Magie, kouzelnictví a okultní knihy

Magie a kouzelnictví

Mluvme teď o oblasti magie a kouzelnictví. Nemyslím nyní na kouzla, která spočívají ve zručnosti „kouzelníka“. Jde o něco zcela jiného. Jde o mnohem více.         

Černá a bílá magie

Existuje „černá“ a „bílá“ magie. Jeden muž mi zcela vážně řekl: „Černá magie pochází od ďábla, a tak s ní nechci mít nic společného. Ale v bílé magii se lidé modlí Otčenáš, a to je od Boha.“ Tento muž se nechal obelstít. Ve skutečnosti totiž od ďábla pocházejí magie obě: jak „černá“, tak „bílá“. Ti, co se zabývají „černou magií“, se modlí přímo k satanu, zatímco v „bílé magii“ se také vzývá satan, ale prostřednictvím zdánlivě zbožných a kře­sťanských formulí. Ďábel vždy používá určitou dávku pravdy, aby jeho lež vypadala věrohodně. Kdo je opatrný vůči jedné jeho metodě a odmítne ji jako očividně ďábelskou, často přijme jeho druhou metodu, aniž by to tušil.

Ochranná kouzla

Jsou rolníci, kteří příliš nevěří očkování proti slintavce nebo jiným chorobám dobytka. Důvěřují však „bílé magii“, a proto používají různá ochranná nebo obranná kouzla, na jejichž dobré účinky jsou ochotni přísahat.

Zázračný léčitel

Ďábel  jako zázračný léčitel? Je to možné? – Mnoho lidí už bylo v „ďáblově ordinaci“, aniž by to tušili. Magická zaříkávání mívají různou podobu a mohou se také různě nazývat: „modlitba o uzdra­vení“, „ustálené rčení“ apod. Pokaždé se však vzývá ďábel a počítá se s jeho pomocí.

Magická zaříkávání

Když někdo tělesně trpí, může se dostat k magickému zaříkávání velmi lehce. Mnozí odmítnou operaci, když se dozvědí, že bolesti mohou odstranit okultní kouzelné formule. Tak např. velmi často se lidé snaží tímto způsobem zbavit migrény. Jsou rodiče, kteří nechávají své dětí „léčit modlitbou“ , která vůbec modlitbou není, protože jde o zaříkávání. Jiný recept říká, že se při nemoci mají na okenní římsu položit tři jablka a má se čekat, až uschnou. Tak, jak uschnou ta jablka, tak prý „uschne“ i nemoc. Je zarážející, jak mnohostranné je magické zaříkávání.

Bůh si nenechá poroučet

Ďábel se proměňuje za „anděla světla“. Vydává se za zachránce lidstva. Svou pomoc nabízí v nejrůznějších formách. U ďábla lze získat „uzdravení“ na povel. Bůh si však nenechá poroučet smrtelnými lidmi. Nedomnívejme se, že můžeme Bohu rozkázat: „Milý Bože, teď mne musíš uzdravit!“ Dával snad Pán Ježíš svému Otci rozkazy? Před ukřižováním se Ježíš modlil:

„Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. “ (Luk 22,42).

Bohu nemůžeme poroučet. Vždyť ani Kristus si to nedovolil. Ďábel však na naše rozkazy čeká. Formálně nabízí zázračné uzdravení, ale potom žádá svou cenu. Jeho pomoc není zdarma.

Špatná orientace

Svými schopnostmi se chlubí také magnetizéři. Pomáhají druhým, protože používají prý „zvláštní síly“. Kdo z nás však přesně ví, odkud jejich síly pocházejí? Je-li jejich spojení s těmito silami „zdola“, pak se jedná o pomoc, která pochází od satana. Zdali získal takový magnetizér svou sílu „shora“, nikdo neví.

Měsíční kouzlo

Existují také „kouzla měsíce“. Mnozí rolníci si dávají velký pozor, aby některé práce na poli nebo na zahradě dělali jen v době určitého postavení měsíce, protože jinak je prý ohrožena dobrá úroda. Někteří dokonce o půlnoci a při úplňku provádějí zaříkávání. l to patří k hříchům kouzelnictví.

