Okultismus, satanismus, magie – co nabízí a co berou

Žijeme v době, kdy se spousta lidí nad věcmi v životě až tak nezamýšlí. Život běží rychle a my chceme rychlá řešení, rychlé informace, rychlé změny, snadnou možnost mít moc nad událostmi, věcmi, lidmi, moc k prosazení sebe. Mladá generace navíc touží po silných zážitcích nejrůznějšího druhu. Ne každá zkušenost je ale taková, že naše „zkusím a uvidím“ zůstane bez následků. Jsou zkušenosti, které nejdou vzít zpátky a ovlivňují lidský život natrvalo.
Právě zkušenost s temnými silami, které se skrývají za celou oblastí okultních praktik, magie a satanismu, je tou, která poznamenává člověka trvale. Účel nesvětí prostředky a pomocí temných sil nemohu dosáhnout dobra.  Takové „dobro“ mi v něčem pomůže – a v něčem podstatnějším uškodí. Okultismus a magie totiž skutečně „funguje a pomáhá“ v mnoha věcech, které si člověk sám nedovede vyřešit. Ale za strašně krutou cenu – zničí život jemu samotnému. Jaké symptomy můžeme vidět v životě člověka, který se temným věcem nějakým způsobem otevřel? A co s tím můžeme dělat, když už se něco zlého stalo? 
S Bohem má vždycky a všechno v tomto světě nějaké řešení. Ten, který nás povolal do života v tomto světě, nás nenechal samotné. Je důležité, abychom měli ochotu si přiznat, že některá naše životní rozhodnutí nebyla správná, a prosit Boha, aby nám pomohl.

Přednáška, která zazněla v Ostravě v březnu 2017, je ke stažení zde.
http://karmel.d1net.cz/data/prednasky/okultismus_Ostrava_brezen_2017_.mp3

Diabol pracuje ako úžernícka nebankovka, požičia rád, aby časom získal všetko

Rozhovor s generálnym vikárom Trnavskej arcidiecézy a riaditeľom ABÚ Petrom Šimkom o nástrahách a omyloch týkajúcich sa 1. prikázania Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal 

V rozhovore sa dozviete:
– čo je modla a akým spôsobom človeka zotročuje,
– či sú veštci len zruční manipulátori alebo skutočne spolupracujú so zlými duchmi,
– čo si človek spôsobuje poverami, magickými, okultnými a ezoterickými činnosťami a predmetmi,
– ako sa magický rituál odrazí v živote človeka, ktorý si zaň zaplatí, aby tak zlikvidoval konkurenciu,
– aký je rozdiel medzi čiernou a bielou mágiou.

Prvé prikázanie Desatora zásadne ovplyvňuje ďalších deväť. Ako možno najlepšie pochopiť toto prepojenie?

Božie prikázania vytvárajú pyramídu zloženú z desiatich poschodí, pričom prvé prikázanie je podstava. Ak naruším podstavu, tak sa mi zosype alebo oslabí stavba ostatných deviatich poschodí. Takýmto spôsobom sú aj prikázania vzájomne prepojené.

Desať Božích prikázaní je vlastne jedno prikázanie rozdelené do desiatich kapitol: „Ja som Pán, Boh tvoj.“ To, že Pán je mojím Bohom, sa prejavuje dodržiavaním všetkých desiatich prikázaní. Prvé prikázanie sa teda začína až od slov „nebudeš mať iných bohov okrem mňa“.

Proti prvému prikázaniu sa prehrešujeme oveľa častejšie, než by sme si mohli myslieť. Ktoré hriechy sem spadajú?

Je pravdou, že proti prvému prikázaniu sa prehrešujeme najčastejšie. Už prví rodičia si chceli vytvoriť svoj svet a svoje pravidlá nezávislé od Boha podľa vzoru pokušiteľa. Neverili Bohu, že im chce dobre. Ak neveríme pravému Bohu, začneme si vytvárať svojho boha či bohov.

Hriechy proti prvému prikázaniu vyjadrujú tento stav človeka. Boh už nie je na prvom mieste. Človek zanedbáva modlitbu, je lenivý do vzťahu s Bohom alebo má odpor voči nemu. Modlitba sa stáva bezduchým recitovaním či monológom. Osobitnými hriechmi v týchto súvislostiach sú čierna a biela mágia, poverčivosť, nosenie amuletov, veštenie a podobne.

Čo všetko môže byť pre človeka bohom, teda modlou?

Všetko to, čo má vo svojom živote na prvom mieste. To, na čo najviac myslí, o čom sníva, čomu venujeme energiu. Tomu bohu slúži a sa klania.

Modlami či bohmi sú aj závislosti od alkoholu, drog, sexu, porna, hier, závislosť od kariéry, popularity, moci, slávy či peňazí, nakupovania, spôsobu obliekania, peňazí. Môže to byť aj závislosť od toho, kto si čo o mne myslí, alebo aj nenávisť alebo zranenie, okolo ktorého sa stále točíme.

OKULTISMUS V MEDICÍNĚ I.

