Hnutie NEW AGE

Princípy hnutia Nový vek

Prívrženci hnutia Nový vek z okultného a humanistického tábora uznávajú šesť hlavných princípov:


1. Boh je neosobný a nie je oddelený alebo odlišný od tvorstva. Tento princíp sa dlho spájal s východnými náboženstvami. Z Boha sa stalo “ To”, energia, Sila, alebo ako to formulujú mnohí príslušníci hnutia “spojené vedomie všetkých živých bytostí”. Svet nemá cieľ. Možnosti sú bezhraničné. Dobro sa zlo sú jedno a to isté – takisto ako život a smrť. Rozdiel je len v tom, ako človek vníma určité veci.
2. Ľudstvo, ako všetko tvorstvo, sa zúčastňuje na základnom jestvovaní Boha, a preto je božské. Ľudské bytosti vždy majú pred sebou otvorené možnosti. Jedinou bariérou ich ďalšieho vývinu je neuvedomovanie si vlastnej božskosti, no nevedomosť možno odstrániť “osvietením”. Akákoľvek ľudská bytosť môže povedať “som Boh” v tom istom zmysle, ako to povedal “muž z Nazaretu”. Keďže ľudia majú božskú podstatu, nepodliehajú nijakým zákonom a nemusia sa zodpovedať nikomu iba sami sebe. Sú vždy oslobodení od akejkoľvek viny.
3. Všetky ľudské krízy pramenia z ignorovania božskosti a jednoty so všetkými vecami. Jediná realita je pre vyznávačov hnutia taká, aká by mala byť podľa rozhodnutia každého jednotlivca. Zlo, nespravodlivosť, hlad, násilie a hlad premôžeme tým, že ich odmietneme vnímať. Ľudstvo dosiahne dokonalosť, všemocnosť a nesmrteľnosť prostredníctvom vývojového procesu, čiže procesu “prebudenia”.
4. Jedinou potrebou ľudstva je preto transformácia – vedomie božskosti. Ako takí sme zodpovední za všetko, čo sa deje s nami a okolo nás. Kľúčový element je, že si musíme múdro zvoliť smer svojho budúceho vývoja Naša božská vznešenosť sa rozšíri a svoj budúci vývoj usmerníme k zlepšeniu ľudskosti.

5. Transformácia sa dá dosiahnuť z ktoroukoľvek z nespočetných techník, ktorými možno pôsobiť na telo, myseľ alebo dušu. Predmetom každej z týchto techník je premena vnímania skutočnosti u danej osoby a vytvorenie novej sústavy vnemov, čo sa zakladá na viere, že ľudstvo je svojím vlastným stvoriteľom. Na zmene vnímania určitej osoby sa u nej navodí zmenený stav vedomia ako sú nasledujúce “psychotechniky”: indukovaná zmyslová izolácia alebo zmyslové preťaženie, biologická spätná väzba, autogénny tréning, monotónny spev, psychodráma, hypnóza, samohypnóza, meditácie každého druhu, horúčkovitá aktivita, frenetický tanec, šamanské alebo magické rituály, semináre (ako Silvova metóda ovládania vedomia, Prameň života a iné), denníky snov, prvotná terapia, “prerodenia”, synkretistické náboženstvá (napr. teozofia), telesné disciplíny, samoliečenie (Náboženská veda alebo Veda mysle), Výučba zázrakom a iné. Iní vyznávači hnutia by k tomuto zoznamu pridali usmernenú predstavivosť a vizualizáciu, “výcvikové tábory” konfrontačnej terapie, hĺbkovú masáž, diétu, drogy, akupunktúru, spánkovú depriváciu, záťažové testy, chodenie po žeravom uhlí, pyramídológiu, používanie kryštálov, astrológiu a vedenie duchmi prostredníctvom médií.
6. Osobná transformácia je základom globálnej transformácie, ktorej charakteristickými črtami bude masové osvietenie a spoločenská jednota. Podľa vyznávačov hnutia Nový vek sa ďalší vývoj ľudstva sa v konečnom a nevyhnutnom dôsledku stane univerzálny a vyvrcholí zlatým vekom, v ktorom nebudú vojny, násilie, rasizmus, choroby, hlad a smrť. Niektorí veria, že ľudstvo bude vskutku “jedno”, s jedným jazykom, jedným peňažným systémom, jednou svetovou vládou, ako aj s jednou mysľou ajednou vôľou. Podaktorí dokonca predpokladali, že všetci budú mať odrazu rovnaké myšlienky.

Comments are closed.