Pôsobenie ducha Jezabel v kresťanských spoločenstvách, zboroch a cirkvách


Veľa pastorov charizmatických denominácií prijíma do zboru jednotlivcov,  ktorí sú kontrolovaní duchom Jezabel. Je to tým, že novo prijímaní veriaci :
– majú vedúce schopnosti
– majú duchovný rozhľad a tak si pastor myslí, že pomôžu zboru
– sú duchovne vyzretí
– pracujú v daroch
– pracujú prorocky
– sú modlitební bojovníci.
Svedectvom prítomnosti Ježiša Krista je prorocký duch. Duch Svätý ukazuje prorockému duchu cestu. Duch Svätý dáva prorockému duchu poznanie.

Duch Jezabel používa ducha veštenia a falošného ducha prorokovania.  V Skutkoch 16:16 je v gréčtine slovo pre veštenie – python. Je to nečistý duch. Jezabel prorokuje klamstvá, nemajúc  strach z Boha (Jer 23: 25-26). Neštíti sa  podvádzať, je prefíkaná.
Osoby s Jezabel duchom chcú rozhodovať, mať autoritu avšak nechcú niesť zodpovednosť, skladanie účtov. Pastor im môže začať dôverovať, mysliac si, že sú duchovne vyzretí. Ale pretože tam nie je poznania, dochádza u pastora ku kompromisom a následne i k narušeniu jeho autority, nemajúc vedomosť o tom, že tí s duchom Jezabel majú skrytý cieľ.
Keď sú v mysli človeka vybudované pevnosti, človek vchádza pod vplyv ducha Jezabel, jeho individuálne uvažovanie sa zhoršuje. Myšlienky a slová sa stávajú deformovanými, nerozhodnými. To prekazí a presmeruje veľa informácii, ktoré dostane zo správneho smeru: počuje jedno ale vysloví úplne niečo  iné.

Jezabel duch rád odovzdáva svoje dary, pomazania cez vystreté ruky. Namiesto požehnania tento kontakt  prináša  postupne kliatby, nevraživosť a duchovnú smrť.

Pastor, ktorý robí kompromisy, bude priťahovať ľudí žijúcich s kompromismi. Takémuto pastorovi sa môže stať, pokiaľ  nezbadá svoj omyl a nezačne robiť pokánie – zmenu, nasledovné:
-Bude prijímať tohto ducha a stane sa jeho bábkou
-Stane sa predmetom silného klamu alebo falošnej viery-
-Stane sa ťažko depresívny, jeho život bude hodnotený slabo a jeho aktivita, duchovná sila bude znížená
-Bude mať ducha nerozhodnosti a nebude schopný robiť rozhodnutia
-Jeho zbor, cirkev bude čeliť duchovnému hladu
-Prítomnosť Božia bude len v spomienkach
-Zbor bude čeliť Božiemu súdu
-Prúd darov a pomazania bude spreneverené

Ak pastor používa nositeľa ducha Jezabel k jeho podpore a naplneniu jeho osobných ambícií,  v konečnom dôsledku vždy na to doplatí. Duch Jezabel  vždy sľubuje na začiatku niečo dobré, v konečnom dôsledku je to však veľmi škodlivé. Takto spôsobí u pastora vzbudenie silnej túžby v jeho ľudskej prirodzenosti, chcieť sa potešiť, alebo si zaobstarať niečo k uspokojeniu tela. Je tak zlákaný, zajatý touto túžbou,  že to postupne dáva zrod hriechu. Výsledkom toho je duchovná smrť veriaceho,  často  vedúca i k jeho fyzickej smrti ( 1Kor 11: 28-30). Toto zanechá zbor otvorený k vedeniu a kontrole duchom Jezabel. Zbor bude rýchlo padať dole pod zvyšujúcou sa váhou  duchovného útlaku, drvením  zdravej   duchovnej vitality a vízie. Pastor, ktorý sa vzdá uplatňovania svojej autority, spôsobí zranenia na Božom ľude, neúmyselným povoľovaním  tomuto duchu, aby ovládol zbor.

