Boj o Tvoju dušu – okultizmus

Treba však povedať, že dnes sa k tejto otázke vyjadrujú už aj dokumenty Cirkvi. Aj nový Katechizmus Katolíckej Cirkvi hovorí o týchto otázkach.
Závažný je aj pastiersky list toskánskych biskupov, ktorý vyšiel aj v Karmelitánskom nakladateľstve, a to pod názvom: Mágia, zlí duchovia, satanské obrady. K tejto téme sa ešte vrátim.
okultizmus –  znamená zlo spôsobené mocou démona. Kto ho môže robiť? Nie každý, iba ten, kto je reálne v kontakte s diablom. Existujú rozličné formy okultizmu; porobenie, puto, urieknutie…
Fenomén okultizmu – (tajný, skrytý). Ide o činnosť – štúdium a poznávanie takých tajomných a záhadných javov, ktoré prevyšujú bežnú sféru ľudského poznania, ktoré sa vykonávajú tajne. Človek opúšťa Boha a vkladá svoju dôveru do rúk ľudí, rozličných rituálov a magických prostriedkov, talizmanov… Objavuje sa tu veľmi stará túžba človeka: „byť ako Boh“. Predstavíme si ako to vyzerá s okultizmom na Slovensku, či v Európe, prehľad okultných praktík so zameraním na učenie o nositeľovi okultizmu – diablovi.
Podľa definície sa slovo „okultizmus“ používa na označenie udalostí a javov, ktoré buď prekračujú, alebo len zdanlivo prekračujú svet našich piatich zmyslov (zrak, hmat, chuť, čuch a sluch).
Slovo okultizmus pochádza z latinského slova „ocultus“ a v preklade znamená niečo tajomné, skryté, neznáme, čo človek môže odhaliť len pomocou nadprirodzených schopností. Okultizmus je spojený s nadprirodzeným duchovným svetom, v ktorom existujú bytosti ako priateľské (anjelské), tak nepriateľské (démonické).
Podľa hore uvedenej definície môžeme hovoriť o troch základných charakteristických črtách okultizmu:
Okultizmus sa zaoberá skrytými a tajomnými vecami.
Okultizmus sa zaoberá činnosťami a udalosťami, ktoré podľa všetkého závisia od ľudských schopností siahajúcich za hranice piatich zmyslov.
Okultizmus sa zaoberá nadprirodzenými javmi, existenciou anjelských a diabolských (démonických) síl.
 
Táto široká definícia slova okultizmus nám umožní zaradiť všetky javy, na ktoré sa vzťahuje, do jednej z troch kategórii:
Veštenie – predpovedať budúcnosť
Mágia – schopnosť privolať následky za pomoci duchov – satana a démonov.
Špiritizmus –  založený na viere, že pomocou istých osôb, či médií možno nadviazať spojenie so zosnulými a s iným svetom.
 
Okultizmus ohrozuje kresťanov, pretože ničí vieru.
 
Pozrite niektoré fakty: Angličan uvádza:
V Británii (1992)  sa okultizmu venovalo 50 % obyvateľstva. Na rozdiel od toho, len 2% navštevujú bohoslužby. Pozrite na vieru Britov. Je v hroznom úpadku….
Isté kníhkupectvo s okultistickou literatúrou v našej krajine – teda v Anglicku – ktorá má hodnotu 25 000 dolárov, vykazuje ročný obrat vo výške 65 %  zo svojich zásob a zároveň ponúka celodenné rýchlokurzy čítania z ruky za 25 dolárov na osobu.
V Spojených štátoch amerických existuje desať obrovských Knižných klubov zaoberajúcich sa okultizmom s členskou základňou prevyšujúcou tri milióny členov.
Z 1750 novinových titulov viac ako 1200 prináša denne rady zostavené na základe horoskopov. Ešte pred dvadsiatimi piatimi rokmi sa astrológii venovalo necelých dvesto novinových titulov.
Vyše 40 miliónov Američanov verí vo hviezdy (astrológiu). V našej krajine – v Anglicku  sa profesionálnou astrológiou živí 10 000 desaťtisíc astrológov na plný a 175 000 na čiastočný úväzok. Zverokruh im priniesol ročný obrat 200 miliónov dolárov.
Mesačne sa predajú 2 milióny výtlačkov astrologických časopisov. Horoskop Dellovej vedie nákladom 500 000 päťstotisíc výtlačkov.
60 000 francúzskych čarodejníkov – praktizujúcich mágiu pomocou okultistických formuliek, zaklínadiel a mystických zariekaní – má ročný príjem asi 200 miliónov dolárov.
London Times priniesol informáciu, že vo Veľkej Británii sa čierno mágiou zaoberá vše 8 000 čarodejníkov.
Prvá satanská cirkev v San Franciscu má vyše 10 000 starostlivo preverených členov. Na čele s diabolským šéfom prekrúca kresťanské pravdy, zvyklosti a vrhla na trh vyše 250 000  výtlačkov Satanskej biblie.
Je dokázané, že na svete je viac ako 100 miliónov prívržencov špiritizmu.
V Brazílii sa vydáva 150 špiritistických  novinových titulov, ktoré šíria, že človek môže prostredníctvom média komunikovať s mŕtvymi.
Vzrastá vplyv východných náboženstiev, v ktorých sa prejavuje tendencia zmiešať všetky náboženstvá do jednej masy
Na Slovensku je internetová stránka, ktorá ponúka okultistickú pomoc. Táto stránka má značnú návštevnosť.
 
