Odhalená Jezabel I. – Boží poriadok a dôsledky jeho narušenia

Prehlásenie      

„Toto je tvoj údel, časť, čo som ti nameral, hovorí Pán, lebo si na mňa zabudol a na klam si sa spoliehal. Nuž aj ja ti prehodím cez tvár vlečky, nech sa zjaví tvoja hanba. Tvoje cudzoložstvá, tvoje erdžanie, tvoje smilstvá hanebné. Na kopcoch, na poli som videl tvoje ohavnosti. Beda, Jeruzalem, neočistíš sa; ako dlho ešte?“(Jer 13:25-27)

        Existuje málo manželstiev, rodín a cirkví bez konfliktov, zapríčinených primárne nečistými duchmi, popísanými v tomto článku. Prečo je toľko manželských problémov a rozvodov? Prečo počúvame tak veľa o mužskej impotencií? Prečo existuje toľko „ženských problémov“ kričiacich v nemocničných oddeleniach, určených pre liečenie ženských zdravotných problémov?  Prečo je taký nárast homosexuality? Prečo je stále viac a viac párov žijúcich mimo manželstva a odmietajúci sa vzájomne spojiť manželstvom? Verím, že títo duchovia sú hlavnou príčinou týchto problémov. Dovolím si  najskôr skonštatovať jednoznačne to, že bez služby vyslobodenia a tým mám na mysli vyháňanie démonov, neexistuje žiadna iná možnosť celkového víťazstva nad týmito duchovnými bytosťami. Tieto subjekty sa skrývajú za generačné vzorce správania, tradície, rodinu, náboženstvo, obchod a dobré skutky. Bez duchovných očí nie je možné vidieť hĺbku a šírku ich aktivít v jednotlivcoch, organizáciách, cirkvách a vládach. Vzhľadom k ich skrytosti, alebo tajomstvu tejto oblasti démonickej aktivity, je naším cieľom popísať prejavy týchto duchov a vysvetliť ich skutočnú motiváciu z tohto vyplývajúceho správania. Mojím maximálnym cieľom je otvoriť dvere väzenia a uvoľniť zajatcom jarmo z týchto diabolských vecí, tak ako Ježiš prišiel zničiť diablove skutky. Prikázal všetkým svojim učeníkom, aby robili to isté. Píšem to so srdcom súcitu pre každú takto živú dušu, ovplyvnenú, týranú, kontrolovanú a zviazanú týmito duchmi, či už vnútorne alebo zvonka. Je mojou silnou túžbou, že tento článok prebudí túžbu vymaniť sa z tohto démonického vplyvu a stane sa Rhema Slovom,  prinášajúce  vyslobodenie a uzdravenie pre čitateľa.

         Definícia

        „a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, (Ef 5:11)

         DÉMONICKÉ  DNI

        Posledný verš v Starom zákone nás varuje pred kľúčovým problémom  posledných dní.

„Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde veľký a hrozný deň Pána: Aby obrátil srdce otcov na deti a srdce synov k otcom, aby som neprišiel biť krajinu prekliatím. „

        Izaiáš hovorí o rozsudku  Boha, zoslaného na ľudí, odkedy odmietajú sa ho pridŕžať:

 „Dozorcami môjho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcovia a cestu, ktorou kráčaš, ničia!“(Iz 3:12).

                Božie slovo nám ukazuje, že súčasný poriadok akceptovaný väčšinou našich rodín, podnikov a zborov je v skutočnosti rozsudok, nie oslobodenie. Chronická neposlušnosť je založená na zvrátenom chápaní, že zlo je dobro a dobro je zlo.

Iz 5:20: Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým!“.

         Ako sa to mohlo stať?

        Z Genesis, to čo sa stalo v záhrade manželskému páru a rodine,  ovplyvňuje každú oblasť nášho života. Písal som o démonických vplyvov na mužov, ktoré spôsobujú odstúpenie svojej vedúcej pozície kňaza rodiny. Títo duchovia sú doplňujúco zodpovední za umožnenie pôsobenia nečistých duchov, tu odkrytých. Nazývam ich typom Achabovského ducha. Rovnako ako v biblickom vzore, Boh určil muža zodpovedného za to, čo žena robí. (Pozri  knihu Duch Achaba.) Ničivý súbor príznakov popísaných v tejto knihe, nazývam Jezabel osobnosťou alebo typ Jezabel duchov. Vo väčšine situácií, hostitelia týchto subjektov sú ženy, ktoré spochybňujú a uchvacujú autoritu, ktorú Boh dal mužskej autorite. Táto skupina duchov spôsobuje obrovské problémy v živote ženy, manželstva, rodiny, Cirkvi a dokonca aj v obchodnom svete, ale nie je obmedzená iba na prejavy u žien. Veľa mužov taktiež pôsobí pod vplyvom rovnakej démonickej sily.