Pastor pod vplyvom ducha Achaba,  sa dostane pod vplyv ducha Jezabel. Rozpoznáte to tak, že všetky jeho rozhodnutia závisia od názoru osoby, pôsobiacej v jeho blízkosti a ktorá je zároveň nositeľom ducha  Jezabel. Názor tejto osoby musí vždy prevážiť pastorove chápanie,  dávajúc tak falošné nasmerovanie zboru, cirkvi.  Pastor sa stáva postupne závislým na duchu Jezabel  a to i za účelom udržania si svojej pozície, rozšírenia si zboru a udržania si silnej základne. Zostáva postupne nerozhodný a nesvoj, strachujúc sa o stratu ovečiek zo zboru. Ak si všimnete, že niekto potrebuje skutočne dlhý čas na to, aby urobil rozhodnutie, bez toho aby dostal impulz od niekoho  iného, ako od partnera alebo jemu blízkej osoby, potrebujete byť veľmi opatrný, aby ste si taktiež nevyvinul  spolu závislý vzťah s touto osobou.
Čistá soľ nikdy nestráca svoju chuť alebo intenzitu. Čistota srdca sa môže dosiahnuť iba cez čistenie kráčaním v Kristovi. Čistejšie srdce človeka sa stáva vtedy, ak jasnejšie vidí Boha. Zakúsi pokoj od Boha a bude schopné priniesť pokoj i druhým. Pastor alebo tí, ktorí sú obeťami, nositeľmi ducha Jezabel, sa musia kajať a odvrátiť od hriechu. V ich živote musia byť postavené nové základy. V Kristovej spravodlivosti niet miesta na kompromisy. Uvoľnením  miesta pre kompromis, alebo robením kompromisu,  ľudia prestávajú veriť Kristovi. Usvedčuje ich to navonok a dáva pravý obraz o tom,  kým vlastne sú. Nepoznajú Boha, dokonca majú strach z Boha vo svojom srdci. Božie milosrdenstvo však poukazuje na to, že tí, ktorí skutočne poznajú Ježiša ako Spasiteľa, poznajú jeho moc a prísľub, že nikoho nenechá  vytrhnúť z jeho ruky.
V Zjavení 2:20 cirkev Thyatira  tolerovala ducha Jezabel. Tolerovaním tohto ducha súhlasíte a zaujímate stanovisko duchovného smilstva. Boh bude súdiť takúto cirkev. Pastorov postoj k duchu Jezabel  bude odhaľovať pastorovu silu a aj jeho nedostatky.
Pri konfrontovaní tohto ducha (Mt 18:15) a jeho práce si zoberte so sebou svedka, ktorý vie, ako duch Jezabel pracuje a nie je nositeľom ducha Achaba. Obaja by mali pôsobiť s darom rozlíšenia, ktorý by to mal potvrdiť. Keď je tento duch odkrytý, obyčajne neprijíma to, čím ho konfrontujete. Môže na vás  zaútočiť a vyvolať  problémy s cieľom získania si veriacich, pokiaľ už nie sú na jeho strane.
Osoby pod vplyvom ducha Jezabel nie sú viac pod Božou ochranou alebo v jeho požehnaní, ale nachádzajú sa pod Satanovou kontrolou. Dokiaľ nebudú v pravej pokore ľutovať ich hriešne skutky, konať pokánie, zmenu správania v stanovenom čase, je potrebné ich vylúčiť a predísť tak smrtiacej rane, ktorú duch Jezabel skrze nich už začal pripravovať.

