Modlitby oslobodenia – AUTOEXORCIZMUS pre laikov

1.     Pred spaním ‐ Modlitba za oslobodenie a ochranu

+ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého: Jeden Boh na veky vekov. Amen.
Na chvíľu sa odmlčte a odložte všetky pozemské starosti. Potom: Sláva tebe, náš Bože, sláva tebe nebeský Kráľ, Utešiteľ, Duch pravdy, všade prítomný a všetko napĺňajúci, pokladnica požehnaní a darca života, príď a prebývaj v nás, očisti nás od všetkej poškvrny a spas naše duše, ó dobrý + Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný. Zmiluj sa nad nami. (3x, a ak je to možné kľačať na zemi pri posteli.)
Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, odpusť nám naše hriechy.
Pane, odpusť nám naše previnenia. Svätý Bože, pozri na nás a uzdrav naše neduhy pre svoje meno. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
+ Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov, amen. (Ak je to možné, vykonať s hlbokou poklonou alebo pokľaknutím). Poďte, poďme sa pokloniť Bohu, nášmu Kráľovi, a skloniť sa pred ním. Poďte, klaňajme sa Kristovi, Bohu, nášmu Kráľovi a klaňajme sa pred ním. Poďte, klaňajme sa Kristovi, nášmu Kráľovi a nášmu Bohu a klaňajme sa pred ním.
Pokánie: Zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami. Stratou akejkoľvek ochrany my hriešnici prednášame túto modlitbu tebe, Pane: zmiluj sa nad nami. + Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov, amen. Pane, zmiluj sa nad nami, veď sme v teba vložili svoju dôveru. Nevzbuď proti nám hnev, nespomeň si na naše priestupky, ale v hĺbke svojho milosrdenstva na nás aj teraz pozri a zachráň nás od našich nepriateľov, lebo ty si náš Boh a my sme tvoj ľud, všetci sme dielom tvojich rúk a neustále vzývame Tvoje meno. Teraz až na veky vekov. Amen.
Ó, požehnaná Božia Matka, otvor nám, ktorí v teba dôverujeme bránu hlbokého milosrdenstva u svojho Syna Ježiša Krista, aby sme neboli privedení do zmätku, ale aby sme boli skrze teba vyslobodeníz protivenstiev; lebo ty si spása kresťanského ľudu.
Pane, zmiluj sa. (12x)

Spytovanie svedomia: Vyznávam tebe, môj Pane, Bože a Stvoriteľ, oslávenému a uctievanému vo Svätej Trojici, Otcu, Synu i Duchu Svätému, všetky svoje hriechy, ktorých som sa dopustil po všetky dni svojho života, v každú hodinu, v prítomnosť i v minulosť, vo dne i v noci, v myšlienkach, slovách i skutkoch a to:
Obžerstvom, opilstvom, tajným jedením, žiadostivosťou, nečinným rozprávaním, skľúčenosťou, ľahostajnosťou, protivenstvom, zanedbávaním dobrého, agresivitou, sebaláskou, nezriadeným hromadením majetku, krádežou, smilstvom, klamstvom, nečestnosťou, zvedavosťou, žiarlivosťou, závisťou, hnevom, urážkou a horkosťou spomínaním na krivdy, nenávisťou, pomstychtivosťou, (zahrávaním sa s okultnými silami); (môžeš spomenúť aj iné svoje hriechy, ktoré chceš pred Bohom vysloviť) a hrešením všetkými svojimi zmyslami: zraku, sluchu, čuchu, chuti, hmatu; a všetky ostatné hriechy, duchovné i telesné, ktorými som Ťa, môj Boh a Stvoriteľ, rozhneval a spôsobil nespravodlivosť svojim blížnym. S ľútosťou nad tým, ale odhodlaný konať pokánie, stojím vinný pred Tebou, môj Bože. Len mi pomôž, môj Pán a Boh, pokorne Ťa so slzami prosím. Svojím milosrdenstvom mi odpusť moje minulé hriechy a zbav ma všetkého, čo som vyznal v Tvojej prítomnosti, lebo Ty si dobrý a miluješ človeka. Amen.
Ó, Bože, rozhreš a odpusť mi moje dobrovoľné i nedobrovoľné hriechy, ktoré som spáchal slovom i skutkom, známe i neznáme, vo dne i v noci, v mysli a myšlienkach. Odpusť nám všetkým v Tvojej dobrote a v láske k ľudstvu. Bože, buď milostivý mne, hriešnemu.
 
