Doporučenia k postupu modlitby za oslobodenie

3. Modlitba za oslobodenie po vykonaní sviatosti zmierenia

Pred samotnou modlitbou sa modli za vašu ochranu, ochranu vašej rodiny a dary Ducha Svätého a vyhlás svoju závislosť na Bohu. Pros o lásku k osobe, za ktorú sa modlíš, aby si ju miloval tak ako Ježiš. Modli sa nahlas.

Pred modlitbou popros osobu, za ktorú sa modlíš, aby ti počas modlitby hovorila, čo prežíva, prípadne vníma a aké udalosti jej Duch Svätý z jej života k danému problému pripomenie.

Následne podľa potreby osobu veď, aby:
odpustila osobám, voči ktorým to ešte naplno neurobila. Môže to urobiť napríklad takto: „V mene Ježiša Krista odpúšťam M. za to, že …“ /konkrétne vymenovať/. Ak treba, nech si i sama sebe odpustí.
priznala si svoju bolesť i odpor k tomu, kto ju spôsobil a urobila rozhodnutie, že informácie o konaní týchto osôb nepoužije proti ním /čítaj: Mt 18,23-35; 2Kor 2,5-11; Ef 4,26-27.31-32/.
Nutná je pripravenosť odpustenia, ale niekedy ľútosť i odpustenie plynúce zo srdca sú možné až v momente zrieknutia sa daného otroctva i zlámania jeho moci. Odpustiť i sebe, ak je to problém.
zriekla sa klamstva o Bohu, o sebe i otroctiev. Popros Ducha Svätého o pripomenutie vážnych podrobnosti a osobu, s ktorou sa modlíš, o konkrétnosti. Modlitba má byť vyslovená rozhodným, mocným hlasom. Môže to urobiť napríklad takto:
Klamstvo: „V mene Ježiša Krista zriekam sa klamstva …“
Fyzické putá: „V mene Ježiša Krista zriekam sa všetkého sexuálneho i duchovného spojenia s M. i zriekam sa moci, ktorú som jej – jemu odovzdal.“ Nenaliehajte na osobu, za ktorú sa modlíte, len ak sú pochybnosti.
Putá nenávisti: „V mene Ježiša Krista zriekam sa všetkých pút nenávisti voči M. i odpúšťam jej – jemu to, že … (konkrétne vymenovať)
Putá strachu: „V mene Ježiša Krista zriekam sa všetkých pút strachu spôsobeného cez … (vymenovať konkrétne príčiny alebo osoby, ktoré boli prameňom strachu; ak ide o osobu je potrebné jej odpustiť i požehnať ju).
Duchovné putá: „V mene Ježiša Krista zriekam sa vlády nad mojim životom, ktorú som odovzdal M. (vysloviť meno veštca, čarodejníka, okultistu) i ducha, ktorý cez neho – ňu pôsobí na mňa a moju rodinu.“
Všeobecné oblasti: „V mene Ježiša Krista zriekam sa žiadostivosti, neodpustenia, klamstva, manipulácie, kontroly, fantázie, seba ľútosti …“ Popros osobu, s ktorou sa modlíš, aby sa sama zriekala všetkého, od čoho chce byť oslobodená.

4. Zlomenie moci všetkých zlých duchov

Ak je to nevyhnutné, môžeš po všetkých jednotlivých oblastiach zotročenia hovoriť: „Pane Ježišu Kriste zlom moc tohto ducha.“ Môžeš jednotlivých duchov aj pomenovať, napríklad duch pýchy, lakomstva, smilstva a pod.
Na záver povedz: „Pane Ježišu Kriste rozkáž všetkým zlým duchom, aby ihneď odišli.“
Ak nenastalo zlepšenie, vráť sa k rozhovoru a znovu k modlitbe. Ak nenastala aj po opakovanej modlitbe zmena, rozhodní sa, či budeš pokračovať, alebo danú osobu požehnáš a pošleš preč.

5. Vďačnosť

Veď osobu, s ktorou sa modlíš k vďaky vzdávaniu a chvále za oslobodenie. Môže to urobiť napríklad takto: „Ďakujem Ježišu, že si ma oslobodil z …“ (konkrétne vymenovať). Môžeš vyzvať osobu, za ktorú sa modlíš, aby zdvihla ruky. Môžeš prečítať napríklad Ž 27, 63 alebo iné vhodné biblické verše.
Pros o nové naplnenie Duchom Svätým a požehnanie pre danú osobu. Môžeš sa modliť modlitby ochrany k presvätej krvi nášho Pána a prosiť o uzatvorenie prístupových ciest a práv temných síl do osoby.

6. Rady a povzbudenie

Povzbuď i usmerni osobu, za ktorú si sa modlil, aby zostala slobodná. Povzbuď ju k dennému čítaniu Svätého Písma – tu je malá pomôcka: identita kresťana. Je veľmi dobre ponúknuť danej osobe dobré spoločenstvo alebo aspoň niekoho, kto jej bude istý čas pomáhať a viesť ju a ktorý vedie príkladný kresťanský život a má dobré vzťahy v rodine a v jeho pôsobisku.
Daná osoba – ak to ešte neurobila a ak má, musí zo svojho domu odstrániť i zničiť všetko, čo je spojené s kráľovstvom temnosti a okultizmu.
Ak sa počas modlitby prejaví prítomnosť zlého ducha – manifestácie:
Preruš modlitbu a popros osobu, s ktorou sa modlíš, aby otvorila oči. Rozprávaj sa s ňou, pomôž jej cítiť sa bezpečne, upokoj ju. Pomôž jej znovu získať prítomnosť, ovládnuť sa. Ak je to nutné, povedz: „M, ovládni svoje telo i myseľ v mene Ježiša Krista. Otvor oči.“ Doporučujeme modlitbu ukončiť a čo najskôr sa poradiť o ďalšom postupe so skúseným kňazom.

Comments are closed.