Čo spôsobí chodenie k čarodejnici či liečiteľovi, psychotronikovi, astrológovi či magnetizérovi a ako ich rozlíšiť

Ako v predošlom článku o horoskopoch, môžeme pokračovať ďalšou veľmi aktuálnou témou: navštevovaním čarodejníc, takzvaných liečiteľov, psychotronikov, astrológov, magnetizérov a podobných osôb. Tak isto uvediem informácie od kňazov odborníkov: bývalého exorcistu Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Antona Solčianskeho, provinciála karmelitánov, a tak isto bývalého exorcistu Vojtecha Kodeta z Českej republiky a na Slovensku známeho exercitátora a exorcistu Eliasa Vellu, talianského exorcistu Raula Salvucciho a čestného predsedu i zakladateľa Medzinárodnej Asociácie Exorcistov, exorcistu rímskej diecézy, Gabriela Amortha. Všetky nasledujúce informácie uvádzam preto, aby do tejto problematiky bolo vneseného viac svetla, a aby sa viacero osôb mohlo uchrániť alebo i oslobodiť od veľmi negatívnych vplyvov na ich život.

K spomenutým osobám (čarodejníkom, takzvaným liečiteľom, psychotronikom, astrológom, magnetizérom používajúcim karty, kyvadlo, vkladanie rúk, rôzne amulety a mnohé ďalšie predmety) sa väčšinou prichádza preto, že človek má problémy duchovné alebo fyzické, často zdravotné alebo chce poznať svoju budúcnosť a pod. Musíme však povedať, že drvivá väčšina týchto osôb duchovne spolupracuje so zlými silami, so Satanom a jeho anjelmi, teda démonmi, ako to presne pomenováva katolícka vierouka v Katechizme Katolíckej cirkvi, v bodoch 2115-2117. Často však toto svoje nasmerovanie zakrývajú, napríklad zbožnými rečami, soškami svätých: Pána Ježiša, Matky Božej a podobne. Tak vzniká dojem, že tieto osoby vedú svätý život. Pritom však tomu tak väčšinou nie je.

Treba povedať, že tieto osoby môžu mať nadprirodzené schopnosti (ako napríklad odhaľujú choré miesta v tele, povedia človeku to, čo nikto nemá ako vedieť a pod.), pretože ako sme povedali spolupracujú s démonmi. Démoni sú padlí anjeli, ktorí odmietli službu Bohu. Ich hlavou a vodcom je Satan – Lucifer. Boh ponechal týmto anjelom ich prirodzenosť v tom, že majú vyššiu inteligenciu a schopnosti ako ľudia, pretože sú to bytosti duchovné. Avšak ich schopnosti sú obmedzené a v žiadnom prípade nie sú tak mocné ako Boh a jeho anjeli. Boh je všemohúci, všetko poznajúci a všadeprítomný. Lucifer a jeho anjeli nie sú ani všemohúci, ani všetko poznajúci, ani všadeprítomní. Preto môžu poznať iba sčasti alebo robiť iba určité veci, aj keď nadprirodzené, čím myslíme na veci, ktoré sa vymykajú z bežných prírodných zákonov. Preto, ak napríklad takzvaný liečiteľ alebo čarodejnica povie toto či ono, nemá absolútne poznanie, ani absolútnu istotu v tom, čo hovorí, aj keď spolupracuje s nečistými duchmi. Hlavne však treba povedať, že takzvaný liečiteľ či čarodejnica chcú pre človeka dobro iba naoko. Zdá sa, že chcú dobro, v skutočnosti však zapríčinia veľké zlo, a to nielen fyzické, ale hlavne duchovné.

