Diabol pracuje ako úžernícka nebankovka, požičia rád, aby časom získal všetko

Rozhovor s generálnym vikárom Trnavskej arcidiecézy a riaditeľom ABÚ Petrom Šimkom o nástrahách a omyloch týkajúcich sa 1. prikázania Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal 

V rozhovore sa dozviete:
– čo je modla a akým spôsobom človeka zotročuje,
– či sú veštci len zruční manipulátori alebo skutočne spolupracujú so zlými duchmi,
– čo si človek spôsobuje poverami, magickými, okultnými a ezoterickými činnosťami a predmetmi,
– ako sa magický rituál odrazí v živote človeka, ktorý si zaň zaplatí, aby tak zlikvidoval konkurenciu,
– aký je rozdiel medzi čiernou a bielou mágiou.

Prvé prikázanie Desatora zásadne ovplyvňuje ďalších deväť. Ako možno najlepšie pochopiť toto prepojenie?

Božie prikázania vytvárajú pyramídu zloženú z desiatich poschodí, pričom prvé prikázanie je podstava. Ak naruším podstavu, tak sa mi zosype alebo oslabí stavba ostatných deviatich poschodí. Takýmto spôsobom sú aj prikázania vzájomne prepojené.

Desať Božích prikázaní je vlastne jedno prikázanie rozdelené do desiatich kapitol: „Ja som Pán, Boh tvoj.“ To, že Pán je mojím Bohom, sa prejavuje dodržiavaním všetkých desiatich prikázaní. Prvé prikázanie sa teda začína až od slov „nebudeš mať iných bohov okrem mňa“.

Proti prvému prikázaniu sa prehrešujeme oveľa častejšie, než by sme si mohli myslieť. Ktoré hriechy sem spadajú?

Je pravdou, že proti prvému prikázaniu sa prehrešujeme najčastejšie. Už prví rodičia si chceli vytvoriť svoj svet a svoje pravidlá nezávislé od Boha podľa vzoru pokušiteľa. Neverili Bohu, že im chce dobre. Ak neveríme pravému Bohu, začneme si vytvárať svojho boha či bohov.

Hriechy proti prvému prikázaniu vyjadrujú tento stav človeka. Boh už nie je na prvom mieste. Človek zanedbáva modlitbu, je lenivý do vzťahu s Bohom alebo má odpor voči nemu. Modlitba sa stáva bezduchým recitovaním či monológom. Osobitnými hriechmi v týchto súvislostiach sú čierna a biela mágia, poverčivosť, nosenie amuletov, veštenie a podobne.

Čo všetko môže byť pre človeka bohom, teda modlou?

Všetko to, čo má vo svojom živote na prvom mieste. To, na čo najviac myslí, o čom sníva, čomu venujeme energiu. Tomu bohu slúži a sa klania.

Modlami či bohmi sú aj závislosti od alkoholu, drog, sexu, porna, hier, závislosť od kariéry, popularity, moci, slávy či peňazí, nakupovania, spôsobu obliekania, peňazí. Môže to byť aj závislosť od toho, kto si čo o mne myslí, alebo aj nenávisť alebo zranenie, okolo ktorého sa stále točíme.

OKULTISMUS V MEDICÍNĚ – II. část

Psychotronická diagnostika
Nejstarším postupem byla jasnozřivost, existovalo i „jasnočichání“. Někteří ze senzibilů byli totiž údajně schopni pomocí čichání k moči zjistit přesnou diagnózu. Jiní také „jasnoslyšeli“. Dnes se ale k diagnostice nejčastěji využívá aura.
Už Indové se domnívali, že prána, energie, sídlí v sedmi centrech, čakrách, a odtud vyzařuje z těla ven v podobě aury. Ta obklopovala tělo v několika vrstvách. Vnitřní leží přímo na povrchu těla a jsou v ní uloženy akupunkturní body, vnější zasahuje do délky několika centimetrů nebo – u jogínů – několika metrů. Existenci aury údajně prokázal Semjon Kirlian, elektrikář z Krasnodarska. Když položil ruku přes fotografický film na desku, spojenou s vysokofrekvenčním polem, na filmu se objevil zajímavý obraz: z povrchu ruky vyzařovaly jakési záblesky, které se měnily v závislosti na psychickém stavu. Například po cvičení jógy byl obraz jasnější. Podle psychotroniků je Kirlianův fenomén obrazem aury a podle jeho barvy a tvaru lze diagnostikovat choroby.

