Mária Vicenová · Keď sa láska stáva zbraňou

Psychická manipulácia,násilie, týranie a zneužívanie je čoraz častejším problémom našich vzťahov, rodinných,pracovných ,cirkevných. Kniha v rámci prevencie predstavuje podstatu manipulácie,jej základné znaky tak, aby sme ju dokázali včas odhaliť a bez ujmy sa vyhli osobám s manipulátorským správaním a zároveň ukazuje cestu, ako sa bezpečne vymaniť z područia manipulácie a v Kristovi uzdraviť svoje zranené city a pošliapanú dôstojnosť.

Nakladatel: Oáza Michala Archanjela
Kód: 4252351
ISBN: 978-80-89686-001
Rok vydání: 2013
Jazyk: Slovenština
Vazba: brožovaná
Počet stran: 80

Možmo zakúpiť:

http://www.kumran.sk/prekonavanie-tazkosti/17715-ked-sa-laska-stava-zbranou.html

Isabelle Nazare-Aga: Nenechte sebou manipulovat

Jsme obklopeni manipulátory? Proč se někdo stane manipulátorem? A jaké jsou charakteristické znaky vztahového manipulátora?

Možná znáte knihu francouzské psycholožky Isabelle Nazare-Agaové „Nenechte sebou manipulovat“, v níž autorka popisuje na základě své terapeutické praxe osobnost manipulátora a návod, jak se mu bránit, jak sebou nenechat manipulovat. Přinášíme vám krátký úryvek z jejího díla, který je zaměřený na to, jaké jsou charakteristické znaky vztahového manipulátora. Autorka jich uvádí celkem třicet.

Lze určit třicet charakteristických znaků; čtyři z nich vyplývají z ostatních šestadvaceti. V jednání jedince, jehož označujeme jako manipulátora, poznáme přinejmenším deset charakteristických znaků z tohoto seznamu:

 1. Navozuje u ostatních pocit viny a dovolává se přitom rodinných vztahů, přátelství, lásky, profesionální zodpovědnosti atd.
 2. Přenáší zodpovědnost na druhé nebo se ze své zodpovědnosti snaží vykroutit.
 3. Nesděluje svoje své žádosti, potřeby, city a názory.
 4. Obvykle odpovídá neurčitě.
 5. Mění své názory, chování a city podle situace nebo osoby, s níž je ve styku.
 6. Své žádosti zakrývá logickými důvody.
 7. Dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět a reagovat okamžitě na žádosti i otázky.
 8. Zpochybňuje kvality, schopnosti a osobnost druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
 9. Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje k nepřímému sdělení (místo osobního rozhovoru telefonuje, nechává vzkazy písemně).
 10. Zašívá nešvár, podněcuje podezíravost, rozděluje, aby mohl lépe panovat, a je schopen rozvrátit manželství.
 11. Dokáže ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní litovali (přehání závažnost nemoci, stěžuje si na nesnesitelné lidi ve svém okolí, na pracovní přetížení apod.).
 12. Nedbá na žádosti druhých (i když tvrdí pravý opak).
 13. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb (k jeho oblíbeným pojmům patří lidskost, milosrdenství, rasismus, hodnocení „dobrá“ nebo „špatná“ matka apod.).
 14. Skrytě vyhrožuje nebo zcela otevřeně vydírá.
 15. Neomaleně mění téma uprostřed hovoru.
 16. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám, utíká z nich.
 17. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že „má navrch“.
 18. Lže.
 19. Hlásá lež, aby se dověděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých.
 20. Je egocentrický.
 21. Závidí třeba i partnerovi nebo vlastním dětem.
 22. Nesnáší kritiku a dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
 23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.
 24. Velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
 25. Jeho slovní projev zní logicky a koherentně, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
 26. Užívá lichotek, aby se zalíbil, dává dárečky nebo nečekaně prokazuje drobné úsluhy.
 27. V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně.
 28. Jde za svými cíli velmi důsledně, ale na úkor druhých.
 29. Přiměje nás dělat věci, které bychom pravděpodobně o vlastní vůli nedělali.
 30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

Pokračuj v čítaní

Čo je biela, čierna a červená mágia

Čo je to biela mágia?

