Deset kritérií pro božské uzdravení

Jakým způsobem můžeme poznat pravé uzdravení? Určitým vodítkem nám mohou být následující otázky:

Znamení pravého uzdravení:

Uzdravení Bohem

1. Vyprošuje ten, kdo chce pomoci, uzdravení od Boha, anebo se modlí k jiné moci?

Podle Boží vůle

2. Modlí se podle příkladu Ježíše: „Nechci prosazovat svou vůli, ale udělej, co chceš Ty?“ Anebo Bohu přikazuje, aby nemocného uzdravil?

Ježíš je lékař

  1. Je v popředí zájmu Ježíš jako „božský lékař“? Neslouží Bůh jen jako „reklamní lákadlo“ k zajištění úspěchu? Jde především o slávu léčitele, anebo o slávu Boží?

V souladu s Biblí

  1. Jsou léčitelovy názory nebo poselství v souladu s Biblí? Jestliže nikoliv, vztahuje se na něj odsouzení, vyslovené apoštolem Pavlem:

„Jiné evangelium ovšem není. Jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!“ (Gal l, 7-9)

Soulad vyznání se životem

  1. Souhlasí léčitelův styl života a jeho vyznání s biblickými výpověďmi? Jestliže ne, platí Ježíšova slova:

„Střežte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vy fát a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci.

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane,Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů ?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jdete ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.„‚ (Mat 7,15-23)

Znevážení přírodních zákonů

  1. Zajímá se uzdravovatel o to, zda nemoc nesouvisí s poru­šováním přírodních zákonů? Vede nemocné k tomu, aby dodržovali přírodní zákony?

Dnes je např. známo, že tabákový kouř vyvolává rakovinu. Samozřejmě, že Boha můžeme prosit o uzdravení i v případě, když někdo onemocněl na rakovinu plic v důsledku dlouholetého kouření. Božím záměrem však není uzdravit někoho, kdo bude dál holdovat své kuřácké vášni a pokračovat v nezdravém a nebezpečném způsobu života.

Léčebná síla slunce a vody

  1. Nezapomíná na léčebnou sílu slunečních paprsků a vody? Vnitřní a vnější používání dobré vody je pro tělo pramenem zdraví.

Vzduch, pohyb a klid

  1. Poukazuje na důležitost čerstvého,  čistého vzduchu, dostatečného pohybu, klidu a spánku?

Vyvážená plnohodnotná strava

  1. Upozorňuje na potřebu zdravé a vyvážené plnohodnotné stravy, ve které nechybí ovoce, zelenina, celozrnný chléb a ořechy, jak ji pro člověka určil Stvořitel?

Tělo chrámem Ducha

  1. Připomíná léčitel, že naše tělo je chrámem Božího Ducha?

„Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a je ji máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým teleni oslavujte Boha.

‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všechno prospívá. ‚Všechno je mi dovoleno‘ – ale ničím se nedám zotročit. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo.“ (l Kor ,19-20.12-13)

Nedbání přírodních zákonů má následky    

Bůh si přeje, abychom byli zdraví a šťastní. Bůh není původcem nemoci, utrpení, bolestí a smrti. Naopak – On vydal přírodní zákony. Jestliže jich však nedbáme, dostáváme se přirozené do     problémů, těžkostí a nemocí. Naše tělo rychle reaguje na zákon příčiny a následku.

„Neklamte se. Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.“ (Gal 6,7)

Bůh dopouští, abychom pocítili následky    

Jako příklad připomeňme, že na každém kroku se setkáváme s neblahými důsledky alkoholu. Tak třeba v dopravě si alkohol denně vybírá nové oběti. Nemocnice, výchovné ústavy a vězení nám stále připomínají, co dokáže alkohol. A přesto Bůh nikomu nebude brát sklenici s alkoholem z ruky. Vědecké výzkumy jasně ukazují, že kouření vyvolává rakovinu. A přece Bůh neudělal nic pro to, aby lidem cigareta navždy zhasla. Další velké riziko pro zdraví spočívá v nadváze, ale Bůh nám nezabrání v přejídání. Jednou se však důsledky našeho nezdravého způsobu života projeví a pak budeme hledat lékařskou pomoc.

