Modlitby oslobodenia – AUTOEXORCIZMUS pre laikov

35.  Rodičovská modlitba
Manželia majú moc nad vlastným telom, partnerom a maloletými deťmi. S týmto vedomím sa v tejto modlitbe rodičia dovolávajú tejto autority a vyháňajú z nich démonov a zlo. V prípade svojich dospelých detí vzývajú Boha, aby ich uzdravil a oslobodil.
Nebeský Otče, dovolávam sa plnej autority, ktorú si mi dal ako manželovi a rodičovi, a ruším v mene Ježiš všetky kliatby, prekliatia, pečate, zaklínadlá, zlorečenia, zasvätenia, voodoo alebo akékoľvek okultné pôsobenie či akékoľvek zlo, ktoré sa týka mňa, môjho manžela alebo mojich maloletých detí. V Ježišovom mene vyháňam všetkých zlých duchov, ktorí nám škodia. V Ježišovom mene ich odmietam, karhám ich, zriekam sa ich a vyháňam ich! Za svoje dospelé deti ťa prosím, nebeský Otče, aby si vypočul rodičovskú prosbu a oslobodil ich od akéhokoľvek okultného konania alebo akéhokoľvek zla a vyhnal všetkých zlých duchov.
Otče, prosím ťa, aby si mojej rodine zoslal ducha jednoty a pokoja. Uzdrav rozpory v našej rodine. Nech sa členovia rodiny, ktorí sa navzájom odcudzili, zmieria v odpustení a láske.
Nech žijeme spolu v tvojom pokoji. Modlím sa za osobitné uzdravujúce milosti pre každého z nás. Uzdrav rany, ktoré nás trápia ‐ uzdrav všetky depresie, úzkosti, strach, nutkania, závislosti, hnevy, nevraživosť a všetky duševné a fyzické choroby. Navráť nám plné zdravie.
Osobitne prosím o nasledujúce konkrétne milosti pre moju rodinu,
ak je to tvoja svätá vôľa (tu uveď konkrétny úmysel).
Predovšetkým daj, aby si do našich sŕdc vlial dar viery, aby sme vždy dôverovali tebe. Priveď späť každého z nás, kto sa vzdialil od viery.
Daj, aby nás štít viery a meč pravdy plne chránili pred všetkým zlom a škodou. Túto rodičovskú modlitbu prednášam vo svätom Ježišovom mene a prosím o mocný príhovor Svätej rodiny s Pannou Máriou a svätým Jozefom a všetkými svätými. Amen

36.  Modlitba proti dohodám/vykorisťovaniu čarodejnicami
Drahý Pane Ježišu, mohol by si, prosím, poslať špeciálne poverené brániace anjelské sily, aby odstránili zo mňa všetky dohody, vykorisťovanie a styky s čarodejnicami.
Prosím, aby tvoji anjeli zbavili tieto čarodejnice a všetkých satanových prisluhovačov psychických, démonických a okultných síl.
Prosím, zbav ich čarovných kúziel, vešteckého videnia, kliatby a vešteckých schopností. Prosím, nech sú všetky ich sily a prostriedky zničené a hodené do priepasti.
Prosím ťa, aby si týchto ľudí priviedol pred svoj trón a požehnal ich zjavením toho, kto si, svojej lásky k nim a plánov spásy pre nich.
Prosím, ukáž im, ako ich satan klame.
Prosím ťa, aby si medzi mnou (a mojou rodinou/milovanými) a všetkými, ktorí ma (nás) prevádzajú, zriadil nepreniknuteľný ochranný štít v Ježišovom mene. Amen.