Pri bielej mágii hovoríme o magických úkonoch a rituáloch, ktorých cieľom je nejaké dobro; aspoň zdanlivé. Tým cieľom môže byť vyliečenie z choroby, ochrana pred zlom a nešťastím, odrobenie kliatby či urieknutia, získanie a úspech v práci, podnikaní, zvládnutie skúšky a mnohé ďalšie. Ľudia, ktorí ju vykonávajú najčastejšie hovoria, že využívajú neznáme prírodné sily, ktoré však ešte nie sú dostatočne vedecky preskúmané alebo tvrdia, že ich schopnosti pochádzajú od Boha. Neraz je magický rituál sprevádzaný modlitbou. V byte „bielych mágov“ visia kríže a obrazy svätých a pod. Zarážajúcim je však fakt, že na to, že by to mal byť Boží dar, si dosť často nechávajú za jeho použitie zaplatiť.

Zdroj: http://modlitba.sk/?p=2180

Čo je to čierna mágia?

O čiernej mágii hovoríme ak sa niekto pokúša pomocou presného rituálu, magického gesta alebo vyslovenia kliatby spôsobiť nejaké zlo. Tak, ako je možné zaplatiť si a najať výpalníka alebo vraha, aby niekoho zranil či dokonca zabil, tak je to možné aj cez mágiu. Úlohu výpalníka pritom zohráva diabol. Boh nie je povinný zabrániť účinkom čiernej mágie, hoci to v skutočnosti často urobí. 1Jednoducho rešpektuje slobodné rozhodnutie človeka. O čiernej mágii hovoríme aj vtedy, ak sa niekto usiluje dosiahnuť isté pozemské „dobro“, pričom verí, že magickým rituálom ovládne zlého ducha, ktorý očakávaný efekt spôsobí. Medzi svetoznáme rituály čiernej mágie patrí napr. voodoo a macumba, prípadne santeria. Nám známejšie sú praktiky ako uhranutie a slovné alebo predmetové prekliatie, ľudovo „porobenie“.

Zdroj:http://modlitba.sk/?p=2178

Čo je to červená mágia?

Červená mágia alebo tzv. mágia „lásky“ zahŕňa magické úkony zamerané buď na získanie sympatie, zaľúbenia a vzťahu želanej osoby alebo naopak na ublíženie tomu, kto bol vo vzťahu neverný alebo na rozchod dvoch milujúcich sa ľudí. Na tento cieľ sa použije buď nejaký nápoj, napr. červené víno (tzv. „nápoj lásky“) alebo časti tela toho človeka, napr. vlasy, koža, krv, nechty alebo iné predmety, ktoré dlhší čas nosil pri sebe. Je to úplná zvrátenosť, pretože láska je vtedy láskou, ak je slobodným vyjadrením citu, ktorý má človek voči niekomu. Takéto „znásilňovanie“ cez mágiu nikomu neprinieslo skutočnú lásku. Slepý vzťah naviazanosti k druhej osobe nemá žiadnu hodnotu a ani zďaleka sa nedá porovnať so skutočnou láskou.

Zdroj: http://modlitba.sk/?p=2176

 

 

Čo je to ezoterika?

        Pôvodný význam tohto slova znamená tajnú náuku pre zasvätených, ktorá slúži k získaniu zdravia, šťastia, sebapoznania a k sebazdokonaleniu a v konečnom dôsledku ku spáse. V skutočnosti je to množstvo synkretických prúdov, ktoré sa tiahnu naprieč dejinami paralelne s veľkými náboženstvami. Nejedná sa o nejaké náboženstvo, ale o systém, ktorý chce byť alternatívou pre existujúce náboženstvá, ale bez nejakých štrukturálnych a dogmatických obmedzení. V podstate je to parazit, ktorý sa priživuje a čerpá isté prvky z náboženstva dominujúceho v tej – ktorej dobe alebo krajine. V našom prípade ide o kresťanstvo.
Jeho stopy badať aj vo Svätom Písme a to dosť výrazne najmä v knihe Genezis pri opise udalostí v Raji. Treba si najprv uvedomiť, že táto časť Prvej Knihy Mojžišovej bola napísaná v kňazských kruhoch v období po babylonskom zajatí okolo r. 570-450 pred Kristom. To znamená, že Židia mali skúsenosť s náboženskými prúdmi Mezopotámie, kde ezoterizmus bohato prekvital. Odrazilo sa to aj biblických témach, ktoré opisoval.
Strom poznania dobra a zla (v podstate „skúsenosť so všetkým“) – nespokojnosť človeka s tým poznaním, ktoré mu Boh dal – túžba byť ako boh na základe získania ukrytého poznania -diabol navádza človeka získať vlastnými silami „božské poznanie“ a neskôr aj nesmrteľnosť. Dôsledok ľudskej zvedavosti a nespokojnosti – strata osobného vzťahu s Bohom, strach, poznanie vlastnej ničotnosti, choroby, zatemnenie rozumu a oslabenie vôle – dedičný hriech.

Pokračuj v čítaní

Okultizmus a mágia -Keď aj biela je čierna

   Mágia v modernej spoločnosti .