Např. při apendicitě aura vyzařuje směrem ven v širokém klínu, u těhotné ženy se vyklenuje nad břichem. Senzibil zjistí změny pohmatem. Tento primitivní diagnostický způsob je dnes nahrazován metodou dokonalejší, radiestezií. Takovou vysoce sofistikovanou metodou je vyšetřování pomocí virgule nebo L-tyčky, vlaštovky nebo kyvadla. Poprvé je použil v roce 1935 Abbé Mermet a záhy potom se stalo oblíbeným nástrojem psychotroniků. Podle některých musí mít správnou formu a musí být ze správného materiálu, podle jiných jím může být cokoli na provázku, protože podstatná je duchovní energie léčitele, který kyvadlo ovládá. Jestliže se kyvadlem pohybuje nad nemocným tělem, je možné u každého orgánu, žaludku, střeva, jater, zjistit stupeň aktivity a samozřejmě přesnou diagnózu.
Podle toho, jakým způsobem mu kyvadlo v ruce krouží, diagnostikuje psychotronik vodnatelnost, rozšíření srdce, kornatění tepen apod. a také může najít vhodný lék. Nakreslí si kružnici, do jednotlivých výsečí napíše nejrozmanitější homeopatické léky a kyvadlo ukáže ke správnému léku. Pohyb je samozřejmě důsledkem psychotronikovy duchovní aktivity, která rezonuje s pacientovou chorobou. Jiná diagnostická metoda je založena na tzv. automatické kresbě, již používal akademický malíř Mistr Kožíšek, vynikající kreslíř, propadlý mysticismu. Dokazoval, že podle fotografie, písma nebo jiného „svědka“, prostředníka, je schopen určit diagnózu.

 K diagnostice se používají i složitější přístroje, spojené popřípadě i s počítačem. Pak mluvíme o radionice. Takovým přístrojem byl např. emanometr, emociometr, přístroje firmy Lichtweg umožňující kontakt s rostlinami a zjišťující energii čaker. V současné době je módním přístrojem Egely Wheel. U nás se prodává za několik tisíc Kč. Při spojení s počítačem může na dálku vyhodnotit naši energii a najít příslušné léčebné řešení. Za přídavek několika dalších tisíc lze koupit i sběrač aury, který ji koncentruje do kolečka.

Nejmódnější je dnes ovšem Vollova elektropunktura, EAV. Je to hybrid akupunktury a psychotroniky. Podle R. Volla jsou akupunkturní dráhy jen sloupcem elktrolytu, kterým proudí elektrická energie. Na špičkách prstů ruky nebo nohy lze potom podle měření elektrického odporu diagnostikovat choroby a podávat plnou informaci o funkčním stavu orgánů. Údajně lze zjišťovat i hladiny enzymů, např. pankreatu. Existují specializované firmy, Pickering nebo Vega, které vyrábějí stále nové a modernější přístroje, spojené obvykle s počítačem, jež působí na pacienty impozantním dojmem. Mnohé z nich mají i atraktivní názvy, Segment-elektrograf, vegatest, Bicom a další. Vega audicolor např. „využívá zevního vlnění, které si sám vytváří pomocí polárních barev a základního tónu v různých oktávách. Tím celé tělo harmonizuje a léčí.“ Bicom snímá „ultrajemné oscilace z celého těla, pomocí speciální elektroniky vlnění harmonizuje, vrací. Tím dochází k intenzivnímu léčení zcela bez použití léků.“ (MUDr. M. Pekárek)

OKULTISMUS V MEDICÍNĚ I.

Tato stať je věnována bioenergetické nebo také biotronické medicíně. Jsou to disciplíny diagnostické i terapeutické, které svůj účinek vykládají přítomností zvláštní síly, bioenergie. Širším termínem pro jevy záhadné, nevysvětlitelné běžnými fyzikálními zákony a ležící i mimo medicínu, je parapsychologie, resp. psychotronika.
Podle Rejdáka se psychotronika zabývá distančními interakcemi mezi organismy a zevním prostředím, jež jsou spjaty s mohutnostmi, řekli bychom raději vlastnostmi, duše. Přesnější formulaci poskytuje M. Rýzl, parapsycholog českého původu, který emigroval do Spojených států. Ve své knize Úvod do parapsychologie (Panorama, Praha 1991) říká, že se parapsychologie zabývá jevy záhadnými, spjatými s činností duše a nevysvětlitelnými běžnými energetickými způsoby.

Jaké jevy náleží do parapsychologie? Je to široké spektrum jevů, které můžeme rozdělit na dvě skupiny. V první skupině jevů jsou různé formy mimosmyslového vnímání, extra-sensory perception, proto běžná zkratka ESP. Patří sem jasnozření, proskopie, to znamená předvídání budoucnosti, nebo telepatie. Druhou skupinou jevů jsou psychokinetické, PK-jevy, kam patří například materializace, levitace i psychická chirurgie.

Všechny tyto disciplíny, jevící se jako soubor zcela nehomogenní, jsou spojeny tím, že svůj efekt odvozují od bioenergie. Co to vlastně je? Nic nového. Už od pradávna všechny civilizace uznávaly existenci energie, která ovládá naše tělo a je nadřazena vědomí. Této energii v Číně říkali čchi, v Indii prána, v Tichomoří mana, v Evropě aether, fluid. Hahnemann ji označil jménem dynamis. Módnější termíny jsou ód, orgonská energie a řada dalších. To ovšem nic neříká o tom, jaká je povaha těchto energií. Existuje totiž široké spektrum hypotéz. Podle některých parapsychologů je povaha bioenergie materiální, podle jiných duchovní. Podle prvních je podstatou všech uvedených jevů elektromagnetismus nebo gravitační síla, popřípadě mezony či jiné známé částice. Podle jiných jsou to sice rovněž materiální energie nebo částice, které ale dosud nejsou známy. Dobbs mluví třeba o psitronech. Podle Kahudy jde o psychony, vakuové částice, nadané superinfragravitační aktivitou a šířící se nadsvětelnou rychlostí. Později dr. Kahuda mluvil o mentionech. Jiní mluvili o deltonech a astrálech ze světa duchů. Jisté je, že ani jedna z těchto představ se neukázala reálnou, a proto si většina dnešních parapsychologů představuje, že bioenergie má duchovní povahu. Spiritisté mezi nimi se domnívají, že k nám tyto síly přicházejí z minulosti, že to jsou duše zemřelých. Podle animistů má každá osoba svou vlastní duši nadřazenou našemu vědomí. Podle dalších hypotéz má bioenergie nadindividuální povahu. Je to jakési kolektivní, božské vědomí.

