Jezabel – koreň horkosti, prejavy v človeku a jeho zodpovednosť

Koreň horkosti je postoj, ktorý narúša všetko v okolí tých osôb, ktoré pôsobia v tomto duchu a ktoré sú ľahko ovplyvniteľné. Jedná sa o mentálnu pevnosť, spojenú so sebectvom, pýchou a seba-ľútosťou. Osoba majúca v sebe koreň horkosti má pocit, že si ju okolie nevšíma, nechápe a nedostáva sa je patričného uznania. To v nej vytvára vznik žiarlivosti, zlosti, hnevu, nemorálnosti a dáva podnet k zlomeniu vzťahov.

Korene horkosti rastú ako rakovina a prejavujú sa vo všetkých druhoch fyzických chorôb. Jezabel často používa choroby a slabé zdravie jej nositeľa. Je to typické najmä u „uzatvorenej osobnosti“, pričom choroby a slabé zdravie  zneužíva ako nástroj pre získanie pozornosti, sympatií a iných foriem manipulácie. Najmä však pre zmanipulovanie iných osôb, aby ich získala do svojej služby. Taktiež často používa choroby, slabé zdravie, aby sa vyhla  niečomu, čo nechce robiť, napr. chvály, modlitba príhovoru prorockých ľudí a všetkému, čo súvisí s pravým uctievaním Boha.

Ak okolie začne mať pochybnosť, prípadne odhalí jej skrývanie sa za chorobu, na ktorú sa sťažuje, nájde si iný neduh, inú chorobu (môže byť i vymyslená), ktoré sa ťažko diagnostikujú, liečia a to len preto, aby si udržala kontrolu a pozornosť. Nositelia tohto ducha nevedia zareagovať na nepodmienečnú Božiu lásku. Voči okoliu sa stávajú bezcitnými, na seba  sú však mimoriadne vnímaví a citliví. Radi sa stávajú stredobodom pozornosti a nechávajú sa obdivovať (uctievanie Jezabel). Deti pod kontrolou Jezabel nemajú rešpekt voči rodičovskej  alebo duchovnej autorite. 

Sebaobdiv, v psychológii zahrnutý pod narcistickým správaním,  je i spôsob, akým duch Jezabel zaslepí svoju obeť a zároveň to i vysvetľuje, prečo obete Jezabel ducha nie sú schopné rozlíšiť rozdiel medzi žiadostivosťou tela a pravou láskou. Namiesto slobody, žijú v úplnom otroctve. Namiesto života si vyhľadávajú smrť. Keďže nemajú vzťah s Bohom, nepoznajú ho a nemajú z neho strach. Nechápu, čo je to byť vo vzťahu s Bohom. To sa prenáša i do vzťahov v manželstve – voči manželovi, deťom a rodinnými príslušníkmi. Stane ich životným štýlom.

Pre nositeľov ducha  Jezabel sú charakteristické nasledovné prejavy:

1.Pýcha -pyšný pohľad, povýšenecký prístup, vyťahujúc alebo vyzdvihujúc sa za účelom ovládania a vplyvu, vysoké sebavedomie, arogantný, naplnený sám sebou. 

Človek sa vidí spôsobom, ktorý je v skutočnosti presným opakom pohľadu okolia. Hľadí povýšene, opovržlivo na „chudobných v duchu“ a prenasleduje ich ako korisť. Pýcha pôsobiaca v ľudskej  hriešnej prirodzenosti spôsobuje, že osoba je ľahko priťahovaná k veciam, ktoré sú jej príjemné. Stáva sa osobou plnou arogancie, milujúcu zveličovanie s cieľom zapôsobenia na iných. Chce byť mnohokrát i nevedome, obdivovanou, zbožňovanou. Ak nie je stredobodom záujmu v pozitívnych veciach, dokáže situáciu, okolnosť, udalosť zmeniť na  nepríjemnú, deštruktívnu, jedno aký spôsob použije, hlavne že sa stáva stredobodom pozornosti. Jej pýcha spôsobuje, že nenávidí pokoru a pokánie. Duch pýchy jej pokánie veľmi sťažuje. Duch Jezabel nemá strach z Boha. Kráča vo svojej pýche, v uctievaní seba. Nečiní pokánie za vzburu, nemá úctu a zodpovednosť voči nášmu nebeskému Otcovi. Tento duch zvádza tých, ktorí si otvárajú uši vlastným klamstvám a podvodom, majúc svrabľavé uši a počúvajúc iba to, čo chcú počuť. Pokiaľ si tieto osoby neuvedomia varovanie skrze Božie Slovo a nebudú hľadať iba Božiu spravodlivosť, môže im to privodiť večnú záhubu. Len Božie milosrdenstvo, Jeho bezpodmienečná láska môže človeka zachrániť. Nezabúdajme, ak sa skúmame a udržujeme si ducha kajúcnosti, dovoľujeme Duchu Svätému odhaľovať situácie v našom živote, ktoré nie sú v súlade s Božím charakterom a to ešte predtým, ako tieto spôsoby zapustia v nás hlboké korene. Dovoľme preto Duchu Svätému, aby nás vyučoval a usvedčoval. Pod vedením Ducha Svätého je zmena nášho správania uvádzaná do súladu s Božím charakterom, čo môžeme nazývať i pravým pokáním.

2.Klamstvo –  klamstvá nahovárané duchom klamstva sú veľmi zákerné a niekedy i ťažko postrehnuteľné. Akceptované klamstvá sa stávajú naším spôsobom myslenia. Súhlasiť s duchom klamstva znamená stať sa jeho väzňom. Ak akceptujeme klamstvo nepriateľa, sme potom ochotní akceptovať i odmietnutie, bezvýznamnosť a neistotu. Začíname pochybovať o milujúcej láske Boha. Zabúdame stále viac a viac na Boha, nášho Otca. Pôsobením ducha odmietnutia a strachu v živote obeti, duch Jezabel jej sľubuje, že ju ochráni, ak sa mu podriadi. Sľubuje jej uznanie a sebaúctu, ktorá jej podľa názoru obeti podporovanej  pôsobením duchov sebaľútosti právom patrí.