   Rozprávky sú plné mágie a čarovania, tento fenomén sa však neobmedzuje iba na detský svet. Aj v modernom svete dospelých sa stretávame s ľuďmi, ktorí sa venujú tajomným okultným vedám. Mnohí z nich za úplatu ponúkajú svoje služby a nadprirodzené schopnosti. Dokonca ani v západnej materialistickej spoločnosti sa nejedná len o folklór, ale o svet, ktorý mnohí berú s obrovskou vážnosťou a za ezoterické služby sú ochotní platiť nemalé peniaze.
Hovorí sa o černej a bielej mágii. Tá čierna je všeobecne vnímaná ako negatívna, ktorej cieľom je bojovať proti ľuďom a škodiť im. Na druhej strane bielu mágiu ľudia väčšinou akceptujú a považujú ju, ak nie za dobrú, tak minimálne za neškodnú. To preto, že si ju spájajú s liečením, blahodarným pôsobením a pomocou ľuďom. Z hľadiska kresťanského biblického svetonázoru je však mágia veľmi problematickým duchovným javom. V tomto článku sa pozrieme na mágiu v svetle Božieho slova a ukážeme si niektoré jej prejavy v našom modernom svete.

Pokračuj v čítaní

Čarovanie

Keď sa povie čarovanie, človek si vybaví kúzelníka s paličkou, vyvolávanie duchov, rôzne tajomné rituály, obrady a zariekavania. Tieto okultné formy čarovania sú však iba časťou jedného veľkého fenoménu, ktorým čarovanie je.

Čarovanie verejný nepriateľ č. 1

Fenomén čarovania pôsobí vo všetkých spoločenských inštitúciách a to nielen formou okultizmu. Vyučovanie o čarovaní pre nás nie je vôbec nové, ale čím ďalej, tým viac rozumieme, ako pôsobí a vidíme jeho zničujúce dôsledky. Biblický učiteľ Derek Prince už pred 30-timi rokmi zverejnil vyučovanie s názvom Čarodejníctvo – verejný nepriateľ č.1. S odstupom času môžeme potvrdiť, že je to pravda. Skúsme zadefinovať, čo vlastne čarovanie je. Pôvodný hebrejský výraz pre čarovanie je kašaf. Koreň tohto slova znamená rezať. Zjednodušene teda môžeme konštatovať, že čarovanie je akákoľvek forma správania, ktorá odrezáva od Boha a zabraňuje žiť v spoločenstve s Ním. Výsledkom toho je úplne zmarený ľudský život, lebo človek nie je autonómna bytosť, ale bol stvorený, aby žil v spoločenstve s Bohom, pod jeho zvrchovanou vládou.

Pokračuj v čítaní

Tomáš Surovec – svedectvo

Vo svojom svedectve Tomáš rozpráva ako žil predtým, chodil na vysokú školu , chcel byť úspešný, “IN”, ako nám to dnešný svet posúva. Mal potrebu zaradiť sa, niekde vo vnútri však cítil, že to nie je dobré. Tancoval v známej tanečnej šou so svojou sestrou, naraz sa stal veľmi obľúbený, čo ho na istú dobu tiež ovplyvňovalo. Mal všetko po čom môže mladý človek túžiť, dobrú kariéru, bol mediálne známy, bol obdivovaný. Napriek tomu to bolo obdobie, kedy pociťoval prázdnotu. Niečo v jeho vnútri akoby zomrelo, chcel zmenu. Tak začal hľadať v knihách, ktoré ponúkajú návod ako byť šťastným, v numerológii, chodil veštici, dostal náramok na ruku, ktorý mu mal zaručiť šťastie a dostať z neho všetky zlé veci preč. …

Jak se bránit psychické manipulaci – UMĚNÍ ŘÍCI NE

Skutečný důvod, proč se prodavači podaří získat váš souhlas, pokud je profesionál a dostatečně vytrvalý, spočívá v tom, že velké množství lidí se slova nepodvědomě obává.

Ke slovu ne se už od samotného dětství stavíme negativně. Je nezdvořilé říci někomu ne. Tohle slovo je špatné a dobrého člověka jím můžete urazit. Lidé si k tomuto slovu vytvářejí negativní vztah a jsou přesvědčeni, že pokud někomu řeknou ne, dostane se jim stejné odplaty. A proto je lepší se přímé odpovědi zdvořile vyhnout než odmítnout přímo.

