2. Kristova výzva do súčasnosti

List tyatirskej cirkvi  (Zjv 2, 18-29)

18 Anjelovi tyatirskej cirkvi napíš: Toto hovorí Boží Syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a jeho nohy sú podobné kovu: 19 Poznám tvoje skutky, tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť aj tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. 20 Ale mám proti tebe, že trpíš ženu Jezabel, ktorá hovorí, že je prorokyňa, a učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám. 21 A dal som jej čas, aby robila pokánie; ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. 22 Hľa, vrhnem ju na lôžko bolestí a tých, čo s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov. 23 Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja skúmam vnútro i srdce, a každému z vás odplatím podľa vašich    24 Vám ostatným v Tyatire, všetkým, čo sa nepridŕžajú tohoto učenia, ktorí nepoznali – ako hovoria – satanove hlbiny, hovorím: Nekladiem na vás iné bremeno. 25 Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem. 26 Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, dám mu moc nad národmi 27 a bude nad nimi panovať žezlom železným  a rozbijú sa ako hrnce hlinené   28 ako som ju aj ja dostal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu.  29 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.

Biblickí vykladači vidia v živote Jezabel proroctvo pre posledné časy a varovanie pre pravú Cirkev Nazaretského Ježiša Krista, opierajúc sa o toto Zjavenie Jána 3:18-29. Usudzujú, že na konci časov – pred koncom sveta bude pravá Cirkev Ježiša Krista Nazaretského zreteľne odlíšená od falošnej cirkvi. Falošná cirkev bude duchovne napojená na ducha Jezabel so svojimi falošnými prorokmi a napojená na štátnu moc finančne a mocensky. V jej popredí je žena. Má charakter a spôsoby ako Jezabel, honí sa za majetkom, neštíti sasmilstva a žiadnych spôsobov k získaniu moci, majetkov, vplyvu.  Spájajú to aj s kapitolou Zjv 17, kde je presnejšie určený jej charakter a kde je popísané jej duchovné a obchodné centrum. Tak ako konala Jezabel v minulosti – vraždila Hospodinových služobníkov – v tradícii, tak bude konať aj v posledných časoch.

2 Zvolal mohutným hlasom: „Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri. 3 Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva!“ 7 Koľko sa on oslavoval a hýril, toľko mu dajte útrap a smútku. Lebo si v srdci hovorí: „Sedím ako kráľovná, vdova nie som a smútok neuzriem.“ 8 Preto jedného dňa prídu jeho rany, smrť i smútok a hlad a ohňom bude spálený. Lebo mocný je Pán Boh, ktorý ho odsúdil.“ (Zjv 17)

  • Aj keď sa dnes už ľudia pohanským božstvám neklaňajú, tisíce sa ich skláňa pred satanovým oltárom, ako to robil izraelský kráľ Achab
  • Dnes je na svete modlárstvo veľmi rozšírené, vplyvom vedy a výchovy má jemnejšiu a zvodnejšiu podobu. Viera v spoľahlivé prorocké slovo sa stráca a namiesto nej sa mnohých zmocňuje povera a satanské zvody.
  • Tajomstvo modloslužobných obradov nahrádzajú dnes rituály tajných spoločností a zvodné divy špiritistických médií.
  • Tisíce tých, ktorí odmietajú prijať svetlo Božieho slova alebo vnuknutia Božieho Ducha, dychtivo prijímajú živé prejavy týchto médií. Stúpenci špiritizmu sa môžu síce posmešne vyjadrovať o čarodejníkoch dávnych čias, ale arcizvodca sa víťazne smeje, lebo jeho klamstvá prijali v inej podobe. Mnohí sa hrozia čo i len pomyslieť, že by mali ísť žiadať radu od špiritistických médií, no vábi ich jemnejšia podoba špiritizmu.
  • Ďalších na nesprávnu cestu zvádzajú falošné učenia kresťanstva (napr. Hnutie prosperity, Hnutie viery) alebo iné náboženstvá Východu.
  • Hlásatelia takmer všetkých podôb špiritizmu tvrdia, že majú moc uzdravovať. Túto moc prisudzujú elektrine, magnetizmu, takzvaným tajomne pôsobiacim liekom alebo skrytým silám ľudskej mysle. Vyhľadávajú liečiteľov namiesto toho, aby dôverovali moci živého Boha a schopnostiam odborných lekárov. Tým sa vlastne odovzdali do rúk satana. V mnohých prípadoch potom život týchto ľudí ovláda satanská moc a zdá sa, že vyslobodiť sa z jej zovretia nie je možné.
  • Charakter druhej Cirkvi je charakter Baránka – pracovitá, svätá, hlásajúca evanjelium a držiaca sa Božieho slova ako nemennej hodnoty, bez škvrny– svätá, prenasledovaná.

Pokračovanie

3.Charakteristiky ducha (kniežatstva) Jezabel a Achaba

 

 

Comments are closed.