Kresťanom chýbajú dostatočné vedomosti o nebezpečenstve okultizmu, o moci a taktike diabla a jeho padlých anjelov. Nevedia o absolútnom víťazstve nad diablom, ktoré je naše skrze vieru v Ježiša Krista. Mnohí zišli z cesty.
 
Pozri Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete: Explóziu okultizmu a 5 dôvodov… exorcista Jozef Maretta:
Ľudia pociťujú hlad po Bohu a keď ho nenachádzajú u nás kresťanov, vydajú sa na cesty, ktoré sú riskantné a človeka zotročujú.
 
Je 5 dôvodov, prečo  sa ľudia vrhajú do náručia okultizmu
1. Predovšetkým tak robia preto, že majú veľký strach z budúcnosti. Chcú ju teda spoznať.
2. Ďalším dôvodom je túžba po moci. Existujú dva zdroje – sila okultná a kresťanská. Nie je to však tá istá moc. Kresťan dostáva silu od Svätého Ducha z Eucharistie, od Cirkvi, od Panny Márie, z osobnej modlitby i modlitby príhovoru … To všetko sú sily, ktoré prijímam od Ježiša, aby som mohol slúžiť druhým. Táto moc ma oslobodzuje pre službu, zatiaľ čo okultná sila ma zotročuje. Snažím sa ju získať pre vlastný prospech. Hlavným objektom okultnej sily je vlastné „ja“.
3. Tretím dôvodom je fascinácia čímkoľvek nadprirodzeným. Ľudia si myslia, že v okultizme zažijú veci, ktoré nemôžu zažiť v bežnom živote.
4. Štvrtým dôvodom je duchovne slabá Cirkev. Veľa kresťanov žije v Cirkvi, v ktorej nachádzajú iba štruktúry. Žijú v Cirkvi, v ktorej nenachádzajú život. Nachádzajú Cirkev, ktorej členovia nevedia využívať silu, ktorú jej dal Boh a tak si povedia:  ak mi nedokážu pomôcť sviatosti, skúsim nájsť pomoc v okultizme. Ak nenájdem kňaza, ktorý by sa za mňa pomodlil, prečo by som nešiel k liečiteľovi, ktorý ma s radosťou prijme a „pomôže mi“.
5. Piatym dôvodom je úpadok materializmu, ktorý nenaplnil túžby človeka. Moderný človek si začal opäť uvedomovať, že potrebuje duchovno. Začal teda túžiť po nadprirodzených zážitkoch. Celé hnutie New Age je dôsledkom úpadku materializmu, to nie je správne riešenie, je to túžba človeka, aby šiel a dotýkal sa nadprirodzených veci.
 
Božie slovo nás na mnohých miestach Starého i Nového zákona upozorňuje na okultizmus a nebezpečenstvá s ním spojené. Keď sa človek dostane pod jeho vplyv, opúšťa Boha a vkladá svoju dôveru do rúk človeka, do rozličných rituálov a magických prostriedkov, ktoré sú často spojené s démonickým vplyvom diabla.
Podnecovať človeka, aby bol ako Boh, patrí medzi staré Satanove intrigy.
 