Poslední jsou teorie kosmologické, které si už vypomáhají moderní vědeckou terminologií, většinou z oblastí kvantové fyziky, jejichž autoři se domnívají, že hypotetická bioenergie je nadsmyslová, nadčasová, nadprostorová a představuje jakési vícerozměrné kontinuum, které nás přesahuje. Žádná z těchto hypotéz nebyla ovšem potvrzena, a proto se parapsychologové nakonec dohodli na používání neutrálního termínu PSI, podle návrhu Thoulesse a Wiesnera. PSI = psychologické schopnosti.

Jsou to síly psí-gama, které zprostředkují fenomény mimosmyslového vnímání, a psí-kappa, zajišťující psychokinetickou aktivitu. Obě tyto síly, resp. prvky, vytvářejí společné psí-pole, sdružující všechna dosud známá fyzikální pole, tedy elektromagnetické, gravitační, mezonové apod. Snad je ještě nutno dodat to, že naši čeští současní psychotronici místo PSI raději mluví obecně o informaci. V počítačovém věku je to zřejmě termín vhodnější, právě tak jako bioinformatika nebo bioinformační medicína. Nyní musím ukázat, jaké má parapsychologie podoby.

Léčitelství

Obrovský rozmach v dnešní době zaznamenává tzv. Léčitelství neboli Alternativní medicína. Někdo  je dle určitých kriterií od sebe rozlišuje, nicméně ve svých důsledcích jsou si obě odvětví velmi podobná, proto se o nich budu zmiňovat jako o jednom oboru „léčitelství“.V tomto oboru nalezneme širokou škálu léčitelů od těch, kteří využívají jen bylinek až po studované doktory medicíny, kteří svou metodu léčení odívají do vědeckého hávu. A je třeba říci, že je dnes velmi moderním trendem připojit ke své nabídce klasické medicíny nějakou „nástavbu“ v podobě medicíny alternativní.
    Léčitelství nabízí pomoc jednak ve chvíli, kdy klasická medicína selhává, a jednak se i staví do role kvalitativně vyšší pomoci člověku, protože tvrdí, že se zajímá o celou jeho bytost (minimálně tělo a psychiku – tzv. holismus), a dává je do souvislosti (což není špatně – viz. níže o psychosomatice). Nicméně metody, kterých využívá, mají často původ v esoterickém okultismu.

Základ léčitelství spočívá buď:
– v užívání nadpřirozených schopností (u sebe objevených či nějak získaných, které běžný člověk omezený prostorem a časem nemá), nebo
– ve věštění a doptávání se (zjišťování diagnozy a postupů léčení z fotky, z oční duhovky /irisdiagnostika/, z data narození,…), případně  
– v užívání tzv. léčivých prostředků (spirály, symboly, kameny, vůně, barvy, obrazce, magická místa atd..), jejichž uzdravující síla pramení buď z pověry nebo magické praxe, nebo také
– v užívání bylinek – avšak takových, jejichž účinek je magicky zesílen (trhaných např. o svatojánské noci, na konkrétním energetickém místě, příp. nějak „zaříkávaných“).

Dostali sme sa zo sparov okultizmu – 1.časť

– jediný kontakt s liečiteľom spôsobil dlhoročné zdravotné problémy
– dobrý úmysel konať dobro druhým využíva diabol a ponúka okultizmus, mágiu, veštectvo, špiritizmus ktoré dovedú nakoniec každého do jeho spárov
– joga, terapia tmou, reiki, Firewalk, šamanizmus, metóda Wim Hoff, práca s kyvadlom, veštenie, telekinéza, levitácia, astrálne putovanie, automatické písmo, numerológia, tarokové karty, astrológia, prútikárstvo, homeopatia, nevýchova, Silvová metóda, Autogénny tréning to je len krátky zoznam ciest, ako sa dostať do duchovných problémov a vstúpiť do teritória diabla
– všetky tieto metódy ponúkaju človeku myšlienku, ktorá zaznela už v Rajskej záhrade
– “ Budete ako Boh “ – recept ako sa dostať z okultizmu – prerušiť akékoľvek kontakty, spáliť a zničiť knihy a predmety spojené s okultizmom, vyspovedať sa s toho, co sme spáchali my a zriecť sa toho, čo bolo spáchané na nás, veľká pomoc je Mariánska úcta a zasvätenie sa Panne Márii. – keď človek začne čítať Písmo Sväté, ezoteriku a ostatné falošné spirituality môže hodiť do koša. Všetko čo potrebujete v tomto živote nájdete v Písme

