Odhalená Jezabel III.


Požiadajte Pána Ježiša aby prelomil bezbožné duševné  väzby a prepustite do vôle nebeského Otca tých, ktorých ste kontrolovali a ovplyvňovali. Je to v ich a rovnako aj vo vašom záujme. Všetky deti patria Bohu a jedine  Bohu. On im dáva život a starostlivosť rodičov, opatrovníkov či mentorov (obe v rodine a cirkvi), ako správca pre ich blaho.

Následne potrebujete oslobodenie od nečistých duchov, ktorí uplatňovali ich osobnosť vo vašom správaní. Ako ste sa vyznali z hriechov vo sviatosti zmierenia a rozhodli sa zmeniť život, démoni budú oslabení a oveľa ľahšie budete od nich oslobodení. Budete potrebovať uzdravenie zo zranení,  spôsobených pôsobením démonov. Myseľ a emócie sú značne zasiahnuté a poškodené činnosťou týchto duchov. Napokon, objavujú sa i fyzické problémy, vyvolané  ako dôsledok deštrukcie týchto nečistých duchov.  Ježiš hovorí o takých rozsudkoch v Jeho varovaní zboru v Tyatire, kde hovorí, že  „vrhne (Jezabel) na  lôžko bolestí a bude veľmi trpieť“ (Zjv 2:22).

Urobte rozhodnutie aktom svojej slobodnej vôle podriadiť sa autorite, ktorú Boh vložil do vášho  života. Primárnou autoritou je Jeho Slovo. Robte iba to, čo hovorí, bez pokusu nechať niekoho prekrútiť alebo narušiť jeho význam. Ženy – podriaďte sa svojim  manželom; dbajte na radu kňazov, príp. starších vo vašej cirkvi, zbore. Podrobte sa svojim nadriadeným; podrobte sa vláde, pokiaľ sama nie je pod vplyvom tohto ducha (stále viac sa začína prejavovať vo vládach, parlamentoch – prijímanie kompromisov schvaľovaním ohavností a hriechov, klamstvami a manipuláciou, vtedy nie sme povinní sa im podrobiť – Boh je najvyššia autorita a tú treba poslúchať). Buďte pokorní a nasledujte  rady kňaza príp. pastora, pokiaľ sami nie sú ovládaní týmto duchom. Spoliehať sa, že ma vedie Duch Svätý je nebezpečné, vzhľadom na to, že ho duch Jezabel dokáže napodobniť veľmi dobre vo všetkých oblastiach. Rozlíšiť sa dá po čase (niekedy i mnoho rokov) jedine podľa ovocia.

Požiadajte tých okolo vás – členov rodiny, kolegov v práci, cirkvi, aby Vás upozornili na to, ak by ste  použili staré zlé modely správania (napr. manipuláciu, vydieranie, …atď). Premýšľajte o daných situáciách. Kontrolujte si svoje myšlienky a slová skôr, ako ich vyslovíte. Niekedy platí stará zásada – mlčať je zlato, čo môže byť spočiatku pre Vás utrpením. Platí, že najväčšie ale i najťažšie víťazstvo , je víťazstvo samého seba nad sebou.

ZMENTE  SVOJ  ŽIVOTNÝ  ŠTÝL

Písmo sa jasne vyjadruje o životnom štýle zbožnej  manželky.
„Podobne ženy, nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien,  keď uvidia váš čistý život v bázni. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom; ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania.“(1Pt 3:1-6).
Tieto predstavené princípy môžu byť  aplikované v manželskom vzťahu.
Sára je hlavným vzorom pre všetky Božie ženy. Hoci  jej manžel, Abrahám, ju vážne ohrozil oklamaním o ich vzájomnom vzťahu, Boh ju ochránil a odmenil kvôli jej postoju podriadenia sa. Jej zbožný postoj spôsobil  manželovi mocné finančné požehnanie, keď kráľ Abimelech hľadal  vyváženie svojej chyby. Proste Pána, aby vám ukázal a potvrdil vaše pravé obdarovanie. Pravé obdarovanie sa nevychvaľuje, často sa skrýva a použije iba na pokyn napr. spovedníka pri dobrom rozlíšení, čo je však veľmi náročné. Obdarovania zvádzajú mnohých k skrytej pýche, stávajú sa z nich praví, vyvolení, znovuzrodení kresťania. Vidno to veľmi často, najmä v charizmatických spoločenstvách. (Pozn.: okrem iného i nebezpečenstvo Torontského prebudenia – popísaného inde) V ponímaní cirkvi, mnoho nositeľov duchov Jezabel (muži i ženy) sú falošne presvedčení, že sú prorokmi alebo prorokyne i keď v skutočnosti  podľahli duchu veštenia. Niektorí veria, že majú uzdravovaciu službu, ale ich skutočné obdarovanie je súcit.
Démoni klamú cez lichotenie, príťažlivosťou k žiadostivosti a v odmietnutí v ich hostiteľoch. Prelomiť tento ich vlastný podvod vyžaduje prelomenie, pokoru a neprekonateľnú túžbu po dokonalej Božej vôli. Víťazstvo bude vyžadovať odvahu, húževnatosť a dôveru, ale bude to stáť za to!
Modlite sa často nahlas modlitbu za oslobodenie
(autoexorcizmus), čítajte denne Božie Slovo, spovedajte sa čo najčastejšie (najmä ak zhrešíte ťažšie napr. sexuálnym hriechom, modloslužbou,…) u kňaza, prijímajte sv. Eucharistiu, ak ste v stave milosti posväcujúcej.