Veľmi jasne to povedal Boh svojmu ľudu už v počiatkoch:
2 „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. 3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!  Ex 20, 2 – 3
 
V časoch Mojžiša vládli veľmi prísne zákony, ktoré trestali tých, ktorí sa venovali okultizmu:
27 Ak niektorý muž alebo žena bude mať v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo schopnosť vykladačstva, musia umrieť. Ukameňujú ich a ich krv bude na nich.“ Lv 20, 27
 
Boh zakazuje všetky formy okultizmu! Napríklad Izraelitu, ktorý obetuje svoje dieťa ako zápalnú obetu bohom, treba zabiť. Žiaden Izraelita sa nesmie venovať čiernej mágii, volať duchov na pomoc, venovať sa vešteniu, čarodejníctvu, byť médiom, ani nesmie vyvolávať duchov zosnulých.. Pánovi sa protivia tí, ktorí konajú všetky tieto  veci:
 10 Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, 11 zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. 12 Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. 13 Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! 14 Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán, tvoj Boh, nedovolil.  (Dt 18, 10 – 14)
 
Mnohí, ktorí sa venujú okultizmu, tvrdia, že tak robia s cieľom pomoci svojim blížnym. Okrem toho tvrdia, že ich Boh požehnal, keď im dal tento dar. Je to klamstvo a Boh chváli Mojžiša, lebo
 3 nenávidel tých, čo dávno obývali svätú zem, 4 pretože sa dopúšťali ohavného čarodejníctva, bezbožného modlárstva“ (por. Mudr 12,4)
J. Maretta: Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete
 
Buďme opatrí pred týmto všetkým:
Okultná literatúra, filmy
• O mágii, čarodejníkoch
• Horory, krváky
• Časopisy Mystery, Bosorka, Fiškál, neuveriteľné príbehy, listy zo záhrobia
 
Okultná hudba
• Heavy metal, rock, …
• Ezoterická, relaxačná
• Hudba New Age
 
Zásady terapie pre postihnutých:
1. Zrieknuť sa aspoň pred 2 svedkami, konkrétne menovať každú formu okultizmu. Postup: Dôležité je dať sa pod ochranu Kristovej krvi (príp. aj Panny Márie, svätých). Ten kto sa zrieka hovorí: „V mene Ježiša Krista sa zriekam … uvedie konkrétnu formu okultizmu … a zriekam sa duchovného pozadia, ktoré je za tým.“
Svedkovia potvrdia jeho rozhodnutie spoločným: „Amen.“
2. Vyspovedať sa. Ide o hriech proti prvému božiemu prikázaniu.
3. V prípade duchovných ťažkostí požiadať duchovnú autoritu o modlitbu za rozviazanie duchovného puta (ak ťažkosti pretrvávajú aj po zrieknutí sa).
4. Spáliť všetku okultnú literatúru a predmety spojené s okultizmom (nehorľavé veci zničiť a rozdrviť). Pozri Sk 19, 19: „A mnohí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili; keď spočítali ich cenu, vyšlo im päťdesiattisíc strieborných.“
5. okultizmus je pre postihnutého stálou pascou, preto pokračovaním terapie má byť zaradenie sa do živého kresťanského spoločenstva. Pravidelná modlitba, pravidelná svätá spoveď, modlitba svätého ruženca (Mária má nesmiernu silu nad diablom), adorácia pred Eucharistiou, budem si konať prvé piatky….
 
Ešte raz:
kto je za tým všetkým, odkiaľ je, akú má moc, aký je jeho cieľ, akú taktiku používa.
Hlavnou postavou okultizmu je Zlý duch.
 
Podľa E. Vellu sú aj diabli veriaci: Veria, že Ježiš je Pán, ale nechcú mu dôverovať, ani ho prijať za svojho Pána, hoci jeho moc uznávajú. Veria, že Ježiš prišiel medzi ľudí, stal sa človekom a priniesol vykúpenie (por. 1 Jn 4, 1 – 6) Neúnavne pracujú na tom, aby zničili pravé náboženstvo (por. 1 Tim 4, 1 – 3)
Pozri E. Vella, O satanovi, Bratislava 2008, s. 116 – 117
Hlavným nositeľom okultizmu sú démonické sily. Väčšina autorov, ktorí sa zaoberajú skúmanou problematikou, túto bytosť označuje biblickým menom Satan.
 