Bůh nikoho nenutí

Bůh nám dal svobodnou vůli. Nikdy nikoho nenutí. On nás spíše upozorňuje, dává nám potřebné informace, protože to s námi myslí  dobře. Tíha rozhodnutí spočívá na nás a na svobodné vůli, kterou nám dal. Rozhodnout se musíme sami. Ale sami také musíme nést důsledky svého rozhodnutí. A ty mohou být pozitivní nebo negativní.

Boží pomoc proti návykům

Některá špatná rozhodnutí můžeme později korigovat. Můžeme změnit své chování i životní návyky. Často však nemáme dost síly k tomu, abychom se zlozvyky úplně přestali. V takové situaci nám Bůh nabízí svou pomoc. Zde je Ježíšova podmínka i osobní slib:

„Ježíš řekl Židům: ‚Zástanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.‘

Odpověděli mu: ‚Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete se svobodnými?‘ Ježíš jim odpověděl: ‚Amen, amen, pravím vám, ze každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn. Když vás Syn osvobodí, budete navždy svobodni.“ (Jan 8,31-36)

Boží podmínka: poslušnost

Bůh nám chce a může pomoci. Podmínka zní: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.“ Bůh požaduje poslušnost. Následující slib platí každému, kdo je ochoten poslouchat Boha: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Všemocný Bůh, který nás miluje, nás chce také osvobodit.

Boží pomoc při obnově našeho zdraví obsahuje více než jen tělesné uzdravení. Stejně tak důležité je uvedení do zdravého způsobu života. Ježíš nejenom uzdravoval, ale zároveň lidi učil, jak mají žít.

Jak zní Boží nabídka? Jakým způsobem nám Bůh může pomoci v nesnázích? V Bibli čteme:

Boží uzdravující nabídka

„Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti aťse nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů,  bude mu odpuštěno.  Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. “ (Jak 5,13-16)

Zde Bůh nemocným slibuje pomoc a zdraví. Tento text obsahuje vzácné Boží přísliby, které stále ještě platí. Všemocný Bůh, Stvořitel nebe a země, má moc uzdravit vždy, když je to jeho vůle.

Jedna z podobných povzbudivých nabídek zní:

„Pojďte, vraťme se k Hospodinu; on nás rozsápal, a také zhojí, zranil nás, a také obváže.“ (Oz 6, J)

Rozsáhlá příprava    

Prosbě o zdraví musí předcházet vnitřní příprava. Nemocný má   nahlas vyznat všechny své hříchy a pokud je to možné, má napravit všechno bezpráví, které spáchal, a se všemi, komu ublížil, se má smířit. Jestliže nejsme připraveni smířit se s našimi blízkými a s Bohem a nechceme se ani vzdát svých vědomých hříchů a špatných návyků, jak pak můžeme od Boha očekávat uzdravení? Je potřebné, abychom upřímně toužili po smíření s Bohem i lidmi.

Jak sám nemocný, tak i ti, kdo se podílejí na přímluvných modlitbách, musí s Boží pomocí odstranit všechny překážky, jež brání vyslyšení modlitby.

Hřích odděluje

„Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší. „ (Iz 59,1.2)

Bohu se neporoučí    

Bůh může kdykoliv vyslyšet naši prosbu a uzdravit nás, ale my nevíme, co Bůh pokládá pro náš život za nejlepší. Nevíme, zda nás skutečně chce uzdravit. V tomto smyslu nesmíme Bohu poroučet. Pokud jde o zdraví, je vždy nutné Bohu říci: „Nechci prosazovat svoji vůli. Chci jen, aby se stalo to, co chceš ty!“

Jak Bůh vyslýchá modlitbu o uzdravení?

Je několik možností, jak Bůh může vyslyšet naše modlitby o uzdravení. Rozhodně však musíme vědět, že Bůh má pro nás v každé situaci připraveno to nejlepší řešení.

Okamžité uzdravení      

 Bůh Stvořitel má moc, aby porazil každou nemoc, pokud to odpovídá jeho vůli. Může nám darovat vytoužené a vy prošené zdraví. Ve své všemocnosti je schopen uzdravit zázračným způsobem, a to okamžitě. Známe mnoho příkladů, kdy se tak skutečné stalo.

Zázračná uzdravení i dnes

Rád vzpomínám na vyprávění jednoho kazatele o podivuhodném uzdravení, kdy Bůh vyslyšel modlitbu a oslavil se.

