MANIPULACE V KOMUNIKACI

            Značná část manipulátorů využívá masky okouzlujícího člověka za účelem vzbudit v ostatních sympatie a navázat co nejrychleji přátelské vztahy. Jsou usměvaví, pozorní a přívětiví, uchylují se k lichotkám a poklonám. Je-li takový manipulátor v pozici klienta, snaží se dobře zapůsobit a vytvořit přátelské ovzduší, aby mohl žádat o drobné laskavosti a výhody, často pod záminkou pomoci druhým. Jestliže se však jeho požadavky stupňují nebo se stanou nepřijatelnými a je pracovníkem odmítnut, mění se ze sympatického člověka v jízlivého kritika. Manipulátor často dává najevo pohrdání těmi, kdo nemají stejné vědomosti jako on, podivuje se nad neznalostí ostatních, chová se autoritativně a nepříjemně. Jako klient se často domáhá jednání s osobou na vyšší úrovni, s nadřízeným. Ptá se na věk, vzdělání, délku praxe, aby mohl zpochybnit odbornost pracovníka, chová se povýšeně, chybí mu zdvořilost a etické cítění.

I když pracovník manipulátora rozezná, nemůže s ním přerušit kontakt či přestat komunikovat. Může ale dát najevo, že jeho taktiku odhalil, nenechat se jí ovlivnit a udržet si zdravý odstup.

             Manipulátoři s oblibou používají paradoxní komunikaci, tzv. „dvojitou vazbu“ (double bind). Jedná se o vzájemně se vylučující požadavky: pokud vyhovíme jednomu, nemůžeme splnit druhý. Manipulátor se často uchyluje k omluvám, které zvyšují jeho hodnotu, nebo k záminkám, kterými se staví do pozice oběti. Typické je pro něj také přisvojování si cizích zásluh a přenášení zodpovědnosti na ostatní; nesděluje své názory, a tím se vyhýbá účasti na rozhodování. Nevyvíjí-li se situace podle jeho přání, používá manipulující klient často věty „S vámi se nedá mluvit“ nebo „O  tom se s vámi nebudu bavit“  a tím zdůrazňuje neschopnost či nekompetentnost pracovníka. Své názory sděluje jako obecně platné pravdy, svými argumenty odvádí od podstaty věci, zamlžuje, vyslovuje neúplné věty nebo myšlenky, aby přivedl protistranu k odlišné interpretaci. Často používá neurčitá, mnohoznačná slova, neznámé zkratky a nepochopitelné výrazy, jeho žádosti jsou spíše vynucováním. Neschopnost jasně a normálně komunikovat s ostatními lidmi je nejtypičtější vlastností manipulátora.

             JAK SE MANIPULACI BRÁNIT

             Je vůbec možné se manipulaci a manipulátorům bránit? Ano, ale je nutné naučit se nebezpečí manipulace rozpoznat a osvojit si účinné postupy proti ní. Důležité je také vědomí vlastních práv, dostatek sebeúcty a racionální přístup. Manipulátor se marně snaží zapůsobit na osoby, které vůči němu dokážou zůstat lhostejné a na nátlak nereagují. My ostatní se musíme naučit obranným metodám. Strategie sloužící k odrážení konkrétních útoků manipulátora se nazývá kontramanipulace a odehrává se převážně ve slovní rovině.

K hlavním zásadám kontramanipulace patří zejména:

  • mluvit v krátkých větách,
  • používat ustálené fráze a obecné zásady,
  • hovořit stále zdvořile,
  • nezaplétat se do diskuzí, které k ničemu nevedou,
  • vyhýbat se agresivitě,
  • neuchylovat se k ironii.

             Kontramanipulace

vyžaduje soustředění a důslednost. Manipulátor nesnese, když osoba nereaguje podle jeho představ, a snaží se ji vyvést z míry. Slova, která volíme, jsou důležitá, protože odrážejí náš duševní stav. Při volbě kontramanipulativního sdělení je nutné soustředit se na vnější projev a formulaci a nenechat se ovládnout emocemi. Vhodné je používat věty jako: To je váš názor.  Máte právo si to myslet. To je jeden pohled na věc. To je možné. To je pravda. To se stává. Děkuji vám, že mi to říkáte. Každý máme své zkušenosti. Jaký na to máte názor vy? O tom nepochybuji. Chápu. Mohl byste to upřesnit? Podstatné je, aby manipulující osoba došla k závěru, že se nás svými výpady nemůže dotknout. Je rozumné odpovídat pohotově, bez známek podráždění a nevraživosti. Při komunikaci s klientem – manipulátorem je nutné kontramanipulativní věty volit velmi obezřetně a mít vždy na paměti, aby byla zachována profesionální zdvořilost a klient neměl důvod ke stížnostem, že je s ním jednáno nevhodně či neslušně.

             Umět se bránit manipulaci znamená umět beze strachu a předsudků odmítat to, co člověku nevyhovuje a s čím nesouhlasí. Tři vyhovující formulace odmítnutí jsou částečné odmítnutí, konstruktivní kritika a úplné odmítnutí.

             Částečné odmítnutí spočívá v přesném určení té části žádosti, které můžeme vyhovět, a té, které vyhovíme s určitým omezením. Odpověď je vhodné začínat pozitivní částí (rád, ovšem), ale souhlas je podmíněn detailem, na kterém záleží. Odpověď se nejeví jako odmítnutí, ale spíš jako souhlas.

             Konstruktivní kritika spočívá v tom, že upozorníme osobu na problematickou situaci, kterou bychom rádi změnili. Podstatné je popsat problém bez útoku na dotyčnou osobu, vysvětlit, jaké to má pro nás důsledky, a navrhnout řešení, které bude přijatelné pro všechny. Úplné odmítnutí musíme zformulovat v situaci, kdy požadovanou službu nemůžeme prokázat.

             Bránit se manipulaci je namáhavé, manipulátoři vysávají energii, vyvolávají pocity viny, agresivitu, úzkost, strach či smutek, způsobují stres, který ovlivňuje naši psychickou a tělesnou pohodu i výkon. Vyvázneme bez úhony, pokud budeme respektovat sami sebe, dokážeme zvolit vhodné chování a rozhodneme se, že se nenecháme nikým ovládat.

Autor článku: Mgr. RENÁTA PROVAZNÍKOVÁ

Zdroj : http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/mgr-renata-provaznikova-manipulace-v-komunikaci-cast-2.htm

Comments are closed.