Tato stať je věnována bioenergetické nebo také biotronické medicíně. Jsou to disciplíny diagnostické i terapeutické, které svůj účinek vykládají přítomností zvláštní síly, bioenergie. Širším termínem pro jevy záhadné, nevysvětlitelné běžnými fyzikálními zákony a ležící i mimo medicínu, je parapsychologie, resp. psychotronika.
Podle Rejdáka se psychotronika zabývá distančními interakcemi mezi organismy a zevním prostředím, jež jsou spjaty s mohutnostmi, řekli bychom raději vlastnostmi, duše. Přesnější formulaci poskytuje M. Rýzl, parapsycholog českého původu, který emigroval do Spojených států. Ve své knize Úvod do parapsychologie (Panorama, Praha 1991) říká, že se parapsychologie zabývá jevy záhadnými, spjatými s činností duše a nevysvětlitelnými běžnými energetickými způsoby.

Jaké jevy náleží do parapsychologie? Je to široké spektrum jevů, které můžeme rozdělit na dvě skupiny. V první skupině jevů jsou různé formy mimosmyslového vnímání, extra-sensory perception, proto běžná zkratka ESP. Patří sem jasnozření, proskopie, to znamená předvídání budoucnosti, nebo telepatie. Druhou skupinou jevů jsou psychokinetické, PK-jevy, kam patří například materializace, levitace i psychická chirurgie.

Všechny tyto disciplíny, jevící se jako soubor zcela nehomogenní, jsou spojeny tím, že svůj efekt odvozují od bioenergie. Co to vlastně je? Nic nového. Už od pradávna všechny civilizace uznávaly existenci energie, která ovládá naše tělo a je nadřazena vědomí. Této energii v Číně říkali čchi, v Indii prána, v Tichomoří mana, v Evropě aether, fluid. Hahnemann ji označil jménem dynamis. Módnější termíny jsou ód, orgonská energie a řada dalších. To ovšem nic neříká o tom, jaká je povaha těchto energií. Existuje totiž široké spektrum hypotéz. Podle některých parapsychologů je povaha bioenergie materiální, podle jiných duchovní. Podle prvních je podstatou všech uvedených jevů elektromagnetismus nebo gravitační síla, popřípadě mezony či jiné známé částice. Podle jiných jsou to sice rovněž materiální energie nebo částice, které ale dosud nejsou známy. Dobbs mluví třeba o psitronech. Podle Kahudy jde o psychony, vakuové částice, nadané superinfragravitační aktivitou a šířící se nadsvětelnou rychlostí. Později dr. Kahuda mluvil o mentionech. Jiní mluvili o deltonech a astrálech ze světa duchů. Jisté je, že ani jedna z těchto představ se neukázala reálnou, a proto si většina dnešních parapsychologů představuje, že bioenergie má duchovní povahu. Spiritisté mezi nimi se domnívají, že k nám tyto síly přicházejí z minulosti, že to jsou duše zemřelých. Podle animistů má každá osoba svou vlastní duši nadřazenou našemu vědomí. Podle dalších hypotéz má bioenergie nadindividuální povahu. Je to jakési kolektivní, božské vědomí.

Poslední jsou teorie kosmologické, které si už vypomáhají moderní vědeckou terminologií, většinou z oblastí kvantové fyziky, jejichž autoři se domnívají, že hypotetická bioenergie je nadsmyslová, nadčasová, nadprostorová a představuje jakési vícerozměrné kontinuum, které nás přesahuje. Žádná z těchto hypotéz nebyla ovšem potvrzena, a proto se parapsychologové nakonec dohodli na používání neutrálního termínu PSI, podle návrhu Thoulesse a Wiesnera. PSI = psychologické schopnosti.

Jsou to síly psí-gama, které zprostředkují fenomény mimosmyslového vnímání, a psí-kappa, zajišťující psychokinetickou aktivitu. Obě tyto síly, resp. prvky, vytvářejí společné psí-pole, sdružující všechna dosud známá fyzikální pole, tedy elektromagnetické, gravitační, mezonové apod. Snad je ještě nutno dodat to, že naši čeští současní psychotronici místo PSI raději mluví obecně o informaci. V počítačovém věku je to zřejmě termín vhodnější, právě tak jako bioinformatika nebo bioinformační medicína. Nyní musím ukázat, jaké má parapsychologie podoby.