Často sa stáva, že po takejto návšteve sa človeku uľaví, je mu lepšie. Exorcisti Raul Salvucci a Gabriel Amorth vysvetľujú, že tu ide o taktiku nečistého ducha, s ktorým takzvaný liečiteľ či čarodejník spolupracuje, aby človeka získal na svoju stranu, aby mu uveril. Neskôr sa však dostavia problémy ešte väčšie, a tak tento postihnutý človek nevie, že vpadol do pasce a dôverujúc čarodejníkovi, ho opäť navštívi. Samozrejme, že musí zaplatiť. Spomenutí kňazi odborníci i zvláštne odborné štúdie uvádzajú čísla, koľko peňazí sa týmto spôsobom zarába. Sú to neraz nespočítateľné a nezdanené milióny, ktoré sa zarábajú na nešťastí a zavádzaní iných ľudí, ktorí potrebujú pomoc.

Zásadná vec je však tá, že ak liečiteľ alebo čarodejník spolupracuje s nečistými duchmi, nikdy nemôže človeku pomôcť. Prečo? Ide o zásadný rozdiel toho, čo ponúka človeku Boh a čo na druhej strane diabol. Boh človeka miluje a vždy mu chce iba to najlepšie, aj keď to človek v prvej chvíli tak necíti, povedzme napríklad v utrpení. Diabol na druhej strane ponúka človeku ľahké a rýchle riešenie, predovšetkým však chce získať jeho dušu a priviesť ju do zatratenia. Preto sa snaží klamať, a to aj prostredníctvom ľudí. Preto sa svojím klamstvom na chvíľku stiahne, aby dotyčná osoba považovala svoj stav za lepší, a potom udrie ešte vo väčšej sile. Treba však mať na pamäti, že diabol človeka nesmierne nenávidí, a preto vynaloží všetko úsilie, aby ho odviedol od večného života, od neba, ktoré diabol už nikdy nemôže získať, a to veľmi dobre vie. Človek však ho získať môže, vďaka tomu, že ho Pán Ježiš Kristus vykúpil z hriechu, ktorý sa z prvotných prarodičov, Adama a Evy prenáša na celé ľudské pokolenie. Preto treba mať túto zásadnú vec na mysli: jediný, ktorý človeku môže pomôcť je Boh. Diabol človeku nikdy nepomôže, nenávidí ho nenávisťou, ktorá je skutočne ťažko opísateľná. Preto ktokoľvek, kto nekoná v mene Pána Ježiša Krista v Duchu Svätom, ktorého nám poslal, človeku škodí. Kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje, pripomína sv. Písmo (porov. Mt 12, 30).

Ako tieto osoby rozpoznať? Sväté písmo dáva toto rozlišovacie znamenie: po ovocí ich rozpoznáte (porov. Mt 7, 15-20). Preto uveďme viaceré body, ktoré uvádzajú spomenutí kňazi:

1. Osoby, ktoré konajú v Božom mene a pomáhajú druhým osobám, nesmú nikdy za túto službu žiadať finančnú odmenu. Je to príkaz Pána Ježiša Krista: zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Osoby, ktoré tvrdia, že majú zvláštny dar a berú za túto službu peniaze, sú osoby, ktoré nekonajú v Božom mene. U týchto osôb je veľká pravdepodobnosť, že sú naviazané a spolupracujú s nečistými duchmi.

2. Je potrebné sa pozrieť na život, aký tieto osoby vedú. Či je to život dobrý, usporiadaný, či prijímajú sviatosti a úprimne žijú podľa viery. Ak majú tieto osoby vo svojich pracovniach alebo tam, kde prijímajú svojich zákazníkov aj sošky alebo obrazy svätých, ale ich život je neusporiadaný, neporiadny, hriešny, potom je viditeľné, že nekonajú v Božom mene.

