Eucharistie a uzdravení vztahů

Účastníme se slavení, ale nedotkne se nás to! Apoštol Pavel píše-„Slyším, že jsou mezi vámi roztržky. Jestli to připustíte a dopustíte, že se to stane normálním, nechválím vás za to. Nejhorší není to, že se pohádáte, ale neodpustíte! Shromáždíte se k večeři Páně, jeden se přejí a druhý se opije…Chcete snad zahanbit ty, kteří nic nemají? Já jsem přijal od Pána to, co jsem vám odevzdal. Pán Ježíš řekl-„Toto je moje Tělo, jezte a čiňte to na mou památku. Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete kalich Páně NEHODNĚ, proviníte se proti Tělu a Krvi Páně.“ Kdo jí a pije nehodně? „Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení.Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají.“ Člověk klidně jde ke stolu Páně, ale nerozpozná Krista v jiném člověku. Toto je nehodné svaté přijímání, to způsobuje, že jste nemocní a umíráte. Jinými slovy Bůh nemůže ve vašem těle konat skutky uzdravení, protože pohrdáte Pánovým Tělem v těch nejubožejších. Sv. Jan Zlatoústý na tento úryvek z Písma píše: „Tys pil krev Páně a nerozpoznáváš svého bratra? Zneuctíváš právě tento stůl tím, že si myslíš, že není hoden podílet se na tvém pokrmu ten, který byl uznán hodným účastnit se tohoto stolu. Bůh tě zbavil všech tvých hříchů a pozval tě na tuto hostinu a ty ses ani potom nestal milosrdnějším“. www.vojtechkodet.czComments are closed.