Okultizmus a jeho praktiky

ODPOVEĎ CIRKVI NA OKULTIZMUS V NAŠOM PROSTREDÍ

Tieto všetky praktiky sú zlé a nezlučiteľné s kresťanským presvedčením. Ak sa v tomto nájdeš na konci máš riešenie. Prijmi toto za svoje a ohlasuj zo striech !!!

1. ŠPIRITIZMUS (vyvolávanie duchov zomrelých)

• špiritistické seanse
• využívanie média, tranzu
• sklenená guľa, fľaša
• psychokinéza, telekinéza – pohybovanie, miznutie, objavovanie sa predmetov
• levitácia, sublevitácia – vznášanie sa predmetov, príp. ľudí
• automatizmy, automatické písanie – bez predbežného cvičenia a mimo ľudskú vôľu
• planžeta – srdcovitý alebo oválny kus dreva na dvoch kolieskach a ceruzka schopná písať bez pomoci ruky
• pohybovanie stolom – osoby sú zhromaždené okolo stola a dotýkajú sa stolnej dosky ľahko prstami, akonáhle sa stôl pohne, začne sa hovoriť abeceda
• Quija-Brett – na doštičke sú písmená abecedy a slová ÁNO a NIE so zatvorenými očami sa položia ruky na pohár a ten sa pohybuje od písmena k písmenu
• Zjavovanie hlasu – na magnetofónovej páske alebo cez rádio
• Fluidné alebo astrálne telo – vystupovanie z tela, dívanie sa naň zhora

Biblia o špiritizme:

Lv 19, 31: „Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich, poškrvnili by ste sa tým. Ja, Pán, som váš Boh!“

Dt 18, 11n: „Nech niet medzi vami nikoho … kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí.“

Lv 20, 6: „A osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu.“

Lv 20, 27: „Ak niektorý muž alebo žena bude mať v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo schopnosť vykladačstva, musia umrieť. Ukameňujú ich a ich krv bude na nich.“

Iz 8, 19n: „Keď vám povedia: „Dopytujte sa u čarodejov a veštcov, čo šuškajú a šepocú;či sa nemá národ dopytovať u svojho boha, o živých u mŕtvych?“ K náuke a ku svedectvu! Ak nebudú hovoriť takto, budú ako tí, pre ktorých niet svitania. Bude chodiť v nej(v krajine) ochabnutý a hladný, a keď vylačnie, rozzúri sa a bude zlorečiť svojmu kráľovi a svojmu Bohu. A či sa obráti nahor, či sa pozrie na zem: hľa, úzkosť a tma a …

Rim 14, 8: „ … lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.“

1 Tim 2, 5: „Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek

Jn 10, 7: „Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána

2. MÁGIA

BIELA– odvrátenie zla, zlepšenie vzťahov, uzdravenie
ŠEDÁ – zabrániť uzdraveniu, sexuálnej žiadostivosti alebo plodnosti
ČIERNA – prenasledovanie (často i sexuálne), spôsobiť chorobu alebo zabíjať

• amulety, talizmany pre šťastie, kamene, kryštály
• zarieknutie (aby sa odvrátil oheň, dobytok ochránil pred chorobou, zariekavanie bradavíc a iné)
• formulky a recepty pre zamilovaných
• zaklínanie, kliatie
• porobenie, odrobenie, hádzanie uhlíkov
• liatie vosku
• povery, poverčivé praktiky (čierna mačka, vedro, kukučka …)
• šťastné a nešťastné dni, šťastné a nešťastné čísla

Biblia o mágii:

Gn 3, 5: „ … ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“

Dt 18, 10-14: „Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán, tvoj Boh, nedovolil.“

Ex 22, 18: „Čarodejnicu nenecháš nažive!“

1 Sam 15, 23: „Lebo odbojnosť je (ako) hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom!“

Mal 3, 5: „Priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejom, cudzoložníkom, krivoprírsažníkom a tým, čo znásilňujú nádenníkov, vdovy a siroty, pokorujú cudzinca a neboja sa ma – hovorí Pán zástupov.“

Iz 47, 9.12: „Nuž prídu na teba obe tieto věci razom, v jeden deň, bezdetnosť a vdovstvo zasiahnu ťa naplno i pri množstve tvojich čarov, i pri veľkej sile tvojich bosoráctiev.“ „Postav sa so svojimi čarami a množstvom svojich kúzel, v ktorých si sa namáhala od mladi, vari sa ti to podarí, vari odstrašíš!“

