Modlitby oslobodenia – AUTOEXORCIZMUS pre laikov

2.     Modlitba proti útlaku
Najsvätejšia Trojica, autoritou danou mi prirodzeným zákonom a tým, že mi dávaš tieto veci a práva si nárokujem autoritu, práva a moc nad (vymenuj ‐ príjmy, financie, majetok atď.) a čímkoľvek iným, čo sa týka môjho útlaku.
Pre zásluhy tvojich svätých rán beriem si späť svoje práva, právomoci a autoritu nad všetkým, čo som mohol stratiť alebo odovzdať akémukoľvek démonovi a žiadam Ťa, aby si zmaril schopnosť akéhokoľvek démona ovplyvňovať alebo akýmkoľvek spôsobom v mojom živote.
Bože Otče, pokor démonov, ktorí sa snažia ukradnúť Tvoju slávu utláčaním tvojich stvorení.
Prosím ťa, ukáž svoju veľkú slávu a moc nad nimi a svoju veľkú štedrosť voči mne, tvojmu nehodnému stvoreniu, tým, že odpovieš na všetko o čo ťa prosím a je v súlade s Tvojou svätou vôľou.
V mene Ježiš si beriem autoritu a zväzujem všetkých démonov útlaku mocou najdrahšej krvi nášho Pána Ježiša Krista, mocou pokory s ktorou Kristus znášal svoje umučenie a na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, Najsvätejšej Panny, svätého archanjela Michala, blahoslavených apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých a prikazujem vám, odíďte pod  svätý kríž prijať svoj súd v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3.     Modlitba za ochranu zmyslov
Pane Ježišu Kriste, nech tvoja drahocenná krv prúdiaca z tvojho zraneného srdca prikryje moju rozlišovaciu schopnosť, pamäť, predstavivosť, silu zdravého rozumu, moje zmysly (môžeš doplniť každú časť tela, ktorá je pravdepodobne ovplyvňovaná temnými silami) a zaženie démonov pod tvojho kríž, kde budú raz tebou súdení.
+ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

4.     Modlitba proti pomste
Pane Ježišu Kriste, vo svojej láske a milosrdenstve vylej na nás svoju drahocennú krv, aby sa nám žiadny démon ani nečistý duch nemohol pomstiť. Mária, prikry nás svojím svätým plášťom a zabráň všetkým duchom pomsty, aby nemali nad nami žiadnu moc.
Svätý archanjel Michal, prikry  nás svojím ochranným štítom, aby sa nám žiadny zlý duch nemohol pomstiť. Kráľovná nebies Panna Mária a svätý Michal pošlite nám na pomoc légie anjelov aby pod vaším velením odrazili útoky všetkých nečistých duchov, ktorí by nám chceli akýmkoľvek spôsobom ublížiť.
Všetci svätí z neba mocou svojho príhovoru zabráňte akémukoľvek duchovi pomsty, aby na nás zaútočil. Pane Ježišu Kriste, ty si spravodlivý sudca a obhajca spravodlivých, prosíme o tvoje milosrdenstvo aby všetko to o čo prosíme Preblahoslavenú Pannu Máriu, anjelov a všetkých svätých v nebi bolo udelené aj všetkým našim príbuzným, nášmu majetku a tým, ktorí sa za nás a svojich blízkych modlia tak, aby sme sa spolu s nimi tešili v Tvojej sláve z tvojej dokonalej ochrany. Amen.

5.     Modlitba za prelomenie okultných kliatieb
Prosím Pane Ježišu Kriste, aby si mocou svojej najdrahšej krvi zviazal všetky kliatby, prekliatia, urieknutia, zaklínadlá, krvné zmluvy s démonmi, démonické pečate, korene horkosti a hnevu, hypnózy a démonického tranzu, zlé sľuby, démonické obdarovania, čarodejníctvo, okultné praktiky, New Age, satanistické rituály a čierne omše, slobodomurárske zaprisahávania, voodoo, hoodoo alebo akékoľvek iné démonické otroctvo vyslané proti (meno). (podľa situácie prípadne proti mne, proti našim blízkym, proti akémukoľvek nášmu majetku). Prosím ťa, aby si ich všetky zviazal a prelomil všetky bezbožné väzby s kýmkoľvek, kto mal na nich účasť. Prikry ich svojou presvätou krvou, aby  už viac nemali moc nad nami a nad tým, čo nám je zverené. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (Trikrát )

6.     Prelomenie väzieb, pút a pripútanosti
Na pretnutie bezbožných väzieb, pút a pripútanosti k zlému a  hlboko zakorenených zlých duchov v srdci (vrátane tráum, hlbokých bolestí a zranení), v  mysli alebo akýchkoľvek fyzických ochorení:

Mečom svätého archanjela Michala, mečom Panny Márie a mečom Kríža nášho Pána Ježiša Krista pretínam všetky bezbožné väzby, putá a ruším všetku pripútanosť k zlému,  ktorú mám vo svojom srdci.
(použite jedine v autorite nad ľuďmi, ktorí sú vám zverení- napr. manželka, deti)
Urobte pohyb s krížom smerom k srdcu, temene hlavy alebo k všeobecnej oblasti fyzického ochorenia, vyznačte kríž v oblasti kontaktu a použite niektoré alebo všetky tieto prípade  iné vhodné slová.
S mečom svätého archanjela Michala: Quis ut Deus (Kto je ako Boh) (3x) S mečom Panny Márie: Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum (Hľa, služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.) (3x)
Magnificat anima mea Dominum ( Moja duša velebí Pána.) (3x) Quodcumque dixerit vobis, facite! (Urobte všetko čo vám povie.) (3x) S mečom Pánovho kríža: Vade Satana (Odíď satan). (3x)
Exi de homine (Vyjdi z človeka.) (3x)
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. (Svätý kríž nech je mojím svetlom, drak nikdy nebude mojím sprievodcom.) (3x)

Comments are closed.