Duchovný zápas

Či si to uvedomujeme alebo nie, sme uprostred duchovného zápasu

Písmo a svätci sústavne opisujú kresťanský život ako duchovný boj a duchovný zápas. Vysvetľujú, ako sa dobro stavia proti zlu, pravda proti lži, Boh proti satanovi a nebo proti peklu. Tento obraz duchovného boja nám môže pomôcť, aby sme spoznali, ako sa satan snaží ovplyvniť a odviesť nás od toho, čo je dobré a čo pochádza od Boha. V tomto prvom článku sa bližšie pozrieme na duchovný zápas a pohovoríme si o tom, ako môžeme viesť tento boj a zvíťaziť v ňom.

Boj zúri.
Náš rozum je ten najvzácnejší dar, aký nám Boh daroval. Vďaka nemu môžeme uvažovať, predstavovať si, prejavovať a prijímať lásku, rozhodovať sa a uchovávať všetko v pamäti. Naša myseľ je tiež sídlom svedomia – tej jedinečnej ľudskej schopnosti voliť si dobro, a nie zlo. Boh chce, aby sme svoj rozum využívali pre lásku k nemu a k svojim blížnym. Chce, aby sme používali svoju vôľu, rozum a predstavivosť na šírenie evanjelia, na sýtenie hladných a na uskutočňovanie spravodlivosti vo svete.


Boh nás však nenecháva samých, aby sme to všetko robili vlastnými silami. Boh chce pri využívaní nášho rozumu prevziať hlavnú rolu. Chce ho pretvoriť mocou svojej milosti. Chce nám zjaviť svoje srdce a dať nám svoju múdrosť. Svätý Pavol šiel dokonca tak ďaleko, že o tých, ktorí prijímajú Božieho Ducha, povedal, že môžu pochopiť Božiu múdrosť, pretože „majú Kristovo zmýšľanie“ (1 Kor 2, 7–16).

To všetko znie tak nádejne. Vieme však, že satan má s nami iné zámery. Chce nás odlúčiť od Boha a od našich blížnych. Satan používa lži, obvinenia, závisť, chamtivosť, žiadostivosť a mnoho iných taktík, aby nás pokúšal a priviedol k hriechu. Chce dosiahnuť, aby nás hriech odlúčil od Boha. Chce zahmliť naše svedomie, aby sme začali hrešiť stále ľahšie a častejšie. A keď sa naše svedomie – z takého či onakého dôvodu – prebudí, potom nám našepkáva slová obvinenia, aby nás presvedčil, že už niet nijakej nádeje a že Boh nám už nikdy neodpustí. A v dôsledku všetkej tejto viny a hanby sa cítime ako v okovách, pod ťažkým bremenom a zúfalo vzdialení od Božieho odpustenia a lásky.

Riziká mysle plnej lží.

Ak sa už raz začneme pohrávať so satanovou lžou a dovolíme jej, aby ovplyvnila naše skutky, potom sa v nás začína objavovať stále viac lží. Tie len prehlbujú prvotnú lož a na nej budujú ďalšie. Po čase je náš úsudok celkom zmätený a nespoľahlivý. Stále ťažšie rozlišujeme správne od mylného a Božie cesty od satanových. Omylom považujeme hriešne správanie za správne – a to dokonca aj vtedy, ak ide o správanie, ktoré sa jasne protiví Božím príkazom. Kráľ Dávid je jedným z príkladov, ako taký kruh lží vedie k stále väčšiemu hriechu.

Dávid pocítil príťažlivosť k žene menom Betsabe (2 Sam 11, 2–4). Tá však nebola jeho manželkou. Napriek tomu s ňou strávil noc. Nevieme, či aj Betsabe vyvinula aktivitu, a zviedla Dávida, i keď je to veľmi pravdepodobné. V každom prípade sa nezdá, že by sa Betsabe kráľovej pozornosti bránila. Týmto skutkom cudzoložstva zhrešili obaja – Dávid aj Betsabe.
Takto vyzerá tento príbeh z ľudského hľadiska. Avšak my vieme, že aj satan mal plné ruky práce v úzadí. Svojím pokúšajúcim zvádzaním napomáhal celé hriešne stretnutie. A po ňom sa satanove lži len rozmnožili. Istým spôsobom presvedčil Dávida, aby dal zabiť Uriáša, manžela Betsabe, žeby si ju mohol vziať za ženu. Dôsledkom toho bol výstup medzi Dávidom a prorokom Nátanom, ktorý mu otvorene do očí povedal, čo zlého vykonal. Napokon Dávida premohla ľútosť a konal pokánie, čím dokázal obnoviť svoj vzťah s Bohom.
Príbeh Dávida a Betsabe nám ukazuje, ako ľahko sa môžeme dať oklamať satanom. Dokazuje nám, že satanovo vábenie nás môže priviesť k rozhodnutiam, o ktorých vieme, že odporujú Božím príkazom. Je príkladom, ako môžeme umlčať svoje svedomie a istým spôsobom uveriť, že skutky, ktoré zjavne protirečia Božím prikázaniam, sú ešte vcelku prijateľné. Je to svedectvo o tom, ako sa satan snaží pokúšať nás v našich slabých miestach. Ak by bol Dávid bdelý, veľmi pravdepodobne by spoznal dané pokušenie a rozhodol by sa odporovať mu. Radšej by odišiel preč, ako išiel za Betsabe. A napokon nám tento príbeh svedčí o tom, ako veľmi nám Boh chce odpúšťať. Niet takého hriechu, aj keby šlo o cudzoložstvo alebo vraždu, ktorý by nám ochotne neodpustil.