Rakovina žaludku

Ve věku 59 let mu lékaři po důkladném interním vyšetření sdělili, že má rakovinu žaludku v konečném stádiu. Dali mu už jen několik měsíců života. Kazatel udělal před Bohem důkladnou „inventuru života“. Všechno, co mu Boží duch připomněl, dal do pořádku. A potom se s vírou vážně obrátil na Boha se slovy:

Dík za Boží pomoc

„Velký a všemocný Bože, dal jsem svůj život do pořádku. Teď přicházím k Tobě s vážnou záležitostí. Nejprve Ti chci z celého srdce poděkovat za Tvoje vedení a pomoc v mém životě. Celý život  jsem Ti směl sloužit, když jsem lidem kázal poselství o Ježíši Kristu. Je ke Tvé cti, že mnoho lidí se rozhodlo pro Ježíše. Mám z toho velkou radost a děkuji Ti za všechna ta vítězství a každo­denní podporu, kterou  jsi mně i mé rodině prokazoval.

Mocný Bože, Ty víš, že se nacházím ve velké tělesné i duševní nouzi. Lékaři mi dávají už jen krátký čas života. Rakovina mého Žaludku je v závěrečném stádiu. Nevím, proč jsi to dopustil. Děkuji Ti za to, že se k Tobě mohu s důvěrou obrátit i v této situaci. Dal jsem ve svém životě vše do pořádku, a pokud to bylo možné, smířil jsem se  všemi, proti kterým jsem se nějak provinil. Děkuji Ti, ž,e mohu žít v míru s Tebou i s lidmi.“

Připraven zemřít

Pokud jsi rozhodl, abych se odebral k odpočinku, jsem připraven zemřít. Vím, že budu ležet v hrobe bez jakéhokoliv vědomí, a ve dni, kdy přijdeš podruhé na tuto zem, Pane Ježíši, probudíš mě do věčného života.   Pane Ježíši Kriste, Ty jsi Pánem nad životem a smrtí, a já mohu s důvěrou vložit do Tvých rukou také svůj život. Ty na mě nezapomeneš. Za tuto jistotu Ti děkuji.

Připraven dále sloužit

Pane Ježíši, jsem stále přesvědčen, že ještě i dnes můžeš uzdravit nemocné. A tak pokud mě chceš uzdravit, slibuji Ti, že Ti budu až do konce svého života sloužit tak, jak jsem to činil doposud.

Pane Ježíši, Ty jsi všemocný! Prosím Tě nyní: Uzdrav mě! Věřím, Že mi můžeš darovat zdraví, protože jsi všemocný.

Ať se stane Boží vůle

Pane Ježíši, Ty jsi řekl: ‚Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.‘ Jsem přesvědčen, že tomu tak skutečně je. Pane Ježíši, nechávám na Tobě, jakým způsobem vyslyšíš mou modlitbu. Nechci Ti přikazovat, co máš dělat. Udělej to, co uznáš za vhodné. Připrav mě, abych mohl přijmout Tvou odpověď. Amen.“

Uzdravení je zázrak

Ten kazatel mi vyprávěl, že po modlitbě pocítil, jako by se ho dotkla něčí ruka, a že je najednou zdráv. Několikerá důkladná vyšetření byla negativní – žádny nález. Profesor v nemocnici řekl: „Ať se o to snažím sebevíc, nemohu najít žádné známky rakoviny. Jste zdráv! Medicínsky to nedovedu vysvětlit. Stal se s vámi zázrak. Vy tomu říkáte vyslyšení modlitby. Buďte rád a vděčný.“

Bylo mu 80 let, když v mém bydlišti vedl večerní setkání. Směl jsem zažít, jak jeho kázání o Ježíši Kristu zasáhla mnoho lidí. Mnozí z nich se vědomě rozhodli pro Boha a přijali Ježíše Krista jako osobního Spasitele. Tento věřící muž je viditelným důkazem, že Bůh může i dnes okamžitě uzdravit, když to je jeho vůle. Děkuji Bohu za toto – i mnoho jiných vyslyšení modliteb.