Boj o Tvoju dušu – mágia

Určite skoro všetci ste sa v živote stretli s tým, že vám pri rozprávaní o svojom živote váš priateľ z ničoho nič trikrát zaklopal na najbližšie „drevo“ s poznámkou: „Musím zaklopať, aby to ostalo tak!“ Alebo prídete niekam do rodiny, kde slovná kombinácia pri náhlej nevoľnosti niektorého člena ich rodiny znie: „Počkaj, uvarím ti uhlíkovú vodu!“
To všetko je mágia!
„Táto mágia sa veľmi často praktizuje aj v našej farnosti a praktizujú ju mnohí naši „mladí“ farníci,“ – vyjadrenie z jednej farnosti Slovenska.
Mágia – maleficium (privodenie zla, zlorobenie). Ide o také konanie alebo slová, pomocou ktorých sa niekto obracia na diabla a prosí ho, aby uškodil inému človeku. Často sa pri tom používajú rôzne predmety a vykonávajú rôzne rituály – podobnosť so sviatosťami (diabol napodobňuje Ježiša). Tieto veci alebo rituály samé o sebe nie sú škodlivé, stavajú sa škodlivými, keď sa vykonávajú z úcty k Satanovi.
Mágia je pre veriacich opakom viery. Všetky druhy mágie sú pre kresťana absolútne neprípustné. (páter V. Kodet)
Mágia je zo všetkých troch okultistických kategórií — veštenie, mágia a špiritizmus — najzvláštnejšia a najťažšie definovateľná. Na pochopenie najjednoduchšiu definíciu mágie nájdeme v diele Kurta Kocha Medzi Kristom a satanom: „Je to umenie alebo aspoň pokus mimozmyslovými prostriedkami spoznať a ovládnuť svet duchov, ľudí, zvierat a rastlín súčasne so svetom mŕtvej matérie za pomoci mystických a iných sprievodných rituálov.“
 
 
Vychádzajúc z tejto definície, si v súvislosti s okultistickou mágiou treba uvedomiť štyri závažné momenty:
1. Mágia sa praktizuje aktivizáciou mimozmyslových síl. A práve preto, že v mágovi pôsobia mimozmyslové sily, pokladá sa za prejav okultizmu.
2. Mágia sa prostredníctvom mystických obradov a rituálov usiluje ovládnuť a podrobiť si iných.
3. Ten, kto praktizuje mágiu, môže sa pokúsiť prostredníctvom obradov a rituálov získať vplyv, pomocou ktorého ovládne svet rastlín a zvierat.
4. Iní, čo sa zaoberajú mágiou, usilujú sa prostredníctvom obradov a rituálov ovládnuť anorganický svet neživej hmoty.

Ezoterika – cesta alebo priepasť?

Pád komunistickej vlády síce oslobodil kresťanov od nadvlády režimu, ktorý bol principiálne protikresťanský, avšak zároveň vo východnej Európe uvoľnil stavidlá niečomu, čo katolícky autor E. Michael Jones v jednom rozhovore nazval „slizom“. Narážal tým na starší sci-fi film z 50. rokov, v ktorom hral začínajúci Steve McQueen. Vo filme sa  dostane z vesmíru na Zem zvláštna forma mimozemskej invázie – sliz a pomaly, ale isto zaplavuje planétu.
Zo Západu sa začal, po roku 1989, valiť „sliz“ a javy, ktoré mnohí považovali za zabudnuté a prekonané, sa ukázali v novej, často ešte väčšej, sile ako pred rokom 1948. Vákuum, ktoré zostalo v hlavách ľudí po opustení tradičnej kresťanskej viery, sa pomaly začalo zapĺňať „novou“ formou duchovna, v skutočnosti formou tak starou ako ľudstvo samo. Všetky formy pohanskej mystiky a mágie si opäť našli cestu k ľudským srdciam a boli onálepkované ako „hľadanie“ duchovna.
Zdroj: pixabay.com
Ako sa z bývalých praktizujúcich katolíkov, alebo ich potomkov stávajú priaznivci ezoteriky? Väčšinou pri tom asistujú dve základné príčiny, ktoré na seba časovo nadväzujú. Na počiatku je stotožnenie sa s  liberalizmom vo vnútri Cirkvi, ktorí otupí u človeka zmysel pre vieroučnú ortodoxiu a morálku z nej vyplývajúcu. Z nepriateľských ideológií sa stanú potencionálni partneri do dialógu a keďže v liberálnom katolicizme sa skôr „hľadá“  než uchováva a ideová neistota je považovaná za pozitívum, tak sa začína pomaly, ale isto monolit viery drobiť a zvetrávať. Výsledkom je „hľadanie“ a lovenie v mútnych vodách pochybnej mystiky a ešte pochybnejšej mágie. Skúsme si priblížiť aspoň niektoré z nástrah, ktoré čakajú na kresťana v bežnej ideologickej motanici súčasného sveta a to takých, ktoré vyzerajú pre kresťana na prvý pohľad nie až tak nebezpečne a ktorým najľahšie podľahnú.
Ezoterizmus býva definovaný ako súhrn určitých duchovných hnutí a prúdov vychádzajúci z gnosticizmu neskorého staroveku. Avšak to, že sa jeho súčasťou stali v 20. storočí v podstate všetky orientálne, africké aj indiánske kulty a praktiky, svedčí o tom, že je to v podstate len krycí názov pre pohanstvo ako také. Nech by sme pridali čokoľvek pohanské, dávne aj súčasné do pestrej palety ezoterického synkretizmu, určite by sa to nestretlo s nepochopením.
Praktická cesta kresťana k aktívnemu ezoterizmu začína väčšinou pri na pohľad neškodnom „liečiteľstve.“ Kresťan by sa spočiatku zdráhal vrhnúť sa rovno na mágiu.