Modlitby za oslobodenie

Modlitba k ctihodnému krížu: Urobte znamenie kríža a povedzte:
+ Nech povstane Boh a nech sa rozptýlia jeho nepriatelia, a tí , čo ho nenávidia, nech utečú pred jeho prítomnosťou. Ako sa vytráca dym, tak nech sa rozplynú a ako sa vosk topí pred ohňom, tak nech démoni hynú pred prítomnosťou tých ktorí milujú Boha a ktorí robia znamenie kríža a s radosťou hovoria:
Buď pozdravený, najdrahší a životodarný Pánov kríž, lebo ty zaháňaš démonov mocou nášho Pána Ježiša Krista, ktorý bol na tebe ukrižovaný a ktorý zostúpil do pekla a pošliapal moc diabla a dal nám teba, svoj úctyhodný kríž, na zahnanie všetkých nepriateľov. Ó, najvzácnejší a životodarný Pánov Kríž, pomôž mi spolu s našou svätou Pani, Panenskou Matkou Božou a so všetkými svätými na veky vekov. Amen.
Pobozkajte kríž a povedzte: Ochraňuj ma, Pane, mocou svojho svätého a životodarného Kríža a ochráň ma od všetkého zlého. Amen.

Modlitba svätého Makariusa Veľkého k večnému Otcovi
Večný Bože a Kráľ všetkého stvorenia, ktorý si mi doprial dožiť sa tejto hodiny, odpusť mi hriechy, ktorých som sa dnes dopustil v myšlienkach, slovách a skutkoch. Pane ochraňuj ma od všetkého poškvrnenia duše i tela. A daj mi, ó, Pane, aby som túto noc prežil v pokoji a keď vstanem z postele, aby som sa po všetky dni svojho života páčil Tvojmu najsvätejšiemu menu a zvíťazil nad svojím telom a duchovnými nepriateľmi, ktorí so mnou bojujú. A zbav ma, Pane, márnych a ľahkovážnych myšlienok a zlých túžob, ktoré ma poškvrňujú. Lebo tvoje je kráľovstvo, moc a sláva V mene Otca, Syna i Ducha Svätého, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen

Modlitba svätého Antiocha k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi
Ó, Vládca všetkého, Slovo Otca, Ježišu Kriste, ty, ktorý si dokonalý, nikdy ma vo svojom veľkom milosrdenstve neopusti, ale vždy zostaň vo mne, tvojom služobníkovi . Ó, Ježišu, dobrý pastier svojich oviec, nevydaj ma vzbure hada a nenechaj ma napospas satanovej vôli, lebo semeno skazy je vo mne.
Pane, obdivuhodný Bože, svätý Kráľ, Ježišu Kriste, ochraňuj ma spiaceho pri
neutíchajúcom svetle, svojom Svätom Duchu, ktorým si posvätil svojich učeníkov. Pane, daj mi, tvojmu nehodnému služobníkovi, svoju spásu na mojom lôžku. Osvieť moju myseľ svetlom pochopenia tvojho svätého Evanjelia. Osvieť moju dušu láskou k Tvojmu krížu. Osvieť moje srdce čistotou tvojho umučenia. Zachovaj moje myšlienky vo svojej pokore a prebuď ma v pravý čas, aby som Ťa oslavoval, lebo Ty si zvrchovane oslávený s tvojím večným Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen.
 
 
Modlitba zverenia sa Bohu
Pane, náš Bože, vo svojej dobrote a láske k ľuďom,  odpusť mi všetky hriechy, ktorých som sa dnes dopustil slovom, skutkom alebo myšlienkou. Daj mi pokojný a ničím nerušený spánok. Vzdávame Ti slávu, lebo ty si strážca našich duší a tiel. + V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Modlitba k anjelovi strážnemu
Anjel Kristov, môj svätý strážca a ochranca mojej duše a tela, zbav ma všetkých úkladov nepriateľa, aby som žiadnym hriechom nerozhneval Boha. Modli sa za mňa hriešneho a nehodného služobníka, aby si ma predstavil hodného láskavosti a milosrdenstva Najsvätejšej Trojice a Matky môjho Pána Ježiša Krista a všetkých svätých. Amen.

Modlitba k našim svätým patrónom
Modlite sa za mňa, Nepoškvrnená Panna Mária, Božia Matka, svätý Jozef, svätý Mikuláš, svätý Dominik, archanjeli Michal, Gabriel, Rafael,… (môžete vymenovať vašich patrónov/svätých), lebo s horlivosťou prichádzam k vám s prosbou o orodovanie za moju dušu.