Sk 13, 8-12: „Ale Elymas, čarodejník – lebo tak sa prekladá jeho meno -, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Šavol, ktorý sa volá aj Pavol, naplnený Duchom Svätým, pozrel naňho a povedal: „Diablov syn, plný každého podvodu a každého klamstva, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, neprestaneš prevracať priame cesty Pánove?! A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka: oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko.“ Vtom naňho padla mrákota a tma, tápal dookola a hľadal, kto by mu podal ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril.“

Sk 19, 19: „A mnohí z tých čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili; keď spočítali ich cenu, vyšlo im päťdesiattisíc strieborných.“

3. PARAGNOSTIKA,TELEPATIA, VEŠTENIE (MANTIKA)

PARAGNOSTIKA – predvídanie budúcnosti, nešťastí
TELEPATIA – cítenie na diaľku, vnímanie duševných procesov iného človeka bez prostredníctva zmyslových orgánov
VEŠTENIE (MANTIKA)

• z ruky – chiromantia
• z kryštálovej gule, zo zrkadla
• z letu vtákov, z vnútornosti zvierat
• z tvaru mračien
• z číselnej hodnoty mena
• z čajových lístkov
• z polohy naslepo vystrelených šípov
• z figúr v piesku
• pomocou prsteňa, vreckovky
• pomocou fotografie, dopisu
• prútikárstvo
• virgula, špirála, kyvadlo
• z hviezd, astromantia, astrológia

– horoskopy
– nosenie znamenia
– kondiciogramy

• zo snov – snáre, vykladanie snov

• z očí – očná diagnóza – irimantia

Biblia o veštení:

Dt 13, 2-5: „a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: „Poďme za inými bohmi – ktorých ty nepoznáš – a slúžme im,“ nedáš nič na slová takého proroka a snára, lebo Pán, váš Boh, bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše. Pána, svojho Boha nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte! A taký prorok alebo snár musí zomrieť, lebo vám hovoril, aby vás odviedol od Pána, vášho Boha, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny a vykúpil vás z domu otroctva; a aby ťa zviedol z cesty, po ktorej ti prikázal kráčať Pán, tvoj Boh; – a odstrániš zlo zo svojho stredu.“

Dt 18, 10-14: „Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán, tvoj Boh, nedovolil.“

Iz 44, 25:(horoskopy) „Ničím znamenia veštcov a hádačov šialencami spravím, mudrcov nazad zavraciam a ich múdrosť mením v nerozum.“

Iz 47, 12-14: „Postav sa so svojimi čarami a množstvom svojich kúzel, v ktorých si sa namáhala od mladi, vari sa ti to podarí, vari odstrašíš! 1Ustávala si sa množstvom svojich porád: nechže sa dostavia, nech ťa vyslobodia, čo delia nebo, čo pozorujú hviezdy, oznamujú z novmesiacov, čo má prísť na teba. Hľa, budú ako pleva, spáli ich oheň, nevytrhnú si životy zo šľahov plameňa: to nie je uhlie, čo hreje, oheň, pri ktorom…

Oz 4, 12 (prútikárstvo): „Môj ľud sa svojho dreva spytuje a učí ho jeho palica, lebo ich zaviedol smilný duch a smilne sa odvrátili od Boha.“

Jer 10, 2: „Toto hovorí Pán: Cestám národov sa nepriúčajte a znamení nebies sa neľakajte, ako sa ich ľakajú národy.“

Mich 3, 7: „I budú sa hanbiť jasnovidci, červenať sa budú veštci a všetci si zahalia bradu, pretože niet Božej odpovede.“

Mich 5, 11: „Vyhubím ti čarodejstvá z ruky a viac nebudeš mať veštcov.“

2 Kr 1, 2-4: „Ochoziáš padol cez mreže, ktoré mal na hornej izbe v Samárii, a ochorel. Preto poslal poslov a povedal im: „Choďte, dopytujte sa Belzebuba, boha Akaronu, či sa z tejto choroby uzdravím!“ Ale Pánov anjel hovoril Tesbanovi Eliášovi: „Vstaň, choď v ústrety poslom samarijského kráľa a povedz im: V Izraeli niet Boha, že sa idete dopytovať boha Akaronu Belzebuba?! Preto toto hovorí Pán: Z lôžka, na ktoré si ľahol nevstaneš, ale naisto zomrieš.“ S tým Eliáš odišiel.“

2 Krn 18, 20n:

Ez 13, 6-9: „Videli márnosť a lživú veštbu; vravia: „Toto hovorí Pán,“ Pán ich však neposlal. Predsa očakávali, že potvrdí slovo. Či ste nevideli daromné videnia a nehovorili ste lživé veštby, keď ste vraveli: „Toto hovorí Pán,“ hoci som ja nehovoril? Nuž toto hovorí Pán Jahve: Pretože ste hovorili márnosť a videli lož, preto som, hľa, proti vám, hovorí Pán, Jahve. Moja ruka doľahne na prorokov, ktorí vidia márnosť a veštia lož. Nebudú v spoločnosti môjho ľudu a nebudú zapísaní do knihy Izraelovho domu, ani do krajiny Izraela nevojdú. I budete vidieť, že ja som Pán.“