Zdroj: YouTube

Okultizmus a mágia

Mágia v modernej spoločnosti .
Rozprávky sú plné mágie a čarovania, tento fenomén sa však neobmedzuje iba na detský svet. Aj v modernom svete dospelých sa stretávame s ľuďmi, ktorí sa venujú tajomným okultným vedám. Mnohí z nich za úplatu ponúkajú svoje služby a nadprirodzené schopnosti. Dokonca ani v západnej materialistickej spoločnosti sa nejedná len o folklór, ale o svet, ktorý mnohí berú s obrovskou vážnosťou a za ezoterické služby sú ochotní platiť nemalé peniaze.
     Hovorí sa o černej a bielej mágii. Tá čierna je všeobecne vnímaná ako negatívna, ktorej cieľom je bojovať proti ľuďom a škodiť im. Na druhej strane bielu mágiu ľudia väčšinou akceptujú a považujú ju, ak nie za dobrú, tak minimálne za neškodnú. To preto, že si ju spájajú s liečením, blahodarným pôsobením a pomocou ľuďom. Z hľadiska kresťanského biblického svetonázoru je však mágia veľmi problematickým duchovným javom. V tomto článku sa pozrieme na mágiu v svetle Božieho slova a ukážeme si niektoré jej prejavy v našom modernom svete.

Čo je to mágia?
Podľa otvorenej internetovej encyklopédie Wikipedia je mágia abstraktným systémom, ktorého účelom je umožniť človeku ovládať svet prírody, vrátane predmetov, udalostí, ľudí a psychologických javov, pomocou paranormálnych, tajomných alebo nadprirodzených prostriedkov.
 V Biblii sú pre mágiu používané nasledujúce výrazy, ktoré sú veľmi pestré a majú množstvo významov. V Starej zmluve nachádzame v súvislosti s mágiou nasledujúce výrazy: Koreň k-š-f, ktorý znamená rezať, ktorý zrejme súvisí so sebazraňujúcimi magickými rituálmi, a taktiež so schopnosťou mágie „odrezať“ človeka od Boha. Ďalším hebrejským koreňom je ch-r-t-m, ktorý je odvodený z egyptského výrazu pre predáka kúzelníkov. Ďalej nachádzame tiež výraz ch-b-r, očarovanie, ktorý obsahuje myšlienku spútania, zrejme prostredníctvom amuletov a kúzel. Názov kasdím, Kaldejci, je názvom pre národ, ale tiež pre zvláštnu triedu mágov na dvore babylonského kráľa. Slovo q-s-m, veštba, sa týka špeciálne predpovedania budúcnosti, ale tiež falošných prorokov. Výraz l-t predstavuje tajné umenia, ktorými disponovali faraónovi kúzelníci. V Písme sa taktiež vyskytuje n-ch-š, očarovanie prostredníctvom zaklínania, a tiež l-ch-š, znalec kúzel, zaklínač hadov.
Nová zmluva nám túto plejádu výrazov ešte rozširuje. Nachádzame tu slovo magos, mág. Ide o technický termín, podobný starozmluvnému výrazu Kaldejec, člen etnickej skupiny a zároveň zasvätenec do tajných magických umení. Výraz farmakeia predstavuje čarovanie pomocou jedov a omamných látok, ktoré slúžili na ovplyvňovanie ľudí. S mágiou je spojený aj grécky výraz goés, podvodník, zvodca, kúzelník, zaklínač. Slovo perierga, predstavuje magické umenie, ktoré je spojené s nadmerným zaoberaním sa záležitosťami druhých ľudí a ovplyvňovaním týchto ľudí magickým umením. Stretávame sa aj so slovesom baskainein, ktoré reprezentuje ovplyvňovanie a spútavanie druhých prostredníctvom falošného učenia.
     Mágia a čarovanie sa teda nezaoberajú iba kontaktom s duchovným svetom. Ich cieľom často býva ovplyvňovanie druhých prostredníctvom rôznych techník. Okrem vyložene okultných praktík, ako sú rôzne rituály, hypnóza či sugescia, môžeme ako čarovanie označiť aj všetky také metódy ovplyvňovania druhých, ako sú manipulácia a zastrašovanie. Jednoducho všetky nelegálne snahy o vnútenie cudzej vôle slobodnej ľudskej bytosti. Za čarovanie môžeme bez nadsádzky označiť tiež snahu o manipuláciu verejnej mienky.
     V Biblii nenájdeme pozitívne hodnotenie mágie. Od prvých stránok po posledné nás Božie slovo vystríha pred čarovaním a magickými praktikami. Je to preto, lebo mágia predstavuje nelegálny kontakt s temným duchovným svetom. Tento kontakt bol na začiatku pádu človeka do hriechu. K tomuto pádu došlo na základe komunikácie ľudí s pokušiteľom, ktorá viedla k prestúpeniu Božieho prikázania, a v dôsledku toho k prerušeniu spoločenstva s Bohom, k vyhnaniu z raja, k prekliatiu zeme a ďalším temným následkom. Od čias pádu človeka existuje v ľuďoch nenaplnená túžba po nadprirodzenom duchovnom živote. Je to preto, lebo človek bol stvorený pre vzťah a spoločenstvo s Bohom, ktoré v jeho živote nedokáže nahradiť nič. Táto túžba vedie niektorých k hľadaniu Boha, keď ho však hľadajú nelegálnymi prostriedkami, v rozpore s Božím slovom, skončia v spoločenstve s temnými silami.
     K legálnym prostriedkom pre prístup k Bohu sa dostaneme na záver tohto článku, k tým nelegálnym patria všetky obrady, zaklínadlá a talizmany, ktorých cieľom je získanie priazne duchovných síl. Tento princíp vidíme na príklade dvoch bratov, synov Adama a Evy, ktorí patrili k druhej generácii ľudských bytostí.