        Niektoré z významov mena „Jezabel“ sú: zdržanlivá, nestála, nedotknuteľná, nedotknutá, neproduktívna, nežijúca v spoločnej domácnosti, bez manžela, panenská, cudzoložná, na dne a nemorálna. Ježiš priamo odkazuje na túto ženu vo svojom posolstve zboru v Tyatíre (Zjv 2: 18-29). Nachádzame jej charakteristiky v dcére Babylonu (Iz 47) v padlom Babylone (Zjv 18) nemorálnych žien (Prís 5 a 7) a v nevernej manželke (Ez 18). Iný názov pre tohto ducha je „Kráľovná nebies.“ (Jer 7:18)

Jezabel, ktorá je cudzoložná a prostitútkou, je tiež cudná a nedotknuteľná, pretože odmieta prijať „semeno“ alebo Slovo Kráľovstva, kde slúžili prostredníctvom služby „manželov“ (Ef 4:11). Jezabel osobnosť je veľmi nenapraviteľná a nepoučiteľná.

        Popisujeme pochopiteľne  pôsobenie týchto duchov, ako čítame o Achabovi a Jezabel (1Kr 21). Achab bol izraelský kráľ a Jezabel bola jeho žena. Achab si pravdepodobne  vzal Jezabel z politických dôvodov. Vziať si inú kráľovskú dcéru mohlo poistiť moc v čase napadnutia inými národmi. Bez ohľadu na všetko, čo už mal k dispozícii ako kráľ, zatúžil po vinici Izraelčana s menom Nabot. Nabot, bol mužom, ktorý bol poslušný Mojžišovým zákonom a nebol by vinicu predal (1Kr 21: 1-3). Nabot jednoducho počúval Mojžišov zákon, ako bolo v  Nm 36:7, aby izraelské dedičné vlastníctvo neprešlo z jedného kmeňa na druhý, ale aby si všetci Izraeliti zachovali dedičný majetok svojho otcovského kmeňa.

        Achab, bol mužom pohŕdajúcim Božie Slovo, bol ovládaný žiadostivosťou, trucoval a vyvinul postoj, ktorý sa týkal i jeho ženy Jezabel. Tu je popis toho, čo sa stalo: „Achab išiel domov mrzutý a nahnevaný pre slovo, ktoré mu povedal jezraelský Nabot: „Nedám ti dedičstvo po svojich otcoch!“ Hodil sa na lôžko, odvrátil si tvár a nechcel nič jesť. Nato prišla k nemu jeho žena Jezabel a spýtala sa ho: „Prečo je tvoj duch taký zronený a nechceš jesť?“ Odpovedal jej: „Hovoril som s Izraelským Nabotom a povedal som mu: Daj mi svoju vinicu za peniaze alebo ak chceš, dám ti za ňu vinicu. On však odpovedal: „Nedám ti svoju vinicu.“Jeho žena Jezabel mu na to povedala: „Máš ty ale moc nad Izraelom. Vstaň, jedz a rozveseľ sa, ja ti zaopatrím vinicu izraelského Nabota.“ Potom napísala v mene Achaba list, udrela naň jeho pečať a poslala list starším a predstaveným jeho mesta, ktorí bývali s Nabotom. (1Kr 21:4-8)

 Jezabel zavraždila Nabota.

Či už zámerne alebo kontumačne, Achab prenechal svoju autoritu jeho manželke a tak bolo dejisko prichystané pre vznik budúcich problémov v kráľovstve. Jezabelské riešenie zapríčinilo všetky druhy problémov Achabovi a jeho kráľovstvu.