3.Prelievanie nevinnej krvi – Spáchanie vraždy, usvedčenie v trápení alebo hneve. Veľmi brutálny a násilný, ak osobe oponujete. Jezabel duch je veľmi žiarlivý. Toto je jedno z najväčších nebezpečenstiev Kristovho tela, pretože tam, kde pôsobí otvára dvere akémukoľvek zlu, aby vstúpilo a pôsobilo. Nie iba do toho, kto je nositeľom ducha Jezabel, ale i do celého zboru, cirkvi, vstúpiac tak do Kristovho tela. Zbory, cirkvi by mali  odrážať Boží charakter a podstatu. Boh je Bohom pokoja a harmónie, poriadku  a čistoty. Nie je Bohom konfliktov a zmätku.

4.Srdce s hriešnymi predstavamizlé úmysly, zámery a plány, páči sa mu strojená, falošná práca, námaha. Je ako had- prefíkaný a ľstivý, zlomyseľný. Také osoby sú necitlivé a nemajú predstavu, čo je zľutovanie. Inými slovami, sú chladnokrvné.

5.Nohy vstupujúce do zla – myšlienky podnecujúce neprávosť, deštruktívne správanie, privodiac rôzne zvrátenosti. Osoby sú plné klamstva. Sú neetické, nemravné, s neschopnosťou vstúpiť do dobrých štandardov v ich prospech alebo v prospech iných. Pôsobí nemorálnymi aktivitami namierenými proti ľuďom. Vždy sú zraňujúce a očierňujúce, zapríčiňujúce veľké nešťastia a zvady, či už rečami alebo skutkami, fyzicky alebo mentálne.

6.Falošné svedectvo – konajú falošne, sú falošní vo viere, nedodržujú sľuby Bohu . Prekrúcajú pravdu, vykresľujú nepravdy, špehujú, klebetia, môžu porušiť sľub, zmluvu. Klamú a podvádzajú. Nehľadajú pravdu, ale majú skrytý plán, skryté motívy ich konania. Vymýšľajú si, predstierajú, a často prekrucujú pravý význam Písma. Rozsudok príde ako smršť  v neočakávanej deštrukcii.

7.Rozsievač nesúladu – skoncentrujú sa na vyvolanie sporu, hádky, protirečia si. Osoby sú veľmi svojhlavé a ťažko kontrolovateľné, vždy však chcú mať situácie pod kontrolou. „Nie“ nepovažujú za odpoveď, neexistuje dohoda. Preto je veľmi ťažké s takýmito osobami komunikovať. Boh je však verný a ochraňuje tých, ktorí žijú pod jeho princípmi a poznajú Božiu múdrosť.

8.Ďalšie prejavy pripisované pôsobeniu ducha Jezabel.

  • Homosexualita, perverzita, modlárstvo
  • Ľudské obety
  • Jedenie duchovne nečistých zvierat
  • Venovanie sa alebo praktizovanie okultného náboženstva alebo aktivít
  • Nečestnosť v obchodných praktikách
  • Prostitúcia

Jezabel používa duchov šomrania, sťažností, kritizovania. Sú to posluhujúci duchovia v jej pevnosti. Používa kritiku, aby našla chyby u druhých a vybudovala si tak svoju vlastnú sebaúctu. V prípade nedostatku rešpektu od iných, sa uchyľuje k nárekom a nemociam, čo je taktiež nástroj manipulácie voči tým, čo sú okolo nej. Používa šomranie, ktorým zapríčiňuje rozdelenie, aby oslabila opozíciu, získala nad nimi kontrolu, prípadne ich zničila. Všetky títo duchovia spolupracujú za účelom dosiahnutia jej cieľa. 

Jezabel  je zodpovedná za ….

1.Manipulatívne čarodejníctvo – Jezabel duch učí a očaruje, manipuluje jej sluhov. Učí ich  jesť potravu zasvätenú modlám a prekrýva tmu svetlom,  čo znamená, že sa pre ňu  hriech stáva tolerovaný.

2.Užívanie drog – V gréčtine slovo „čarodejníctvo“  je pharmakia, čo znamená užívanie drog

3.Astrológia – Vkladajú všetku svoju dôveru v pohyb hviezd, aby predpovedali budúcnosť. Dnešní ľudia to tiež robia cez čítanie horoskopov.

4.Senilita staroby deti nositeľov ducha Jezabel, sa stávajú necitliví k potrebám ich rodičov, starých rodičov. To má za následok stratu dedičstva, stratu spásy, stratu financií, strata rodiny.

5.Sužujúci duch – možno sú úspešní alebo bohatí, možno vzbudzujú strach. Čo ich však  očakáva, je strach a súženie.

6.Nezákonné sexuálne hriechy

7.Praktizovanie nemorálnosti

8.Duch žiadostivosti, perverzie, prostitúcie

9.Homosexualita

10.Obety ľudského života Sexuálna intimita ostáva v úzadí kvôli bezbožným duchovným potrebám  (žiadostivosť a perverzia).  Začínajú používať  akékoľvek prostriedky pre naplnenie svojich túžob a potrieb – potraty, eutanázia, duchovné vraždy,…

Doporučená literatúra pre hlbšie štúdium:

Recognizing the Spirit’s of Jezebel and It’s Attributes

Unmasking the Jezebel Spirit

 

Comments are closed.