Slovo života

Charizmatické zoskupenie Slovo života je súčasťou európskej organizácie, ktorá má centrum vo švédskej Uppsale a jeho hlavnou postavou je Ulf Ekman. Ďalšie významné centrá sú v Berlíne a Budapešti. Ide o celosvetové Hnutie viery s centrom v Tulse (Oklahoma, USA), ktoré roku 1974 založil Kenneth Erwin Hagin. U nás bol jedným z jeho prvých šíriteľov austrálsky misionár Steve Ryder, ktorý už v roku 1990 na Slovensku organizoval masové uzdravovacie zhromaždenia na štadiónoch.
Členovia SŽ kladú dôraz na charizmatické prejavy – hovorenie jazykmi (glosolália), uzdravovanie modlitbou, ale najviac zdôrazňujú vyháňanie démonov (existujú napr. démoni choroby, kritiky, pohlavnej rozkoše).

Povinnosť strániť sa diabla a zlých duchov je výlučne na veriacom. Stotožňujú sa s Apoštolským vyznaním viery a za najvyššiu autoritu považujú Bibliu, avšak v niektorých dielach a prednáškach predstaviteľov Hnutia viery sa toto učenie vzďaľuje kresťanskej a pentekostálnej tradícii – napríklad myšlienkou o satanovej prirodzenosti v nekresťanovi, predstavou o Božej prirodzenosti v kresťanovi, ktorá z neho robí v podstate božskú bytosť, myšlienkou o vykúpení, ktoré Ježiš umožnil pri svojom zostúpení do pekla, myšlienkami o autorite veriacich nad duchovným svetom a pod.

Hnutie viery spája kresťanské učenie o Božej moci s Hnutím ľudského potenciálu typického pre New Age. Ľudský potenciál chce podľa neho Boh naplniť tým, že dáva každému človeku predpoklad byť zdravý, šťastný a bohatý. Ak to tak nie je, potom je to výhradne jeho chyba, pretože jeho viera je nedostatočná, prípadne na neho pôsobia démoni. Z uvedených dôvodov sú zhromaždenia týchto spoločenstiev veľmi emocionálne a Hnutie viery sa označuje i ako hnutie prosperity, triumfálne hnutie alebo hnutie zdravia a bohatstva.

Stúpenci hnutia hlásajú, že človek má len to, čomu verí a čo si žiada od Boha. Dosiahne to pozitívnym myslením, vizuálnou predstavou žiadaných vecí a silnou vierou v to, čo si sám žiada. Zdravie, bohatstvo a úspech dosiahne tým, že tomu bude skutočne veriť, hovoriť o tom ako o uskutočnenej veci a správať sa, ako keby sa to už stalo. Vychádzajú z toho, že slovo sa cez zvláštne zjavené poznanie biblického verša stáva rhémou – slovom, ktoré sa má pozitívne vyznávať ako pravdivé, čím sa to slovo účinne aktivizuje a Boh im potom zošle to, čo takto vyznali. Ak sa im to nesplní, vnímajú to ako dôsledok negatívneho vyznania, nedostatočnej viery či neposlušnosti voči Božím zákonom.

Zástancovia tohto učenia tvrdia, že všetky problémy sa dajú vyriešiť vierou, no človek sa musí zbaviť všetkého, čo by túto vieru oslabovalo. Ich viera v uzdravenie a zbohatnutie je absolútna a taká silná, že dôsledkom je často odmietanie liekov a lekárskej starostlivosti či odovzdávanie vysokých súm na činnosť spoločenstva. K nežiaducim následkom môže potom viesť veľké sklamanie veriacich z nesplnenia očakávaní. Nie je výnimočné, že svoje neúspechy vnímajú ako vlastnú nedostatočnú vieru a zlyhanie pred Bohom, čo následne u nich vzbudzuje silné pocity viny a vyvoláva rôzne psychické problémy. Ak ste chorí alebo sa necítite dobre (negatívne vyznanie) budete sa cítiť ešte horšie. Aj keď máte depresiu, máte vyzerať šťastne a zdravo.

Doktor Per G. Swartling s manželkou psychoterapeutkou napísali v roku 1991 odbornú štúdiu na základe rozboru rozhovorov so 43 bývalými študentmi biblickej školy v Uppsale. Po vstupe do SŽ sa zhoršil ich kontakt s rodinami a priateľmi, prestali sa zaujímať o informácie sprostredkované rozhlasom, televíziou či denníkmi a vzdali sa svojich bývalých záujmov. Často sa zhoršilo aj ich finančné postavenie, niekedy drasticky, kvôli štedrým oferám a tzv. desiatkom, ktoré pravidelne odovzdávali cirkvi. Počas štúdia na biblickej škole malo 27 z nich psychosomatické symptómy – bolesti žalúdka, búšenie srdca, bolesti hlavy a závrate, ktoré predtým nemali, ba aj samovražedné myšlienky. Po vystúpení až 40 z nich prežívali pocity viny, úzkosť, nočné mory s poruchami spánku, návaly strachu, strach zo straty duševného zdravia, pocit prázdnoty a mali problém zvládať svoje emócie. V čase výskumu mali informácie o 16 prípadoch samovrážd vo Švédsku, kde rodina a priatelia považovali kontakt zosnulej osoby s hnutím za určujúci faktor samovraždy.

Slovo života nie je na Slovensku zaregistrované ako cirkev, ale pôsobí ako občianske združenie. Jej členovia rešpektujú zákony SR a spolupracujú s ostatnými kresťanmi, najmä charizmaticky orientovanými, medzi ktorých ich aj zaraďujeme. Prostredníctvom pouličných evanjelizácií pôsobia najmä v Bratislave, kde má táto cirkev vlastnú biblickú školu, vydávajú časopis Víťazný život a vyvíjajú bohatú publikačnú činnosť. Na svojej internetovej stránke www.slovozivota.sk SŽ ponúka viac ako stovku titulov tlačených publikácií a audio či videokaziet. Organizuje tiež semináre a spoločné zájazdy na výročné konferencie Hnutia viery v Uppsale a konferencie na tému podnikanie, financie a kresťanstvo. Svoje misijné stanice má aj v iných mestách na Slovensku – v Sládkovičove, Seredi, Galante a Michalovciach.

Pre zaujímavosť uvediem, že pozoruhodný dokument Terezy Nvotovej Ježiš je normálny! o Triumfálnom centre viery, spoločenstve, ktoré sa podobne ako SŽ hlási k Hnutiu viery, nájdete na http://media.bloguje.cz/760081, krátky úryvok na http://www.youtube.com/watch?v=Y8JBF3vmGXQ.

Zdroj: https://sekty.sk/sk/content/slovo-zivota

Comments are closed.