Avšak Boh bral na zodpovednosť za to, čo sa stalo Achaba a nie jeho manželku. Boh poslal proroka Eliáša, aby povedal Achabovi  dôsledky:  „Vtedy Boh oslovil Tesbana Eliáša: „Vstaň a choď v ústrety izraelskému kráľovi Achabovi, ktorý je v Samárii. Je práve v Nabotovej vinici. Zišiel do nej, aby sa jej zmocnil. Povedz mu: „Toto hovorí Pán: Vraždil si a zmocnil si sa dedičstva!“ Povedz mu toto: „Na mieste, kde psy lízali Nabotovu krv, budú lízať aj tvoju krv.“ „?! „(1Kr 21:17-19 ). Achab povedal Eliášovi: „Našiel si ma, nepriateľ?!“ Odpovedal: „Našiel, lebo si sa zapredal robiť, čo sa Pánovi nepáči. Hľa, ja privediem na teba nešťastie. Pozametám za tebou a vyhubím v Izraeli z Achaba všetko, čo je rodu mužského, otroka i slobodného. S tvojím rodom naložím, ako som naložil s rodom Nabatovho syna Jeroboama a s rodom Ahiášovho syna Básu pre dráždenie, ktorým si ma popudzoval, a preto, že si zviedol na hriech Izrael. Ale aj o Jezabel hovorí Pán: „Psy budú žrať Jezabel na jezraelskom poli. Kto z Achaba zomrie v meste, zožerú ho psy, a kto zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo.““(1Kr 21:20-24 )

                Všetko, sa stalo  presne tak, ako povedal Eliáš. Achab vstúpil do boja a bol zabitý náhodným šípom, hoci  sa preobliekol za kráľa Izraela. Kráľ zomrel a jeho telo bolo vzaté do Samárie a bol tam pochovaný. Potom  jeho voz bol oplachovaný pri bazéne Samárii, kde sa kúpali prostitútky, psi tam prichádzali a lízali kráľovskú krv, tak ako bol Pán sľúbil (1Kr 22:37-38). Jezabel zánik bol oveľa viac hrozný. Boh povolal Jehu, ako kráľa Izraela a poslal ho na dokončenie súdu nad Achabovou rodinou.

                Jehu prišiel do Jezraelu. Keď to počula Jezabel, namaľovala si oči, ozdobila si hlavu a vyzerala von oknom, keď Jehu vystupoval do brány, povedala: „Mal sa dobre Zambri, ktorý zavraždil svojho pána?“ Zdvihol tvár k oknu a opýtal sa: „Kto je so mnou, kto?“ Vtom sa k nemu vyklonili dvaja či traja komorníci a rozkázal: „Zhoďte ju!“ Zhodili ju a jej krv postriekala múr i kone a ony ju pošliapali. Potom išiel dnu a keď si zajedol a zapil, rozkázal: „Obzrite sa za tou prekliatou a pochovajte ju, je to kráľova dcéra!“ Keď ju však išli pochovať, našli z nej iba lebku, nohy a konce rúk. Vrátili sa a oznámili mu to. On však povedal: „To je Pánovo slovo, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu Tesbana Eliáša: „Psy budú žrať telo Jezabel na jezraelskom poli  a mŕtvola Jezabel bude ako hnoj na povrchu role na jezraelskom poli, takže nebude možno povedať: Toto je Jezabel!““(2Kr 9: 30-37).

                Jezabel riešenie je nielen nesprávne, ale prináša tiež Božie súdy, pokiaľ nedôjde k pokániu. Ovocie neporiadku je veľmi deštruktívne, zapríčiňujúc dokonca i smrť detí, ako varuje Ježiš  v Zjv 2:23: „Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja skúmam vnútro i srdce, a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov“.

Táto smrť môže byť duchovná, rovnako i fyzická.

            POPIS

        Seďže ticho a choď do tmy, dcéra Chaldejcov, lebo ťa viac nebudú volať paňou kráľovstiev. Hneval som sa na svoj ľud, znesvätil som svoje dedičstvo a dal som ti ich do rúk; nemala si k nim ľútosti, zaťažila si starcov svojím jarmom veľmi. A riekla si: „Večne budem paňou,“ nevzala si si to k srdcu; nemyslela si na koniec toho. (Iz 47: 5-7).

             VÝVOJ

        Neporiadok plodí viac neporiadku: Jezabel duchovia nachádzajú prístupové cesty do života rôznymi spôsobmi. Tak ako i v prípade všetkých démonických napadnutí ,  tieto osobnosti majú vstupnú prístupovú bránu.

Niektorí rodičia bývajú tak sklamaní, že namiesto chlapca majú dievča , že vnášajú ducha odmietnutia do ich dcéry. Dievčatko, podvedome očakáva prijatie, vyrastá a snaží sa správať ako chlapec. Hovoríme tomu duch roztopaše. Dievčatko rozpozná, že otecko chcel chlapca a preto sa snaží plniť jeho úlohu. To prináša silné démonické väzby. Buduje sa vzdor a žiarlivosť, pretože je dievčaťom, chce byť však mužom a nie ženou. To otvára dvere pre sebaodmietnutie.

