Léčitelství

Znakem léčitelství je to, že funguje bez fyzického a ověřitelného základu, tedy bez toho, že by se konkrétní metoda dala vědecky opakovaně ověřit. Často jsou principy fungování rádoby vědecky vysvětlovány. Avšak při podrobnější analýze se někde objeví logická mezera.
Hlavní roli zde tedy hraje nějaká nadpřirozená síla či informace, kterou běžný člověk nemá.
Léčitelé – většinou to nejsou lidé zlí, kteří by chtěli škodit či se nějak zvlášť obohacovat (pokud ano, raději rychle od nich dále), ale často vnímali své mimořádné „dary“ už od dětství a později je začali používat k „pomoci“ druhým. Jejich motivem často je prostá touha pomáhat. Nestavím se tedy zde proti nim, ani proti jejich dobrým úmyslům pomáhat, nýbrž proti konkrétním metodám, které používají. A to v duchu zásady „účel nesvětí prostředky“ – tedy nemohu ke konání dobra užívat špatných prostředků, které Bible zakazuje, a které nám tedy v posledku nějak škodí.
    Nabízí se otázka: Proč by daný člověk nemohl mít své „uzdravující dary“ od Boha? Ano, mohl. K tomu však je třeba pravost jejich původu ověřit. Víme totiž, že „své dary“ nám rád nabízí také náš i Boží Nepřítel ďábel, aby nás dostal tam, kam chce – do závislosti na něm a na jeho praktikách.
    Pravé dary od Boha je možné dobře užívat jen ve shodě s Jeho vůlí, nikoliv podle našeho uvážení, jinak i jimi si můžeme uškodit. Sám Ježíš měl od Boha dar uzdravovat nemocné, nicméně vše konal plně sjednocen s Otcovou vůlí:
    „Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn. Vždyť Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám činí“ J 5,19-20
    Stejně tak apoštolové a další učedníci užívali své dary ve shodě s Boží vůlí. Oni neurčovali, zda ten či onen bude uzdraven, jen rozpoznali, že v tu chvíli skrze ně Bůh uzdravovat chce a prosili Ho za to.
    Proto také pokud někdo u sebe zjistí zvláštní nadpřirozené schopnosti, a chce vědět, odkud jsou (zda od Boha nebo z druhé strany), je třeba, aby je vědomě a výslovně odevzdal pod vládu Ježíše Krista, Božího Syna, kterému Otec svěřil všechnu svou moc („Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou“ Jan 3,35). A zároveň je nutné, aby se zřekl všeho, co od Krista Ježíše nepochází (nestačí jen od „Boha“, jelikož slovo Bůh užívá celá řada esoteriků a propagátorů New Age). Jedině tak se pozná, odkud dané dary jsou. Mnozí bývalí léčitelé tak ztratili své schopnosti diagnostiky či léčení – aby od Pána Ježíše Krista pak třeba dostali Jeho „pravé dary“ ke službě druhým. To je zkušenost modliteb za osvobození.
    Je pochopitelné, že přes všechnu dnešní technickou vyspělost klasické medicíny nedokážeme její pomocí léčit vše, mnohé je cenově nedostupné, mnohdy narazíme na přetíženost, odosobněnost a rutinu. A je pravdou, že oblast psychosomatiky (= vzájemná podmíněnost duševní a fyzické stránky člověka, a vliv psychických funkcí a pochodů na organismus) je v dnešní klasické medicíně pořád ještě „Popelkou“. To vše nahrává tomu, aby člověk, kterému nepomohla medicína klasická, hledal jinde, a obrátil se na medicínu alternativní.
    Písmo svaté – Bible – nás vede k tomu, abychom vše nejprve svěřovali do modlitby a pak dali šanci i lékařům (Sir 38,9-13). Nicméně přestože se za věci modlíme a předkládáme je Bohu, nefunguje pomoc automaticky, protože i skrze nemoc nám Bůh často poukazuje na oblasti, které jsme dosud nebyli ochotni či schopni řešit.
Některé druhy léčitelství:

Homeopatie – má původ v magické léčbě „podobného podobným“ a její vznik má okultní pozadí a neodpovídá poznatkům moderní vědy (odborná studie). Existují svědectví lékařů, i laiků, kteří od ní odstoupili z vědeckých i křesťanských důvodů. Lidé sloužící modlitbou za osvobození a exorcisté ze své praxe potvrzují, že užívání homeopatik může vést k duchovním obtížím. Videozáznam svědectví bývalé homeopatky je zde.