MODLITBA  AUTOEXORCIZMU

Sila je v jazyku: Otče, ktorý si na nebesiach, prichádzam pred Teba v mene Ježiša Krista, Tvojho  syna a môjho Spasiteľa. Úprimne verím, že Si môj Otec a že ma veľmi miluješ.
Prichádzam predkladajúc  moju prosbu o oslobodenie a uzdravenie, pretože iba Ty, skrze Ducha Svätého, ma môžeš oslobodiť a uzdraviť. Otče, vyznávam svoj zlý postoj k autoritám, ktoré si mi dal  v mojom živote. Vyznávam, že som sa búril proti Tvojmu Slovu skrze moje správanie. Prosím, ukáž mi, aby som mohol navždy uzatvoriť prístupové cesty, ako moja potreba kontrolovať a manipulovať  iných, vstúpila do môjho života.
Rozhodol som sa odpustiť každému, kto ma kedy zranil alebo zneužil akýmkoľvek spôsobom. Teraz odpúšťam nasledovným  ľuďom (po mene a situácie odmietnutia, zranenia) _________________.
Vyznávam, že môj životný štýl bol hriešny a škodlivý a prosím Ťa o odpustenie a očistenie. Skláňam sa pred Tebou bez akýchkoľvek  výhovoriek alebo seba-ospravedlnenia.
Zriekam sa skutkov zla vo všetkej čarodejníckej podstate, dominancie a manipulácie a odvraciam sa od všetkých takýchto aktivít v mojom živote.
Rozhodol som sa prelomiť všetky bezbožné duševné väzby s tými, ktorých som sa snažil kontrolovať, nad nimi dominovať alebo ich manipulovať. Pane Ježišu Kriste prelom všetky bezbožné duševné väzby s nasledovnými  osobami (podľa mena): __________________ a uvoľni týchto ľudí spod mojej kontroly, dominancie a manipulácie.
Otče, veď ma v mene Ježiš k službe, životnému poslaniu, ktoré je pre môj život v Tvojom pláne. Prijímam ho z lásky k Ježišovi, k Jeho najsvätejšej obeti na kríži za mňa hriešneho. Vyznávam  moju slabosť a potrebu pomoci od iných ľudí, možno aj od tých, ktorých neobľubujem alebo nemám rád.  Prosím o oslobodenie a uzdravenie, ktoré mi len Ty môžeš dať.
Aktom mojej vôle sa podriaďujem každej autorite, ktorú si mi dal do môjho života. Vyznávam moje podriadenie sa a poslušnosti Tvojmu Slovu a prosím, aby si ma zachoval, ochránil a požehnal.
Nebeský Otče, otvor mi oči, aby som pravdivo a jasne videl Tvoje slovo a posilni moju vôľu kráčať v ňom.
Prosím Pane Ježišu skrze moc Tvojej preliatej krvi na kríži za mňa hriešneho,  zviaž „silného ducha“ Jezabel a prikáž mu a aj všetkým jemu pridruženým nečistým duchom, aby ma opustili. Pretni všetky moje dohody s týmito démonmi, uvoľni ma od nich do slobody. Prosím Ťa, Pane Ježišu, aby si ma úplne od nich oslobodil a uvoľnil z ich otroctva hriechu.
Ďakujem Ti, Pane. Chválim Ťa, že ma počuješ a odpovedáš na moju prosbu, podľa tvojho slova Joel 2:32, ktoré hovorí, ktokoľvek, kto vzýva meno Pánovo bude oslobodený. Verím tomu a prijímam to! Amen!


“ Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. (1Tim 6:11)

Vyslobodenie pozostáva zo zmeny životného štýlu a návykov správania. 