Mt 7, 15-20: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí…

Mt 7, 21-23: „Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: »Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?« Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“

Sk 16, 16-18: „Keď sme sa šli zasa modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: „Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy.“ A robila to mnoho dní. Pavla to dohnevalo, obrátil sa a povedal duchu: „V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel!“ A v tej hodine…

1 Jn 4, 1-3: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte podľa tohoto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete.“

Zjv 13, 13: „A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem.“

4. ALTERNATÍVNA MEDICÍNA

• Ľudoví liečitelia
• Filipínski liečitelia – operácie rukami, nožničkami… jazva zmizne
• Bioenergetika, bioterapeutika
• Magnetizmus
• Psychotronika, biotronika, geopatogénne zóny a ich odrušovanie
• Paradiagnostika (napr. irisdiagnostika …)
• Homeopatia
• Akupunktúra
• Akupresúra
• Holotropné dýchanie, aromaterapia (vonné lampy, tyčinky …)
• Vegetariánstvo (je spojené s jógou a východnými filozofiami)
• Rozličné „zázračné“ rastliny (žen-šen, …), Golden Yacca, Švédske kvapky, Mušnio
• Implikátor „ježko“; cosmodisk
• Makrobiotika
• Ionizačná terapia (ionizátor vzduchu)
• Bachove lieky z kvetov
• Antropozofická medicína
• Alexandrova metóda
• Kašpirovskij, J. Pravda, Vanga, Džuna …

Odkazy na Sväté Písmo:

Mt 7, 15-20: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.“

Mt 24, 24: „Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.“

Ef 5, 11: „ … nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte“

Zjv 13, 13: „A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem.“

Zjv 21, 8: „Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.“

5. PSYCHOLOGICKÉ METÓDY

• Autosugescia, autohypnóza
• Autogénny tréning
• Relaxačné a autorelaxačné techniky
• Transcendentálna meditácia
• Silvova metóda
• Kurzy úspešnosti

6. FALOŠNÁ DUCHOVNOSŤ

• Všetky druhy jógy a zenu
• Všetky druhy východných bojových umení (karate, aikido, taekwondo, wu-šu,
• Obdiv k východným náboženstvám a ich vodcom (Gándhí, dalajláma, guruovia …)
• Obdiv pohanskej egyptskej a gréckej mytológie (sošky, amulety, nílsky kríž …)
• Viera v reinkarnáciu
• Viera v mimozemšťanov
• Účasť v štruktúrach New Age

7. OKULTNÁ LITERATÚRA, FILMY

• O mágii, čarodejníkoch
• Horory, krváky
• Časopisy Mystery, Bosorka, Fiškál, neuveriteľné príbehy, listy zo záhrobia
• Kafka, R. A. Moody, Souček, Daniken, Nostradamos, páter František Ferda, Chardin, De Melo, Henrich Heine, Freud (psychoanalýza)

8. OKULTNÁ HUDBA

• Heavy metal, rock, …
• Ezoterická, relaxačná
• Hudba New Age

ZÁSADY TERAPIE PRE POSTIHNUTÝCH

1. Zrieknuť sa aspoň pred 2 svedkami, konkrétne menovať každú formu okultizmu. Postup: Dôležité je dať sa pod ochranu Kristovej krvi (príp. aj Panny Márie, svätých). Ten kto sa zrieka hovorí: „V mene Ježiša Krista sa zriekam … uvedie konkrétnu formu okultizmu … a duchovného pozadia, ktoré je za tým.“

Svedkovia potvrdia jeho rozhodnutie spoločným: „Amen.“

2. Vyspovedať sa. Ide o hriech proti prvému božiemu prikázaniu.
3. V prípade duchovných ťažkostí požiadať duchovnú autoritu o modlitbu za rozviazanie duchovného puta (ak ťažkosti pretrvávajú aj po zrieknutí sa).
4. Spáliť všetku okultnú literatúru a predmety spojené s okultizmom (nehorľavé veci zničiť a rozdrviť). Pozri Sk 19, 19: „A mnohí z tých čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili; keď spočítali ich cenu, vyšlo im päťdesiattisíc strieborných.“
5. okultizmus je pre postihnutého stálou pascou, preto pokračovaním terapie má byť zaradenie sa do živého kresťanského spoločenstva.

Prevzaté z : http://www.grkatsp.estranky.sk/clanky/okultizmus.html

Comments are closed.