Modlitby oslobodenia – AUTOEXORCIZMUS pre laikov

31.  Modlitba za ochranu  technológie
Pane Ježišu Kriste, zvrchovaný Kráľ tróniaci na nebesiach, vo svojej láske a milosrdenstve ustanov ochranný priestor svojou drahocennou krvou okolo našich komunikačných zariadení a všetkej technológie, ktorú používame. Očisti ich svojou drahocennou krvou a vyžeň z nich akýkoľvek satanský vplyv. Zriaď okolo nich svätyňu svojho milosrdenstva, kde satan a žiadny iný zlý duch ani ľudská činnosť nemôžu zasahovať. Prosím ťa, Ježiš, aby si zablokoval, zviazal, pokarhal a znemožnil akýkoľvek útok zlého akýmkoľvek spôsobom.
Pane Ježišu, kým budú tieto nástroje využívané v službe Božieho milosrdenstva, prosím ťa, aby si im umožnil požívať ochranu Najsvätejšej Matky, svätého archanjela Michala a všetkých svätých anjelov.
Prosím o to v tvojom najsvätejšom mene, v mene, pred ktorým sa skloní každé koleno na nebi, na zemi i pod zemou, kde Ježiš Kristus je Pán. Amen.

32.  Malý chválospev Najsvätejšej Ježišovej tváre
Malý chválospev Svätej tváre sa modlí na ruženci.
Pozostáva z časti po 10 zvolaniach rozdelených do 5 desiatkov.
Nasledujúci text je od kňaza z centra svätého Michala.
Napísal: „Náš Pán prehovoril k môjmu srdcu a povedal:
Áno, hovorím , malý chválospev je milý môjmu srdcu a ja požehnám tých, ktorí hľadajú moju tvár tým, že sa budú modliť malý chválospev v mojej prítomnosti.
Jeho hodnota je inšpirovaná Božím slovom ktoré ho tvorí.
Každý z veršov má ohlas v nebi, v mojej cirkvi na zemi a v očistci, kde duše pohlcuje túžba vidieť moju tvár. Modlite sa chválospev za seba, ale modlite sa ho aj za tých kňazov, ktorí vás požiadali, aby ste sa za nich prihovárali. Modlite sa ho za skupiny kňazov a modlite sa ho za kňazov všetkých národov. Modlite sa ho za biskupov a za kňazov poverených starostlivosťou o duše. Modlite sa za kňazov, ktorí chradnú v temnote a chlade života, v ktorom nie som prítomný, pretože mi vo svojej slabosti, slepote a nevedomosti zatvorili dvere svojho srdca. Modlite sa za zomierajúcich ‐ aké krásne je zomrieť s túžbou uzrieť moju tvár vo svetle. A modlite sa za duše v očistci, aby boli tak očistené, že budú môcť hľadieť na moju tvár v sláve.
Používajte malý chválospev pri orodovaní za duše, ktoré sú v otroctve zla, a používajte ho na uzdravenie chorých na duši i na tele, pretože žiara mojej eucharistickej tváre preniká duše a telá vystavené jej svetlu. Prináša uzdravenie a nápravu toho, čo bolo poškodené, znetvorené alebo poškvrnené zlom a dôsledkami hriechu. Pritom zistíte, že malý chválospev je modlitbou adorácie a pokánia a práve preto som vám ho dal a žiadam vás, aby ste ho zverejnili.
Túto modlitbu vám dávam na moju vlastnú slávu, takú pobúrenú a odvrhnutú dušami, ktoré ochladli v hriechu. Ale, dávam vám ju aj na vašu vlastnú útechu po toľkých trpkých utrpeniach a pre útechu veľkého počtu duší, s ktorými zdieľam svoje umučenie, tých, ktorí vynahradzujú to, čo chýba v mojom utrpení, v ich vlastnom tele, pre moje telo, ktorým je Cirkev.

Malý chválospev Najsvätejšej Ježišovej tváre.
Úvodný verš, trikrát:
+ Vypočuj, Pane Ježišu, modlitby svojho služobníka.
*Teraz však, Bože náš, vyslyš modlitbu svojho sluhu a jeho prosby a kvôli sebe samému rozjasni svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou. (Dan 9, 17)
Na mieste Otče náš: Moja duša túži po Bohu, po Bohu živom.
*Pán ho bude chrániť, zachová ho nažive, urobí ho šťastným na zemi a nevydá ho nepriateľom napospas (Ž 41, 3)
Na zrniečkach Zdravas: Tvoju tvár, Pane Ježišu, budem hľadať.
*Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš, a miesto, kde je stánok tvojej slávy. Nezatrať moju dušu s hriešnikmi a môj život s ľuďmi krvilačnými. (Ž 26, 8‐9)
Na záver každého desiatku: Hľa, Boh, náš ochranca.
*Bože, náš ochranca, pohliadni a pozri na tvár svojho pomazaného. (Ž 84,10)
Na konci piatich desiatkov trikrát: Nech povstane Boh a nech sa rozprášia jeho nepriatelia.
*Boh vstáva a jeho nepriatelia sa trasú, spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia. (Ž 68,2).
Na záver:
* Pane, nech sa ukáže na nás svetlo tvojej tváre.
*Ty si dal radosť do môjho srdca. (Ž 4,7)