Homeopatia, energetické liečiteľstvo
Najľahšou pascou je homeopatia, tzv. alternatívna forma liečby pomocou „energie“  a využitia synergického javu, ktorý operuje tézou, že energia nasleduje myseľ. Zakladateľ modernej homeopatie Samuel Hahnemann bol aktívnym slobodomurárom a ezoterikom, propagujúcim princíp životnej energie, v podstate panteistického charakteru. Tento pojem je naviazaný na ideu energie, ktorá sa nachádza v každom človeku a jej vzťahu k energii všeobecnej. Liečba je tu v podstate duchovnou činnosťou, ktorá ovplyvňuje fyzické zdravie pacienta. Jedná sa teda o manipuláciu s dušou človeka. Akými duchovnými silami (energiami) sa tu človek uzdravuje, kto za nimi stojí, to všetko  vyvoláva u kresťana podozrenie a obavy. Veľa sa tiež nehovorí o tom, že okultné krídlo nemeckého národného socializmu, na čele s Rudolfom Hessom a Heinrichom Himmlerom, bolo veľkým priaznivcom homeopatie a táto metóda sa stala populárnou a odporúčanou v SS.
Do pasce homeopatie sa kresťan dostane ľahko. Súčasná doba považuje zdravie za najvyššiu hodnotu. Média, systematicky v kooperácii s farmaceutickými korporáciami, vytvárajú hystériu strachu pred ochorením. Kresťan, ktorý má chorého člena rodiny, je pod týmto všeobecným tlakom ochotný privrieť oči a „dať sa na to“. A čuduj sa svete – ono to funguje. Nasleduje rovnica: zdravie je od Boha a to čo prináša zdravie teda nemôže byť zlé. Názor svätcov, že fyzické zlo, choroby, máme vítať ako príležitosť k pokániu a dávať spáse duše prednosť pred fyzickým zdravím je už evidentne „prekonaný.“

Svedectvo M. Ševčík – Podvedený


Martin Ševčík – Podvedený 2.časť
Martin Ševčík – bývalý proutkař – 2.část – Jak dostal nové zkušenosti s názvem proutkaření, psychotronika, jasnovidectví, magie. Co to udělalo v jeho životě? Je magie a nadpřirozeno esoterika pro člověka a okolí prospěšná? Zpověď člověka o magii.

Okultizmus a mágia

Mágia v modernej spoločnosti .
Rozprávky sú plné mágie a čarovania, tento fenomén sa však neobmedzuje iba na detský svet. Aj v modernom svete dospelých sa stretávame s ľuďmi, ktorí sa venujú tajomným okultným vedám. Mnohí z nich za úplatu ponúkajú svoje služby a nadprirodzené schopnosti. Dokonca ani v západnej materialistickej spoločnosti sa nejedná len o folklór, ale o svet, ktorý mnohí berú s obrovskou vážnosťou a za ezoterické služby sú ochotní platiť nemalé peniaze.
     Hovorí sa o černej a bielej mágii. Tá čierna je všeobecne vnímaná ako negatívna, ktorej cieľom je bojovať proti ľuďom a škodiť im. Na druhej strane bielu mágiu ľudia väčšinou akceptujú a považujú ju, ak nie za dobrú, tak minimálne za neškodnú. To preto, že si ju spájajú s liečením, blahodarným pôsobením a pomocou ľuďom. Z hľadiska kresťanského biblického svetonázoru je však mágia veľmi problematickým duchovným javom. V tomto článku sa pozrieme na mágiu v svetle Božieho slova a ukážeme si niektoré jej prejavy v našom modernom svete.

