Čo je Theléma

Základnými princípmi thelémy sú:
„Rob, čo ty chceš, nech je celý Zákon.“[4] Tento ústredný imperatív thelémy je výzvou k objaveniu jedincovho životného poslania („Pravej vôle“) a k vykonaniu tohto poslania.[5]
„Láska je zákon, láska pod vôľou.“[6] Povahou Zákona thelémy je láska, hoci táto láska je podriadená vyššie uvedenému princípu vôle.[7]
„Každý muž a každá žena je hviezda.“ [8] Táto metafora znamená, že ľudia, ktorí uskutočňujú svoju vôľu, sú ako hviezdy vo vesmíre: zaberajú určitý čas a priestor, sú však individuálni, ich povaha je nezávislá, hoci môžu vytvárať skupiny. Ak každý sleduje svoju predurčenú dráhu, obvykle nedochádza ku kolíziám.[9]
Theléma nadväzuje predovšetkým na tradíciu západného hermetizmu a ezoterizmu (kabalarozenkruciánstvo atď.), staroegyptského náboženstva a východných náboženstiev (najmä jógabudhizmustaoizmus a tantra).[10] „Magický“ rozmer thelémy neznamená nevyhnutnosť viery v paranormálne pôsobenie magických úkonov, ale je vyjadrením princípu, že človek vstupuje do vzťahu so všetkými prvkami reality v nepodriadenej pozícii a je „pánom svojho osudu“.[11]
Theléma mala a má zásadný vplyv na mnohé nové náboženské a duchovné hnutia vrátane wiccychaos mágie a viacerých vetiev novopohanstva.

Slovo thelema je gréckeho pôvodu a znamená „voľba“ alebo „vôľa“. Toto slovo sa nachádza v Biblii na mnohých miestach. Napríklad v Matúšovi 6,10 Ježišova vzorová modlitba obsahuje tieto slová: „Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja.“ Grécke slovo pre „vôľu“ v tomto verši je thelema.

Telematici hovoria o „Veľkom diele“, pod ktorým rozumejú proces dosahovania poznania, rozhovoru so svojím „svätým anjelom strážcom“ a plnenia svojej „pravej vôle“. Pravá vôľa v telemate je jedinečný cieľ jednotlivca, ktorý mu diktuje jeho prirodzenosť. Tí, ktorí objavia svoju pravú prirodzenosť (a teda aj svoje pravé životné túžby) a dotiahnu ju do konca, budú spokojní; tí, ktorí svoje pravé túžby nikdy nenájdu, sú odsúdení na bezcieľne blúdenie životom. Crowley napísal: „Najčastejšou príčinou neúspechu v živote je neznalosť vlastnej Pravej vôle alebo prostriedkov, ktorými možno túto vôľu naplniť“ (Magick, kniha 4, s. 127).

Telema sa snaží zbaviť všetkých zábran. Hlavným pravidlom je, že neexistujú žiadne pravidlá. Telematici sa môžu slobodne venovať akémukoľvek druhu činnosti, pokiaľ to nezasahuje do snahy iných o dosiahnutie ich vlastného osudu. Thelema dôrazne podporuje sexuálne oslobodenie: „Milujte sa, ako sa vám zachce, kedy, kde a s kým sa vám zachce!“ (Liber AL, I, 51). Thelema zahŕňa aj mágiu, jogu, astrológiu a mystiku. Učí o reinkarnácii a astrálnej projekcii a dokonca sa v nej mieša aj gnosticizmus a hermetizmus. K rituálom patrí používanie pentagramov, obetných oltárov a uctievanie slnka. K duchovným bytostiam v teléme patria niektorí egyptskí a grécki bohovia.

Thelema má korene v otvorenom démonickom klamstve. Výzvy k žiadostivosti tela a prísľub tajného poznania sa podobajú pokušeniu hada v rajskej záhrade (Gn 3, 5 – 6). Kresťania by sa mali držať ďalej od telemov a všetkých ostatných okultných filozofií a praktík. „Nemajte nič spoločné s neplodnými skutkami temnoty, ale radšej ich odhaľujte“ (Ef 5,11).

Comments are closed.