Modlitba svätého Pavla Cenobitu (mnícha) k Presvätej Bohorodičke
Ó, Panna, Nevesta Božia, panenská, čistá nepoškvrnená, bezúhonná, bez poškvrny a hanby, Ty ktorá si svojím narodením spojila náš padlý stav a nebeské veci. Ó, ty, jediná nádej beznádejných, pomoc utláčaných, pohotová ochrana tých, ktorí sa k tebe utiekajú a útočisko všetkých kresťanov, nepohŕdaj mnou úbohým hriešnikom, ktorý som sa poškvrnil nečistými myšlienkami, slovami a skutkami a vo svojej lenivosti som sa stal otrokom vášní života. Keďže si Matka Božia, ktorý je milovník ľudstva, zmiluj sa, zľutuj sa nado mnou hriešnikom a márnotratným synom (dcérou).
Prijmi túto modlitbu z mojich nečistých úst a mocou svojho materstva pros svojho syna, môjho Pána a môjho Boha, aby mi otvoril hlbiny svojej láskavej dobroty, odpustil mi nespočetné hriechy, obrátil ma k pravému pokániu a urobil ma verným svojim príkazom. Ó, Ty, ktorá si milosrdná, buď mojou stálou spoločníčkou. V tomto živote buď so mnou ako orodovnica, ako mocná pomoc, ktorá odvráti útoky mojich nepriateľov a povedie ma k spáse. V hodine mojej smrti buď so mnou, aby si objala moju úbohú dušu a odvrátila hrozný pohľad zlých diablov. V deň súdu vypros pre mňa zbavenie večného trestu a urob ma dedičom slávy tvojho Syna skrze milosť a lásku tvojho Syna, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista k nám. Jemu a jeho večnému Otcovi a jeho presvätému, dobrému a životodarnému Duchu vzdávame slávu, česť a poklonu, teraz i vždy a na veky vekov. Amen.

Modlitba svätého Antiochusa
Teraz, keď sa chystáme uložiť k spánku, daj nám, ó, Pane, odpočinok našej duši a tela. Chráň nás pred temným spánkom hriechu a pred každým nečistým uspokojením ktoré sa potuluje nočnou tmou. Utíš útoky našich vášní, zadrž šípy ktoré na nás zlý zákerne vrhá. Utíš rozbúrenie nášho tela a upokoj v nás všetky pozemské a svetské pocity. Daj nám, Pane, bdelú myseľ, nevinné myšlienky, triezve srdce, jemný spánok bez zlých snov. V hodine modlitby nás prebuď, silných vo vykonávaní Tvojich prikázaní a vždy pamätajúcich na Tvoje túžby. Daj nám milosť ospevovať Tvoju slávu počas celej noci. Nech neustále chválime, žehnáme a oslavujeme tvoje sväté meno. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého teraz i vždy i na veky vekov. Amen.

Modlitba príhovoru
Pane, milovník ľudstva, odpusť tým, ktorí nás nenávidia a robia nám zle. Rob dobre tým, ktorí sú dobrí k nám. Našej rodine a príbuzným splň všetky ich prosby, ktoré vedú k spáse a k večnému životu. Navštív chorých a daruj im zdravie a silu. Sprevádzaj tých, ktorí sú na mori. Cestuj s tými, ktorí cestujú po zemi a vo vzduchu. Bojuj po boku kresťanov. Tým, ktorí nám slúžia a sú milosrdní, udeľ odpustenie hriechov. Zmiluj sa nad tými, ktorí nás, hoci sme nehodní, požiadali, aby sme sa za nich modlili. Spomeň si Pane na našich rodičov a príbuzných ,ktorí zosnuli a dopraj im večný odpočinok tam, kde žiari svetlo tvojej tváre. Pane, spomeň si na všetkých, ktorí sú v zajatí a zbav ich každého nešťastia. Spomeň si Pane na tých, čo prinášajú obety a konajú dobré skutky v tvojich svätých chrámoch a daj im spásu a večný život. Napokon Pane, spomeň si na nás úbohých sluhov a nehodných hriešnikov. Osvieť našu myseľ poznaním teba a veď nás po ceste svojich prikázaní. Na príhovor tvojej nepoškvrnenej matky Panny Márie, Matky Božej a všetkých svätých, lebo Ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Záverečná modlitba
Keď sa chystáte ľahnúť si do postele modlite sa:
+Do tvojich rúk Pane Ježišu Kriste, môj Bože, odovzdávam svojho ducha, dušu i telo. +
požehnaj ma, zachráň ma a daj mi večný život. Amen.
Spolu so svätými daj Pane odpočinok dušiam svojich služobníkov tam, kde niet bolesti, smútku, vzdychania, ale večný život. Všetku svoju nádej vkladám do teba, Matka Božia, drž ma pod krídlami tvojej ochrany. Osvieť moje oči, Kriste Bože, aby som neusnul v smrti a aby moji nepriatelia nepovedali: Zvíťazil som nad ním (nad ňou). + Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov, amen.
Buď obrancom mojej duše, ó, Bože, lebo prekonávam mnohé nástrahy. Vysloboď ma od nich a zachráň ma, ó, dobrý, vo svojej láske k človeku.
Tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov, amen.
Nebudeme potichu chváliť preslávnu Božiu Matku, svätejšiu ako svätí anjeli ale vyznávajme ju srdcom a ústami za Matku Božiu lebo skutočne porodila pre nás vteleného Boha a bez prestania sa modlí za naše duše. Amen.
+ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Veriaci pokropia seba, svoju izbu a lôžko svätenou vodou.

Comments are closed.