Čo je to mágia?
Podľa otvorenej internetovej encyklopédie Wikipedia je mágia abstraktným systémom, ktorého účelom je umožniť človeku ovládať svet prírody, vrátane predmetov, udalostí, ľudí a psychologických javov, pomocou paranormálnych, tajomných alebo nadprirodzených prostriedkov.
 V Biblii sú pre mágiu používané nasledujúce výrazy, ktoré sú veľmi pestré a majú množstvo významov. V Starej zmluve nachádzame v súvislosti s mágiou nasledujúce výrazy: Koreň k-š-f, ktorý znamená rezať, ktorý zrejme súvisí so sebazraňujúcimi magickými rituálmi, a taktiež so schopnosťou mágie „odrezať“ človeka od Boha. Ďalším hebrejským koreňom je ch-r-t-m, ktorý je odvodený z egyptského výrazu pre predáka kúzelníkov. Ďalej nachádzame tiež výraz ch-b-r, očarovanie, ktorý obsahuje myšlienku spútania, zrejme prostredníctvom amuletov a kúzel. Názov kasdím, Kaldejci, je názvom pre národ, ale tiež pre zvláštnu triedu mágov na dvore babylonského kráľa. Slovo q-s-m, veštba, sa týka špeciálne predpovedania budúcnosti, ale tiež falošných prorokov. Výraz l-t predstavuje tajné umenia, ktorými disponovali faraónovi kúzelníci. V Písme sa taktiež vyskytuje n-ch-š, očarovanie prostredníctvom zaklínania, a tiež l-ch-š, znalec kúzel, zaklínač hadov.
Nová zmluva nám túto plejádu výrazov ešte rozširuje. Nachádzame tu slovo magos, mág. Ide o technický termín, podobný starozmluvnému výrazu Kaldejec, člen etnickej skupiny a zároveň zasvätenec do tajných magických umení. Výraz farmakeia predstavuje čarovanie pomocou jedov a omamných látok, ktoré slúžili na ovplyvňovanie ľudí. S mágiou je spojený aj grécky výraz goés, podvodník, zvodca, kúzelník, zaklínač. Slovo perierga, predstavuje magické umenie, ktoré je spojené s nadmerným zaoberaním sa záležitosťami druhých ľudí a ovplyvňovaním týchto ľudí magickým umením. Stretávame sa aj so slovesom baskainein, ktoré reprezentuje ovplyvňovanie a spútavanie druhých prostredníctvom falošného učenia.
     Mágia a čarovanie sa teda nezaoberajú iba kontaktom s duchovným svetom. Ich cieľom často býva ovplyvňovanie druhých prostredníctvom rôznych techník. Okrem vyložene okultných praktík, ako sú rôzne rituály, hypnóza či sugescia, môžeme ako čarovanie označiť aj všetky také metódy ovplyvňovania druhých, ako sú manipulácia a zastrašovanie. Jednoducho všetky nelegálne snahy o vnútenie cudzej vôle slobodnej ľudskej bytosti. Za čarovanie môžeme bez nadsádzky označiť tiež snahu o manipuláciu verejnej mienky.
     V Biblii nenájdeme pozitívne hodnotenie mágie. Od prvých stránok po posledné nás Božie slovo vystríha pred čarovaním a magickými praktikami. Je to preto, lebo mágia predstavuje nelegálny kontakt s temným duchovným svetom. Tento kontakt bol na začiatku pádu človeka do hriechu. K tomuto pádu došlo na základe komunikácie ľudí s pokušiteľom, ktorá viedla k prestúpeniu Božieho prikázania, a v dôsledku toho k prerušeniu spoločenstva s Bohom, k vyhnaniu z raja, k prekliatiu zeme a ďalším temným následkom. Od čias pádu človeka existuje v ľuďoch nenaplnená túžba po nadprirodzenom duchovnom živote. Je to preto, lebo človek bol stvorený pre vzťah a spoločenstvo s Bohom, ktoré v jeho živote nedokáže nahradiť nič. Táto túžba vedie niektorých k hľadaniu Boha, keď ho však hľadajú nelegálnymi prostriedkami, v rozpore s Božím slovom, skončia v spoločenstve s temnými silami.
     K legálnym prostriedkom pre prístup k Bohu sa dostaneme na záver tohto článku, k tým nelegálnym patria všetky obrady, zaklínadlá a talizmany, ktorých cieľom je získanie priazne duchovných síl. Tento princíp vidíme na príklade dvoch bratov, synov Adama a Evy, ktorí patrili k druhej generácii ľudských bytostí.

Odpoveď Cirkvi na fenomén zlého vo svete – Zlorečenie, veštenie, špiritizmus, mágia…, okultné praktiky na území Slovenska…

Určite skoro všetci ste sa v živote stretli s tým, že vám pri rozprávaní o svojom živote váš priateľ z ničoho nič trikrát zaklopal na najbližšie „drevo“ s poznámkou: „Musím zaklopať, aby to ostalo tak!“ Alebo prídete niekam do rodiny, kde slovná kombinácia pri náhlej nevoľnosti niektorého člena ich rodiny znie: „Počkaj, uvarím ti uhlíkovú vodu!“ To všetko je mágia!
Táto mágia sa veľmi často praktizuje aj v našej farnosti a praktizujú ju mnohí naši „mladí“ farníci. Na podnet jednej našej farníčky sme sa rozhodli v našom farskom časopise uverejniť časť tejto problematiky z knihy „Odpoveď Cirkvi na fenomén zlého vo svete, ktorej autorom je ThDr. ICLic. PaedDr. Jozef Maretta, PhD.

Mnohí ľudia, praktizujúci bielu mágiu, o sebe a o bielej mágii tvrdia, že slúži na odvrátenie zla, zlepšenie vzťahov, uzdravuje. Čiže biela mágia má dobré ciele a praktizujú ju z lásky k blížnym. Vyzerá nevinne a práve preto môže zmiasť aj veriacich, ba aj kňazov, ak nevedia, s čím majú dočinenia.

Človek praktizujúci bielu mágiu, pri pohľade na neistého človeka povie ako prvé: „Ja nemám nič do činenia s diablom. Mám iba prirodzene‘ dary a pomocou nich vám chcem pomôcť1. Tiež sa často oháňajú slovami ako je exorcizmus, Svätý Duch, charizma a pritom mnohí z nich sa tvária ako praktizujúci kresťania. Chodia na bohoslužby a pritom sa v skrytosti venujú mágii. Pod rúškom kresťanov sa skrývajú možno vedome a možno nevedome služobníci zlého. Pán Ježiš nás varuje pred týmito ľuďmi, ktorí budú robiť aj divy, keď hovorí: „ Vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možne‘, aj vyvolených“ (pórov. Mk 13, 22). A na inom mieste: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som mesiáš.«A mnohých zvedú“ (pórov. Mt 24, 4 – 5).
Osobitne sa chcem venovať zlorečeniu, objasniť tento pojem a typy zlorečenia, ako aj prípady, v ktorých ho Pán vypočuje a potvrdí.