Reiki – využívá k léčení tzv. kosmické energie, případně za zdroj této energie určuje člověka samého. Získávání schopností přichází skrze zasvěcení do jednotlivých stupňů „mistrem“. O rozšíření se zasloužilo hlavně hnutí New Age. V dokumentu americké biskupské konference je tato metoda označena za neslučitelnou s křesťanstvím. Podrobnější studie je zde. Reiki není jen léčitelská metoda, ale prezentuje vlastně celý náboženský systém založený na synkretismu.
Tradiční čínská medicína (TCM) – v Evropě je prezentována jako „prastarý léčebný systém“ z doby kolem 2 tisíc let před Kristem. K vysvětlení svých účinků využívá pojmů jako jsou čakry (energetické body), meridiány (energetické dráhy), princip polarity JIN-JANG, životní energie ČCHI, sestavení světa z pěti elementů, princip orgánových hodin, aj. Profesor Jiří Heřt k této medicíně ve svém díle Alternativní medicína píše zajímavý poznatek:
     Problém se starými čínskými spisy je ten, že první knihy byly spíše filozofickými díly, které interpretovaly lidovou čínskou medicínu. I všechny pozdější učebnice byly psány symbolickým jazykem, takže konkrétní údaje, které by umožnily přesné poznání léčebných a diagnostických metod, se odhalují jen obtížně. Dalším problémem je, že konkrétní léčitelské znalosti se předávaly v rodinách na další generace a recepty se udržovaly v tajnosti. Všechny tyto obtíže při poznávání tradiční čínské medicíny se stupňují ještě nesnázemi při překladech. Mnohé medicínské termíny mají metaforický význam a jsou prakticky nerozluštitelné a navíc i nepřeložitelné. Proto se různé překlady téhož textu od sebe někdy liší téměř diametrálně. Teprve v posledních desetiletích, kdy se překladů ujali západní sinologové, kteří se dokonce naučili medicínskou terminologii, dostávají znalosti o čínské medicíně přesnější obrysy.
Jednou z mylných představ o TCM je, že to byl jakýsi jednotný standardní systém. Naopak, žádné standardy neexistovaly, na obrovském území Číny existovaly po celou dobu staro- i středověku nejen nejrozmanitější metody, ale i celé léčebné systémy, které spolu soupeřily.
Alternativní medicína s.71
    Jako úvod ke zhodnocení TCM pak uvádí: Základním problémem TCM je neznalost stavby a funkce lidského těla a zcela spekulativní teorie. Existenci energie čchi, zákonité dvojice jang-jin, meridiánů a aktivních bodů se nepodařilo prokázat. Platnost orgánových hodin, příčin nemocí nebo diagnostiky podle jazyka rovněž nebyla prokázána. Alternativní medicína s. 77
    Závěr jeho kapitoly o TCM raději uvedu celý: Nezbývá než na závěr této kapitoly čínskou medicínu zhodnotit z pohledu západní medicíny. Dnešní TCM je umělým výběrem z tradičních lidových diagnostických a léčebných čínských metod, vycházejících ze společných filozofických základů. Diagnostické a léčebné metody TCM vycházejí jen zčásti z empirie, převážně však jde o medicínu spekulativní vycházející z iracionálních, nijak nezdůvodněných duchovních principů. Neexistence pitev, neznalost anatomické stavby lidského těla, tedy ani funkcí jednotlivých orgánů a jejich soustav a samozřejmě ani příčin nemocí neumožňuje racionální diagnózu v evropském slova smyslu. Čínští lékaři sice vyvinuli obrovské úsilí, aby vypracovali podrobný systém diagnostiky a terapie, zejména podrobně byla rozpracována akupunktura, ale šlo, jak uvidíme i při popisu akupunktury, o pouhé spekulace. Léčebný efekt mohou mít jen různé medikamenty, založené na empirii, ovšem i jejich účinnost, vzhledem k neexistenci testování i k tomu, jaké látky a jaké zvířecí orgány jsou používány, je sporná. Kauzální, tedy působící přímo na původce resp. základní příčinu choroby, může být taková léčba jen náhodou. Akupunktura je nesporně někdy účinná, ale i v takových případech jde o léčbu nespecifickou, především jen antalgickou, založenou na reflexním, opioidovém a placebovém působení. Za relativně nejcennější, nejracionálnější složku čínské medicíny považuji masáže, čchi-kung cvičení a doporučení řádné životosprávy včetně správné výživy.
TMC může snad konkurovat moderní medicíně jen v Číně, kde se provádí komplexně, kdežto v běžné západní podobě, kdy se většinou aplikuje jen určitá frakce TCM, a to mnohdy nevhodně, lze používání importované čínské medicíny jen těžko považovat za smysluplnou alternativu vědecké medicíny.
Alternativní medicína s.79
Myslím, že tento závěr prof. Heřta stačí k tomu, abychom se opět tázali – jestliže dnešní pokročilé vědě se nepodařilo prokázat existenci mechanismů působících v TCM, pak pokud tam opravdu něco působí, co (či kdo) to působí?
