• Tematické bloky

Sťatie Jána Krstiteľa (Biblický popis)

Mk6

Ježiš v Nazarete – 1 Potom odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. 2 Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! 3 Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom. 4 Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ 5 A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. 6 A čudoval sa ich nevere.

Potom chodil po okolitých dedinách a učil.

Vyslanie Dvanástich – 7 Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi 8 a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, 9 ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. 10 A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. 11 Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ 12 Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. 13 Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.
Herodes a Ján Krstiteľ – 14 Počul o ňom aj kráľ Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: „Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ 15 Iní hovorili: „To je Eliáš.“ A iní zasa vraveli: „Je to prorok, ako jeden z prorokov.“ 26 Keď to Herodes počul, povedal: „To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať.“

17 Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. 18 A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ 19 Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, 20 lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. 21 Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. 22 Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolu stolujúcim. Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ 23 A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“ 24 Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?“ A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“ 25 Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ 26 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolu stolujúcim ju nechcel sklamať. 27 Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, 28 priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. 29 Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. Pokračuj v čítaní

Samson a Dalila

Sdc 16

XVI.   Samson v Gaze. – 1 Raz zašiel Samson do Gazy. Zazrel tam neviestku a vošiel k nej. 2 Keď sa medzi Gazanmi rozchýrilo: „Samson sem došiel“ – obkľúčili ho a číhali na neho celú noc v mestskej bráne. Ale celú noc boli ticho. Zaumienili si: „Keď sa rozvidnie, zabijeme ho!“

3 Samson však spal len do polnoci. O polnoci vstal, vzal vráta mestskej brány aj s oboma verajami, vytrhol ich aj so závorou, potom si ich vyložil na plecia a vyniesol ich na končiar vrchu, ktorý je naproti Hebronu.

Samson a Dalila. – 4 Potom sa zamiloval do istej ženy v údolí Sorek. Menovala sa Dalila. 5 Prišli k nej filištínski náčelníci a vraveli jej: „Nahováraj ho a vyzveď sa, v čom je jeho veľká sila, ako by sme ho mohli premôcť a zviazať, aby sme ho znemožnili. Dáme ti každý po tisícsto šeklov striebra.“ 6 Dalila teda vravela Samsonovi: „ Vyzraďže mi, v čom je tvoja veľká sila a čím by ťa bolo treba zviazať, aby si bol znemožnený!“ 7 Samson jej povedal: „Ak ma niekto zviaže siedmimi čerstvými, ešte nevyschnutými šľachami, budem slabý a ako ktorýkoľvek človek.“ 8 Filištínski náčelníci jej teda priniesli sedem čerstvých, ešte nevyschnutých šliach, a zviazala ho nimi. 9 Zákerníci sedeli v jej komôrke. Tu skríkla: „Filištínci (idú) na teba, Samson!“ On však šľachy roztrhol, ako sa trhá niť, keď sa k nej priblíži oheň. Príčina jeho sily bola i naďalej neznáma. Pokračuj v čítaní

Jezabel a Achab v Biblii

PRVÁ  KNIHA KRÁĽOV
1Kr 16

Izraelský kráľ Achab. – 29 Amriho syn Achab sa stal kráľom nad Izraelom v tridsiatom ôsmom roku júdskeho kráľa Asu a Amriho syn Achab kraľoval nad Izraelom v Samárii dvadsaťdva rokov. 30 Amriho syn Achab robil väčšmi, čo sa Pánovi nepáči; ako všetci, ktorí boli pred ním. 31 Nestačilo mu, že kráčal v hriechoch Nabatovho syna Jeroboama, ale vzal si za manželku Jezabel, dcéru sidonského kráľa Etbála. Potom šiel a slúžil Bálovi a klaňal sa mu. 32 Postavil aj oltár Bálovi v Bálovom chráme, ktorý vybudoval v Samárii. 33 A ešte Achab postavil Ašeru. Achab teda svojimi činmi popudzoval Pána, Izraelovho Boha, viac ako všetci izraelskí králi, ktorí boli pred ním. 34 Za jeho čias postavil Betelčan Hiel Jericho. Za (cenu) svojho prvorodeného Abirama položil jeho základy a za (cenu) svojho najmladšieho Seguba pozakladal jeho brány podľa Pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom Nunovho syna Jozueho.

