:

  1. Časopis ROZMER, č.2/2019), Spirituálny bypass a komunitný narcizmus
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_bypass
  3. https://www.psychologytoday.com/us/blog/emotional-sobriety/201110/beware-spiritual-bypass
  4. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&ved=2ahUKEwiYu7_TxtblAhXKPFAKHSDdAYA4FBAWMAJ6BAgDEAI&url=http%3A%2F%2Fwww.johnwelwood.com%2Farticles%2FTRIC_interview_uncut.doc&usg=AOvVaw2eNN9ExcJ5oS-KvZ0b92JG
  5. https://link.springer.com/article/10.1007/s11089-017-0796-7
  6. https://www.goodreads.com/book/show/7802901-spiritual-bypassing

Comments are closed.