Zaříkávání bradavic

Je neuvěřitelné, jaké recepty ještě dnes používají mnozí lidé k odstranění bradavic. Tak např. se prý má na šňůře udělat tolik uzlů, kolik má člověk bradavic. Šňůra se pak musí zahrabat na zahradě, kde je vlhko. Když šňůra ztrouchniví, zmizí i bradavice. Akce bude ještě účinnější, když ji provedeme v určitém postavení měsíce nebo v určitý den týdne. Při zahrabávání šňůry se doporučuje třikrát odříkat Otčenáš. Mnozí s úžasem říkají: „Je to zajímavé, ale tato hloupost pomáhá!“ – Dnes víme, že je docela snadné zbavit se bradavic, aniž bychom volili cestu, za kterou stojí satan. Je pravda, že on rád pomůže, protože potom má příležitost požadovat svou odměnu. Touto zdánlivou „hloupostí“ prokážeme satanovi určitou poslušnost, za kterou pak musíme platit.

Zastavení krvácení

Satan se vydává za dobrodince lidstva také tím, že nabízí svou pomoc při zastavování krvácení a léčení popálenin. Tajemným zaříkáváním, např. vyvoláváním tří nejvyšších jmen a odříkáním Otčenáše, se zastavují i silná krvácení. Podobné praktiky se užívají i při popáleninách. Po Otčenáši se tiše vysloví tajemné kouzlo, popálenina se nafoukne – bolest ustoupí a rána se brzy zahojí, aniž by zanechala nějakou velkou jizvu. Protože se v mnoha případech skutečné dostaví úspěch, málokdo tuší, že zde ve skutečnosti nepomáhá Bůh, ale satan. Lidé, kteří přijali takovou pomoc, musí za ni satanovi zaplatit patřičnou cenu a většinou si nesou nějaké zatížení.

Ježíš osvobozuje

Jen Ježíš Kristus může zrušit cenu, kterou satan za svoji „pomoc“ požaduje. Ježíš je vítěz a může jím být i ve vašem životě. Pověra a okultismus – to je ve svých důsledcích velmi smutná kapitola. Radostná je však skutečnost, že s pomocí Ježíše Krista mnoho lidí prožilo zázračné osvobození od svých okultních problémů. Na základě svých osobních zkušeností i zkušeností mnoha jiných lidí mohu dosvědčit, že Ježíšova vítězná síla osvobozuje i dnes. Proto se v této knize nezabývám pouze pověrou jako zátěží, ale kladu důraz na osvobození od této zátěže. Přeji si, aby všichni, kteří mají nějaké spojení s okultismem, byli s pomocí Ježíše Krista osvobozeni. Ježíš Kristus chce pomoci všem, kteří mu to dovolí.

Okultní knihy

Existují skutečně ďábelské knihy kouzel. Neznámější z nich je „Šestá a sedmá kniha Mojžíšova.“ Lidé si většinou myslí, že se jedná o pokračování biblických Mojžíšových knih. Jenže je tomu právě naopak. Jsou to okultní knihy kouzel a kouzelnických zaříkávání, které Boha urážejí. Zamaskovaný ďábel zde nabízí svou „pomoc“ pod zbožným názvem.

Přestože okultní knihy ve svých podtitulcích nabízejí pomoc, nakonec se ukáže, že jsou pramenem kletby, velké nervozity, těžkých duševních stavů a mnoha jiných problémů.

Nejlepší doporučení pro to, co máme s takovými knihami udělat, nacházíme v Bibli:

„Přicházeli mnozí z těch, kteří uvěřili, a přede všemi vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch. kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. Jejich cena se odhadovala na padesát tisíc stříbrných “ (Skut 19,18.19)

Podle současného kursu křesťané tehdy spálili kouzelnické knihy v hodnotě asi 150 000 Kč. To už byl velký majetek! Oni však s těmito věcmi už nechtěli mít nic společného.

Pokud jde o tento druh literatury, jejich příklad je i dnes hodný následování. Měli bychom vyčistit skříně a knihovny a všechny kouzelnické i okultní tiskoviny odstranit. Nejlépe je rovnou zničit, protože jinak se mohou dostat do nepovolaných rukou. Udělejme to jako první křesťané, kteří jednali podle svého přesvědčení a rázně skončili se všemi zvyky, jež jim škodily.

Comments are closed.