Boj o Tvoju dušu – mágia

AKÁKOĽVEK FORMA MÁGIE SA ROVNÁ MODLOSLUŽOBNÍCTVU
1 Manasses mal dvanásť rokov, keď začal kraľovať, a päťdesiatpäť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Hafsiba. 2 Robil, čo sa Pánovi nepáči, podľa ošklivostí národov, ktoré Pán vyhnal pred Izraelitmi. 3 Zasa postavil výšiny, ktoré dal zbúrať jeho otec Ezechiáš, postavil oltáre Bálovi, urobil Ašeru, ako urobil izraelský kráľ Achab, klaňal sa celému nebeskému vojsku a slúžil mu. 4 Staval oltáre aj v Pánovom chráme, o ktorom Pán povedal: „V Jeruzaleme položím svoje meno.“ 5 Postavil totiž v oboch nádvoriach Pánovho chrámu oltáre celému nebeskému vojsku. 6 Previedol svojho syna cez oheň, zaoberal sa veštením a čarodejníctvom, obstaral si vyvolávačov duchov a hádačov, robil teda množstvo vecí, ktoré sa Pánovi nepáčia, aby ho popudzoval. 7 Aj sochu Ašery, ktorú urobil, postavil v chráme, o ktorom Pán povedal Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi: „V tomto chráme a v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil zo všetkých kmeňov Izraela, položím svoje meno naveky. 8 A nedopustím viac, aby Izrael vykročil z krajiny, ktorú som dal ich otcom, ak budú bedlivo zachovávať všetko, čo som im prikázal, a všetky zákony, ktoré im dal môj služobník Mojžiš.“ 9 Lenže neposlúchli a Manasses ich zviedol, že konali horšie ako národy, ktoré Pán vyhubil spred Izraelitov.
(2 Kr 21, 1 – 9)
2Kr 21,3 – Pozri 1 Kr 14,15; 16,32. – O nebeskom vojsku pozri 17,16.
2Kr 21,6 – Pozri 16,3; 1 Sam 28,7.
Podľa tohto úryvku konal Manasses pred zrakom Pána  zlo a skutky „zlé, ktoré činil pred zrakom Pána“, boli modloslužobnícke praktiky — uctievanie a prenášanie viery, nádeje a budúcnosti od Boha na iné praktiky. V zle, ktoré činil, boli obsiahnuté aj formy mágie, ktorú prevádzal pred zrakom Pán.
Nová zmluva práve tak ako Stará zmluva prísne zakazuje akúkoľvek formu mágie. V Skutkoch apoštolov je niekoľko jasných príkladov, keď sa kresťanstvo dostalo do rozporu s mágiou. (Simon, čarodejník zo Samarie Sk 8, 9—24; Barjezus, čarodejník z Pahi na Cypre Sk 13,4—12)
Ex 22, 18: „Čarodejnicu nenecháš nažive!“
1 Sam 15, 23: „Lebo odbojnosť je (ako) hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom!“
Mal 3, 5: „Priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejom, cudzoložníkom, krivoprírsažníkom a tým, čo znásilňujú nádenníkov, vdovy a siroty, pokorujú cudzinca a neboja sa ma – hovorí Pán zástupov.“
Iz 47, 9.12: „Nuž prídu na teba obe tieto veci razom, v jeden deň, bezdetnosť a vdovstvo zasiahnu ťa naplno i pri množstve tvojich čarov, i pri veľkej sile tvojich bosoráctiev.“ „Postav sa so svojimi čarami a množstvom svojich kúzel, v ktorých si sa namáhala od mladi, vari sa ti to podarí, vari odstrašíš!“
Sk 13, 8 -12: „Ale Elymas, čarodejník – lebo tak sa prekladá jeho meno -, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Šavol, ktorý sa volá aj Pavol, naplnený Duchom Svätým, pozrel naňho a povedal: „Diablov syn, plný každého podvodu a každého klamstva, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, neprestaneš prevracať priame cesty Pánove?! A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka: oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko.“ Vtom naňho padla mrákota a tma, tápal dookola a hľadal, kto by mu podal ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril.“
Sk 19, 19: „A mnohí z tých čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili; keď spočítali ich cenu, vyšlo im päťdesiattisíc strieborných.“
 
HOCI PÍSMO SVÄTÉ ZAVRHUJE MÁGIU, PRIPÚŠŤA JEJ EXISTENCIU A MOC
Je zrejmé, že uvedené príklady mágie v Písme svätom nie sú len obyčajnými žonglérskymi kúskami či kúzelníckymi trikmi. V súvislosti s ranami, ktoré dopadali na Egypt (Ex 7, 11), prevádzali egyptskí čarodejníci pomocou diabolskej sily, ktorou boli obdarení, zázračné skutky. Mojžiš premenil vodu na krv (2 M 7, 14—25), ale v texte sa zároveň hovorí: „Potom urobili takisto aj egyptskí zaklínači svojimi čarami…“ (Ex 7, 22) Exodus uvádza tretiu ranu: komáre (Ex 8, 12 – 15). Vo verši 14 sa hovorí: „Takisto urobili aj egyptskí zaklínači svojím tajným umením, aby vyvolali komáre, ale nemohli…“ „Vtedy zaklínači skonštatovali: Toto je Boží prst…“ (Ex 8,15). Mali moc, ale zďaleka sa nevyrovnala moci Pánovej. Keď sa Áronova palica premenila na hada (Ex 7, 7 – 14), „aj faraón zavolal svojich mudrcov a čarodejníkov a aj oni egyptskí zaklínači urobili to isté so svojim tajným umením“ (verš 11). A spomeňme si ešte na „Druhú ranu: žaby“ (Ex 8,1 – 7): „Nato urobili takisto so svojím tajným umením aj zaklínači a žaby vystúpili na Egyptskú krajinu“. (Verš 3)
 
