Modlitby oslobodenia – AUTOEXORCIZMUS pre laikov

28.  Prerušenie okultných väzieb
Pane Ježišu Krista, skrze zásluhy Presvätej Bohorodičky Panny Márie a na príhovor svätého archanjela Michala, svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých Ťa, prosím, aby si preťal všetky okultné väzby čiernej mágie (čarodejníctva, kliatby atď.) medzi nečistým duchom (meno démona) a (meno osoby).
Prosím Ťa, aby si zviazal každú moc tohto ducha a prikázal mu, aby opustil (meno) a odišiel pod Tvoj svätý kríž. Amen.

29.  Očisťujúca modlitba
Pane Ježišu, ďakujeme Ťi, že sa s nami delíš o svoju úžasnú službu uzdravenia a oslobodenia. Ďakujeme Ťi za uzdravenie, ktoré sme dnes videli a zažili. Uvedomujeme si však, že choroba a zlo, s ktorými sme sa stretli, sú viac, než dokáže uniesť naša ľudská podstata. Očisti nás teda od akéhokoľvek smútku, negavizmu alebo zúfalstva, ktoré sme mohli počas tejto služby uzdravenia a oslobodenia nabrať. Ak nás naša služba pokúšala k hnevu, netrpezlivosti alebo žiadosvosti, očisti nás od týchto pokušení a nahraď ich láskou, radosťou a pokojom.
Ak sa k nám pripútali nejakí zlí duchovia alebo nás nejakým spôsobom utláčajú, duchovia zeme, vzduchu, ohňa alebo vody, podsvetia alebo prírody a všetci duchovia, ktorí nepochádzajú z Ducha Svätého, modlíme sa, aby to zlí duchovia v mene Ježiš teraz odišli a išli priamo k Ježišovi Kristovi, aby s nimi naložil podľa svojej svätej vôle.
Príď, Duchu Svätý, obnov nás, znovu nás naplň svojou mocou, láskou a radosťou. Posilni nás tam, kde sa cítime slabí, obleč nás do svojho svetla a naplň nás životom. Pane Ježišu, prosím, pošli svojich svätých anjelov, aby slúžili nám a našim rodinám, aby nás strážili a chránili pred všetkými chorobami, škodami a nehodami, aby nás ochraňovali na ceste domov a dopriali nám pokojný nočný odpočinok. Chválime ťa teraz i naveky. Nebeský Otče, v mene Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, mocou Ducha Svätého prosíme, aby na nás hneď teraz zostúpila očisťujúca moc vzácnej krvi Tvojho Syna. Očis nás a obmy nás Ježišovou krvou od temena hlavy až po chodidlá našich nôh. Nech táto krv prenikne až do špiku našich kostí, aby nás očistila od akéhokoľvek zapletenia sa s akýmikoľvek zlými duchmi, s ktorými sme prišli do kontaktu počas nášho príhovoru. Pomaž nás darmi Ducha Svätého a osviež naše telo, dušu i ducha a nech znamenie tvojho svätého kríža od nás odoženie všetkých zlých duchov.
+ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

30.  Zasvätenie majetku Panne Márii
Ja (meno), neveriaci hriešnik, si dnes v tvojich rukách obnovujem a potvrdzujem sľuby svojho krstu. Navždy sa zriekam satana, jeho nástrah a skutkov a úplne sa odovzdávam Ježišovi Kristovi, vtelenej múdrosti, aby som za ním niesol svoj kríž po všetky dni môjho života a bol mu vernejší ako kedykoľvek predtým.
V prítomnosti celého nebeského dvora si ťa, Mária, v tento deň volím za svoju matku a pani. S vedomím, že som získal práva na všetky moje vonkajšie dobrá vyhlásením prirodzeného zákona božským autorom, odovzdávam a zasväcujem ako tvoj služobník všetky svoje vonkajšie dobrá, minulé, súčasné i budúce.
Odovzdávam do tvojich rúk, moja nebeská Matka, všetky práva nad mojimi vonkajšími dobrami vrátane môjho zdravia, financií, vzťahov, majetku, vlastníctva, mojej práce a môjho pozemského úspechu a neponechávam si žiadne právo nakladať s dobrami, ktoré sú mi poskytované, ale prenechávam celé a úplné právo nakladať so všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej svätej vôle, na väčšiu slávu Božiu v tomto čase i vo večnosti.
Keďže sa teraz vnútorne vzdávam toho čo mi patrí, do tvojich rúk tak zverujem ochranu týchto vonkajších dobier pred zlým.
Aby sa s vedomím, že teraz patria tebe nemohol toho dotknúť.
Prijmi, ó dobrá a zbožná Panna, túto malú obetu z toho čo mám,
na počesť a jednotu s tou istou podriadenosťou, ktorú večná múdrosť dopriala tvojmu materstvu. Na úctu moci, ktorú máš nado mnou, úbohým hriešnikom a na poďakovanie za výsady, ktorými ťa Svätá Trojica obdarila. Dôverujúc prozreteľnej starostlivosti Boha Otca a tvojej materskej starostlivosti, mám plnú dôveru, že sa o mňa postaráš, čo sa týka potrieb môjho života a nenecháš ma opusteného.
Bože Otče, zväčši moju dôveru v matku svojho syna.
Panna Mária spravodlivej lásky, daj mi dokonalú dôveru v prozreteľnosť svojho Syna. Amen.

Comments are closed.