6. Konfrontácia a oslobodenie od Jezabel

Pri konfrontácií:

 • konfrontovaný nositeľ duchov Jezabel vníma konfrontáciu ako útok nepriateľa, vyvoláte hnev a zlobu
 • nikdy si neprizná vinu a nezanechá svojho používania moci. Omyl je vina niekoho iného
 • stavia sa do obrannej pozície
 • niekedy prechodne prejaví ľútosť, ale skoro sa vracia k svojej ovládajúcej taktike.
 • keď ide o modlitbu, modlí sa iba vo svoj prospech.
 • sťažuje si často, že nebol dostatočne docenený.

 Nositeľ duchov Achaba:

 • vyhýba sa konfrontácii a popiera chybu.
 • je slabý a bojácny

ZÁSADNÉ  KROKY  PRE  OSLOBODENIE

Priznanie zlého životného štýlu :

 1. V 1. kroku smerom ku slobode je potrebné priznať zlý postoj voči autoritám, najmä duchovnej autorite. Boh ustanovil autoritu v živote každého jednotlivca. Identifikujte a prijmite toho, koho vám Boh ustanovil za autoritu.
 2. Priznanie vzbury voči Božiemu slovu. Praktizovať takéto správanie je nebiblické a bezbožné.
 3. Ísť ku koreňu problému. Vyvinula sa osobnosť vo vás, pretože ste boli nejakým spôsobom zneužitý? Je to zdedené? Boli vaši rodičia alebo starý rodičia takíto? Dostali ste sa na túto cestu kvôli strachu? Vzdal sa niekto svojej autority, zanechajúc vás bez ochrany?

Proste  Ducha Svätého, aby vám ukázal vo vašom živote zdroj a prístupové dvere pre tento druh napadnutia. Buďte ochotní dívať sa na to, v akom stave sa nachádzate – čo vás priviedlo až do tohto bodu a následne zlomilo k dohode s démonickými subjektami, aby mohli  vstúpiť  do vášho života, aby vám pomohli dostať sa tam, kde ste teraz.

Vyznanie zo zlého životného štýlu

Vyznanie nie je dobré iba pre dušu; je to cesta k odpusteniu  a očisteniu sa od hriechu (1Jn 1:9). Životný štýl kontrolovaný  duchmi Jezabel je hriešny, bez ohľadu na okolnosti. Je škodlivý  v každom smere. Neexistuje na to ospravedlnenie. Hľadajte  bohabojného, chápajúceho poradcu. Opravdivo a úprimne pripustite, že ste hrešili a podvoľte sa službe.

Pokánie / Zrieknutie sa zla

Zrieknite sa zlých skutkov praktizovaním nič netušiaceho čarodejníctva alebo dominancie nad  manželom, deťmi, zamestnávateľom, priateľmi alebo nejakej skupiny. Proste Ducha Svätého, aby vám konkrétne ukázal, čo ste robili cez vplyv duchov Jezabel. Čiňte pokánie z týchto činností, čo znamená prestať to robiť a hľadať nový životný štýl v Kristovi.

Prepustenie

Prelomte  bezbožné duševné  väzby s vami kontrolovanými osobami príp. ak niekto kontroloval vás. Prepustite do vôle nebeského Otca tých, ktorých ste kontrolovali a ovplyvňovali. Je to v ich a rovnako aj vo vašom záujme. Všetky deti patria Bohu a jedine  Boh. On im dáva život a starostlivosť rodičov, opatrovníkov či mentorov (obe v rodine a cirkvi), ako správca pre ich blaho.

Hľadajte službu oslobodenia

 Pravdepodobne budete potrebovať modlitbu oslobodenia (zo zranení, nečistých duchov, ktorí uplatňovali svoju osobnosť vo vás, …). Po vašom vyznaní a rozhodnutí činiť pokánie, démoni budú oslabení a oveľa ľahšie sa budú vyháňať. Budete potrebovať uzdravenie zo zranení spôsobených pôsobením démonov. Myseľ a emócie sú značne zasiahnuté a poškodené citovými zraneniami. Napokon, fyzické problémy sú taktiež dôsledkom deštrukcie týchto nečistých duchov.  Ježiš hovorí o takom súde v Jeho varovaní zboru Tyatire, kde hovorí:

Hľa, vrhnem ju na lôžko bolestí a tých, čo s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov. (Zjv 2:22)

Podriadenie sa autorite

Urobte rozhodnutie aktom svojej vôle, podriadenie sa autorite, ktorú Boh vložil do vášho  života. Primárnou autoritou je Jeho Slovo. Robte iba to, čo hovorí, bez pokusu nechať niekoho prekrútiť alebo narušiť jeho význam. Ženy, podriaďte sa svojim vlastným manželom; dbajte na radu starších vo vašej zbore, podrobte sa svojim nadriadeným; podrobte sa vláde; nasledujte  rady Ducha Svätého vo všetkých záležitostiach. Písmo nám ukázalo silu podriadenia sa. Ježiš je naším primárnym  príkladom.

Požiadajte tých okolo vás, aby Vám povedali, keď začnete používať staré zlé modely správania. Niektorí môžu zneužívať toto privilégium, ale odpustite im a vyberte si skôr pokoru ako pýchu. 

