Východná meditácia sa stretáva s diablom!

Odmietanie seba a svojho životného príbehu v meditácii najčastejšie vyplýva zo strachu z vlastnej slabosti, ktorú nechcete rozpoznať a prijať. 
Tento strach z vlastnej slabosti vytvára obranný postoj k vlastnému životu a vonkajšiemu svetu. 
Práve tento ustráchaný a obranný postoj sa stáva zdrojom „univerzálnej“ manipulácie; 
najskôr manipuluje sám so sebou a potom manipuluje s druhým: Bohom a človekom. 
Človek potom vstúpi do konkrétneho „geta“, nielen duchovného, ​​ale aj duševného. 
Osoby, ktoré vstupujú do vnútorného života s hlbokými emocionálnymi a morálnymi ranami, sú obzvlášť vystavené takémuto nebezpečenstvu. 
Keď človeka veľmi bolí celá osobná minulosť, potom je v pokušení ju vyčiarknuť, aby mohol „začať odznova“.
Autentický duchovný život nielenže neničí minulosť, ale naopak sa snaží získať späť minulosť „liečením všetkých ľudských rán“. 
Kresťanstvo buduje nový život integráciou celého ľudského života: minulosti, prítomnosti a budúcnosti. 
Nie je možné pochopiť Božie pôsobenie v súčasnosti, pokiaľ nie je vnímané aj v minulosti. 
Pochopenie svojej minulosti sa stáva kľúčom k vašej súčasnosti a budúcnosti.
Kresťanská meditácia je v istom zmysle stretom dvoch príbehov: veľkého príbehu spásy a osobného príbehu nášho života. 
Moja osobná história je začlenená do dejín spásy. 
Dejiny spásy prezentované na stránkach Biblie nie sú len „dejinami svätosti“ človeka, ale aj dejinami jeho straty a hriechu.
Prvým stupňom kresťanskej meditácie je vnútorné obrátenie, ktoré sa začína úvahou o hriechu a Božom milosrdenstve. 
Kresťan prostredníctvom dlhej modlitby uvádza Boha do svojej stratenej, zranenej a hriešnej minulosti, aby jej mohol plne zveriť a vrátiť ju Bohu. 
Kresťan nehľadá najskôr uzdravenie z minulosti, ale dôveruje Bohu. 
A z dôvery sa rodí iba liečenie.
Po prvej fáze očistenia a uzdravenia svojho príbehu je meditujúci pozvaný, aby svoju „vnútornú pozornosť“ zameral na Príbeh Ježiša Krista. 
Ježiš Kristus v sebe stelesňuje a uskutočňuje celú históriu spásy. 
Vďaka nemu sa môj osobný príbeh nielen uzdravuje a očisťuje, ale dostáva nový význam. 
Stáva sa tiež miestom nového života. 
Je to Ježišov príbeh, ktorý robí „všetky veci nové“. 
Takto sa kresťanská meditácia postupne mení na evanjeliové rozjímanie nad osobou Ježiša Krista: jej vtelenie, skrytý život, verejný život, jeho učenie, najmä smrť a zmŕtvychvstanie.

Vďaka osobe Ježiša Krista „prostredníctvom neho, v ňom a s ním“ pri meditácii kresťan vytvára intímne puto s celou Najsvätejšou Trojicou. 
Vďaka meditácii sa v nás rodí stále plnší život, ktorý spočíva v uvedení nás „do sféry trojičného života a stáva sa tak synom Otca, Kristovým bratom, chrámom Ducha, aby sme mohli nadviazať osobný vzťah s Otcom, Synom a Duch Svätý “(Jean Daniélou).
Celý článok p. Augustína, v ktorom presne vysvetľuje KEDY A PREČO je kresťanská meditácia dobrá, si môžete prečítať na nasledujúcej stránke alebo na portáli 
Mateusz.pl.

Józef Augustyn SJ
Kresťanská meditácia,
príležitosti a hrozby

Prevzaté z: https://www.fronda.pl/a/medytacja-wschodnia-prosta-droga-do-spotkania-z-diablem,54748.html

Comments are closed.