3. Páter Elias Vella uvádza ďalší znak: osoby, ktoré dostanú dar od Boha (napríklad dar uzdravovať, dar proroctva alebo iné, ktoré nám opisuje sv. Pavol vo svojich listoch) a zachovávajú poslušnosť, sú väčšinou osoby veľmi skromné a sú si vedomé, že tento dar nie je ich vlastníctvo. Preto sú ochotné sa tohto daru vzdať, ak by to Boh od nich žiadal. Ak by však tieto osoby neboli ochotné sa tohto daru vzdať, je tu skoro istá pravdepodobnosť, že nekonajú v Božom mene a tento dar nemajú od Boha. Ak je to z dôvodu zárobku, ktorý im tento takzvaný dar prináša, je tu istota, že nekonajú v Božom mene, ale spolupracujú s nečistými duchmi. (Páter Vella uvádza skúsenosť, kedy sa dotyčnej osoby spýtal, či sa môže pomodliť, aby jej bol tento dar odobratý. Táto osoba sa ihneď vzbúrila a nahnevala.)

4. Ak dotyčná osoba používa predmety ako strunky, kyvadlo, rôzne kovové predmety, amulety, prívesky, drahé kamene, karty a im podobné, je tu istota, že táto osoba spolupracuje s nečistými duchmi. Duch Svätý nepotrebuje tieto predmety, resp. sa používajú predmety, ktoré máme v Cirkvi, ako napríklad svätená voda, požehnaná soľ, požehnaný olej, požehnané predmety (krížik, medaila Panny Márie). Tieto však musí požehnať služobník Cirkvi, teda biskup, kňaz alebo diakon, nie liečiteľ alebo čarodejník! Ak liečiteľ alebo čarodejník ponúka tieto veci (amulety, prívesky, kryštály a pod., pozor aj keby vyzerali ako sväté krížiky a medaile), môžu všetky tieto veci veľmi škodiť. Tak ako sa cez viditeľný znak – liatie vody pri krste uskutočňuje neviditeľná skutočnosť: zmytie dedičného hriechu a začlenenie do Cirkvi, tak sa cez viditeľný znak – amulet, kryštál alebo im podobné, ktoré sa väčšinou nosia na tele a pochádzajú od čarodejníka, deje neviditeľná skutočnosť, ktorou je vplyv démona, vplyv temnoty na duchovnú aj fyzickú stránku človeka, ktoré sú prepojené.

5. Ďalší rozlišovací znak sú DLHODOBÉ účinky. Nejedná sa o krátkodobé, ktoré ako bolo ukázané, môžu byť klamné. Ak sa jedná o pôsobenie Ducha Svätého, ovocie uvádza sv. Pavol v liste Galaťanom, 5. kapitole, veršoch 18-24. Je to láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Ak sa jedná o pôsobenie nečistých duchov, ovocie je tak isto uvedené na tomto mieste: smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. Navyše kňazi exorcisti dodávajú, že ak ide o pôsobenie nečistého ducha cez daného čarodejníka alebo liečiteľa, postupne prichádza k ochabnutiu a až odporu k duchovnému životu. Je to trvalá neschopnosť a odpor modliť sa, prichádzať do kostola, prijímať sviatosti, odpor k duchovnému životu. Na úrovni fyzickej sa môžu dostaviť tieto príznaky: rôzne ochorenia, bolesti, najmä v oblasti hlavy a žalúdka, neschopnosť učiť sa a pracovať. Ak teda človek na sebe dlhodobo pozoruje tieto prejavy, ktoré nastali od stretania s danou osobou, ktorej pôsobenie chce rozlíšiť, je tu istota, že táto osoba koná pod vplyvom a za spolupráce nečistých duchov. Prejavy už pokročilého štádia sú: opakujúce sa nešťastia, v práci, v rodine, akoby trvalá smola, ktorá sa lepí na päty (krachy v podnikaní, rozvrat rodiny, náhle a nevysvetliteľné úmrtia a pod.) V tomto prípade je veľmi pravdepodobné, že daná osoba potrebuje navštíviť exorcistu. Tak isto je potrebné spomenúť, či už pri ľahších alebo i ťažších štádiách zasiahnutia osoby, že toto pôsobenie čarodejníka alebo liečiteľa, ktorý spolupracuje s nečistými duchmi sa prenáša aj na ostatných členov rodiny danej osoby. Je to kvôli tomu, že v rodine existujú silné duchovné putá. Tak sa stáva, že ak napr. matka navštevuje takéhoto čarodejníka, postupne sa u detí i manžela môžu prejaviť spomenuté príznaky negatívneho pôsobenia v duchovnej i fyzickej oblasti.