„Zlorečenie“ je prianie zla inému človeku. Je to vlastne kliatba. Zlorečenie je urážkou Boha a zároveň je to hriech proti blížnemu. Človek, ktorý žije pod Božou ochranou, modlí sa a pristupuje k sviatostiam, sa nemusí báť zlorečenia. Zlorečenie skôr ubližuje človeku, ktorý zlorečí, ako tomu, proti komu je zlorečenie namierené. „Boh je darcom požehnania a nie zlorečenia. Preto nikdy nevenuje pozornosť zlorečeniu, ktoré ľudia zvolávajú na niekoho iného.

No existujú dva prípady, o ktorých hovorí aj Božie slovo, kedy by sa človek mal obávať, či ich Boh skutočne nevypočuje a nepotvrdí.

Zlorečenie zo strany rodičov:

Prvý prípad, v ktorom Pán môže zlorečenie potvrdiť, je, „keď niektorý rodič v návale zúfalstva zlorečí svojmu potomkovi. Takéto zlorečenie môže Pán potvrdiť a môže sa tak zlorečenie vyplniť aj v živote detí.
 

Čo je biela, čierna a červená mágia

Biela mágia
Pri bielej mágii hovoríme o magických úkonoch a rituáloch, ktorých cieľom je nejaké dobro; aspoň zdanlivé. Tým cieľom môže byť vyliečenie z choroby, ochrana pred zlom a nešťastím, odrobenie kliatby či urieknutia, získanie a úspech v práci, podnikaní, zvládnutie skúšky a mnohé ďalšie. Ľudia, ktorí ju vykonávajú najčastejšie hovoria, že využívajú neznáme prírodné sily, ktoré však ešte nie sú dostatočne vedecky preskúmané alebo tvrdia, že ich schopnosti pochádzajú od Boha. Neraz je magický rituál sprevádzaný modlitbou. V byte „bielych mágov“ visia kríže a obrazy svätých a pod. Zarážajúcim je však fakt, že na to, že by to mal byť Boží dar, si dosť často nechávajú za jeho použitie zaplatiť.

Čierna mágia
O čiernej mágii hovoríme ak sa niekto pokúša pomocou presného rituálu, magického gesta alebo vyslovenia kliatby spôsobiť nejaké zlo. Tak, ako je možné zaplatiť si a najať výpalníka alebo vraha, aby niekoho zranil či dokonca zabil, tak je to možné aj cez mágiu. Úlohu výpalníka pritom zohráva diabol. Boh nie je povinný zabrániť účinkom čiernej mágie, hoci to v skutočnosti často urobí. 1Jednoducho rešpektuje slobodné rozhodnutie človeka. O čiernej mágii hovoríme aj vtedy, ak sa niekto usiluje dosiahnuť isté pozemské „dobro“, pričom verí, že magickým rituálom ovládne zlého ducha, ktorý očakávaný efekt spôsobí. Medzi svetoznáme rituály čiernej mágie patrí napr. voodoo a macumba, prípadne santeria. Nám známejšie sú praktiky ako uhranutie a slovné alebo predmetové prekliatie, ľudovo „porobenie“.

Červená mágia
Červená mágia alebo tzv. mágia „lásky“ zahŕňa magické úkony zamerané buď na získanie sympatie, zaľúbenia a vzťahu želanej osoby alebo naopak na ublíženie tomu, kto bol vo vzťahu neverný alebo na rozchod dvoch milujúcich sa ľudí. Na tento cieľ sa použije buď nejaký nápoj, napr. červené víno (tzv. „nápoj lásky“) alebo časti tela toho človeka, napr. vlasy, koža, krv, nechty alebo iné predmety, ktoré dlhší čas nosil pri sebe. Je to úplná zvrátenosť, pretože láska je vtedy láskou, ak je slobodným vyjadrením citu, ktorý má človek voči niekomu. Takéto „znásilňovanie“ cez mágiu nikomu neprinieslo skutočnú lásku. Slepý vzťah naviazanosti k druhej osobe nemá žiadnu hodnotu a ani zďaleka sa nedá porovnať so skutočnou láskou.
Zdroj: Zdroj: http://modlitba.sk/?p=2180 ,  http://modlitba.sk/?p=2178, http://modlitba.sk/?p=2176
 

Psychotronika, proutkaření, jasnovidectvi, magie – Martin Ševčík

Osobní VIDEO zkušenosti životní příběh. další naleznete zde: http://www.7den.cz/category/esoterika…​ – Martin Ševčík – bývalý proutkař – Jak dostal nové zkušenosti s názvem proutkaření, psychotronika, jasnovidectví, magie. Co to udělalo v jeho životě? Je magie a nadpřirozeno esoterika pro člověka a okolí prospěšná? Zpověď člověka o magii. – Slavomír Primák – bývalý věšteč, čaroděj – Zpověď a podobná zkušenost, výklad karet, astrologie, nebezpečí a osobní příběh VideoSlide: http://www.7den.cz/esoterika-ve-spara…

Halloveen – o. M. Marcín

Otec Matúš Marcín hovorí o démonickom sviatku Halloween, ktorý je oslava diabla. Je to sviatok mágov, čarodejníkov a bosorákov. Vplyv nielen Halloween, ale i rôznych démonických hier, divadelných démonických hier na človeka, špiritizmu a rôznych démonických praktík na život človeka. Praktické skúsenosti z oslobodenia.