1Kr17

XVII. Eliáš pri potoku Karit. – 1 Vtedy Tesban Eliáš z Tesbe v Galaáde povedal Achabovi: „Ako žije Pán, Izraelov Boh, v ktorého službe stojím, nebude v týchto rokoch rosa ani dážď, iba na moje slovo.“ 2 Potom ho Pán oslovil: 3 „Odíď odtiaľto, obráť sa na východ a skry sa pri potoku Karit, ktorý je východne od Jordána! 4 Z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa tam živili.“ 5 Odišiel teda a urobil podľa Pánovho pokynu. Išiel a usadil sa pri potoku Karit, ktorý je východne od Jordána. 6 Krkavce mu prinášali chlieb a mäso ráno a chlieb a mäso večer a z potoka pil.

Eliáš v Sarepte. – 7 Po istom čase potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. 8 Vtedy ho Pán oslovil: 9 „Vstaň a choď do Sarepty, ktorá je pri Sidone, a osaď sa tam, lebo som tam prikázal istej vdove, aby ťa živila!“ 10 Vstal teda a odišiel do Sarepty. Keď prichádzal k mestskej bráne, bola tam práve akási vdova, ktorá zbierala drevo. I zavolal na ňu: „Prines mi v nádobe trochu vody, aby som sa napil.“ 11 Keď mu ona išla načrieť, zavolal za ňou: „Dones mi, prosím, so sebou aj smidku chleba!“ 12 Ona na to odpovedala: „Ako žije Pán, tvoj Boh, nemám nič upečené; mám iba za priehrštie múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zo dve triesky dreva, potom pôjdem a pripravím to sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, môžeme zomrieť.“ 13 Eliáš jej povedal: „Neboj sa! Choď a urob ako hovoríš, lenže najprv z toho priprav malý pecník pre mňa a dones mi ho! Sebe a svojmu synovi pripravíš potom. 14 Lebo toto hovorí Pán, Boh Izraela: „Múky z hrnca neubudne a z krčaha nebude chýbať olej až do dňa, keď Pán dá na zem dážď.“ 15 Išla a urobila podľa Eliášovho slova. A jedla ona, on i jej dom a od toho dňa 16 múky z hrnca neubudlo a z krčaha nechýbal olej podľa Pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom Eliáša. 17 Po týchto udalostiach ochorel syn tej ženy, majiteľky domu, a choroba sa mu tak veľmi zhoršila, že už prestal dýchať. 18 Vtedy povedala Eliášovi: „Čo ja mám s tebou, muž Boží? Prišiel si mi pripomenúť môj hriech a usmrtiť môjho syna?!“ 19 Eliáš jej povedal: „Daj mi svojho syna!“ Potom jej ho vzal z lona a vyniesol ho do hornej izby, v ktorej býval, uložil ho na svoje lôžko 20 a takto volal k Pánovi: „Pane, môj Bože, chceš aj ženu u ktorej som hosťom, urobiť nešťastnou, že usmrcuješ jej syna?“ 21 Potom sa tri razy vystrel nad chlapca, volal k Pánovi a hovoril: „Pane, môj Bože, nech sa, prosím, vráti duša tohto chlapca do jeho tela!“ 22 Pán vyslyšal Eliášov hlas, chlapcova duša sa vrátila do jeho tela a ožil. 23 Potom Eliáš chlapca vzal, zniesol ho z hornej izby do domu, odovzdal ho jeho matke a povedal jej: „Pozri, tvoj syn žije!“ 24 Žena vravela Eliášovi: „Teraz už viem, že si Boží muž a že Pánovo slovo, ktoré máš v ústach, je pravdivé.“ Pokračuj v čítaní

Pôsobenie kniežatstva Jezabel ako je popísané v Biblii

1.Príbeh kráľa Achaba a jeho ženy Jezabel – najlepšie popisuje vlastnosti a správanie sa týchto síl temna, preto sú aj tieto sily npomenované podľa nich.