        Vidiac rodinný model slabých mužov a silných žien, v mysliach mladých dievčat sa dopletie ich úloha v rodine. Porucha plodí ešte väčšiu poruchu. Tieto črty ducha Jezabel sa prejavujú u žien ako zmätok a trauma.       Veľmi mladé dievčatá sú tak démonicky obdarené atribútmi Jezabel ženy. Mladé dievčatá obvykle flirtujú a bývajú žiadostivé, zobrazujúce ich zrelosť pomimo ich chronologického veku. V niektorých prípadoch je také dieťa vyprovokované  vstúpiť do sveta zábavy i za cenu straty svojho detstva. Odmietnutie, trauma a strach otvárajú dvere pre démonický vplyv, niet žiadnej väčšej príležitosti pre Satana v živote ženy, ako keď je žena postavená mimo Božieho poriadku. Bez duchovného prikrytia, odhaľuje hlavu (myslenie) k anjelom alebo duchom (1Kor 11). V tomto neporiadku a odkrytiu sa, ženy zrodili mnoho falošných náboženstiev a kultov. Byť prirodzeným vodcom, musí žena v takej pozícií načerpať z nejakej sily mimo nej, aby dosiahla stanovené ciele, i keď môžu byť dokonca ctihodné a zbožné. Musí prevziať kontrolu a dominovať, aby splnila svoje poslanie. Nesprávne rozlíšenie ovplyvní  jej  výkonnosť, akoby pochádzajúcu od Boha i keď to tak nie je. Okolie  pozoruje  zmenu v tejto „nádobe“. Osobnosť sa mení z mäkkej na tvrdú; nežnosť na húževnatosť; ženskosť na mužskosť. Je to jemné  a pozvoľné. Nie je to však pozitívna zmena.

         NEPORIADOK

        Vypadá to ako citlivé rozhodnutie: Keď muž odstupuje jeho autoritu ako kňaz a vodca, vždy sa dostavia následky, ktoré sú zničujúce. Keď ustanovený vodca odstúpi jeho zodpovednosť, žena sa cíti tlačená stať sa hlavou rodiny. Niekto musí mať zodpovednosť, takže sa zdá rozumné, aby žena vstúpila do tejto vedúcej pozície. Výmena sa zdá ešte viac ospravedlniteľnou v prípade, ak je žena obratnejšia alebo inteligentnejšia než muž. Vyzerá to ako citlivé rozhodnutie, avšak žena vstúpila na miesto, pre ktoré Boh nevystrojil jej telo, dušu i ducha. Ako slabšia nádoba (pozri 1Pt 3:7), musí použiť metódy, neschválené Bohom, aby si zabezpečila dominanciu a plnila prijatú úlohu. Dôsledkom toho je začínajúci tlak na muža, nesplnením svojej Bohom danej zodpovednosti. Začína strácať sebaúctu a získava pocit neschopnosti. Všetky druhy problémov sa postupne začínajú prejavovať v jeho živote, rovnako i v jej živote. Muž sa môže vzdať svojej autority, ale nie  zodpovednosti. Kráľ Achab a kráľovná Jezabel sú hlavné príklady tých, ktorí odmietajú nasledovať Božie princípy vedenia a podriadenia sa, ako je uvedené v Božom Slove.

            VYTESNENIE

       Žena sa rozhodne prebrať mužovu úlohu: Keď muž odstupuje vedenie, žena, ak sa rozhodne prevziať jeho vedúce miesto, sa stáva zraniteľnou po napadnutí démonickými duchmi. Démoni prichádzajú, aby jej pomohli uspieť v jej vedúcej úlohe. Rozhodnutie sa zdá byť logické a správne. Čo by malo byť silné a mať aktivitu muža, ako hlavy, začína sa prejavovať ako sila ženy. Stále viac a viac robí veci, ktoré by mal robiť muž. Mnohé ženy sa rozhodnú vziať zodpovednosť muža kvôli jeho strachu a zúfalstvu, strácaním svojej viery  v Nebeského Otca,  avšak nemajúc strach z Boha. Ako hovorí Písmo, „Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.“ (2Tim 1:7). Strach sú dvere pre démonický útlak. Keď žena otvorí tieto dvere, nepriateľ prichádza ako povodeň, aby ju utláčal.