Zdroj: YouTube kanál:
https://www.youtube.com/channel/UCwBm6cFG7_N4DeSr3TG-gmg

Okultizmus a jeho praktiky

ODPOVEĎ CIRKVI NA OKULTIZMUS V NAŠOM PROSTREDÍ
Tieto všetky praktiky sú zlé a nezlučiteľné s kresťanským presvedčením. Ak sa v tomto nájdeš na konci máš riešenie. Prijmi toto za svoje a ohlasuj zo striech !!!

1. ŠPIRITIZMUS (vyvolávanie duchov zomrelých)
• špiritistické seanse
• využívanie média, tranzu
• sklenená guľa, fľaša
• psychokinéza, telekinéza – pohybovanie, miznutie, objavovanie sa predmetov
• levitácia, sublevitácia – vznášanie sa predmetov, príp. ľudí
• automatizmy, automatické písanie – bez predbežného cvičenia a mimo ľudskú vôľu
• planžeta – srdcovitý alebo oválny kus dreva na dvoch kolieskach a ceruzka schopná písať bez pomoci ruky
• pohybovanie stolom – osoby sú zhromaždené okolo stola a dotýkajú sa stolnej dosky ľahko prstami, akonáhle sa stôl pohne, začne sa hovoriť abeceda
• Quija-Brett – na doštičke sú písmená abecedy a slová ÁNO a NIE so zatvorenými očami sa položia ruky na pohár a ten sa pohybuje od písmena k písmenu
• Zjavovanie hlasu – na magnetofónovej páske alebo cez rádio
• Fluidné alebo astrálne telo – vystupovanie z tela, dívanie sa naň zhora
 

Biblia o špiritizme:
Lv 19, 31: „Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich, poškrvnili by ste sa tým. Ja, Pán, som váš Boh!“
Dt 18, 11n: „Nech niet medzi vami nikoho … kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí.“
Lv 20, 6: „A osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu.“
Lv 20, 27: „Ak niektorý muž alebo žena bude mať v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo schopnosť vykladačstva, musia umrieť. Ukameňujú ich a ich krv bude na nich.“
Iz 8, 19n: „Keď vám povedia: „Dopytujte sa u čarodejov a veštcov, čo šuškajú a šepocú;či sa nemá národ dopytovať u svojho boha, o živých u mŕtvych?“ K náuke a ku svedectvu! Ak nebudú hovoriť takto, budú ako tí, pre ktorých niet svitania. Bude chodiť v nej(v krajine) ochabnutý a hladný, a keď vylačnie, rozzúri sa a bude zlorečiť svojmu kráľovi a svojmu Bohu. A či sa obráti nahor, či sa pozrie na zem: hľa, úzkosť a tma a …
Rim 14, 8: „ … lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.“
1 Tim 2, 5: „Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek
Jn 10, 7: „Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána

2. MÁGIA
BIELA– odvrátenie zla, zlepšenie vzťahov, uzdravenie
ŠEDÁ – zabrániť uzdraveniu, sexuálnej žiadostivosti alebo plodnosti
ČIERNA – prenasledovanie (často i sexuálne), spôsobiť chorobu alebo zabíjať
• amulety, talizmany pre šťastie, kamene, kryštály
• zarieknutie (aby sa odvrátil oheň, dobytok ochránil pred chorobou, zariekavanie bradavíc a iné)
• formulky a recepty pre zamilovaných
• zaklínanie, kliatie
• porobenie, odrobenie, hádzanie uhlíkov
• liatie vosku
• povery, poverčivé praktiky (čierna mačka, vedro, kukučka …)
• šťastné a nešťastné dni, šťastné a nešťastné čísla

KRESŤAN VS. VEŠTENIE, MÁGIA A OKULTIZMUS: ČO NA TO BOH A CIRKEV: EXORCISTA o. ĽUBOSLAV PETRIČKO

Veľakrát hľadáme pomoc pri riešení našich problémov na takých miestach, ktoré súvisia s okultizmom a veštením, no s našou vierou však nemajú nič spoločné. O. Ľuboslav Petričko, exorcista Košickej eparchie v rokoch 2008 – 2020, nám v dnešnej časti relácie Čo na to Boh a cirkev porozpráva o tom, ako je to s okultizmom, veštením a mágiou. Je pre kresťanov mágia hriech?

