Modlitba zlomenia generačných  prekliatí (príklad)

Nebeský Otče, vyznávam, v mene mojich predkov, v rodokmeni siahajúcom až  do 4 generácie ich neprávosť (hriech)  ____(vyznaj konkrétne neprávosti, hriechy). Vyznávam  v mene mojej manželky (….a svojich predchádzajúcich manželov a bývalých sexuálnych partnerov) a ich predkov v línií až do 4 generácie, ich neprávosti (vymenuj)______.

Ľutujem v mene mojich predkov, manželkiných predkov (aj bývalých predchádzajúcich sexuálnych partnerov a ich predkov) v rodokmeni siahajúcom do 4 generácie ich neprávosti _______(vymenuj, ak poznáš alebo ti Duch Svätý ukáže).

V mene Ježiša Krista odpúšťam mojím predkom a prosím Ťa Nebeský Otče, aby si im aj Ty  odpustil skrze Ježišovu krv vyliatu za nás na kríži.

Oddeľujem sa od týchto hriechov a oddeľujem od nich i manželku, moje deti a budúce generácie. Pretínam v mene Ježiš všetky  bezbožné rodové väzby (pohyb  rukou dolu) a uvoľňujem  seba, moju rodinu a moje potomstvo do slobody, ktorú nám Ježiš vydobyl na kríži.

V mene Ježiš ruším všetky zasvätenia, zmluvy, prísahy, sľuby a kliatby, ktoré uzavreli naši predkovia so satanom a jeho démonmi.

Zriekam sa všetkého zlého, čo prešlo v mojej i manželkinej rodovej línií do našich životov.

V mene Pána Ježiša Krista prikazujem démonom prechádzajúcim  po rodovej línií, aby opustili môj život a život mojej rodiny, hneď teraz! Amen. Choďte za Pánom Ježišom, nech vám určí miesto, kam máte ísť. Amen

Pane Ježišu Kriste vstúp do uvoľnených miest a naplň ich svojím Duchom Svätým. Zapečať prosím svojou svätou krvou všetky prístupové cesty Zlého. Amen

Iný príklad:

Nebeský Otče, prichádzam pred Teba v mene Ježiša Krista ako Tvoje dieťa s veľkou prosbou o Tvoju  pomoc a uzdravenie. Mám fyzické, zdravotné problémy, citové zranenia, duchovné potreby a problémy s medziľudskými vzťahmi. Veľa  z týchto mojich problémov boli spôsobené mojimi vlastnými chybami, nedbalosťou, zanedbávaním dobrého  a hriešnosťou, za čo Ťa pokorne prosím o odpustenie. 

Taktiež prosím o odpustenie  hriechov mojich predkov v mojej pokrvnej línií, spôsobujúcich prekliatie  skrze prenesené  bezbožné spôsoby a vzorce správania,  telesné vady, choroby a citové a duševné zranenia. Uzdrav ma prosím môj Pane zo všetkých týchto telesných chorôb, neduhov  a duševných rán. Uzdrav i moju myseľ od bezbožných spôsobov a vzorcov správania a veď ma svojím Duchom Svätým.

Tebou posilnený, úprimne odpúšťam všetkým živým ale i mŕtvym členom môjho rodokmeňa ich hriechy a neprávosti. Nebeský Otče, v mene Tvojho Božského Syna,  Ježiša Krista a v moci jeho Ducha Svätého, prosím Ťa, aby si aj Ty odpustil mojím predkom a aby si mňa i celú moju rodinu vytrhol z moci Zlého.

Uvoľni prosím všetkých  živých a mŕtvych členov môjho rodokmeňa do slobody zo všetkých  foriem otroctva.

 Prosím Ťa Nebeský Otče, očisti moje telo, dušu i pokrvné línie Ježišovou krvou.  Nech je v mene Ježiš uvoľnená Tvoja liečivá sila a prúdi na mňa i moju rodinu podľa Tvojej  zvrchovanej vôle.

V mene Pána Ježiša Krista, mocou jeho Slova, beriem meč Ducha a pretínam všetky bezbožné väzby s mojimi predkami a rozväzujem seba i moju rodinu do slobody zo všetkých  generačných  hriechov, neprávostí a vplyvu démonických síl prechádzajúcich cez bezbožné generačné väzby spôsobujúcich utrpenie, choroby, zranenia a deštrukciu vzťahov v mojej pokrvnej línií. Kladiem kríž nášho Pána Ježiša Krista medzi seba a mojich predkov –  mojich rodičov, starých rodičov a predchádzajúce generácie a taktiež i medzi mňa a mojich súrodencov. V  mene Ježiša Krista,  prehlasujem, že som slobodné Božie dieťa.

Nebeský Otče, naplň ma svojím Duchom Svätým a zapečať všetky prístupové cesty Zlého cez generačnú líniu ku mne i mojej rodine Ježišovou krvou. Pošli prosím svojich ochranných anjelov ku mne a každému členovi mojej rodiny aby nás ochránili od démonického pôsobenia a vplyvu.

Podľa Tvojej milujúcej starostlivosti  o nás, Nebeský Otče prosím ťa pre  krv Tvojho milovaného  Syna, Ježiša Krista o Tvoje požehnanie pre mňa i všetkých mojich živých i mŕtvych príbuzných. Uzdrav prosím každý negatívny vplyv a zranenie prechádzajúce  cez  tieto generačné línie na moje telo i dušu.

Nech Najsvätejšia Trojica prestúpi celú našu rodinu plnosťou lásky, milujúcej prítomnosti tak, aby sa i naša rodina mohla poznať a prejaviť  v láske. Všetky naše neznáme potreby zahrňujeme Nebeský Otče do Tvojej starostlivosti v presvedčení a viere, že sa o ne postaráš skrze nekonečné zásluhy nášho Pána  Ježiša Krista. Amen.

 

Okultizmus a jeho vplyv v generačnej línií:

 1. Okultizmus, modlárstvo je najväčšou urážkou Všemohúceho Boha
 • Lv 18:21, Lv 20:2,6, Lv 20:27
 • 1Kor 10:20, Dt 32:17, Ž 106:37
 • Dt 18:11, Iz 8:19, Zjv 21:8
 1. Povery
 2. Účasť na okultných praktikách – Lv 19:31, Mich 3:5-7, Jer 29:8-9
 1. Čarodejníctvo   –  Iz 19:3, Jer 27: 9,10
 1. Liečiteľstvo – hľadanie uzdravenia na nesprávnom mieste. Démoni nemôžu nikoho uzdraviť, môžu iba opustiť postihnuté miesto premiestniť sa na iné. Účasť na liečiteľstve dáva démonom väčší priestor.
 2. Vykonávanie okultných praktík
 • Čarodejníctvo
 • Veštectvo a jasnovidectvo
 • Špiritizmus
 • Biela mágia a liečiteľstvo
 • Satanizmus
 • Slobodomurárstvo
 1. Božie prikázania Dt 5:1-21, Ex 20:1-17,Dt 28:15-68
 2. Vraždy – dôsledky neplodnosť, samovraždy, nehody, predčasné úmrtia, fyzické problémy
 3. Krádeže – dôsledky – chudoba, krádeže, nestála práca, strach, dlhy, depresie,…
 4. Kliatby, prehlásenia, zaprisahávania
 5. Sexuálne hriechy (až do 10. pokolenia), problém so vstúpením do Božej prítomnosti (počatie pred manželstvom) Dt 23:3, potraty, pokračujúce sexuálne hriechy po predkoch, masturbácia, …

Comments are closed.