37. Modlitba proti finančným kliatbám
Dovolávam sa svojich prirodzených práv na vlastný majetok a financie. Ruším v mene Ježiš všetky kliatby vyslané proti mne, môjmu majetku alebo financiám. Odmietam všetky hriechy, ktoré mohli viesť k tomu, že tieto kliatby prišli na mňa a prosím Boha o odpustenie.
Ruším v mene Ježiš všetky bezbožné putá, ktoré umožnili, aby na mňa tieto kliatby pôsobili. Prikazujem v mene Ježiš démonom spojenými s týmito kliatbami, aby ihneď natrvalo odišli a neboli nahradení žiadnymi inými zlými duchmi.
Prosím Najsvätejšiu Pannu Máriu, aby jej teraz bolo zverené celé a úplné právo nakladať s týmto majetkom podľa svätej Božej vôle. Nech vyženie všetkých zlých duchov, žehná im a bráni im v akomkoľvek budúcom zlom konaní. Všetko to nech je na väčšiu Božiu slávu.
Ja, (meno), neveriaci hriešnik, dnes obnovujem a potvrdzujem sľuby svojho krstu. Navždy sa zriekam satana, jeho diel a skutkov a úplne sa odovzdávam Ježišovi Kristovi, vtelenej múdrosti, aby som za ním niesol svoj kríž po všetky dni svojho života a bol mu vernejší ako kedykoľvek predtým.
V prítomnosti celého nebeského dvora si ťa, Božia Matka, v tento deň volím za svoju Matku a Pani. Odovzdávam a zasväcujem Ti ako tvoj služobník svoje telo a dušu, svoj majetok, vnútorný i vonkajší aj hodnotu všetkých mojich dobrých skutkov, minulých, terajších i budúcich. Ponechávam Ti celé a úplné právo disponovať so mnou a so všetkým, čo mi patrí, bez výnimky podľa tvojho dobrého uváženia na väčšiu slávu Božiu v čase i vo večnosti.
Prijmi, ó, preblahoslavená Panna Mária, túto obetu mojej služby
na počesť v jednote s touto podriadenosťou, ktorú si večná múdrosť dovolila mať voči tvojmu materstvu. Na úctu moci, ktorú máte obaja nado mnou úbohým hriešnikom a na poďakovanie za výsady, ktorými ťa Svätá Trojica obdarila.
Vyhlasujem, že odteraz sa chcem ako pravý služobník usilovať o vašu česť a vo všetkom vás poslúchať. Ó, obdivuhodná Matka, predstav ma svojmu drahému Synovi ako jeho večného služobníka. Aby ma tak, ako ma skrze teba vykúpil, skrze teba aj prijal!
Ó, Matka milosrdenstva, udeľ mi milosť získať pravú Božiu Múdrosť.
A na tento účel ma prijmi medzi tých, ktorých miluješ a učíš, ktorých
vedieš, živíš a chrániš ako svoje deti.
Ó, verná Panna, urob ma vo všetkom takým dokonalým učeníkom, napodobňovateľom a služobníkom vtelenej múdrosti Ježiša Krista, tvojho Syna, aby som na tvoj príhovor a podľa tvojho príkladu dosiahol plnosť duchovnej zrelosti v Ježišovi Kristovi na zemi a jeho slávy v nebi. Amen.
Len ak je prítomný kňaz, doplňte toto:
Kňaz:
V Najsvätejšom mene Ježiša Krista, autoritou svojho kňazstva, privolávam kľúče sv. Petra a potvrdzujem zrušenie každej finančnej, obchodnej, majetkovej kliatby a všetkých kliatieb, ktoré prichádzajú proti tebe a tvojej rodine a týkajú sa tvojho živobytia, tvojho majetku, tvojich financií alebo akéhokoľvek vlastníctva či akýchkoľvek produktov.
Tou istou autoritou, v Ježišovom mene, zväzujem všetkých zlých duchov, ktorí sa k vám mohli pripútať alebo vás akokoľvek obťažovať v dôsledku týchto kliatieb a prikazujem im, aby vás teraz opusli a okamžite a priamo odišli k úpätiu svätého kríža, aby s nimi náš Pán Ježiš Kristus naložil ako chce On.
Vade Retro Satanas.
V mene Ježiša Krista ich teraz hneď opustite. Otec, Syn a Duch Svätý. Amen

Comments are closed.