Modlitby oslobodenia – AUTOEXORCIZMUS pre laikov

12.     Zasvätenie sa Márii za zatvorenie „okultného tretieho oka“
Táto modlitba je veľmi účinná v závislosti od viery a úprimnosti človeka. Pomáha pri odstraňovaní psychickej zraniteľnosti voči nadprirodzenému svetu nečistých duchov, či už bola táto zraniteľnosť dosiahnutá okultnými praktikami alebo tým, že okultní duchovia prešli od predkov, ktorí sa zaoberali kúzlami a čarodejníctvom.
Ó, Nepoškvrnená a milujúca Panna Mária, Matka Božia a moja Matka, ktorá si bola prítomná pri ukrižovaní a smrti svojho Syna Ježiša Krista
na vrchu Kalvária, zmiluj sa nado mnou, svojím synom (svojou dcérou). Zmiluj sa nad týmto mojím úbohým, trpiacim telom, obťažovaným a utláčaným zlom. Skrze zásluhy svojich bolestí mi udeľ úľavu a útechu. Zatvor teraz moje veštecké schopnosti, ktoré som získal mocou démonov. Týchto vešteckých schopností sa zriekam a úplne sa Ti odovzdávam. Zasväcujem sa Ti. Obetujem sa Ti. Vypočuj moje prosby, najdrahšia Matka a Kráľovná. Skrze lásku, ktorú máš k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý ma zveril do tvojej materinskej starostlivos. Amen.
Čo je tretie oko? Jedná sa o metafyzické otvorenie, ktoré sa vzťahuje podľa východných náboženstiev na šiestu čakru, nachádzajúcu sa v oblasti čela. Uvádzajú, že toto metafyzické otvorenie vedie k vyššiemu poznaniu. Pre New Age je symbolom osvietenia. Tretie oko je známe tiež i ako psychické oko. Údajne vám dáva schopnosť vidieť, čo môže byť, vidieť potenciál. Táto psychická schopnosť je spojená s okultizmom.
Keď si človek otvorí svoje tretie oko, často sa dejú čudné a hrozné veci. Lebo cez toto otvorenie vstupujú do tela démoni, ktorí vás následne môžu trápiť. Mnoho ľudí po prvom otvorení tretieho oka pociťuje silný tlak, brnenie alebo svrbenie v strede čela.

13.     Modlitba za vlastné oslobodenie – autoexorcizmus
Svätý Otče, všemohúci a milosrdný Bože, v mene Ježiša Krista
a na príhovor Panny Márie zošli na mňa svojho Svätého Ducha.
Nech na mňa zostúpi Duch Pánov, formuje ma, naplní ma, vyslyší ma, použije ma, uzdraví ma, vyženie odo mňa všetky sily zla, zničí ich, aby som sa mal dobre a konal dobro.
Vyžeň odo mňa všetky kúzla, čarodejníctvo, čiernu mágiu, čierne satanistické obety, tretie oko, kúzla, kliatby, diabolské zamorenie, diabolské posadnutie. Všetko čo je zlé, hriech, závisť, žiarlivosť, zradu, vierolomnosť, nezhody, nečistotu, pobláznenie, fyzické, psychické, morálne, duchovné a diabolské choroby.
Spáľ všetky tieto zlá v pekle, aby sa už nikdy nedotkli mňa ani žiadneho iného stvorenia na svete.
V mene Ježiša Krista, nášho Spasiteľa a na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie nariaďujem a prikazujem všetkým nečistým duchom, všetkým prítomným, ktorí ma obťažujú, aby ma okamžite opustili teraz a navždy. Spútaní sv. Michalom archanjelom, svätým archanjelom Gabrielom, svätým archanjelom Rafaelom a mojím anjelom strážnym boli rozdrvený pätou Presvätej Nepoškvrnenej Panny Márie a aby odišli do večnej priepasti. Daj mi Bože Otče, veľa viery, radosti, zdravia, pokoja a všetkých milostí, ktoré potrebujem.
Pane Ježišu Kriste tvoja najdrahšia Krv nech je nado mnou. Amen + V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

14.     Akt odsúdenia zla
Odmietam zlo, ktoré preniklo do môjho života, pretože som sa vzdialil od Ježiša, opustil som to, čo mi bolo dané, zanedbával som modlitbu a venoval som sa len tomu, čo je pominuteľné.
Odmietam zlo, ktoré som prijal a ktorého som sa hlúpo dopustil prostredníctvom nevedomosti alebo ľahkomyseľnosti, zo zlosti alebo bezmyšlienkovite. Zo strachu, že budem považovaný za iného alebo že budem krizovaný.
Som si vedomý a odmietam akékoľvek zlo, ktoré som konal a ktoré som spôsobil celej spoločnosti. Osobitným spôsobom odmietam duchovne znečisťujúce činy, rúhania, falošné sľuby a prísahy, úžeru, nespravodlivé odkladanie platieb, nespravodlivosti, modlárstvo, špiritistické seansy a všetky okultné praktiky.
Pane Ježišu Kriste, Spasiteľ, zachráň ma mocou svojho kríža. Amen.