Duchovné korene alternatívnej medicíny

Málokto pochybuje o tom, že zdravotníctvo v Spojených štátoch patrí k najvyspelejším na našej planéte. Napriek tomu v tejto krajine, kde sú k dispozícii najmodernejšie technológie, sú dnes metódy tzv. alternatívnej (alebo komplementárnej) medicíny veľmi populárne. Vedec z prestížnej Harvardskej univerzity David Eisenberg a jeho spolupracovníci vykonali roku 1997 výskum a v rámci neho sa v telefonických rozhovoroch trvajúcich 25–30 minút spytovali 2055 dospelých ľudí, či sa v poslednom roku nechali liečiť niektorou z foriem terapie, napríklad relaxačnými technikami, komerčnými technikami na znižovanie nadváhy, rastlinnými produktmi, liečbou energiami či akupunktúrou.  
 
 
Celosvetový boom alternatívnej medicíny
Tento prieskum viedol k odhadom, že Američania ročne navštívia 629 miliónkrát poskytovateľov nekonvenčnej medicíny, čo je viac než návštevy svojich obvodných lekárov v rovnakom roku. Ďalej sa odhaduje, že za tieto služby zaplatili asi 21,2 miliárd dolárov. Táto čiastka prekračuje náklady spojené so všetkými hospitalizáciami v USA za ročné obdobie. Pri porovnaní výsledkov tohto výskumu s výsledkami podobného podujatia z roku 1990 autori zistili, že došlo k 47% nárastu návštev u poskytovateľov alternatívnych liečebných metód a výdavky, ktoré klienti za tieto služby zaplatili, stúpli za rovnaké obdobie o 45 %. Nesmierny boom metód alternatívnej medicíny v poslednom desaťročí nie je teda len náš fenomén, ale skôr fenomén celosvetový. Musíme sa preto pýtať, čo sa stalo so súčasnou oficiálnou medicínou, že neuspokojuje súčasného moderného človeka.
 
Problémy súčasnej oficiálnej medicíny
Jedným z negatívnych javov súčasnej medicíny, ktoré môžu čiastočne vysvetľovať príklon k alternatívnej medicíne v populácii, je určité odosobnenie vzťahu medzi lekárom a pacientom. Chorý sa stáva skôr zaujímavým prípadom zaradeným do niektorej diagnózy, je súhrnom rôznych laboratórnych výsledkov a pomocných vyšetrení, číslom v operačnom programe a nie konkrétnym človekom s telesnými, duševnými a duchovnými problémami. Mnohí chorí sa v takom systéme poskytovania starostlivosti cítia stratení. Moderné prístroje často vzbudzujú v nezasvätenom človeku obavy a niektoré náročné vyšetrenia sa spájajú so strachom, zvlášť, keď pacient nedostane primerané vysvetlenie a poučenie o ich prínose na stanovenie správnej diagnózy a liečby.

DVD: Psychotronika

Na DVD najdete zfilmovanou přednášku Martina Ševčíka, který má intenzivní zkušenost s praktikováním psychotroniky. Věnoval se proutkaření, zjistil že má jasnovidecké schopnosti a věnoval se také léčitelství. V úvodní části DVD vypráví konkrétní situace, které zažil během své praxe a ve druhé části analyzuje principy, na kterých psychotronika funguje.
Vše popisuje srozumitelně, dává příklady a vyvozuje z nich závěry.Na našem trhu neexistuje srovnatelné DVD, které dává podobně srozumitelnou a jasnou odpověď na otázky, které si člověk pohybující se v psychotronice pokládá.
Martin Ševčík hledal odpovědi v různých náboženských směrech a nakonec se dívá na psychotroniku očima Bible. Jedná se o křesťanský dokumentární film. Martin Ševčík se psychtronikou dříve aktivně zabýval, ve svém hledání však neustal až našel Krista. DVD je vhodné i pro nevěřící, zejména ty, kteří se o psychtroniku zajímají.
Na DVD najdete 160 minut videa, která bylo natočeno na různých místech, které mají souvislost s příběhem.

Možno objednať :
https://www.zachej.sk/produkt/7961/dvd-psychotronika/

Stretla som diabla – svedectvo bývalej ľudovej liečiteľky

Bývalá ľudová liečiteľka, ktorá využívala nadprirodzené schopnosti k liečeniu ľudí.

Toto je najväčšia realita môjho života: existuje Boh a existuje diabol! Naozaj som stretla „ živého“ diabla a živého Boha. Ale až stretnutie živého Boha – 17.5.1998, zmenilo môj život natoľko, že od tohto stretnutia som si začala počítať vek. Takže 17.5.2011 som mala 13 rokov /mám 53/.

Môj príbeh sa začína odvíjať od mojich piatich rokov, keď si ma babka – ľudová liečiteľka, vybrala za budúcu nasledovníčku v jej liečiteľských schopnostiach. Táto „schopnosť liečiť“ sa u nás dedila z pokolenia na pokolenie asi 3OO rokov – je to dedičná biela mágia.