Pasca okultizmu

Zradné pokušenie  
Veľa ľudí podlieha zradnému pokušeniu a hľadá šťastie v okultizme, a nie v Bohu. Namiesto toho, aby svoje problémy prinášali Ježišovi, vyhľadávajú rady veštcov, jasnovidcov, chiropraktikov, biotronikov alebo mágov. Venujú sa astrológii, veria horoskopom, poverám a dôležité rozhodnutia robia podľa konštelácie hviezd. V prípade zdravotných ťažkostí navštevujú rôznych liečiteľov, ktorí sú nástrojmi pôsobenia zlého ducha. Sú aj takí, ktorí v honbe za kariérou, peniazmi, mocou a úspechom zasväcujú svoj život diablovi, aby dosiahli zvrátenú sexuálnu rozkoš, moc nad inými alebo bohatstvo.
Ak človek začne dôverovať okultným silám, automaticky odmieta Boha a evanjelium. Takýto postoj vedie k tomu, že človek sa zmení na diablovho otroka. V zosvetštenej a pohodlnej spoločnosti, v ktorej víťazí nemravnosť, rozvody, interrupcia, eutanázia, klamstvo a úplatkárstvo a kostoly zívajú prázdnotou, sa okultizmus teší veľkej popularite. Od ateizmu ľudia ľahko prechádzajú k viere v okultizmus, k sektárstvu, poverám, orientálnym kultom, modloslužbe, ba až k satanizmu.
Historické údaje poukazujú na úzku spojitosť medzi národným socializmom, marxizmom a démonológiou. Zakladatelia komunizmu Marx, Engels, Lenin a Stalin sa venovali okultizmu a boli pod diablovou nadvládou. Podobné zväzky s diablom mali aj Hitler a jeho spoločníci, ktorí sa tiež venovali okultným praktikám.

Okultizmus je diablovo náboženstvo a človek, ktorý sa mu venuje, je otrokom zlých duchov. Dejiny vyvoleného národa, ako aj dejiny celého ľudstva nám jasne ukazujú, že vždy, keď sa ľudia odvrátili od pravého Boha, upadli do najprimitívnejšej modloslužby. Existuje istá zákonitosť: každý úpadok nábožnosti sprevádza nárast poverčivosti a praktizovanie rôznych foriem okultizmu.
Okultizmus je spojený s vierou v existenciu duchovných síl alebo energií, pomocou ktorých človek môže poznať budúcnosť, získať zdravie, úspech alebo mimoriadne schopnosti na ovládanie a manipulovanie iných ľudí. Záujemca o toto tajomné poznanie musí najskôr prejsť procesom iniciácie, počas ktorého sa venuje rôznym okultným praktikám: zaklínaniu, cvičeniam, meditáciám a pod. Ľudia venujúci sa okultizmu môžu nadobudnúť schopnosti, ktoré im umožnia čítať myšlienky iných ľudí, predvídať budúcnosť, pôsobiť na iných, manipulovať ich, materializovať predmety, nadväzovať kontakt so zosnulými (v skutočnosti ide o kontakt so zlými duchmi, ktorí napodobňujú duše zosnulých). Títo ľudia sa takto nevedomky otvárajú na zákerné pôsobenie zlých duchov, ktorých nedokážu ovládať. Takto sa dobrovoľne odovzdávajú pod desivú nadvládu zlých síl.

Tvrdíte, že existuje aj tzv. náboženská mágia. Nie je to protirečenie?

Na prvý pohľad takýto názov skutočne vyznieva ako protirečenie.
Veď predsa náboženstvo a mágia sú dve odlišné skutočnosti, ktoré stoja navzájom proti sebe. A predsa je to možné! Nejde tu o náboženskú mágiu vo vlastnom zmysle slova ale o magický prístup k modlitbe, sviatostiam a sväteninám Cirkvi, ktorý je samozrejme škodlivý. Marí skutočný účinok Božej milosti, ktorú tieto úkony majú spôsobiť alebo sprostredkovať.

Takúto možnosť pripúšťa aj Pastiersky list toskánskych biskupov, v ktorom sa píše: „Je zjavné, že pravý význam náboženstva a predovšetkým kresťanský pojem liturgie nemá nič spoločné s týmito zložkami magického myslenia. Avšak subjektívne sa môže stať, že obidva prístupy existujú vedľa seba, a dokonca že uzavrú akýsi „tajný spolok“. Pretože pôvod mágie nie je v rozume ale v cite, môže dôjsť aj u veriaceho k takémuto rozpolteniu. V rozume si je vedomý, že koná kresťanské gestá, v ktorých, ako vie, pôsobí Boh a jeho milosť. Ale v rovine citu môže byť to, čo v ňom účinkuje, postojom magickým, viazaným len na prianie niečo získať alebo utiecť pred nejakou neosobnou silou, ktorej sa bojí. Podobne to platí aj o sviatostnom úkone, ak je chápaný automaticky a len ako vec, bez správneho ponímania Boha a sviatosti samotnej, alebo ak pri ňom chýba dispozícia viery a ak mu nezodpovedá život, ktorý táto sviatosť predpokladá.“ 
Magický prístup k náboženským úkonom sa prejavuje v týchto prípadoch:
•  Ak človek nimi nehľadá Božiu milosť a posvätenie ale len čisto pominuteľné dobro. 
Spomeňme si, koľkí šoféri áut majú vpredu zavesený ruženec. Zrejme ani polovica z nich ho tam nemá zo skutočnej úcty k Panne Márii a preto, aby ho mali poruke a mohli sa ho modliť aj v aute. Ale domnievajú sa, že ak ho tam budú mať, Boh nedopustí, aby sa im stala nehoda. V podstate je tým ruženec postavený do pozície ochranného amuletu.