Mágia naozaj jestvuje. Je reálna a mocná. Lenže Písmo sväté pri každom takom prípade zdôrazňuje, že Boh je ešte mocnejší.  A Jetro sa tešil zo všetkého dobrého, čo Pán urobil Izraelu, keď ho vyslobodil z ruky Egypťanov. 10 Jetro povedal: „Nech je zvelebený Pán, ktorý vás vyslobodil z rúk Egypťanov a faraóna. 11 Teraz už viem, že Pán je väčší ako všetci bohovia. To sa stalo preto, že sa vynášali nad vás.“ (Ex 18, 10 – 11)
 
Čary, ktoré mali spôsobiť smrť – páter Gabriel Amorth
Existujú skutočné čary, autentické zlo – malefícium – zlo spôsobené zásahom démona. Sú to čary, ktoré vykonali skutoční čarodejníci, čiže osoby, ktoré uzavreli zmluvu s diablom a šíria jeho kult. Týchto ľudí často živí nenávisť, závisť a zlosť, presne ako diabla. Je veľmi dôležité si to uvedomiť, najmä preto, lebo v súčasnosti mnohí ľudia, medzi nimi aj kňazi, neveria, že čary vôbec existujú. Niektorí kňazi chcú odstrániť falošný strach pred čarami, ktorý pociťujú ľudia trpiaci obsesiou, a preto hlásajú a učia, že čary neexistujú. Ale pochybná teória nedokáže nahradiť pravdu.
Istá mladá žena sa vyše troch rokov cítila v noci veľmi zle. Akonáhle prekročila prah svojej spálne, strácala zmysly, ťažko dýchala, až nakoniec stratila vedomie. Matka sa ju snažila zachrániť a odviezla ju na pohotovosť. Len čo sa však objavili v nemocnici, všetky spomínané ťažkosti zmizli.
Lekári neobjavili nič, akurát zistili a potvrdili, že žena je dokonale zdravá. Po návrate domov sa začala tá istá pesnička, s tými istými príznakmi. Stávalo sa to však iba vtedy, keď prekročila prah svojej spálne a najmä, keď si líhala do postele. Pociťovala podráždenie, napínanie na vracanie a neznesiteľnú bolesť hlavy. Jej utrpenie bolo strašné, nebola schopná ani spať, ani si nijako odpočinúť. Vyšetrovali ju rôzni lekári – špecialisti a po viacerých vyšetreniach skonštatovali, že pravdepodobne išlo o epileptický záchvat. Avšak túto diagnózu nikdy nepotvrdil ani encefalograf, ani žiadne iné lekárske vyšetrenie.
Raz im jedna rodinná priateľka poradila, aby sa skontaktovali s exorcistom. Po prvých troch exorcizmoch a požehnaní domu nespozorovali žiadnu reakciu ani zlepšenie, ťažkosti pretrvávali naďalej, akoby sa nič nestalo. Poradili jej, aby viedla horlivý kresťanský život, ešte viac sa nábožensky angažovala a často užívala exorcizovanú vodu. Poradili jej aj skontrolovať všetky vankúše. Bolo tu podozrenie, že vo vnútri vankúša postihnutej ženy by mohol byť nejaký prekliaty predmet.  Všetko sa robí iba kvôli nej, poradili im nazrieť do všetkých vankúšov. Všetky perové vankúše ušila matka postihnutej ženy. Vo vankúšoch nenašli nič podozrivé, iba v ženinom vankúši našli kúsok čierneho plátna, akoby po nejakom nebožtíkovi, jeho dĺžka a šírka boli rovnaké ako vankúš. Na plátne boli dookola husto prišité pierka, pripomínalo to pohrebný veniec. Žene poradili, aby celý vankúš pokropila svätenou vodou a potom ho celý spálila. Možno posledná rada nebola správna a vankúš mali uchovať ako dôkaz pre tých, ktorí neveria v čary…
V každom prípade, znamenalo to koniec všetkých útrap, žena začala normálne spávať a všetky jej ťažkosti zmizli ako šibnutím čarovného prútika. Od spálenia vankúša už minulo niekoľko mesiacov a pacientka sa cíti dobre, vrátila sa k plneniu svojich každodenných povinností, je odpočinutá a do celej rodiny sa prinavrátil pokoj.
Zrejme sme tu mali do činenia s prípadom, kde mali čary privodiť smrť: čierne plátno, ktoré sa nevysvetliteľne dostalo do ženinho vankúša, ju malo postupne priviesť k zúfalstvu a napokon k smrti. Neskôr sa zistilo, že rodinu v ich susedstve tak ovládla nenávisť a závisť, že poverila vykonať smrtonosné čary proti rodine postihnutej ženy. Ich obeťou sa nakoniec stala iba táto mladá žena. Netreba ani spomínať, že jej matka odprisahala, že svojej dcére ušila presne taký istý vankúš ako ostatným a dnu nevložila nič, čo by mohlo vysvetliť prítomnosť čierneho plátna vo vnútri vankúša.
Gabriel Amorth, Marco Tosatti, Spomienky exorcistu,111 – 113
 
použité materiály exorcistov:
pátra Gabriela Amortha,
pátra Jozefa Marettu,
pátra Francesca Bamonteho 
 
aj materiály pátra Vojtěcha Kodeta

Prevzaté z: https://rudinska.fara.sk/index.php/boj-o-tvoju-dusu/boj-o-tvoju-dusu-magia

Comments are closed.