Deset kritérií pro uzdravení Bohem

Bůh nikoho nenutí

Bůh nám dal svobodnou vůli. Nikdy nikoho nenutí. On nás spíše upozorňuje, dává nám potřebné informace, protože to s námi myslí  dobře. Tíha rozhodnutí spočívá na nás a na svobodné vůli, kterou nám dal. Rozhodnout se musíme sami. Ale sami také musíme nést důsledky svého rozhodnutí. A ty mohou být pozitivní nebo negativní.

Boží pomoc proti návykům

Některá špatná rozhodnutí můžeme později korigovat. Můžeme změnit své chování i životní návyky. Často však nemáme dost síly k tomu, abychom se zlozvyky úplně přestali. V takové situaci nám Bůh nabízí svou pomoc. Zde je Ježíšova podmínka i osobní slib:
„Ježíš řekl Židům: ‚Zástanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.‘
Odpověděli mu: ‚Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete se svobodnými?‘ Ježíš jim odpověděl: ‚Amen, amen, pravím vám, ze každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn. Když vás Syn osvobodí, budete navždy svobodni.'“ (Jan 8,31-36)

Boží podmínka: poslušnost

Bůh nám chce a může pomoci. Podmínka zní: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.“ Bůh požaduje poslušnost. Následující slib platí každému, kdo je ochoten poslouchat Boha: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Všemocný Bůh, který nás miluje, nás chce také osvobodit.
Boží pomoc při obnově našeho zdraví obsahuje více než jen tělesné uzdravení. Stejně tak důležité je uvedení do zdravého způsobu života. Ježíš nejenom uzdravoval, ale zároveň lidi učil, jak mají žít.
Jak zní Boží nabídka? Jakým způsobem nám Bůh může pomoci v nesnázích? V Bibli čteme:

Boží uzdravující nabídka

„Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti aťse nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů,  bude mu odpuštěno.  Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. “ (Jak 5,13-16)
Zde Bůh nemocným slibuje pomoc a zdraví. Tento text obsahuje vzácné Boží přísliby, které stále ještě platí. Všemocný Bůh, Stvořitel nebe a země, má moc uzdravit vždy, když je to jeho vůle.

Jedna z podobných povzbudivých nabídek zní:

„Pojďte, vraťme se k Hospodinu; on nás rozsápal, a také zhojí, zranil nás, a také obváže.“ (Oz 6, J)
Rozsáhlá příprava    
Prosbě o zdraví musí předcházet vnitřní příprava. Nemocný má   nahlas vyznat všechny své hříchy a pokud je to možné, má napravit všechno bezpráví, které spáchal, a se všemi, komu ublížil, se má smířit. Jestliže nejsme připraveni smířit se s našimi blízkými a s Bohem a nechceme se ani vzdát svých vědomých hříchů a špatných návyků, jak pak můžeme od Boha očekávat uzdravení? Je potřebné, abychom upřímně toužili po smíření s Bohem i lidmi.
Jak sám nemocný, tak i ti, kdo se podílejí na přímluvných modlitbách, musí s Boží pomocí odstranit všechny překážky, jež brání vyslyšení modlitby.
Hřích odděluje
„Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší. „ (Iz 59,1.2)
Bohu se neporoučí    
Bůh může kdykoliv vyslyšet naši prosbu a uzdravit nás, ale my nevíme, co Bůh pokládá pro náš život za nejlepší. Nevíme, zda nás skutečně chce uzdravit. V tomto smyslu nesmíme Bohu poroučet. Pokud jde o zdraví, je vždy nutné Bohu říci: „Nechci prosazovat svoji vůli. Chci jen, aby se stalo to, co chceš ty!“
Jak Bůh vyslýchá modlitbu o uzdravení?
Je několik možností, jak Bůh může vyslyšet naše modlitby o uzdravení. Rozhodně však musíme vědět, že Bůh má pro nás v každé situaci připraveno to nejlepší řešení.

Okamžité uzdravení 
     
 Bůh Stvořitel má moc, aby porazil každou nemoc, pokud to odpovídá jeho vůli. Může nám darovat vytoužené a vy prošené zdraví. Ve své všemocnosti je schopen uzdravit zázračným způsobem, a to okamžitě. Známe mnoho příkladů, kdy se tak skutečné stalo.

Zázračná uzdravení i dnes

Rád vzpomínám na vyprávění jednoho kazatele o podivuhodném uzdravení, kdy Bůh vyslyšel modlitbu a oslavil se.
Rakovina žaludku
Ve věku 59 let mu lékaři po důkladném interním vyšetření sdělili, že má rakovinu žaludku v konečném stádiu. Dali mu už jen několik měsíců života. Kazatel udělal před Bohem důkladnou „inventuru života“. Všechno, co mu Boží duch připomněl, dal do pořádku. A potom se s vírou vážně obrátil na Boha se slovy:

Dík za Boží pomoc

„Velký a všemocný Bože, dal jsem svůj život do pořádku. Teď přicházím k Tobě s vážnou záležitostí. Nejprve Ti chci z celého srdce poděkovat za Tvoje vedení a pomoc v mém životě. Celý život  jsem Ti směl sloužit, když jsem lidem kázal poselství o Ježíši Kristu. Je ke Tvé cti, že mnoho lidí se rozhodlo pro Ježíše. Mám z toho velkou radost a děkuji Ti za všechna ta vítězství a každo­denní podporu, kterou  jsi mně i mé rodině prokazoval.
Mocný Bože, Ty víš, že se nacházím ve velké tělesné i duševní nouzi. Lékaři mi dávají už jen krátký čas života. Rakovina mého Žaludku je v závěrečném stádiu. Nevím, proč jsi to dopustil. Děkuji Ti za to, že se k Tobě mohu s důvěrou obrátit i v této situaci. Dal jsem ve svém životě vše do pořádku, a pokud to bylo možné, smířil jsem se  všemi, proti kterým jsem se nějak provinil. Děkuji Ti, ž,e mohu žít v míru s Tebou i s lidmi.“

Připraven zemřít

Pokud jsi rozhodl, abych se odebral k odpočinku, jsem připraven zemřít. Vím, že budu ležet v hrobe bez jakéhokoliv vědomí, a ve dni, kdy přijdeš podruhé na tuto zem, Pane Ježíši, probudíš mě do věčného života.   Pane Ježíši Kriste, Ty jsi Pánem nad životem a smrtí, a já mohu s důvěrou vložit do Tvých rukou také svůj život. Ty na mě nezapomeneš. Za tuto jistotu Ti děkuji.

Připraven dále sloužit

Pane Ježíši, jsem stále přesvědčen, že ještě i dnes můžeš uzdravit nemocné. A tak pokud mě chceš uzdravit, slibuji Ti, že Ti budu až do konce svého života sloužit tak, jak jsem to činil doposud.
Pane Ježíši, Ty jsi všemocný! Prosím Tě nyní: Uzdrav mě! Věřím, Že mi můžeš darovat zdraví, protože jsi všemocný.
Ať se stane Boží vůle
Pane Ježíši, Ty jsi řekl: ‚Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.‘ Jsem přesvědčen, že tomu tak skutečně je. Pane Ježíši, nechávám na Tobě, jakým způsobem vyslyšíš mou modlitbu. Nechci Ti přikazovat, co máš dělat. Udělej to, co uznáš za vhodné. Připrav mě, abych mohl přijmout Tvou odpověď. Amen.“

Comments are closed.