Modlitba za oslobodenie I.- postup

1. Rozhovor

Opýtaj sa, či osoba, s ktorou sa modlíš, chce byť slobodná. Musí urobiť rozhodnutie o znovu získaní slobody. Ak nechce, nepokračuj!

Ohlas jej evanjelium a priveď ju k Ježišovi cez vyznanie viery a odovzdanie celé svojho života, všetkých oblasti. Ak nechce, nepokračuj! Môžeš použiť formu obnovenia krstných sľubov z obradov Veľkonočnej vigílie a pripojiť otázku, či chce daná osoba odovzdať celý svoj život Ježišovi, a či chce byť slobodná.

Hľadaj korene problémov a neslobody /opakované situácie/, pros o svetlo. Môžeš si pomôcť nasledujúcimi otázkami.

2. Modlitba

Popros osobu, za ktorú sa modlíš, aby ti počas modlitby hovorila, čo prežíva.

Pros o ochranu a vyhlás svoju závislosť na Bohu.

Pros o lásku k osobe, za ktorú sa modlíš, aby si ju miloval tak ako Ježiš.

Veď osobu, s ktorou sa modlíš, aby:

prosila o odpustenie hriechov, ku ktorým sa priznala počas rozhovoru. Môžeš prečítať Lk 15,11n. Okrem spontánnej modlitby môžeš použiť aj formulu všeobecného rozhrešenia z úvodu sv. omše alebo napr. Ž 51, 130, 143 alebo iné vhodné biblické verše.

odpustila osobám, voči ktorým to ešte naplno neurobila. Môže to urobiť napríklad takto: „V mene Ježiša Krista odpúšťam M. za to, že …“ /konkrétne vymenovať/.

priznala si svoju bolesť i odpor k tomu, kto ju spôsobil a urobila rozhodnutie, že informácie o konaní týchto osôb nepoužije proti ním /čítaj: Mt 18,23-35; 2Kor 2,5-11; Ef 4,26-27.31-32/.

Nutná je pripravenosť odpustenia, ale niekedy ľútosť i odpustenie plynúce zo srdca sú možné až v momente zrieknutia sa daného otroctva i zlámania jeho moci.

zriekla sa klamstva o Bohu, o sebe i otroctiev. Popros Ducha Svätého o pripomenutie vážnych podrobnosti a osobu, s ktorou sa modlíš, o konkrétnosti. Modlitba má byť vyslovená rozhodným, mocným hlasom. Môže to urobiť napríklad takto:

Klamstvo: „V mene Ježiša Krista zriekam sa klamstva …“

Fyzické puta: „V mene Ježiša Krista zriekam sa všetkého sexuálneho i duchovného spojenia s M. i zriekam sa moci, ktorú som jej – jemu odovzdal.“ Nenaliehajte na osobu, za ktorú sa modlíte, len ak sú pochybnosti.

Puta nenávisti: „V mene Ježiša Krista zriekam sa všetkých pút nenávisti voči M. i odpúšťam jej – jemu to, že … (konkrétne vymenovať)

Puta strachu: „V mene Ježiša Krista zriekam sa všetkých pút strachu spôsobeného cez … (vymenovať konkrétne príčiny alebo osoby, ktoré boli prameňom strachu; ak ide o osobu je potrebné jej odpustiť i požehnať ju).

Duchovné puta: „V mene Ježiša Krista zriekam sa vlády nad mojim životom, ktorú som odovzdal M. (vysloviť meno veštca, čarodejníka, okultistu) i ducha, ktorý cez neho – ňu pôsobí na mňa a moju rodinu.“

Všeobecné oblasti: „V mene Ježiša Krista zriekam sa žiadostivosti, neodpustenia, klamstva, manipulácie, kontroly, fantázie, seba ľútosti …“ Popros osobu, s ktorou sa modlíš, aby sa sama zriekala všetkého, od čoho chce byť oslobodená.

3. Zlom moc všetkých duchov a vyhoď ich

Ak je to nevyhnutné, môžeš po všetkých jednotlivých oblastiach zotročenia hovoriť: „Pane Ježišu Kriste zlom moc tohto ducha.“ Môžeš jednotlivých duchov aj pomenovať, napríklad duch pýchy, lakomstva, smilstva a pod.

Na záver povedz: „Pane Ježišu Kriste rozkáž všetkým zlým duchom, aby ihneď odišli.“

Ak nenastalo zlepšenie, vráť sa k rozhovoru a znovu k modlitbe. Ak nenastala aj po opakovanej modlitbe zmena, rozhodní sa, či budeš pokračovať, alebo danú osobu požehnáš a pošleš preč.

4. Ďakuj

Veď osobu, s ktorou sa modlíš k vďaky vzdávaniu a chvále za oslobodenie. Môže to urobiť napríklad takto: „Ďakujem Ježišu, že si ma oslobodil z …“ (konkrétne vymenovať). Môžeš vyzvať osobu, za ktorú sa modlíš, aby zdvihla ruky. Môžeš prečítať napríklad Ž 27, 63 alebo iné vhodné biblické verše.

Pros o nové naplnenie Duchom Svätým a požehnanie pre danú osobu.

5. Rady a povzbudenie

Povzbuď i usmerni osobu, za ktorú si sa modlil, aby zostala slobodná. Povzbuď ju k dennému čítaniu Svätého Písma – tu je malá pomôcka: identita kresťana. Je veľmi dobre ponúknuť danej osobe spoločenstvo alebo aspoň niekoho, kto jej bude istý čas pomáhať.

Daná osoba – ak to ešte neurobila – musí zo svojho domu odstrániť i zničiť všetko, čo je spojené s kráľovstvom temnosti.

Ak sa počas modlitby prejaví prítomnosť zlého ducha – manifestácie:

Preruš modlitbu a popros osobu, s ktorou sa modlíš, aby otvorila oči. Rozprávaj sa s ňou, pomôž jej cítiť sa bezpečne, upokoj ju. Pomôž jej znovu získať prítomnosť, ovládnuť sa. Ak je to nutné, povedz: „M, ovládni svoje telo i myseľ v mene Ježiša Krista. Otvor oči.“ Postav sa proti zlému duchu, nie osobe! Nerozprávaj s démonmi! Oni klamú.

 

Comments are closed.