Čo na to exorcista páter Gabriel Amorth?
Od osemnásteho storočia sa popiera akákoľvek existencia diabla. Čia je to vina? Bezpochyby laickej kultúry, ateizmu ohlasovaného masám, racionalizmu vedeckého a kultúrneho sveta. Dôsledkom je strata viery, ktorú prežívame doteraz, a zároveň nárast každej formy povier a okultizmu. Katolícka Cirkev je obeťou tohto obrovského vplyvu. A to až do takej miery, že v nej exorcisti za tri storočia skoro úplne vymizli. Samozrejme, nejaký exorcista tu vždy bol. Ale vo všeobecnosti sa ich počet drasticky znížil, až sa priblížil v podstate takmer k nule. A kto získal bez exorcistov prevahu? Satan a jeho vražedný hnev.“

 
Spomienky exorcistu vydané v roku 2010:
– Aj vo Vatikáne sú takí, ktorí patria do satanistických siekt. Ide o kňazov, prelátov, aj kardinálov.
– Odkiaľ to viete?
– Takéto presvedčenie mi veľakrát počas exorcizmov a v stave poslušnosti „vyjavil“ aj démon.
– Bol o tom upovedomený Svätý Otec? (rok 2010, na Petrovom stolci je Benedikt XVI.)
– Samozrejme, avšak robí čo môže. Je to fakt z ktorého mrzne krv v žilách. Benedikt XVI. je pápežom pochádzajúcim z Nemecka, teda z krajiny, kde takým veciam neveria. V Nemecku prakticky niet exorcistov, a pápež predsa tomu verí. (Jozef Ratzinger žil dlhé roky v Ríme, nie v Nemecku, preto je človek, ktorý má vieru aj v existenciu Satana) Mal som trikrát príležitosť sa s ním o tom porozprávať. Vtedy bol ešte prefektom Kongregácie pre náuku viery. Verí, to je slabé slovo! O tejto téme sa vyjadroval aj verejne. Keď nás prijal ako Asociáciu exorcistov, mal pekný príhovor, v ktorom nám dodal odvahy a pochválil náš apoštolát. O diablovi a exorcizmoch sa veľakrát vyjadroval aj Ján Pavol II.
 
Čo by dnes – keby žil – povedal páter Amorth pápežovi Františkovi?
 
Čo by dnes tento exorcista povedal kardinálovi Hollerichovi, Grechovi, Marxovi????
 
Čo by povedal biskupovi Bätzingovi, mnohým nemeckým, flámskym, americkým biskupom, ktorí nepočúvajú Ježiša Krista?????
 

– To znamená, že je pravda, čo povedal Pavol VI., že  DYM SATANA sa vkradol do Cirkvi…
Bohužiaľ, je to pravda, pretože aj v Cirkvi sú adepti satanistických siekt.
To vyhlásenie o „dyme satana“ vydal Pavol VI. 29. júna 1972. Po tom, ako toto slovné spojenie vyvolalo veľký škandál, pápež 15. novembra toho istého roku venoval celú stredajšiu katechézu tematike diabla a používal pri tom veľmi silné slová.
(Marco Tosatti, G. Amorth: Spomienky exorcistu, Stará Ľubovňa 2012, s. 99 – 100)
 
Žime s Kristom, počúvajme učenie, ktoré je v Katechizme Katolíckej Cirkvi, podpísané Jánom Pavlom II. Verme vyznaniu viery, ktoré je v modlitbe Verím v Boha, rodičia, buďme príkladom pre deti vo viere, modlitbe, v pristupovaní k sv. spovedi, robme si prvé piatky, modlime sa ruženec. Panna Mária má nesmiernu moc nad diablom. Zamestnajte deti, aby nemali čas na hlúposti….

Prevzaté z: https://rudinska.fara.sk/index.php/boj-o-tvoju-dusu/boj-o-tvoju-dusu-okultizmus

Comments are closed.