Odhalená Jezabel III. – oslobodenie


Prelomte  bezbožné duševné  väzby a prepustite do vôle nebeského Otca tých, ktorých ste kontrolovali a ovplyvňovali. Je to v ich a rovnako aj vo vašom záujme. Všetky deti patria Bohu a jedine  Bohu. On im dáva život a starostlivosť rodičov, opatrovníkov či mentorov (obe v rodine a cirkvi), ako správca pre ich blaho.

Predovšetkým ako prvé  budete potrebovať oslobodenie od nečistých duchov, ktorí uplatňovali túto osobnosť vo vás. Ako ste sa vyznali a kajali, démoni budú oslabení a oveľa ľahšie sa budú vyháňať. Budete potrebovať uzdravenie zo zranení,  spôsobených pôsobením démonov. Myseľ a emócie sú značne zasiahnuté a poškodené činnosťou týchto duchov. Napokon, objavujú sa i fyzické problémy, vyvolané  ako dôsledok deštrukcie týchto nečistých duchov.  Ježiš hovorí o takých rozsudkoch v Jeho varovaní zboru v Tyatire, kde hovorí, že  „vrhne (Jezabel) na  lôžko bolestí a bude veľmi trpieť“ (Zjv 2:22).

Urobte rozhodnutie aktom svojej slobodnej vôle podriadiť sa autorite, ktorú Boh vložil do vášho  života. Primárnou autoritou je Jeho Slovo. Robte iba to, čo hovorí, bez pokusu nechať niekoho prekrútiť alebo narušiť jeho význam. Ženy sa podriaďte sa svojim  manželom; dbajte na radu starších vo vašej zbore, podrobte sa svojim nadriadeným; podrobte sa vláde; nasledujte  rady Ducha Svätého vo všetkých záležitostiach. Písmo nám ukázalo silu podriadenia. Ježiš je naším primárnym  príkladom.

Požiadajte tých okolo vás, aby Vám povedali, ak by ste  použili staré modely správania. Niektorí môžu zneužíť toto privilégium, ale odpustite im a vyberte si skôr cestu pokory ako spyšnieť.

ZMENTE  SVOJ  ŽIVOTNÝ  ŠTÝL

Písmo sa jasne vyjadruje o životnom štýle zbožnej  manželky.
„Podobne ženy, nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien,  keď uvidia váš čistý život v bázni. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom; ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania.“(1Pt 3:1-6).
Tieto predstavené princípy môžu byť  aplikované v manželskom vzťahu.
Sára je hlavným vzorom pre všetky Božie ženy. Hoci  jej manžel, Abrahám, ju vážne ohrozil oklamaním o ich vzájomnom vzťahu, Boh ju ochránil a odmenil kvôli jej postoju podriadenia sa. Jej zbožný postoj spôsobil  manželovi mocné finančné požehnanie, keď kráľ Abimelech hľadal  vyváženie svojej chyby. Proste Pána, aby vám ukázal a potvrdil vaše pravé obdarovanie. Mnohokrát duchovia Jezabel klamú svojho hostiteľa o jeho skutočnom obdarovaní  a povolaní. V ponímaní cirkvi, mnoho nositeľov Jezabel (muži i ženy) sú presvedčené sami  v sebe , že sú proroci alebo prorokyne i keď v skutočnosti  podľahli duchu veštenia. Niektorí veria, že majú uzdravovaciu službu, ale ich skutočné obdarovanie je súcit.
Démoni klamú cez lichotenie, príťažlivosťou k žiadostivosti a v odmietnutí v ich hostiteľoch. Prelomiť tento ich vlastný podvod vyžaduje prelomenie, pokoru a neprekonateľnú túžbu po dokonalej Božej vôli. Víťazstvo bude vyžadovať odvahu, húževnatosť a dôveru, ale bude to stáť za to!
Modlite sa nahlas modlitbu za oslobodenie.

MODLITBA  SEBAOSLOBODENIA
Sila je v jazyku: Otče, ktorý si na nebesiach, prichádzam pred Teba v mene Ježiša Krista, Tvojho  syna a môjho Spasiteľa. Úprimne verím, že Si môj Otec a že ma veľmi miluješ.
Prichádzam predkladajúc  moju prosbu o oslobodenie a uzdravenie, pretože iba Ty, skrze Ducha Svätého, ma môžeš oslobodiť a uzdraviť. Otče, vyznávam svoj zlý postoj k autoritám, ktoré si mi dal  v mojom živote. Vyznávam, že som sa búril proti Tvojmu Slovu skrze moje správanie. Prosím, ukáž mi, aby som mohol navždy uzatvoriť prístupové cesty, ako moja potreba kontrolovať a manipulovať  iných, vstúpila do môjho života.
Rozhodol som sa odpustiť každému, kto ma kedy zranil alebo zneužil akýmkoľvek spôsobom. Teraz odpúšťam nasledovným  ľuďom (po mene) _________________.
Vyznávam, že môj životný štýl bol hriešny a škodlivý a prosím Ťa o odpustenie a očistenie. Korím sa pred Tebou a nepredkladám žiadne  výhovorky alebo seba-ospravedlnenie.
Zriekam sa skutkov zla vo všetkej čarodejníckej kontrole, dominancie a manipulácie a odvraciam sa od všetkých takýchto aktivít v mojom živote.
Rozhodol som sa prelomiť všetky bezbožné duševné väzby s tými, ktorých som sa snažil kontrolovať, nad nimi dominovať alebo ich manipulovať. V mene Ježiša Krista, môj Pán, lámem všetky bezbožné duševné väzby s nasledovnými  osobami (podľa mena): __________________ a uvoľňujem týchto ľudí z mojej kontroly, dominancie a manipulácie.
Otče, veď ma k službe, ktorú Ty a iba Ty sám chceš, aby som prijal. Vyznávam  moju potrebu pomoci od iných, možno aj od tých, ktorých neobľubujem alebo nemám rád.  Prosím o oslobodenie a uzdravenie, ktoré mi len Ty  môžeš dať.
Aktom mojej vôle sa podriaďujem každej autorite, ktorú si mi dal do môjho života. Vyznávam moje podriadenie sa a poslušnosti Tvojmu Slovu a prosím, aby si ma zachoval, ochránil a požehnal.
Nebeský Otče, otvor mi oči, aby som pravdivo a jasne videl Tvoje slovo a posilni moju vôľu v ňom kráčať .
V mene Ježiša Krista a skrze moc Jeho preliatej krvi,  zväzujem „silného muža“ Jezabel, Kráľovnú Nebies a prikazujem jej a všetkým pridruženým nečistým duchom, aby ma opustili. Lámem všetky dohody s týmito démonmi, uvoľňujem sa od nich a prosím Ťa, Pane Ježišu, aby si ma úplne oslobodil a uvoľnil do slobody.
Ďakujem Ti, Pane. Chválim Ťa, že ma počuješ a odpovedáš na moju prosbu, podľa tvojho slova Joel 2:32, ktoré hovorí, ktokoľvek, kto vzýva meno Pánovo bude oslobodený. Verím tomu a prijímam to! Amen!


“ Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. (1Tim 6:11)

Vyslobodenie pozostáva zo zmeny životného štýlu a návykov správania.  Treba sa vymaniť z vplyvu démonov vykorenením prístupových ciest, pozostávajúcich zo zlých návykov, ktoré sme zdedili od predkov alebo sami sme použili ako obranný mechanizmus zo zranení. Démoni hľadajú vstupné brány  a legálne sa  držia prostredníctvom prístupu v nejakom prostredí. Rodinné dedičstvo, osobné dary, fotografie a iné zdedené objekty po predkoch môžu taktiež pozývať rodinných duchov zosnulých.
Jezabel osobnosť rada dáva dary, ale dar má vždy „háčik“ záväzku a kontroly. Niekedy to vyžaduje, aby bola prijatá prísaha, sľub. „Sľúb mi, že si na mňa spomenieš  týmto,“ alebo „Sľúb mi, že to budeš vždy mať doma.“ Bez ohľadu na to, takýto objekt prezentuje prítomnosť a pripomína to. Kontrola v mysli žijúceho človeka a jeho duše tak pokračuje.
Jezabel osobnosť vždy prejavuje uprednostňovanie. Vyzdvihované môže byť niektoré z detí, synovec, neter alebo vnúča. Tomuto  budú dané zvláštne dary a preukazovaná väčšia pozornosť, než ostatným členom v rodine. Ten je tiež vybranou nádobou pre prenos čarodejníctva a kontroly v rodine. (Démoni opustia telo, keď nositeľ démonov zomrie a snažia sa vstúpiť do ďalšieho člena rodiny, prejavujúceho  ich konkrétne črty. Hovorí sa im „rodinní duchovia“.)
Ak ste boli zvedení a vyvolení duchom Jezabel, mali by ste čarodejníctvo okamžite zastaviť. Táto skupina duchov  sa plní vašou žiadostivosťou a manipuluje vás sľubmi a lichotením. Pohlavný styk nikdy nestojí za cenu ovocia duchovného  utrpenia.
Keď sa začnete vymaňovať z vplyvu týchto duchov ‚, môžete očakávať, nahnevané a agresívne reakcie. Fyzická vzdialenosť v duchovnej oblasti nehrá žiadnu úlohu. Títo duchovia môžu kontrolovať a ovládať i z diaľky. Môžete očakávať vyhrážky  protiopatrení prostredníctvom telefónnych hovorov a iných komunikačných prostriedkov.
Nikto nemôže byť kontrolovaný, pokiaľ sám nedovolí, aby bol kontrolovaný.

Musíte si uvedomiť a priznať, že umožnenie  iným, aby kontrolovali a manipulovali váš život, je forma modlárstva. Ovládajúca osoba sa stáva akoby pánom vášho života. Často je ťažké sa vymaniť spod kontroly, pre priazeň a výhody  poskytované  manipulátorom.  A predsa, musíte položiť  Božie slovo a jeho vôľu na prvé miesto a rozhodnúť  sa pre uvoľnenie spod kontroly bez ohľadu na následky.


KROKY K DOSIAHNUTIU SLOBODY SPOD JEZABEL KONTROLY

ROZPOZNAJTE  realitu, čo sa deje.
POKÁNIE zo žiadostivosti a dovolenia, aby som bol kontrolovaný
ZRIEKNUTIE SA pokušení prichádzajúcich na vás a osobných duchov, ktorí sa už na vás preniesli. Prikážte  im, aby odišli.
PRESEKNITE duchovné väzby vplyvu a kontroly  medzi vami a inými osobami.
PREHODNOŤTE  vaše  vzťahy a životný štýl.
ODPOVEDZTE vďaky vzdávaním Pánovi.
TEŠTE  sa z nadobudnutia slobody.
UVEDOMTE si, že: VYSLOBODENIE  JE ŽIVOTNÝ ŠTÝL  A NIE UDALOSŤ!    ŽITE  V JEŽIŠOVI  KRISTOVI !!!
PORIADOK
 
Spracované podľa autora Micah Stephen Bell:
http://www.freebibledownload.net/SchoolofDeliverance/JezebelExposed.pdfSEBA

Comments are closed.