Záporné stanovisko k začlenění TCM do lékařského systému v naší zemi uveřejnila 4.4.2014 Česká lékařská komora. K němu se 27.5.2017 připojil také Český klub skeptiků Sysifos.
Akupunktura, akupresura – jsou léčebné metody pocházející z východní čínské medicíny a jsou založeny na východní duchovní nauce o čakrách (energetická místa v těle) a meridiánech (energetické dráhy v těle). „Energetická nerovnováha“ v těle se vyrovnává pomocí vpichů jehliček (akupunktura) nebo tlakem (akupresura) na určitá místa v těle údajně propojená s tělními orgány.
Irisdiagnostika – staví na přesvědčení, že z lidského oka lze vyčíst mnohé choroby těla. Nedokáže však vysvětlit „jak“ dochází k přenosu informací z jednotlivých orgánů do samotného oka. Na serveru Sysifos se píše: „Podle změn v lidském oku samozřejmě lze diagnostikovat řadu chorob diabetes, hypertenze, hyperlipidemie, Wilsonova choroba, alkaptonurie atd.), ale jde o patologické změny, které nemají žádnou preferenční lokalizaci v duhovce a které postihují především jiné tkáně lidského oka (rohovka, bělima, čočka, sítnice) než duhovku. Kromě toho jde vždy o celkové, nikoli orgánové choroby“.
Kineziologie – funguje na principu doptávání se, i když se v ní mluví o tzv. „svalovém napětí“
Filipínské léčitelství – provádí léčbu energiemi nebo např. operace bez skalpelu pouhýma rukama (na přání „s krví“ i „bez krve“). Nebezpečí je zde také proto, že tato „léčba“ je často kombinována s udílením svátostí a svátostin (!), které udělují před léčením nevědomí katoličtí kněží, a mluví se zde o „síle Ducha svatého“ – je tedy vytvářen dojem, že je vše v pořádku a dělá to vlastně Bůh… Za své léčení pochopitelně inkasují patřičné částky, což odporuje Ježíšovu „zadarmo jste dostali, zadarmo dejte“ (Mt 10,8).
Rizikové následky léčitelství:
získáš „uzdravení“ – často však jen dočasné (nemoc se může vracet, problémy se stěhují – častá zkušenost)
závislosti na léčiteli (kvůli vracejícím se problémům, někdy také kvůli duchovnímu poutu, které se skrze jeho působení vytvoří),
otevření se vlivu démonických sil, kterými léčitel působí (následkem jsou pak bloky v duchovním životě – problémy v modlitbě, odpor k Bibli, svátostem, apod.)
rozpad vztahů – bývá častým následkem zapletení se s okultním léčitelstvím (často u Reiki,…), někdy i sami léčitelé označí za jeden ze zdrojů nemoci a problémů např. životního partnera
mnohdy také nemalé finanční výdaje…
    Určitou pomocí pro orientaci v této oblasti jsou webové stránky Sisyfos – Český klub skeptiků, kde autoři těchto stránek podrobují různé „nové zázračné metody pomoci“ vědecké analýze současných odborníků. A oceňují tzv. Bludným balvanem „největší nesmysly“, kterým jsou dnes lidé schopni věřit. Obrátili se také na Českou lékařskou komoru s Výzvou k zaujetí stanoviska k léčitelství a k metodám alternativní medicíny. Opět se tak potvrzuje staré rčení, že „když člověk přestane věřit v Boha, věří opravdu všemu“… Ani oni však nejsou neomylní, např. označují Turínské plátno za středověký falsifikát (diagnostika stáří však vychází ze starých a nepřesných diagnostických metod; je třeba se obšírněji seznámit s výzkumy této relikvie). Také k pojmu „exorcismus“ jsou (ze svého vědeckého pohledu logicky..) skeptičtí, a v hodnocení bohužel směšují následky řádně vykonávaného exorcismu s namnoze esoterickými či šamanskými pokusy zbavit člověka působení zlých duchů. Jejich nedbornost v této oblasti však lze snadno odpustit..
    Různé metody léčitelství podrobil podrobnějšímu zkoumání MUDr. Štěpán Rucki ve své knize Alternativní medicína. Bohužel je v současnosti vyprodána. Stejnému tématu se věnuje Jiří Heřt ve své knize Alternativní medicína a léčitelství, která je také volně stažitelná na webu Sisyfos.
    Zajímavou reportáž týkající se frekvenční terapie natočili autoři streamového pořadu A DOST! Komentář odborníků z medicíny jasně ukazuje, že jde o podvod a stroj na peníze…
Prevzaté z:
https://www.duchovniboj.cz/lecitelstvi/

Comments are closed.