15.     Modlitba pro čarodejníctvu
(Z grécko‐pravoslávneho rituálu) Kyrie eleison.
Pane, zmiluj sa. Bože, náš Pane, Kráľ vekov, všemocný a všemohúci, Ty, ktorý si všetko stvoril a ktorý si všetko premenil podľa svojej vôle.
Ty, ktorý si v Babylone premenil plamene na rosu „sedemkrát horúcejšej“ pece a ochránil a zachránil tri sväté duše. Ty si lekár a liečiteľ našich duší. Ty si spása tých, ktorí sa k tebe obracajú. Prosíme Ťa, aby si zbavil moci, vyviedol a vyhnal každú diabolskú moc, prítomnosť a machinácie, každý zlý vplyv, kúzlo či zlé oko a všetky zlé činy namierené pro tvojim služobníkom. Tam kde je závisť a zloba, daj nám hojnosť dobroty, vytrvalosti, víťazstva a čistoty. Ó, Pane, ktorý miluješ človeka, prosíme ťa, vystri svoje mocné ruky a svoje mocné ramená a pošli nad nás anjelov pokoja, aby chránili naše telo i dušu. Bože, drž na uzde a poraz každú zlú moc, každý jed alebo zlobu, ktorú pro nám vysielajú skazení a závistliví ľudia. Potom nech pod ochranou tvojej moci vďačne spievame: „Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? Nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou, môj Boh, moja sila, môj mocný Pán, Pán pokoja, Otec všetkých vekov. Áno, Pane, náš Bože, zľutuj sa nad svojím stvorením a zachráň svojho služobníka (meno) pred každou hrozbou prichádzajúcou zo zaklínadla a ochraňuj ho tým, že ho povýšiš nad všetko zlé.
Prosíme Ťa o to na príhovor našej najblahoslavenejšej, slávnej Panny Márie, vždy Panny, Matky Božej a na príhovor najvznešenejších archanjelov a všetkých tvojich svätých. Amen.

16.     Modlitba k Panne Márii
Mária, dnes v tvojich rukách obnovujem svoj krstný sľub.
Navždy sa zriekam satana, nepriateľa našej radotis. Zriekam sa jeho klamstiev, zvodov a všetkých jeho diel. Úplne sa odovzdávam Ježišovi, živému znameniu Božej lásky k nám, aby som mu bol vernejší a aby som žil naplno ako Božie dieťa. Zverujem sa , Nepoškvrnená Panna Mária. Volím si ťa za svoju Matku a Pani. Tebe ako tvoje dieťa zverujem a zasväcujem svoj život, svoju rodinu a spoločenstvo, v ktorom žijem. Navždy sa zverujem tvojim želaniam, Mária, chráň ma pred hriechom a ochraňuj ma pred zlým. V posledný deň ma prijmi do svojho náručia a predstav ma Ježišovi ako svoje dieťa. Vtedy, spievajúc pieseň večnej chvály Bohu, spolu s tebou, milosrdná Matka, začne môj raj a moja duša bude plesať radosťou. Amen.

17.     Modlitba k Panne Márii za oslobodenie (sv. Pius X.)
Kráľovná nebies Panna Mária, zvrchovaná Kráľovná anjelov, ty, ktorá si na začiatku od Boha dostala moc a poslanie rozdrviť hlavu satanovi, pokorne ťa prosíme, pošli svoje nebeské légie, aby na tvoj príkaz a tvojou mocou vystopovali démonov, všade s nimi bojovali, obmedzili ich opovážlivosť a uvrhli ich do priepas. Ó, božská Matka, pošli nám svojich anjelov a archanjelov aby nás bránili a aby nás strážili.
Svätí anjeli a archanjeli, bráňte nás, ochraňujte nás. Amen.
(pozn.: starozákonná královná nebies -duch Jezabel bola zvrhnutá ustanovením novej zmluvy Pannou Máriou)

Comments are closed.