Vyslyšení modlitby: postupné zlepšení       

 Bůh může vyslyšet prosbu o uzdravení i takovým způsobem, že stav nemoci se postupně zlepšuje. Proces uzdravení přitom může trvat týdny i měsíce. Za určitých okolností Bůh jen zastaví postup   choroby. Neznáme Boží pohnutky a rovněž mu nemůžeme nic předepisovat.

Vyslyšení modlitby: Bůh řekne NE

Bůh má právo říct na naši prosbu o uzdravení „NE“. Bůh prosbu slyší, ale nevyhoví. Pochopit toto „NE“ jako Boží odpověď je pro nás asi to nejtěžší. Přesto však vířné, že všemocný Bůh nedělá chyby.

I nevyslyšení naší prosby smíme přijmout jako důkaz Boží lásky. Jen Bůh nejlépe zná důvody pro své „NE“. Náš lidský rozum je příliš omezen, než abychom mohli cele pochopit Boží myšlení.

„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“ (Iz 5,8.9).

I když Bůh naši prosbu nevyslyšel, nemodlili jsme se zbytečně. Všichni se přirozeně stavíme proti nemoci a utrpení. Velmi rychle protestujeme proti každému nezdaru, který nás potká.

Proč?           

Klademe si otázky: Proč se to stalo právě mně? Proč jsem nebyl uchráněn? Nezasloužili si takové utrpení jiní více než já? Proč Bůh v mém životě něco takového dopustil? Tyto otázky svědčí o tom,
že se s každým nezdarem neradi smiřujeme. Vůči všem nepříjemným situacím vnitřně protestujeme. Zapomínáme však, žetím svůj problém nevyřešíme.

Nemoc jako Boží dopuštění

Z dlouholeté pastorační praxe mohu říci, že Boží „NE“ na naše prosby může mít i přes náš prvotní odpor pozitivní význam. Když Bůh nevyslyší naši prosbu o uzdravení, je jasné, že nemoc na nás nedolehla bez jeho vědomí, ačkoliv neznáme jeho důvody. Když si to uvědomíme a tuto skutečnost přijmeme, nemusíme se nadále tak vnitřně vzpouzet proti nemoci a proti Bohu.

I když Bůh naši modlitbu okamžitě nevyslyší podle našeho přání a nedostaví se ani pozvolné zlepšení, smíme vědět, že ona nemoc nepřišla bez jeho vědomí a že nám bude nadále pomáhat. Denně nám dá tolik síly, kolik jí budeme v dané situaci potřebovat.

Tak např. na nářek Izraelitů dal Bůh povzbuzující odpověď:

„Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: ‚Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo‘? Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jako orlové.“ (Iz 40,27-31)

Nepotká nás nic těžšího, než jsme schopni unést

Smíme mít také jistotu, že Bůh zná naše duševní a tělesné schopnosti. Ve své lásce k nám nedopustí nic, co by přesáhlo naše možnosti.

Tento Boží slib zní:

„Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ (l Kor 10,13)

Boha nelze nutit

Je velmi nebezpečné chtít si zdraví na Bohu vynutit. Myslím na jednu matku, která měla těžce nemocného syna. Muž jí zemřel a ona zůstala se synem sama. A ten nyní onemocněl. Když se lékaři už vzdali jakékoli naděje na uzdravení, byla na pokraji zoufalství. Hádala se s Bohem: „Bože, vzal jsi mi muže. Mám už jen syna. Musíš ho uzdravit. Nemůžeš mi vzít mého to jediné, co mám. Když ho necháš zemřít, pak už nemohu věřit, že jsi Bohem lásky. Musíš mi syna zachovat!“ Byly to skutečně povážlivé modlitby.

A stal se zázrak. Přestože předpověď lékařů byla negativní, syn se uzdravil. Matka byla velmi šťastná, protože Bůh její modlitby vyslyšel.

Abych však ten příběh zkrátil: syn později zapadl do špatné společnosti a stal se zločincem a vrahem. Byl odsouzen k doži­votnímu vězení.

Nyní si matka začala dělat výčitky. Se slzami v očích vyznala: „Je to moje vina, že se dostal na okraj společnosti. Spáchala jsem hrozny čin. Když byl ještě nezkaženy, chtěl ho Bůh vzít k sobě.

 Já jsem však Boha přinutila, aby ho zachoval při životě. Bůh to s ním tehdy myslel dobře. Teď se musím s ním trápit.“

Comments are closed.