Treba sa vymaniť z vplyvu démonov vykorenením prístupových ciest, pozostávajúcich zo zlých návykov, ktoré sme zdedili od predkov alebo sami sme použili ako obranný mechanizmus zo zranení. Démoni hľadajú vstupné brány  a legálne sa  držia prostredníctvom prístupu v nejakom prostredí. Rodinné dedičstvo získané nečistým spôsobom, osobné dary s démonickým pozatím, fotografie a iné zdedené okultné objekty po predkoch môžu taktiež pozývať temné sily do môjho života.
Jezabel osobnosť rada dáva dary, ale dar má vždy „háčik“ záväzku a kontroly. Niekedy to vyžaduje, aby bola prijatá prísaha, sľub. „Sľúb mi, že si na mňa spomenieš  týmto,“ alebo „Sľúb mi, že to budeš vždy mať doma.“ Bez ohľadu na to, takýto objekt prezentuje prítomnosť a pripomína to. Kontrola v mysli žijúceho človeka a jeho duše tak pokračuje.

Jezabel osobnosť sa vždy prejavuje uprednostňovaním. Vyzdvihované môže byť niektoré z detí, synovec, neter alebo vnúča. Tomuto  budú dané zvláštne dary a preukazovaná väčšia pozornosť, než ostatným členom v rodine. Ten je tiež vybranou nádobou pre prenos čarodejníctva a kontroly v rodine. (Démoni opustia telo, keď nositeľ démonov zomrie a snažia sa vstúpiť do ďalšieho člena rodiny, prejavujúceho sa ich konkrétnymi črtami. Hovorí sa im „rodinní duchovia“.)
Ak ste boli zvedení a vyvolení duchom Jezabel, mali by ste čarodejníctvo okamžite zastaviť. Táto skupina duchov  sa plní vašou žiadostivosťou a manipuluje vás sľubmi a lichotením. Pohlavný styk nikdy nestojí za cenu ovocia duchovného  utrpenia.
Keď sa začnete vymaňovať z vplyvu týchto duchov, môžete očakávať, nahnevané a agresívne reakcie. Fyzická vzdialenosť v duchovnej oblasti nehrá žiadnu úlohu. Títo duchovia môžu kontrolovať a ovládať i z diaľky. Môžete očakávať vyhrážky  protiopatrení prostredníctvom telefónnych hovorov a iných komunikačných prostriedkov.
Nikto nemôže byť kontrolovaný, pokiaľ sám nedovolí, aby bol kontrolovaný.

Musíte si uvedomiť a priznať, že umožnenie  iným, aby kontrolovali a manipulovali váš život, je forma modlárstva. Ovládajúca osoba sa stáva akoby pánom vášho života. Často je ťažké sa vymaniť spod kontroly, pre priazeň a výhody  poskytované  manipulátorom.  A predsa, musíte položiť  Božie slovo a jeho vôľu na prvé miesto a rozhodnúť  sa pre uvoľnenie spod kontroly bez ohľadu na následky.


KROKY K DOSIAHNUTIU SLOBODY SPOD JEZABEL KONTROLY

ROZPOZNAJTE  realitu, bez seba ospravedlňovania sa, s triezvym uvažovaním a posúdením toho, čo sa v skutočnosti deje.
ROBTE POKÁNIE zo žiadostivosti a podvolenia sa kontrole kohokoľvek (manželky, deľmi,…)
ZRIEKNITE SA pokušení prichádzajúcich na vás cez osobných zlých duchov, ktorých ste nositeľom
MODLITE sa modlitby auto exorcizmu, príp. oslobodenia u skúsených a spoľahlivých kňazov. Vyhnite sa akémukoľvek kladeniu rúk laikmi na vás, je to veľmi nebezpečné, rozšírená prax najmä v charizmatických katolíckych a letničných spoločenstvách)
POŽIADAJTE PÁNA JEŽIŠA o preseknutie negatívnych duchovných väzieb vplyvu a kontroly  medzi vami a inými osobami.
PREHODNOŤTE  vaše  vzťahy a životný štýl.
ČÍTAJTE SV.PÍSMO tak často, ako sa vám dá, stotožnite sa s Ježišovými slovami a praktizujte ich v živote
PRISTUPUJTE K SVIATOSTI POKÁNIA ASPOŇ RAZ MESAČNE
PRIJÍMAJTE SV. EUCHARISTIU v stave milosti posväcujúcej
ODPOVEDZTE vďaky vzdávaním Pánovi častou/dennou účasťou na sv. omši
TEŠTE  sa z nadobudnutia slobody.
UVEDOMTE si, že VYSLOBODENIE  JE ŽIVOTNÝ ŠTÝL  A NIE UDALOSŤ!  
USPORIADAJTE SI ŽIVOT, VZŤAHY A DAJTE DO SVOJHO ŽIVOTA PORIADOK
 
Použitý zdroj:
http://www.freebibledownload.net/SchoolofDeliverance/JezebelExposed.pdf

Comments are closed.