Odprosujúca modlitba Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Za Všetky tieto oplakaniahodné zločiny chceme ťa odprosiť a chceme ti dať náhradu aj za jednotlivé viny, predovšetkým: za výstredný a nemravný život; za zhubné osídla nastrojené nevinným dušiam; za znesväcovanie sviatkov; za ohavné rúhania, ktorých sa dostáva tebe i tvojim svätým; za potupu, ktorú tvoj námestník, pápež, a celý kňazský stav skusuje pre tvoje meno; za nevšímavosť a svätokrádeže spáchané voči sviatosti božskej lásky. Napokon ťa odprosujeme za verejné útoky národov namierené proti tvojej svätej Cirkvi, proti jej právam a učiteľskému úradu.
(Ľ. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.)

Kiež by sme mohli vlastnou krvou zmyť tieto neprávosti! Aby sme ťa odprosili a urobili zadosť tvojej urazenej božskej cti, venujeme ti to zadosťučinenie, ktoré si kedysi obetoval na kríži svojmu Otcovi a ktoré každodenne obnovuješ na našich oltároch. Venujeme ti ho s odprosením, ktoré ti podáva tvoja panenská Matka, všetci svätí i nábožní veriaci. Zároveň ti úprimne sľubujeme, že podporovaní tvojou milosťou ti dáme, ako sa len dá, náhradu za svoje minulé hriechy aj za hriechy iných, i za nevšímavosť voči toľkej láske, a to tak, že budeme pevne veriť, čisto a mravne žiť, dokonale plniť tvoje príkazy, najmä príkaz lásky daný nám v evanjeliu, zo všetkých síl prekážať útokom namiereným proti tebe, ako aj mnohých iných získavať, aby ťa nasledovali.
(Ľ. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.)

Preslávny Ježišu, prosíme ťa, prijmi toto naše dobrovoľné odprosenie na príhovor blahoslavenej Panny Márie Zmieriteľky a daj, aby sme až do smrti zostali verní tvojej službe; daruj nám milosť vytrvať až do konca, aby sme sa raz dostali k tebe do neba, kde s Otcom i s Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ. Amen.

Comments are closed.