V tomto období sa okolo mňa začali diať „čudné veci“, nad postieľkou som mala zavesený drevený kríž, ktorý na mňa v noci padol. Zobudila som sa s veľkým strachom a vždy nado mnou stála babka. Vnímala som, ako sa so mnou pohybuje posteľ, mávala som nočné mory. Najsilnejšie bolo, keď som bola raz v noci „prenesená“ na nejaké stretnutie. Bolo tam veľa ľudí, každý niečo rozprával a ja som vedela, že sa ide prijímať nová členka /bosorka/ ich klubu a že som to práve ja.

Potom nasledovalo v mojom živote relatívne pokojné obdobie. Dospela som, vydala som sa, odsťahovala som sa z rodičovského domu, narodili sa mi dve dcéry.

Okultizmus a jeho praktiky

ODPOVEĎ CIRKVI NA OKULTIZMUS V NAŠOM PROSTREDÍ
Tieto všetky praktiky sú zlé a nezlučiteľné s kresťanským presvedčením. Ak sa v tomto nájdeš na konci máš riešenie. Prijmi toto za svoje a ohlasuj zo striech !!!

1. ŠPIRITIZMUS (vyvolávanie duchov zomrelých)
• špiritistické seanse
• využívanie média, tranzu
• sklenená guľa, fľaša
• psychokinéza, telekinéza – pohybovanie, miznutie, objavovanie sa predmetov
• levitácia, sublevitácia – vznášanie sa predmetov, príp. ľudí
• automatizmy, automatické písanie – bez predbežného cvičenia a mimo ľudskú vôľu
• planžeta – srdcovitý alebo oválny kus dreva na dvoch kolieskach a ceruzka schopná písať bez pomoci ruky
• pohybovanie stolom – osoby sú zhromaždené okolo stola a dotýkajú sa stolnej dosky ľahko prstami, akonáhle sa stôl pohne, začne sa hovoriť abeceda
• Quija-Brett – na doštičke sú písmená abecedy a slová ÁNO a NIE so zatvorenými očami sa položia ruky na pohár a ten sa pohybuje od písmena k písmenu
• Zjavovanie hlasu – na magnetofónovej páske alebo cez rádio
• Fluidné alebo astrálne telo – vystupovanie z tela, dívanie sa naň zhora
 

Biblia o špiritizme:
Lv 19, 31: „Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich, poškrvnili by ste sa tým. Ja, Pán, som váš Boh!“
Dt 18, 11n: „Nech niet medzi vami nikoho … kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí.“
Lv 20, 6: „A osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu.“
Lv 20, 27: „Ak niektorý muž alebo žena bude mať v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo schopnosť vykladačstva, musia umrieť. Ukameňujú ich a ich krv bude na nich.“
Iz 8, 19n: „Keď vám povedia: „Dopytujte sa u čarodejov a veštcov, čo šuškajú a šepocú;či sa nemá národ dopytovať u svojho boha, o živých u mŕtvych?“ K náuke a ku svedectvu! Ak nebudú hovoriť takto, budú ako tí, pre ktorých niet svitania. Bude chodiť v nej(v krajine) ochabnutý a hladný, a keď vylačnie, rozzúri sa a bude zlorečiť svojmu kráľovi a svojmu Bohu. A či sa obráti nahor, či sa pozrie na zem: hľa, úzkosť a tma a …
Rim 14, 8: „ … lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.“
1 Tim 2, 5: „Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek
Jn 10, 7: „Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána

2. MÁGIA
BIELA– odvrátenie zla, zlepšenie vzťahov, uzdravenie
ŠEDÁ – zabrániť uzdraveniu, sexuálnej žiadostivosti alebo plodnosti
ČIERNA – prenasledovanie (často i sexuálne), spôsobiť chorobu alebo zabíjať
• amulety, talizmany pre šťastie, kamene, kryštály
• zarieknutie (aby sa odvrátil oheň, dobytok ochránil pred chorobou, zariekavanie bradavíc a iné)
• formulky a recepty pre zamilovaných
• zaklínanie, kliatie
• porobenie, odrobenie, hádzanie uhlíkov
• liatie vosku
• povery, poverčivé praktiky (čierna mačka, vedro, kukučka …)
• šťastné a nešťastné dni, šťastné a nešťastné čísla

Okultné uzdravenia

Všetci, ktorí sa venujú rôznym formám okultizmu, sa dobrovoľne odovzdávajú do otroctva zlých duchov.
 
Zvlášť nebezpečné je využívanie služieb najrôznejších bioterapeutov, liečiteľov a akýchkoľvek paranormálnych spôsobov liečby.

Prečo je to tak?
Rôzne techniky východných cvičení a meditácií vyvolávajú zväčšenie energie kundalini, čo spôsobuje, že v človeku sa otvárajú tzv. čakry. Prispieva to k nadviazaniu kontaktu s energiami, ktoré majú zlý pôvod.

Prostredníctvom čakier, ktoré sú energetickými centrami, sa človek odovzdáva pod vládu zlej duchovnej sily, ktorú môže používať aj pri najrôznejších okultných praktikách.
 