Jezabel je samospravodlivá
Duchovná vzbura znamená mať ducha bezprávia, proti Božej autorite, vidiac sám seba ako duchovne najlepšieho, najvyššieho, vynikajúceho. Takýto človek verí, že Boh má zabezpečenú jeho ochranu chrániac ho od všetkých falošných duchov. Verí, že je imúnny voči hriechu.
Títo ľudia veria, že sú duchovne vyzretí, že majú tajomnú silu, ktorá prichádza zvnútra, pričom sa domnievajú že pochádza z Boha, pravdou však je, že to nie je z neho. Uznávajú skôr seba, akoby dali uznanie Bohu. Počúvajú známych duchov klamstva a venujú týmto duchom pozornosť. To v nich zapríčiňuje, že sú  nepoučiteľní  a nepoddajní. Nebudú počúvať iných a ani nie sú ich ochotní počúvať, pretože  veria,  že ostatní majú nedostatok zjavenia od Boha.
Lebo odbojnosť je (ako) hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom!“  (1Sam 15:23)

Čarodejníctvo je definované ako sila, nadobudnutá za podpory  zlých duchov. Čarodejníctvo vnucuje  svoju vôľu manipuláciou iných. Obchádza individuálne rozhodnutie a schopnosti.  S veľkou  neúctou tento duch zriaďuje  jeho vlastnú autoritu na úkor obeti.

Neúcta, nedostatok rešpektu –  znamená nedostatok  úcty a nerešpektovanie vôle  človeka. Môže sa prejavovať cez niekoho, kto má legitímnu  autoritu a používa túto autoritu k manipulácii iných.
Títo jednotlivci sú vždy opovážliví, mysliac si, že majú potrebnú  úroveň autority. Veria tomu pričom budú pôsobiť a cvičiť si tak svoje presvedčenie až do plnosti:
Vyhlasujú, že majú najväčšiu vyzretosť a vedomosti, ako ten, čo je postavený v autorite  danej Bohom, ako napr. ich pastor.
Ak veria, že majú najväčší duchovný prehľad, chápanie podstaty, namiesto toho, aby šli k pastorovi, to čo Boh hovorí, aby sa robilo, budú zdieľať ich názory a rozhľad s inými, stavajúc si tak pevnosť, základ ich následnej podpory.
Boh nám dal dar slobody a Boh sám to nebude porušovať. Božie Slovo hovorí, aby sme hľadali iba slávu, ktorá pochádza od Boha. Ježiš nás varuje, ak vložíme našu dôveru v človeka a to i dokonca vtedy, ak  vieme, že tento človek nie je klamár, otvárame sa veľkému sklamaniu. Ako je možné, že prijímame človeka a odmietame Krista?
Duch Jezabel operuje v manipulácii, kontrole, žiadostivosti, perverzií, dychtivosti, okultizme, odmietnutí, neodpustení a veľa iných charakteristík.
My, ako kresťania, nemáme pochopenie pre hĺbku nenávisti tohto ducha, v ktorej operuje. Maskuje sa ako niekto, kto vyzerá, že pracuje v láske Kristovej,  ako niekto, kto tak hovorí a aj koná, ale má však  skrytý plán, vychádzajúci  z hĺbky podstaty jeho bytia  : CHCE ŤA ZABIŤ. Nevinného, nevinných, pôsobiacich v bezpodmienečnej láske Kristovej. Tých, ktorí nemajú dôvod udrieť alebo ničiť. Tento duch bude pôsobiť cez nenávisť medzi manželom a manželkou, rodičmi a deťmi, susedmi, veriacimi i neveriacimi, medzi skupinami, politickými stranami,  národmi….

