Duchovný zápas a užitočné rady múdrych starcov

Prvý predpoklad duchovného zápasu
Prvým rozmerom duchovného zápasu je askéza. Čosi, čo sa zo životného štýlu dnešných ľudí takmer vytráca. Askéza je rozšírená na kresťanskom Východe. O jej rozvinutie sa významne zaslúžili mnísi Anton a Teodosios Kyjevský, ktorí stáli na počiatku kresťanstva v Rusku. Asimilovali asketické bohatstvo Byzancie, ktoré sa stalo súčasťou ruskej duchovnosti hneď po prijatí kresťanstva (v roku 988). Duchovný život sa odvoláva na tradíciu duchovného otcovstva a triezvosti mysle, tzv. nepsis (stav bdelosti po dlhom očisťovaní). Duchovní autori chápali askézu ako neodlučiteľnú súčasť duchovného boja. Nemala charakter samoúčelného cvičenia, ale vždy sa zameriavala na konkrétny cieľ. Napríklad všeobecná zdržanlivosť zdôrazňovala potrebu chrániť sa nečistých myšlienok ako diabolských pokušení. Za prostriedky v tomto boji označuje kríž a Ježišovu modlitbu. Okrem toho odporúča i striedmosť v jedení, boj proti prirodzenej lenivosti (vyhnanie diabolského lenivca z nášho vnútra), povzbudzuje k neustálej bdelosti a dokonca je proti príliš dlhému spánku. Odporúča recitovať žalmy, ktoré majú podľa viacerých autorov silu exorcizmu. Tieto asketické praktiky sú pre náš duchovný život stále aktuálne.

Comments are closed.