Modlitba oblečenia Božej výzbroje pre duchovný boj

 • Obliekam si:
 1. Pás/opasok pravdy. Poznám Pravdu a Pravda ma oslobodí. Som syn /dcéra Božia. Duch Svätý ma vedie k Pravde (urob gesto opásania opaskom).
 2. Pancier spravodlivosti (plášť počestnosti), ktorý chráni a bude chrániť moje srdce, city, pocity, emócie,… (urob gesto, ako keď si dávaš plášť).
 3. Dávam si obuv pre pohotovosť zvestovania evanjelia radosti a pokoja, aby som bol/-a schopný/á kdekoľvek a kedykoľvek šíriť evanjelium a radostnú zvesť o Bohu a Kristovi a ich láske a milosrdenstve (urob gesto obúvania obuvi).
 4. Do ľavej ruky si beriem štít viery, ktorý odrazí všetky útoky nepriateľa a jeho zbraní. A akákoľvek zbraň učinená (vytvorená, poslaná) proti mne, nebude účinná, pretože mám túto výzbroj a meč Ducha Svätého a štít viery (urob gesto uchopenia štítu).
 5. Dávam si prilbu spásy, ktorá chráni a bude chrániť moju myseľ (myšlienky,…). Beriem si dnes autoritu do mojej mysle (urob gesto nasadenia prilby).
 6. Do pravej ruky si beriem meč Ducha Svätého, ktorým je Božie slovo. Je to dvojsečný meč, ktorý preniká až do hĺbky/až na samú kosť (urob gesto uchopenia).

Iný príklad

 • Obliekam si:
 1. Pás/opasok pravdy. Poznám Pravdu a Pravda ma oslobodí. Som syn /dcéra Božia. Duch Svätý ma vedie k Pravde. Vedie ma jeho očami. Mám múdrosť a poznanie Božie. Duch Sv. ma vyučuje ako kráčať po ceste, ktorou si ty Pane Ježišu Kriste. Ty si cesta, pravda a život. Si cestou k Otcovi a životu. Si pravdou, podľa ktorej chcem žiť. Usvedči ma Duch Svätý z každého zla a každého skrytého hriechu môjho srdca. Ďakujem Ti za odvahu splniť Tvoju vôľu. Pomôž mi svedčiť o Tvojom slove s odvahou. Som spravodlivosťou v Kristovi Ježišovi.
 2. Pancier spravodlivosti (plášť počestnosti), ktorý chráni a bude chrániť moje srdce (city, pocity, emócie,…). Odpusť mi moje hriechy prosím v tento deň. Prikrývam sa krvou Ježiša Krista v tento deň.
 3. Dávam si obuv pre pohotovosť zvestovania evanjelium pokoja a radosti. Aby som bol/-a schopný/á kdekoľvek a kedykoľvek šíriť evanjelium a radostnú zvesť o Bohu a Kristovi a ich láske a milosrdenstve. Pomôž mi byť pripravený vydať dnes svedectvo o Tebe. Povedal si, že mi vložíš Tvoje slová do mojich úst. Dovoľ, aby môj život odzrkadľoval Boží pokoj. Pošli mi niekoho do cesty, komu môžem ohlásiť Evanjelium (radostnú zvesť). Použi ma Pane, aby som niekoho dnes požehnal.
 4. Do ľavej ruky si beriem štít viery, ktorý odrazí všetky útoky nepriateľa a jeho zbraní. Viera je zbraň, ktorá premáha svet. Môžem urobiť všetko v Ježišovom mene, v tom, ktorý ma posilňuje. A akákoľvek zbraň proti mne učinená (vytvorená) nebude účinná, pretože mám túto výzbroj a meč Ducha Svätého a štít viery. Mám autoritu Božieho bojovníka, Pane prosím sprevádzaj ma a veď.
 5. Prilbu spásy, ktorá chráni a bude chrániť moju myseľ (myšlienky,…) vedomú i podvedomú. Mám na mysli, že žiadna zbraň učinená proti nám nebude mať úspech. Myslím na veci, ktoré sú dobré, čisté, dokonalé, milé. Beriem si dnes autoritu do mojej mysle. Mám autoritu nad všetkou mocou démonov. Rozhodnem sa vyťať každú márnivú predstavu, ktorá sa vynáša nad poznaním Božím a prinesiem ju do zajatia k poslušnosti Krista. Patrím Ježišovi a dávam Duchu Svätému kontrolu mojej mysle. Podriaďujem sa Bohu, odmietam diabla a on musí  utiecť.
 6. Do pravej ruky si beriem meč Ducha Svätého, ktorým je Božie slovo. Je to dvojsečný meč, ktorý preniká až do hĺbky. Použijem ho k útoku. Neuhnem sa. Som Boží vojak. Zápasíme proti kniežatstvám, trónom, panstvám a mocnostiam. Ďakujem Ti za silu Tvojho Slova. Je ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Nevráti sa naprázdno, ale vykoná to, na čo bolo poslané. Tvoje slovo je Pravda. Nie som muž, ktorý  by padal.  Som muž činu, Tvojho Slova. Tvoje Slovo je svetlo pod mojimi  nohami  a svetlo na mojej ceste. Ukryjem si Tvoje slovo do môjho srdca tak, aby som viac nehrešil proti Tebe.

Pre nedostatok času, modlitbu možno skrátiť,  použiť pohyby obliekania jednotlivých častí Božej výzbroje

Biblické citáty k Božej výzbroji:

 • Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! (Ef 6: 11-17)

 

 • Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. (Heb 4:12)
 • My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. (1Sol 5:8)

Comments are closed.