33. Denná modlitba za kňazov
Všemohúci večný Bože, pozri na tvár svojho syna Ježiša Krista a pre lásku toho, ktorý je večný veľkňaz, zľutuj sa nad svojimi kňazmi.
Nezabúdaj, ó najsúcitnejší Bože, že sú len slabými a krehkými ľudskými bytosťami. Vzbuď v nich milosť ich povolania, ktorá sa v nich ukrýva prostredníctvom vkladania biskupských rúk.
Chráň ich pri sebe, aby nepriateľ nezvíťazil nad nimi, aby nikdy neurobili nič, čo by bolo čo i len trochu nehodné ich vznešeného povolania. Ó, Ježišu, prosím ťa za tvojich verných a horlivých kňazov, za tvojich neverných a vlažných kňazov, za tvojich kňazov, ktorí pracujú doma alebo v zahraničí na vzdialených misijných poliach. Za tvojich kňazov v pokušení, za tvojich osamelých a opustených kňazov, za tvojich mladých kňazov, za tvojich starých kňazov, za tvojich chorých kňazov, za tvojich umierajúcich kňazov, za duše tvojich kňazov v očistci.
Ale predovšetkým odporúčam kňazov, ktorí sú mi najdrahší.
Kňaza, ktorý ma pokrstil, kňazov, ktorí ma zbavili hriechov, kňazov,
pri ktorých svätých omšiach som asistoval a ktorí mi podávali Tvoje Telo a Krv vo svätom prijímaní. Kňazov, ktorí ma učili a poučovali alebo mi pomáhali a povzbudzovali ma. Všetkých kňazov, ktorým vďačím za čokoľvek iné, najmä (meno kňaza). Ó, Ježišu, zachovaj ich všetkých blízko svojho srdca a hojne ich požehnaj v čase i vo večnosti. Amen.
+Robert C. Morlino, biskup Madisonu, 6. septembra 2018

34.  Vyslobodenie a požehnanie spálne
Môže sa použiť kdekoľvek, kde sa osoba môže ocitnúť na noc.
Naša pomoc v mene Pánovom. Ktorý stvoril nebo a zem. Pane, zmiluj sa. (3x) Pane Ježišu Kriste, náš Spasiteľ a náš Boh, pokropením svätenou vodou zažeň z tejto miestnosti každého nečistého ducha, ktorý by mohol rušiť pokoj tvojich služobníkov. Akékoľvek hriechy, ktoré boli spáchané na tomto mieste, milosrdne odpusť a dôkladne očisti toto miesto svojou najdrahšou krvou. Pošli svojich svätých anjelov, aby strážili tvojich služobníkov, aby zostali nerušení a vytrvalo plnili tvoju svätú vôľu.
+ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. (3x) (Pokropte miestnosť svätenou vodou na očistenie. Požehnaným, exorcizovaným olejom možno označiť miestnosť, napr. steny, dvere, skrine, okná, postele, stoličky, stoly atď.)
Pane Ježišu Kriste, náš Bože, požehnaj a zapečať svojou drahocennou
krvou túto spálňu tvojho služobníka (meno).
Nech ma tvoja milosť chráni pred všetkými útokmi provníka.
Nech pod tvojou ochranou môžem pokojne odpočívať a oddane
sa pripravovať na službu tebe zajtra a každý nasledujúci deň.
Aby tvoj služobník, ktorý je verný, bol pripočítaný medzi blažených v kráľovstve, kde žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom a Duchom Svätým
na veky vekov. Amen.
(Pokropte miestnosť svätenou vodou na požehnanie.) Otče náš, Salve Regina, Anjel Boží.

Možno vykonať aj úkon zasvätenia sa Panne Márii. Salve Regina
Zdravas Kráľovná, Matka Milosrdenstva, život náš i sladkosť, a nádej naša, zdravas! K Tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stonajúci, plačúci.
A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života Tvojho, tam vo večnos ukáž.
Ó, milostivá a nad všetkých pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia Mária. Alleluja
Učiň nás hodnými chváliť teba, Panna presvätá.
Alleluja
Daj nám sily pro nepriateľom tvojim.
Alleluja
Modlime sa:
Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkosach tohto života a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Comments are closed.