                Deti trpia tiež  v dôsledku tejto zámeny. Postavenie ženy, ako kráľovnej – matky, vyžaduje oddanosť,  hovorí preto deťom, že vďačia za svoje životy jej, pre jej utrpenie spojené s ich narodením. Deti sa potom cítia zaviazané a kontrolované cez strach z neúcty. Pretože žena cíti vlastnícke právo na svoje deti, začne ich kryť pred otcom a jeho právami. „Nehovor svojmu otcovi o tom,“ povie deťom, čo pomáha tvoriť bezbožné, démonické väzby medzi matkou a deťmi. Také zlo odkrýva deti, otvárajúc  tak prístupové cesty démonom do ich životov. Ježiš varuje cirkev v Tyatire, že taký neporiadok prinesie rozsudok smrti na deťoch (Zjv 2:23).

             VYČERPANÁ

         Neporiadok  a neposlušnosť vyvolávajú stres:

        Bohom neposilňovaná  žena je vysúšaná zo sily a zdravia. Lásky ubúda. Ak je žena úspešná vo svojej vydobytej úlohe (a často i je), čo Boh nazýva zlo,  stáva sa“dobrou“ v myslení oboch, muža i ženy. Tieň strachu prechádza mysľou a neporiadok vypadá akoby bol ustanovený Bohom. Neporiadok a neposlušnosť vyvoláva stres, čo spôsobuje, že žena si buduje odpor, ktorý eventuálne prinesie vzburu. Cez stratu rešpektu, začínajú v nej  rásť korene horkosti, alebo zosiluje ten, ktorý sa v nej už nachádza. Nenávisť sa vyvíja nielen voči jej manželovi, ale všeobecne  voči  mužom. Začína nedôverovať všetkým postaveným autoritám.

         ODHODLANÁ

        Väčšina sa cíti opustená bez výberu: Niektoré ženy nereagujú so strachom; reagujú s odhodlanosťou. Niektoré ženy jednoducho pritvrdia a stanú sa sebestačnými. Vyhýbaním sa podriadeniu Bohu, vystúpia z poslania, ktoré s nimi Boh zamýšľal a otvoria tak dvere pre démonický útlak. Prichádza drsnosť, tvrdošijnosť a mužskí duchovia.  Niektoré ženy začnú hovoriť, chodiť a dokonca i vyzerať mužsky, ako výsledok démonického napadnutia. Naviac sa cítia byť opustené  bez výberu v ich ťažkostiach, vzhľadom k abdikácii vodcovstva. Niektoré ženy majú návrhy pre vedenie. Je to súčasťou ich osobnostného výzoru. Dychtia, alebo sú žiadostivé po vodcovstve  kvôli zdedeným rodinným duchom. To sa deje prostredníctvom prenosu duchov od matky, starej mamy alebo tety v prostredí silnej matriarchálnej rodiny. Hovoria, že prichádzajú podľa ich „prirodzenosti“. V skutočnosti žiadostivosť vedúcej úlohe ženy pochádza z rajskej záhrady, keď Boh povedal Eve: „…a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou.“ (Gen 3:16).

        Táto žiadostivosť je lepšie vysvetlená Davidom Pawsonom v jeho knihe Vodcovstvo je mužské. Dávid hovorí o Evinom treste v Genesis 3: „Vo vzťahu k jej (Evinom) manželovi, jej žiadostivosť bude namierená voči nemu, v nepoužívanom judaizme to znamená, že bude mať ambície kontrolovať, manipulovať a ovládať niekoho (ako sa jasne vyskytuje v Gen 4: 7). To znamená, majúc vedenie svojho manžela do hriechu, musí teraz žiť s pokračujúcim nabádaním, podriadiť ho jej prianiu a vôli. „

                Jezabel bola Sidončanka. Štúdium histórie Sidonu odhaľuje dlhý rekord vládnúcich žien. To nám hovorí, že je možné, že Jezabel rysy neboli len niečo, čo sa zdvihlo z jej bytia, ako nepoddajné alebo neposlušné, ale pravdepodobne kontrola a žiadostivosť byť vodcom, je nadobudnutá prostredníctvom dedičnosti. „Presúva sa“  cez rodovú líniu. Písmo vyjasňuje  miesto ženy v Jeho poriadku v Božom svetle, spolu s „historickými udalosťami“ ničivých následkov. Kladieme si otázku, prečo potom akákoľvek žena túži po vedúcej úlohe?

Pokračovanie

Spracované podľa autora Micah Stephen Bell:

 

Comments are closed.