Hnutie NEW AGE

ROZDIELY MEDZI SEKULÁRNYM HUMANIZMOM A HUMANIZMOM NOVÉHO VEKU

Napriek ,mnohým podobnostiam sú medzi nimi priepastné rozdiely. Sekulárny humanizmus otvorene nepopiera existenciu Boha, ale hlása, že viera v Boha je irelevantná voči ľudským potrebám v spoločnosti. Dosahuje sa maximálneho vývinu ľudského potenciálu, ale netvrdí, že ľudský potenciál je neobmedzený, alebo že ľudské bytosti dosiahnu božskosť, nesmrteľnosť, všemohúcnosť a vševedúcnosť.

Nič z toho však nemá byť obranou sekulárneho humanizmu, pretože je militantným útokom na osobu Boha, Jeho láskavú Prozreteľnosť, Jeho láskavé skutky v histórií, Jeho morálne zásady, pri dodržiavaní ktorých môže spoločnosť prosperovať, a nadovšetko Jeho lásku, s akou vyšiel v ústrety najväčšej potrebe ľudstva obnoviť vzťah s Bohom, ktorý jestvoval v čase stvorenia – prostredníctvom odpustenia skrze Ježiša Christa.

PROSTRIEDKY HUMANIZMU NOVÉHO VEKU

Marilyn Fergusonová, sociologička a autorka najúplnejšej publikácie o hnutí Nový vek, Sprisahanie Vodnára, uvádza, že najviac prívržencov hnutia – desaťtisíce – sa väčšmi ako ktoroukoľvek inou činnosťou zaoberá verejným vzdelávaním. “Sú hrdinami vzdelávania.”

Známe príslovie hovorí, že “polovičná pravda je nebezpečnejšia ako lož.” Toto vyjadrenie možno vzťahovať na väčšinu toho, čo hlása humanizmus Nového veku. Platí to aj o učení o “vyjasnení hodnôt”. Samo vyjasňovanie hodnôt je potrebná súčasť každodennej existencie. Svoje hodnoty si vyjasňujeme zakaždým, keď sa pre niečo rozhodujeme. Znamená to, že zvažujeme pre a proti, zvažujeme cenu viacerých alternatív, porovnávame výhody a nevýhody viacerých možností. Bez tohto procesu nemôžeme dospieť k rozumnému rozhodovaniu. No naše rozhodnutie môže mať nejakú hodnotu, len keď ho porovnávame s určitými kritériami, či už náboženskými, morálnymi, etickými, alebo kultúrnymi. Vyjasňovanie hodnôt bez kritérií, podľa ktorých ich môžeme merať, by mohlo rýchlo viesť k anarchii.

V súčasnej psychológii Nového veku patrí najpoprednejšie miesto dvom osobám: Dr. Jean Houstonová a Marilyn Fergusonová . Obidve majú veľkolepé odporúčania a sú známe ako mimoriadne fascinujúce a pôsobivé rečníčky. Dr Houstonová má dar modifikovať svoje posolstvá tak, aby vyšla v ústrety očakávaniam svojich poslucháčov.

Národná a medzinárodná politika sú oblasti, do ktorých vstúpilo hnutie Nový vek s veľkým nadšením. Opäť sa vynárajú polopravdy. Príslušníci hnutia si často robia zásluhy, že upozornili na problémy, na aké už predtým upozornili kresťania a iní ľudia, ktorí nie sú príslušníkmi hnutia – ekologické znečisťovanie, vyčerpávanie energie, ekonomická nespravodlivosť, stupňujúcu sa nukleárnu hrozbu, vykorisťovanie ľudí atď.

Comments are closed.