P. Jacques M. Verlinde, narodený v Belgicku, ako sedemnásťročný odmietol Krista a celú katolícku náboženskú prax. Po ukončení štúdia a po získaní doktorátu z jadrovej chémie vycestoval do Indie. Žil tam štyri roky a v hinduistických ašramoch vo dne i v noci praktizoval rôzne meditačné techniky, cvičil jogu, odriekal mantru – a to všetko preto, aby sa otvoril a mohol okúsiť Boha. Nenašiel však to, čo hľadal. P. Verlinde si takto spomína na svoju neobyčajnú skúsenosť počas pobytu v Indii: „Počas dlhých meditácií sa mi mnohokrát stalo, že vo chvíli vychádzania z tohto zvláštneho stavu som vnútorne videl takýto obraz: tvár krásnej ženy, ktorá bola veľmi smutná a zároveň na mňa hľadela s veľkou nehou. Vždy ma to veľmi prekvapilo a pýtal som sa jej: ,Kto si?‘ Vždy, keď som kládol túto otázku, po jej tvári stekali slzy a mizla. Keď som sa po svojom obrátení zamýšľal nad týmto zážitkom, vnútorne som cítil, že to bola Panna Mária, ktorá sa mi snažila dať znamenie. Znamenie trpiacej matky, ktorá vidí, ako sa jej dieťa stráca, odchádza, ale ona rešpektuje jeho slobodu, môže mu darovať iba svoje slzy. Keď som už ako kňaz po prvýkrát v roku 1995 pricestoval do Poľska, navštívil som pútnický kostol Panny Márie v Čenstochovej. Ako veľmi ma prekvapilo, keď som počas slávenia svätej omše priamo pred ikonou Panny Márie náhle spoznal tvár ženy, ktorá ku mne prichádzala v Indii, aby sa so mnou stretla“ (J. M. Verlinde: Boh ma vytrhol z temnoty, str. 6).
 

Čo spôsobí chodenie k čarodejnici či liečiteľovi, psychotronikovi, astrológovi či magnetizérovi a ako ich rozlíšiť

Ako v predošlom článku o horoskopoch, môžeme pokračovať ďalšou veľmi aktuálnou témou: navštevovaním čarodejníc, takzvaných liečiteľov, psychotronikov, astrológov, magnetizérov a podobných osôb. Tak isto uvediem informácie od kňazov odborníkov: bývalého exorcistu Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Antona Solčianskeho, provinciála karmelitánov, a tak isto bývalého exorcistu Vojtecha Kodeta z Českej republiky a na Slovensku známeho exercitátora a exorcistu Eliasa Vellu, talianského exorcistu Raula Salvucciho a čestného predsedu i zakladateľa Medzinárodnej Asociácie Exorcistov, exorcistu rímskej diecézy, Gabriela Amortha. Všetky nasledujúce informácie uvádzam preto, aby do tejto problematiky bolo vneseného viac svetla, a aby sa viacero osôb mohlo uchrániť alebo i oslobodiť od veľmi negatívnych vplyvov na ich život.

K spomenutým osobám (čarodejníkom, takzvaným liečiteľom, psychotronikom, astrológom, magnetizérom používajúcim karty, kyvadlo, vkladanie rúk, rôzne amulety a mnohé ďalšie predmety) sa väčšinou prichádza preto, že človek má problémy duchovné alebo fyzické, často zdravotné alebo chce poznať svoju budúcnosť a pod. Musíme však povedať, že drvivá väčšina týchto osôb duchovne spolupracuje so zlými silami, so Satanom a jeho anjelmi, teda démonmi, ako to presne pomenováva katolícka vierouka v Katechizme Katolíckej cirkvi, v bodoch 2115-2117. Často však toto svoje nasmerovanie zakrývajú, napríklad zbožnými rečami, soškami svätých: Pána Ježiša, Matky Božej a podobne. Tak vzniká dojem, že tieto osoby vedú svätý život. Pritom však tomu tak väčšinou nie je.
Treba povedať, že tieto osoby môžu mať nadprirodzené schopnosti (ako napríklad odhaľujú choré miesta v tele, povedia človeku to, čo nikto nemá ako vedieť a pod.), pretože ako sme povedali spolupracujú s démonmi. Démoni sú padlí anjeli, ktorí odmietli službu Bohu. Ich hlavou a vodcom je Satan – Lucifer. Boh ponechal týmto anjelom ich prirodzenosť v tom, že majú vyššiu inteligenciu a schopnosti ako ľudia, pretože sú to bytosti duchovné. Avšak ich schopnosti sú obmedzené a v žiadnom prípade nie sú tak mocné ako Boh a jeho anjeli. Boh je všemohúci, všetko poznajúci a všadeprítomný. Lucifer a jeho anjeli nie sú ani všemohúci, ani všetko poznajúci, ani všadeprítomní. Preto môžu poznať iba sčasti alebo robiť iba určité veci, aj keď nadprirodzené, čím myslíme na veci, ktoré sa vymykajú z bežných prírodných zákonov. Preto, ak napríklad takzvaný liečiteľ alebo čarodejnica povie toto či ono, nemá absolútne poznanie, ani absolútnu istotu v tom, čo hovorí, aj keď spolupracuje s nečistými duchmi. Hlavne však treba povedať, že takzvaný liečiteľ či čarodejnica chcú pre človeka dobro iba naoko. Zdá sa, že chcú dobro, v skutočnosti však zapríčinia veľké zlo, a to nielen fyzické, ale hlavne duchovné.