Zmente svoj životný štýl

Písmo sa jasne vyjadruje o životnom štýle zbožnej  manželky:

„Podobne ženy, nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien, keď uvidia váš čistý život v bázni.  Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom; ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania.(1Pt 3:1-6).

 • Tieto Bibliou predstavené princípy môžu byť aplikované v manželskom vzťahu.
 • Proste Pána, aby vám ukázal a potvrdil vaše pravé obdarovanie.
 • Mnohokrát duchovia Jezabel budú klamať svojho hostiteľa o jeho skutočnom obdarovaní a povolaní.
 • V ponímaní cirkvi, mnoho nositeľov Jezabel (muži i ženy) sú presvedčení sami v sebe , že sú proroci alebo prorokyne,  keď v skutočnosti  podľahli duchu veštenia.
 • Niektorí veria, že majú službu/charizmu uzdravovania, ale ich skutočné obdarovanie je súcit.
 • Démoni klamú cez lichotenie, príťažlivosťou k žiadostivosti a v odmietnutí v ich hostiteľoch.
 • Prelomiť tento ich vlastný podvod vyžaduje prelomenie, pokoru a neprekonateľnú túžbu po dokonalej Božej vôli.
 • Víťazstvo bude vyžadovať odvahu, húževnatosť a dôveru, ale bude to stáť za to!

Príklad modlitby oslobodenia od ducha Jezabel

(Pozn.:Modlitba slúži na pokorné vyznanie, odprose, odpustenie  s prosbu Boha o pomoc a uzdravenie. Samotné trvalé uzdravenie je v postupnej zmene zlého životného štýlu – v ďalšej časti prednášky, vyžaduje aktívny prístup kajúceho sa)

Sila je v jazyku: Otče, ktorý si na nebesiach, prichádzam pred Teba v mene Ježiša Krista, Tvojho  syna a môjho Spasiteľa. Úprimne verím, že Si môj Otec a že ma veľmi miluješ.

Prichádzam predkladajúc  moju prosbu o vyslobodenie a uzdravenie, pretože iba Ty, skrze Ducha Svätého, ma môžeš oslobodiť a uzdraviť. Otče, priznávam svoj zlý postoj k autoritám, ktoré si mi postavil do môjho života. Vyznávam, že som sa búril proti Tvojmu Slovu skrze moje správanie. Prosím, ukáž mi, ako moja túžba kontrolovať a manipulovať  iných, vstúpila do môjho života, tak, aby som mohol navždy uzatvoriť tieto prístupové cesty.

Rozhodol som sa odpustiť každému, kto ma kedy zranil alebo zneužil akýmkoľvek spôsobom. Teraz odpúšťam nasledovným  ľuďom (po mene) _________nasledovné ________.

Vyznávam, že môj životný štýl bol hriešny a škodlivý a prosím Ťa o odpustenie a očistenie. Korím sa pred Tebou a nepredkladám žiadne  výhovorky alebo seba-ospravedlnenie.

Zriekam sa skutkov zla vo všetkej čarodejníckej kontrole, dominancie a manipulácie a odvraciam sa od všetkých takýchto aktivít v mojom živote.

Rozhodol som sa prelomiť všetky bezbožné duševné väzby s tými, ktorých som sa snažil kontrolovať, nad nimi dominovať alebo ich manipulovať. V mene Ježiša Krista, môj Pán, lámem všetky bezbožné duševné väzby s nasledovnými  osobami (podľa mena): __________________ a uvoľňujem týchto ľudí z mojej kontroly, dominancie a manipulácie.

Otče, veď ma k službe, ktorú Ty a iba Ty sám chceš, aby som prijal. Vyznávam  moju potrebu pomoci iných, možno aj od tých, ktorých neobľubujem alebo nemám rád.  Prosím o oslobodenie a uzdravenie, ktoré mi len Ty  môžeš dať.

Aktom mojej vôle sa podriaďujem každej autorite, ktorú si vložil do môjho života. Verím môjmu podriadeniu sa a poslušnosti Tvojmu Slovu, aby si ma zachoval, ochránil a požehnal.

Otvor moje oči, Nebeský Otče, aby som pravdivo a jasne videl Tvoje slovo a posilni moju vôľu kráčať v ňom.

V mene Ježiša Krista a skrze moc Jeho preliatej krvi,  zväzujem v sebe „silného muža“ Jezabel, a prikazujem mu a všetkým pridruženým nečistým duchom, aby ma opustili. Lámem všetky dohody s týmito démonmi a uvoľňujem sa od nich a prosím Ťa, Pane Ježišu, aby si ma úplne oslobodil a uvoľnil do slobody.

Ďakujem Ti, Pane a chválim Ťa, že ma počuješ a odpovedáš na moju prosbu, podľa tvojho slova Joel 2:32, ktoré hovorí, ktokoľvek, kto vzýva meno Pánovo bude oslobodený. Verím tomu a prijímam to! Amen!

Pokračovanie:

7. Agresívna, Pasívna, Pasívno – agresívna a Asertívna osobnosť

Comments are closed.