 Jezabel  a  odmietnutie
Keď sa duch odmietnutia usadí v človeku, zapríčiní, že tento človek sa cíti odmietnutý. Toto odmietnutie obyčajne vojde do života človeka a zapustí koreň už v čase splodenia alebo v mladom veku.
Môže vojsť ako dedičstvo, buď ako rodiny alebo cez pokrvnú líniu ( generačná väzba)
Môže vojsť do života človeka cez niekoho, kto je veľmi blízko pri ňom a pôsobí v tomto duchu
Môže vojsť do života človeka cez niečo veľmi dramatické v jeho detstve a zapríčiní, že prijme ducha odmietnutia.
Ak máme ducha odmietnutia, to  ešte neznamená, že pôsobíme pod vplyvom ducha Jezabel. Je to však jedna možných  príčin, vedúca k vstúpeniu veľkého množstva iných duchov.  Ak títo nájdu miesto vo Vašom živote, môže sa táto príčina postupne stať vstupnou bránou i pre ducha Jezabel. Takéto pôsobenie ducha Jezabel v živote niekoho, je označované ako  sebaodmietnutie.
Osoba postihnutá s týmto duchom nemá dostatok sebadôvery na to, aby sa akceptovala taká, aká je. Má strach, aby nebola odmietnutá a je neschopná kráčať životom a pochopiť bezpodmienečnú Božiu lásku a to najmä vo vzťahu k nej. Pretože žije v seba odmietnutí,  nemôže porozumieť identite Krista.  Môže veriť intelektuálne, telom, ale nie duchom. Nemôže pocítiť Božiu lásku bez ohľadu na to, ako dobre ovláda  Božie Slovo.  Ovláda ju strach zo straty identity. Strach  v prípade, že ak by sa zriekla svojej pevnosti, mohla by stratiť dary alebo požehnania, čo je v podstate odmietnutie bezpodmienečnej lásky Kristovej. Stáva sa postupne zúfalou zo snahy o nájdenie seba hodnoty.  Nechápe podstatu Božej bezpodmienečnej lásky, pričom však nerobí nič, aby ju spoznala. Pokúsi sa zničiť každého, kto jej skríži cestu,  dokonca si ani nemusí byť vedomá toho, čo koná.

Jezabel  duch  vždy  spochybňuje dôveru  v pravú Božiu autoritu.
Osoba pod vplyvom ducha Jezabel rada pôsobí v dobrej vedúcej pozícií alebo službe. V pozícií alebo službe, kde už pôsobí niekto iný. Má rada dobrú pozíciu bez ohľadu na to, či je už na danú pozíciu kvalifikovaná alebo nie. Stane sa, že nerešpektuje autoritu tých, ktorí sú už v danej pozícií autority alebo služby. Písmo hovorí, aby sme rešpektovali toho, kto má autoritu. V autorite pôsobí človek, ktorý už bol uvedený do služby a je už v autorite, pretože bol kvalifikovaný vykonávať túto prácu,  Venujme  im  našu oddanosť a spolupracujme tak  s našimi bratmi a sestrami v Kristovi.

Jezabel  pôsobí v emočnom vydieraní
Popri manipulácii, klamstvách a zákerností, tí, ktorí sú pod kontrolou ducha Jezabel, spochybňujú a  znevažujú pastiera. Použijú proti nemu všetko, dokonca i veci s ním nesúvisiace,  so snahou znevážiť ho tak,  aby v konečnom dôsledku vyznel ako klamár.  Duch Jezabel, ktorý sa už pevne zakorenil, etabloval  v spoločenstve, zbore,  Cirkvi, sa veľmi ťažko vytláča. V prípade, ak pastor zabezpečí nápravu, ľudia sa budú znovu cítiť bezpečne pod jeho vedením a veriť Božej autorite.
Jezabel pevnosť je naprogramovaná tak, aby sa prejavila až vtedy,  keď je uskutočnený kľúčový manéver (je to akoby zaručené „stlačenie určitých klávesníc“)  alebo keď  nastane „určitá situácia“.  Jeden z Jezabel hlavných cieľov je zraziť a zabiť hostiteľa a rovnako aj  toho, kto sa jej dostane do cesty alebo ju rozpozná. Treba si uvedomiť, že ak je uvoľnená sila ducha Jezabel, vedie to k dokaličeniu a zničeniu rodín, jednotlivcov, služieb, zborov, cirkví…

Comments are closed.