Okultizmus – stručný prehled

1.Co je to okultismus?

Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“ – tajný, skrytý, utajený.
Okultismus představuje duchovní nauku („vědu“) spojenou se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají buď poznání nebo moc z jiného zdroje než z Boha, a to tam, kde takové poznání nebo moc může pocházet pouze z Boha. Jde o tajnou nebo skrytou nauku, která se zabývá nadsmyslovými jevy, jež nelze vědecky vysvětlit. Každá okultistická nauka vychází z přesvědčení, že ve světě kromě racionálně poznaných sil existují ještě jiné neznámé síly, se kterými může člověk nějakým způsobem zacházet a je ovládat pomocí magie nebo tajné praktiky, a tak dosáhnout nadvlády nad lidmi nebo věcmi. Takovými praktikami za účelem tajného poznání nebo moci se lidé otevírají působení zlých duchů, i když si to neuvědomují a často mají pocit, že nedělají nic špatného. Všechny křesťanské církve považují jakékoli formy okultismu za hříšné a škodící člověku na jeho životní cestě. Písmo sv. Starého i Nového zákona v tomto mluví zcela jasně.
Teoretickým základem pro okultismus je esoterismus ( z řeckého „esoteros“ – uzavřený, vnitřní, vyhrazený několika jedincům). Esoterické učení je určeno zasvěcencům a uzavřeným skupinám. Zavazuje k uchování tajemství. Okultní praktiky se vykládají na základě zákonů esoterismu; okultismus je pak jako praktické dotažení esoterismu.
 

2.Proč se o něj zajímáme? Nehrozí dnes přílišná fascinace okultismem?

Církev se okultismem zajímá, protože musí. Mluvíme o něm, protože jsou jim fascinovaní lidé kolem nás, především mladí. Nehledě na to, že s touto problematikou se setkáme jak v Písmu sv. tak u církevních otců. Je to pokušení staré, jako lidstvo samo.
Okultní vlna – fascinace magií, satanismem, čarodějnictvím a esoterikou. Dokonce se magii a čarodějnictví přikládá jakýsi stupeň úctyhodnosti a vědeckosti. Většina mladých přichází do styku s tímto světem spíše ze zvědavosti, dlouhé chvíle nebo senzacechtivosti, jindy z touhy mít moc nad někým nebo nad něčím; skrze esoterickou a satanskou hudbu nebo drogy. Někdy je zájem o okultní praktiky vyprovokován vlastní nejistotou, strachem a hledáním vlastní identity, hledáním odpovědí na otázky po smyslu života. Okultní praktiky nabízejí odpovědi na otázky ohledně naší budoucnosti nebo nabízejí mimopřirozené (paranormální) schopnosti, a tím upoutávají pozornost mladých lidí.
 

Môžu katolíci používať kryštály na liečenie?

Je možné použiť kryštál sebe na prospech pre zdravie bez ohrozenia duše?
Alternatívne lieky sa v posledných rokoch stali veľmi populárnymi a jedným z takýchto trendov je použitie kryštálov na liečenie. Mnoho celebrít, napríklad Katy Perry, Lena Dunham a Adele, tvrdia, že pravidelne používajú kryštály. To viedlo mnoho spoločností k propagácii ich používania a tvrdeniu, že kryštály môžu pomôcť liečiť fyzické choroby alebo zmierniť úzkosť.

Môžu ich používať aj katolíci za predpokladu, že tak robia na liečebné účely?
Po prvé, v lekárskej a vedeckej komunite sa nezistilo, že by kryštály mali nejaké konkrétne liečivé vlastnosti. Podľa Live Science, „Vedecky povedané, neexistuje dôkaz o tom, že by sa liečenie kryštálmi mohlo použiť na liečenie chorôb, pretože sa nikdy nezistilo, že by ich použitie malo za následok uzdravenie. Okrem toho, žiadne vedecké štúdie nepreukázali, že kryštály a drahokamy svojím chemickým zložením alebo farbou pomáhajú k uzdraveniu konkrétneho ochorenia.“
Kryštály neobsahujú žiadny sledovateľný chemický účinok, ktorý môže viesť k výsledkom hojenia – uzdravenia alebo znižovania úzkosti. Liečenie kryštálmi je v súčasnosti založené najmä na tradičných ázijských kultúrach, a to na čínskej koncepcii životnej energie (čchi, alebo qi), ako aj na budhistickej a hinduistickej koncepcii čakier. Ak predsa niečomu v tom uveríme, môže to snáď poskytnúť dočasný „placebo efekt“, ktorý sa líši podľa jednotlivca. Väčšina lekárov a zdravotníckych pracovníkov neodporúča používanie kryštálov.

Temná strana kryštálov
Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa kryštály používajú na liečenie, je kvôli „duchovnému prepojeniu“ medzi kryštálmi a „energetickým poľom“, ktoré obklopuje ľudskú osobu. Táto viera sa vo všeobecnosti vyznačuje mystickými tradíciami v budhizme alebo hinduizme. Hovorí sa, že tieto kryštály môžu pomôcť napraviť „nerovnováhu“, ktorá existuje v energetickom poli človeka.