            Jezabel bola dcéra kráľa Etbála, ktorého meno znamená „Bálov človek“ alebo „ s Bálom“ (1 Kr 16:31). Kráľ Etbál vládol cez Sidon (alebo aj Zidon), v starovekom meste Kánan, na pobreží Stredozemného mora. Bolo to jedno z najstarších Fenických miest tých čias. V tých dňoch boli králi, ktorí slúžili aj ako kňazi pre ich miestny kult. Ľudia obetovali poľnohospodárskym bohom. Celá komunita bola zasvätená ich bohu alebo kultu. Kult vlastnil celú komunitu. Ľudia sa nesťahovali, dokiaľ nenašli od ich božstva nasmerovanie, ich celá viera bola v ich božstvo. V Sidone boli námorníci prví, ktorí sa vylodili z ich krajiny inde a boli vedení nocou podľa pozície hviezd. Kniha Genezis 10-11 hovorí, ako sa Kaánanci rozptýlili do ich susedných miest, do Sidonu, Gazy, Sodomy, Gomory, Adame, Seboim a aj do Lesu. Všetci mali podobné náboženské kulty a začali sa schádzať spolu. Kniha Sudcov 18:7 hovorí, ako boli ľudia zabezpečení v kraji, zjednotení v ich silnej viere pod spoločnou vládou. Ako drobné mesto rástlo, tak tvorilo bohatstvo a silu svojho kultu. Počas prosperujúceho obdobia panovania Omri nad Izraelom, pre spojenectvo so Sidonom navrhovali svadbu Omriho syna Achaba a Jezabel, princeznej Sidonu. Sidon bol považovaný za mesto, poznačené bezbožnými neresťami. Jezabel bola nádherná princezná, panovačná, bezohľadná, pomstychtivá, žena s veľkým nadšením pre náboženstvo jej rodného kraja. Bola rozhodnutá zameniť chválu v jedného pravého Boha za chválu pre Bála a Ašeru. Bola oddaná uctievať Bála až tak, že postavila svätyňu v Samarii, kde slúžilo 850 prorokov Bála a Ašery, zabila Božích prorokov a odstránila chválu pravému Bohu po celom Izraeli (1 Kr 18:13,19). V 2Kr9:22 sa hovorí, že Jezabel bola cudzoložnica, prostitútka a praktizovala čarodejníctvo.

Achab, siedmy kráľ Izraela, panoval od 869 do 850 pred Kristom. Bol efektívny a silný v manipulácii a administratívnej sile. To pomohlo Achabovi vyniknúť vo vedení armády. Bol skazený a modlársky, ženatý so ženou rovnakého charakteru. Získal svoju vládu cez úkladnú vraždu. Za korupciou trónu bola Jezabel. Incident v Nábotovej vinici ukazuje Jezabel v pravých farbách, zatiaľ čo jej manžel Achab trucoval kvôli nedostatku jeho schopnosti presvedčiť Nábota, aby sa podelil s vinicou. 1Kr:21 ukazuje Achabove zrieknutie sa autority, nahradil ju pasivitou a váhavosťou. Duch Achaba popiera chybu a miluje postavenie, ale má strach z konfrontácie. Niekto, kto hostí tohto ducha má radšej pokoj, dokonca i keď to vedie k nesvätému spojenectvu, takému k akému došlo, keď Achab šiel do kompromisu s Jezabel. Osoba ovládaná týmto duchom robí radšej uzavrie prímerie ako dohodu. Robí skôr kompromisy, ako posväcuje vzťahy. Vždy bude obetovať budúcnosť v záujme súčasného pokoja. Ich sobáš v 1Kr16:31 znamená ich spoluprácu ako tím, obaja Achab a Jezabel potichu formujú vzťah vzájomnej závislosti. Obaja potrebujú jeden druhého, aby dosiahli svoje ciele. Jezabel vždy potrebuje Achaba. Jej svadba bolo politické spojenie. To jej dovolilo stať sa kráľovnou. Stáva sa aktívnym kráľom, „prikazuje“. Realizuje odpovede na všetky kráľovské problémy. Touto cestou môže kontrolovať všetko a robí iba to, čo jej prinesie výhody.

2.Samsona a Dalila (Sdc 16)

            V Sudcoch 16:4-31 je zaznamenané, čo sa udialo Samsonovi a Dalile. Samson bol oklamaný Dalilou, čoho dôsledkom bolo jeho uväznenie. Nespoznal jej skrytý plán. Odovzdal jej svoje tajomstvo a takto jej prezradil sľub, ktorý urobil s Bohom. Samsonova neposlušnosť mu zapríčinila stratu sily Božej prítomnosti v jeho živote. To boli obrovské dôsledky Samsonovej neposlušnosti. Boh ho opustil. Keď bol uväznený, stal sa bezmocný. Nebol už viac schopný zdolať jeho nepriateľov.

3. Sťatie Jána Krstiteľa  (Mk 6)

Herodias využila príležitosť, ako sa zbaviť Jána Krstiteľa prostredníctvom svojej dcéry počas oslavy kráľových narodenín a uskutočniť tak jej plán

4.Pôsobenie v cirkvi Thyatíra, v  Liste tyatirskej cirkvi (Zj 2)

         Je to už pôsobenie v novozákonných cirkvách, ktoré sa neustále deje i dnes. Môže sa to vidieť  či už v rodinách,  spoločenstvách, zboroch, v cirkvách, vládach,        v ekonomických štruktúrach a všade tam, kde je pravý prorocký hlas.

 

 

  • Preložiť – Translate