6. Ďalším rozlišovacím znamením je, že čarodejník alebo takzvaný liečiteľ sa musí po určitom čase takzvane dobíjať. Je po svojich „službách“ zákazníkom vyčerpaný a musí si dobiť „energiu“. Ak sa toto deje, je isté, že spolupracuje a je pod vplyvom nečistých duchov. Napokon je to dôkaz toho, že diabol nie je ani všemohúci, ani vševediaci, ani všadeprítomný, a preto nemôže dávať čarodejníkovi stálu pomoc. Naproti tomu, ak sa jedná o pôsobenie a dar Ducha Svätého, tento pôsobí bez dobíjania, v stálosti, bez akejkoľvek únavy, pretože ide o Ducha Svätého, ktorý je treťou Božskou osobou, a teda ako Boh nemá obmedzenia a veje ako chce a kade chce. Je potrebné rozlíšiť únavu osoby a silu pôsobenia toho, kto cez túto osobu pôsobí. Aj ten, kto má dar od Boha, sa prirodzene unaví, ale pôsobenie, ktoré cez neho ide, sa unaviť nemôže, pretože je to pôsobenie Ducha Svätého. Napríklad kňaz sa po hodinách spovedania unaví, ale každé jedno rozhrešenie sa deje mocou Ducha Svätého, ktorý pôsobí stále, aj keď je kňaz unavený. Don Gabriel Amorth uvádza, že vykonáva exorcizmy celé dopoludnia aj popoludnia a nie je unavený, ako niektorí takzvaní liečitelia.

Preto na základe uvedených rád odporúčam sa o dané osoby, ktoré nekonajú v Božom mene vôbec nezaujímať a ich pôsobeniu sa vyhnúť. Ak niekto takéto osoby navštevuje, odporúčam si dobre podľa týchto bodov preveriť a prehodnotiť, pod akým vplyvom tieto osoby konajú. Ak konajú pod vplyvom a za spolupráce nečistých duchov, je potrebné okamžite, bez akéhokoľvek váhania, prerušiť s nimi akýkoľvek kontakt, vyspovedať sa z toho a modliť sa modlitbu za oslobodenie. Z mnohých skúseností spomenutých kňazov vyplýva, že drvivá väčšina týchto ľudí spolupracuje s nečistými duchmi. Bohužiaľ stáva sa, že v tejto oblasti nie je dostatočné rozlišovanie, a tak aj tieto osoby, či už čarodejníci alebo liečitelia, mysliac si, že konajú pod vplyvom Ducha Svätého, pristupujú aj k sviatostiam, a tejto činnosti sa nechcú zrieknuť. 99% tých, ktorí o sebe vyhlasujú, že majú takýto dar, býva práve tých, ktorý tento dar nemajú od Ducha Svätého, ale nečistých duchov. Preto ak aj človek zdravotné problémy má, je vždy lepšie ísť k dobrému a skúsenému lekárovi a urobiť to, čo radí, ako nám to hovorí aj Sväté Písmo (v knihe Sirachovcovej, 38. kapitola), a toto utrpenie obetovať v spojení s utrpením Pána Ježiša Krista, teda obetovať ho na konkrétny úmysel alebo ho odovzdať Bohu cez ruky Panny Márie, ktorá najlepšie vie, kto túto obetu potrebuje. Radím prosiť Boha na príhovor Matky Božej, anjelov a svätých o uzdravenie, zvlášť po svätom prijímaní alebo pred Najsvätejšou sviatosťou. To je najistejšie, pretože ako sme povedali, Boh nikdy človeku neškodí, ale chce mu iba to najlepšie, pretože sme jeho deti. Ak Boh túto prosbu o uzdravenie nevyslyší, netreba klesnúť na duchu, ale dôverovať mu a zobrať tento kríž. Boh vidí, čo a kedy je pre nás dobré. Je veľmi dobré urobiť si takú revíziu života a pýtať sa, čo mi chce Boh tým a tým krížom povedať. V ťažkých chvíľach je dobré a veľmi pomáha opakovať si vetu, ktorú Pán Ježiš vyjavil sv. Faustíne Kowalskej: Ježišu dôverujem ti. Táto veta sa môže stať vnútornou modlitbou, môžeme ju opakovať veľakrát, kdekoľvek sa nachádzame.

