Duchovný zápas a užitočné rady múdrych starcov

Boj s myšlienkami v srdci
Druhým rozmerom duchovného zápasu je zachytávanie a rozlišovanie myšlienok, ktoré sa nám ponúkajú a majú vplyv na našu dušu. Niektoré majú charakter návrhu alebo prichádzajú v rôznych súvislostiach. Boj v oblasti myšlienok je jeden z najnáročnejších. Nil Sorský odporúča niektoré z nich zahnať ihneď a proti iným odporúča systematicky bojovať. Pred niektorými sa nepriamo ochránime intelektuálnou činnosťou, koncentráciou mysle na niečo užitočné a dobré. V iných prípadoch odporúča zadržať dych, aby sa pozornosť človeka preniesla na pozorovanie stavu tela. Vo svojom diele Regula zdôrazňuje jednotu mysle a srdca. Ako nevyhnutné prostriedky boja uvádza vzývanie mena Ježiš, recitovanie žalmov, ale i myšlienku na smrť, na posledný súd, pokánie, ľútosť, odstup od svetských starostí a tiež fyzickú prácu. Tvrdí, že život človeka je neprestajným bojom na bojisku vlastného srdca. Všíma si rôzne typológie človeka, ktoré môžu pomôcť určiť stratégiu duchovného zápasu.
Osobitnú pozornosť venoval Nil Sorský boju proti zmyselným myšlienkam. Tu okrem spomínaných prostriedkov odporúča konkrétnu modlitbu s pozdvihnutím rúk k nebu: „Mocný Pane, bojuj a zvíťaz ty za nás.“ V tejto krátkej modlitbe je obsiahnutá zdravá pokora prosiaceho človeka a vedomie, že na duchovné boje človek sám nestačí. Serafim Sarovský ako účinný prostriedok duchovného zápasu a rozlišovania myšlienok označuje sústredenie. „Len vtedy, keď myseľ i srdce budú zjednotené v modlitbe a myšlienky skoncentrované, srdce sa zohreje duchovným teplom, z ktorého zažia­ri svetlo Krista, naplniac pokojom a radosťou celý svet.“ Bol skutočným majstrom duchovného rozlišovania. Uvedomoval si, že duch, ktorý vnuká myšlienky, je v počiatočnom štádiu ťažko identifikovateľný, a preto odporúča odmietnuť všetky podnety a myšlienky. Vedel totiž o zákernosti a maskovaní nepriateľa našej duše, ktorý sa usiluje vstúpiť do jej vnútorných priestorov na prvý pohľad šľachetnými a dobrými podnetmi. Kritériom rozlišovania duchov je pre Serafima Sarovského pokoj srdca. Zatiaľ čo dobrý duch vedie človeka k vernosti, čistote, čestnosti a vyrovnanosti, zlý duch podnecuje človeka k popudlivosti, nepokoju a zlobe.

Comments are closed.