Zvíťaziť v boji o svoju myseľ

Satan použije akýkoľvek prostriedok, aby nás porazil. Môže nám našepkávať reči, ktoré oslabujú naše sebavedomie, alebo naopak nadúvajú našu pýchu. Pokúsi sa zaťažiť nás vinou alebo celkom zatemniť naše svedomie. Bude sa nás usilovať rozhnevať alebo rozzúriť, alebo naopak, bude nás presviedčať, aby sme svoje pocity dusili hlboko v sebe. Samozrejme nie je to úplný zoznam, iba náčrt diablovej stratégie, ako nám chce zabrániť používať náš rozum na Božiu slávu a priviesť nás k sebeckým rozhodnutiam protirečiacim Božiemu plánu. Keď dovolíme satanovým lžiam, aby ovládali našu myseľ a viedli nás v našich rozhodnutiach, ako sa to stalo kráľovi Dávidovi, čoskoro sa staneme svedkami toho, ako sa vzájomne zraňujeme a vzďaľujeme od Boha.
Čo teda môžeme robiť, aby sme víťazili v boji o svoju myseľ? Uvádzame tu niekoľko možných stratégií.

Hľadaj oporu v Bohu.

Možno by sme sa všetci mohli modliť, aby sme vždy stretli nejakého proroka, akým bol Nátan, ktorý nás poučí, ako premôcť satanove nástrahy. Možno takú osobu nájdete vo svojej farnosti či rodine. Ale možno nás sám Boh chce učiť, ako odolávať satanovým pokušeniam. V každom prípade len vtedy budeme schopní rozhodnúť sa pre Boha a odmietnuť satana, ak budeme vedieť, kto je Boh – ak budeme poznať jeho lásku, jeho mnohé vlastnosti a jeho slávny plán pre celé ľudstvo. Nátanove slová otvorili Dávidovi oči, prebudili ho tým, že mu pripomenuli Božie pravdy. Na strane XXX uvádzame zoznam niektorých z týchto prebúdzajúcich Božích právd.

Som Božie dieťa.

Rovnako dôležité ako hľadať oporu v Bohu je aj vedomie, že sme Božie deti. Satan nás klame. Nahovára nám, že nemáme milujúceho Otca na nebesiach. Snaží sa ukryť pred nami naše večné dedičstvo. Zatieňuje význam toho, čo Ježiš pre nás vykonal na kríži. Presviedča nás, že sme rovní s Bohom a že Boha nepotrebujeme. Nebuďme ako syn, ktorý prežije svoj život bez toho, aby sa vôbec dozvedel, že mu otec zanechal miliónové dedičstvo. Naopak, ohlasujme každú pravdu obsiahnutú v nebeskom dedičstve, ktoré nám Ježiš vydobyl na kríži.

Ovládajme svoje myšlienky.

V praktickom živote nám svätý Pavol radí, že máme „pútať každú myseľ“ (2 Kor 10, 5). Keď je naša myseľ zakorenená v pravde – v tej pravde, kto je Boh a kto sme my, jeho deti – potom budeme oveľa schopnejší odolávať satanovým lžiam. S týmto základom pravdy budeme lepšie vyzbrojení na ovládanie svojich myšlienok a rozlišovanie, či sú v súlade s Božou vôľou.
Keď v nás pôsobí láska k Božej pravde, potom sa môžeme učiť konať podľa Božej vôle pri stretnutí s rôznymi filozofiami v takých veciach, ako je otázka peňazí či komunikácia s druhými. Môžeme sa učiť, ako ovládať svoje myšlienky vtedy, keď majú sklon k závisti, žiadostivosti, sebectvu a iným „skutkom tela“ (Gal 5, 19). Ak tak budeme konať, Boh nám svojou mocou pomôže rozlišovať, či sú naše myšlienky v súlade s našou túžbou nasledovať Krista. Svätý Pavol nám naznačil cestu, keď napísal: „Myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!“ (Flp 4, 8).

Boh je s nami.

Bratia a sestry, Boh nám chce pomôcť zvíťaziť v tomto boji. S touto pravdou pevne zakorenenou v našich mysliach sa nemusíme ničoho báť. Naopak, v každej situácii môžeme „modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášať Bohu všetky svoje žiadosti“. A potom „Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni naše srdcia a mysle v Kristovi Ježišovi“ (Flp 4, 6–7).
Boh nám dal Ducha Svätého. Dal nám telo a krv svojho jediného Syna v Eucharistii. To všetko sú úžasné prostriedky, ktoré nám pomôžu prekonávať diablove lži. Zvíťaziť v boji o svoju myseľ nie je ľahká úloha. Avšak nič nepoteší Boha viac, než naše víťazstvo nad satanom. Veď Boh nás stvoril, aby sme boli slobodní! (Gal 5, 1).

Zdroj:

http://www.smn.sk/index.php?cislo=0307&sekcia=clanky&smn=20020802.html

Comments are closed.