Ak niekto navštívil spomenutého čarodejníka alebo liečiteľa, je potrebné sa z toho vyznať vo sviatosti zmierenia, pretože ide o hriech proti prvému Božiemu prikázaniu. Následne je potrebné vrátiť sa k pravidelnému duchovnému životu, k pravidelnej modlitbe, sv. spovedi, sv. omši a sv. prijímaniu. Tak isto je potrebné modliť sa modlitbu za oslobodenie (ktorú možno dostať v katolíckych kníhkupectvách, napr. Dobrej knihe na Hviezdoslavovom námestí, Františkovi na Hlavnom námestí alebo LÚČi na námestí SNP v Bratislave, napr. s názvom: Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán z vydavateľstva JAS alebo iné). Túto modlitbu sa treba modliť po čas, kým človek cíti následky z toho, že dotyčné osoby navštevoval, resp. dovtedy, kým sa jeho duchovný život neobnoví, kým sa nevráti radosť a pokoj s ostatnými plodmi Ducha Svätého, ktoré signalizujú oslobodenie. Treba uviesť, že v začiatku, môže človek pri tomto zrieknutí sa vplyvu nečistých duchov, cez čarodejníka či liečiteľa, pociťovať rôzne protivenstvá: nechuť modliť sa, ťažkopádnosť, únavu a pri väčších vplyvoch aj väčšie príznaky, ktoré môžu mať aj nadprirodzený charakter. Tak isto sa človek môže stretnúť s vyhrážaním alebo citovým vydieraním zo strany čarodejníka alebo liečiteľa. Dôležité je nebáť sa, dôverovať Bohu a vytrvale prosiť o oslobodenie, ktoré môže trvať aj dlhší čas. Obzvlášť je potrebné žiť v posväcujúcej milosti, teda bez ťažkého hriechu, ktorá človeka najviac chráni od vplyvov nečistých duchov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa postihnuté osoby vrátili k pravidelnému prijímaniu sviatosti zmierenia a Eucharistie. Obzvlášť je odporúčané zasvätiť sa Panne Márii a ustavične ju prosiť o pomoc a ochranu, napríklad jednoduchou modlitbou – Pod tvoju ochranu, povedanú z úprimného srdca a s vierou. Veľmi sa povzbudzuje k tomu, aby si dotyčná osoba našla niekoho skúsenejšieho vo viere, kto ju v týchto ťažších momentoch bude sprevádzať, pretože zo skúseností sa vie, že po takomto postihnutí sa vyžaduje zvláštna starostlivosť práve v čase, kedy sa z toho človek oslobodzuje.

Na záver prajem všetkým, ktorí tento článok budú čítať, aby im Boh a Matka Božia pomohli správne rozlišovať a z týchto situácií sa poučiť, prípadne pomôcť sebe, svojmu duchovnému životu alebo tým, ktorí túto pomoc potrebujú, zvlášť na príhovor Nepoškvrnenej Panne Márie.

Zdroj: http://www.farastupava.sk/?q=node/104

Comments are closed.