Selfies ako nová forma závislosti

MUDr. Olena Maidanevych, MUDr. Oleksandr Semerenko, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora

Práca sa zameriava na aktuálny problém nazývaný „selfies“, ako na novú formu nelátkovej závislosti u mladistvých, na utváranie skupín selfie závislých osôb. Zaoberá sa základnou klasifikáciou, tvorbou a šírením selfie, jej spoločnými znakmi so závislosťou od psychoaktívnych látok. Hľadá vhodný prístup k diagnostike, uvádza aktuálne trendy liečby selfies závislosti.

„Prosím, nerobte selfies. Nám stačia aj iné epidémie.“ Maxim Kononenko (1)

Cieľom práce je priblížiť odbornej verejnosti nový druh závislosti − závislosť od selfies (po-slovensky napr.: „patologickú potrebu vytvárať si „svojky“, „chorobné sebafotografovanie“), po-ukázať na jej vznik, rozvoj, na komorbiditu pri selfies-závislosti, na patológiu sebaidentifikácie v súvislosti s patologickým vývojom osobnosti, ale aj na dôsledky tejto závislosti, či na problémy jej diagnostiky a liečby. Autori upozorňujú na aktuálnosť problému vo svetle integrácie IT technológií v bežnom živote jednotlivcov, najmä mladých ľudí. Kladú dôraz na aktuálnosť problému a na potrebu špecializovaných skupín zameraných na komplexnú psychoterapiu týchto pacientov.

Materiál a metodika: podkladom na vypracovanie referátu bola publikovaná odborná literatúra a údaje z internetu.

Celúý referát si môžete prečítať tu:

Štúdia – Selfies

 

Zdroj:

http://www.solen.sk/pdf/c206671a1f429bac50547e31dfd3844d.pdf

Selfies na sociálnych sieťach milujú samoľúbi!

Narcisti doslova zahlcujú sociálne siete svojimi selfies. A veľmi sa im páči, keď na ne ľudia reagujú. To, čo si ostatní už dávno mysleli, sa rozhodli preskúmať tentoraz vedci.

Niektorí ľudia zdieľajú s inými na sociálnych sietiach prakticky každý krok svojho života. Ja na návšteve posilňovne, ja v reštaurácii, ja na koncerte či ja u kaderníka… O všetko sa musia podeliť s verejnosťou! Vedci tvrdia, že na to treba nielen kus poriadneho sebavedomia, ale aj samoľúbosti – ináč to nefunguje.

Odborníci v rôznych častiach sveta potvrdili celou sériou štúdií, že narcisticky založení ľudia sú na sociálnych sieťach neporovnateľne aktívnejší ako tí, čo samoľúbosťou netrpia. Vytvárajú si celé série fotografií, na ktorých prezentujú výlučne seba.

Pokračuj v čítaní

Narcissist/Toxic Parents Turn Your Children Against You – WHY? (Narcistický rodičia obrátia Vaše deti proti Vám – Prečo?)

Narcissistic Parents always try to turn the children against you. They do not care about raising healthy children, they only care about raising children to be on „their side‘. It’s always about winning and punishing – never about caring about their children.

Jak lze bezpečně rozpoznat, že společenství věřících je sekta?

Matoucí může být zvláště to, že vlastního zneužívání si nemusíme být vědomi, protože ho i před sebou samými dokážeme krýt zbožnými úvahami, řečmi nebo verši z Písma.

Slovo „sekta“ je nadávkou, za níž si každý čtenář představí něco jiného. Dá se z něho ale vyrozumět, že tazateli jde o rozpoznání špatných, nebo dokonce nebezpečných rysů ve společenství. Rozpoznat tyto rysy bezpečně a nezpochybnitelně není možné. Už jenom proto, že i ve zdravém společenství se mohou klidně vyskytnout špatné způsoby jednání, a naopak: jednotlivci se svatou hroší kůží dokáží čerpat i z velmi pochybně fungujících společenství.

Křesťanské společenství a jeho příslušníci zacházejí s věcmi, které se týkají Hospodina. Řečeno biblickým obrazem, zacházejí s „Božím jménem“. A takového společenství se samozřejmě týká III. přikázání: „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.“ Zneužitím je na prvním místě patrně myšleno používání Božího jména v magii a při čarovaní, ale využívat a zneužívat síly toho, co patří k Bohu, můžeme i v daleko obyčejnějších činnos¬tech: pro nás evangelikály je – myslím – důležitých hlavně následující pět oblastí.

(1.) Může to být zneužití naší společné víry v živého, jednajícího Boha. Soukromé zkušenosti, že Pán mi něco řekl, že jsem v modlitbě něco přijal nebo že jsem něco poznal jako Boží vůli, patří do společenství jen jako osobní svědectví. Pokud se něco takového vydává za obecně platný fakt a stane se to argumentem, může to být zneužitím záležitostí Boha pro vlastní účely. Podobné je to samozřejmě s proroctvími, výklady modlitby v jazycích a dalšími svatými záležitostmi, použitými k nesvatému účelu posílení vlastních stanovisek.

Pokračuj v čítaní