Pokud vás pozvali na návštěvu a vy nechcete jít, je třeba říci ano, ale pak najít dobré vysvětlení, proč jste nepřišel.  Jedna žena tento problém vyřešila následovně: trpěla alergií na určité voňavky a navoněla se jimi. Samozřejmě jí naskočily rudé skvrny a otekla. Důvod byl zjevný a přijatelnější. Nutno poznamenat, že žena dala přednost tělesným útrapám před zdvořilým slovním odmítnutím.

Lidé, kteří se rozhodli držet dietu, velmi často s údivem narážejí na nepřízeň ze strany příbuzných. To se může zdát divné jen na první pohled. Vždyť pracuje podvědomí: člověk, který drží dietu, tak získává právo na zakázané slovo ne, odmítnout něco přímo. To je to, co vyvolává nepřízeň, ne dieta jako taková.

Pokračuj v čítaní

Nedajte sa manipulovať! – príklady

“Spapaj banánik, lebo mamička bude smutná,” prihovára sa mladá žena synovi, ktorého takto od malička manipuluje. Ale aj synček je učenlivý: o pár mesiacov už vie, že sa stačí hodiť pred hračkárstvom na zem alebo spustiť hurónsky rev a mamička radšej kúpi autíčko akoby mala riskovať škandál na verejnosti.

Malé slečny majú zasa inú taktiku. Hodia na ocka nevinný pohľad, prípadne aj slzičku vytlačia a veľmi nahlas vzdychnú. A otecko, ktorého navyše hryzie svedomie, že každý večer dobehne domov, až keď sa dcérka ukladá do postele, vyťahuje eurá na ďalšiu barbínku. Už v predškolskom veku sa naučíme, že bez trochy manipulácie to v rodine jednoducho nejde. Vždy však záleží na tom, do akej miery manipuluje rodinnými príslušníkmi a kedy nastáva už citové vydieranie.

Robí nátlak

Možno si aj vy predstavujete manipulátora ako typického tyrana, ktorý sa s ľuďmi okolo seba rozpráva rozkazovacím tónom a tvrdo presadzuje len svoje názory, záujmy a postoje. Vyvíja nátlak na celé okolie, neustále všetkým radí, čo majú robiť a navyše sa rád chváli vlastnými úspechmi. Spoznávate svojho otca, manžela či šéfa? Áno, tento manipulátor býva zvyčajne muž, väčšina žien používa iné zbrane. „Vyrastala som v rodine, kde velil otec a presadzoval si iba svoju vôľu. Matka sa mu podvolila, ale my tri deti sme čoskoro odišli z domu. Ja som si však zobrala podobný typ muža a správam sa ako matka: neodporujem a myslím si svoje,“ hovorí predavačka Jana, ktorá mala v dospelosti problém aj so sebavedomím. „Otec nás vždy najprv skritizoval a potom nám povedal, ako sme sa mali alebo máme správať. Ak sme chceli čosi iné, ustavične chodil za nami a presviedčal nás o svojej pravde. Bol neuveriteľne šikovný, používal vždy rozličné citácie a bonmoty a my sme si v rodine mysleli, že je veľmi inteligentný. Aj bol, no zároveň to bol manipulátor ako z príručky. Preto som rýchlo odhalila aj môjho manžela, ktorý vždy sám najlepšie vie, čo je dobré pre našu rodinu. Rozhoduje za všetkých a naši dvaja synovia sú na otcovo správanie doslova alergickí.“ Pokračuj v čítaní

Jezabel v cirkvi – svetské kresťanstvo

Uvádzame videá k  príkladu takéhoto vedenia v cirkvi:

http://www.youtube.com/watch?v=0uXTbZMb9tU

http://www.youtube.com/watch?v=waXrbpFikZU

http://www.youtube.com/watch?v=JOZnWdjO4_U&feature=related

Všimnite si na danom príklade udivujúce bezohľadné, predátorské  správanie tejto ženy. Všetko, o čom ona a jej manžel hovoria je o sexe a útokoch. Vyvyšujú sexualitu a ich zážitky. Akí sú dobrí tyrania. Sú odborníkmi na sex hoci aj keď nemôžu navzájom urobiť šťastným jeden druhého. To je bezbožnosť, prekvitajúce ego a sebachvála. Publikum povzbudzujú k smiechu, k ich chvále.  Všetko, o čom sa hovorí je: “Pozrite sa na mňa a ako veľký/veľká a mocný/mocná som. Buď ako ja, nie ako Boh. “Existujú dva druhy Jezabel- agresívny a zákerný (skrytý).

Nositeľ ducha Jezabel v uvedenom  príklade bol agresívneho typu. Násilný, hlasný, drsný, spupný. Spurný spôsob správania má urobiť dojem “sily.” Vo všetkom nie sú žiadne ponúknuté slová pre Ježiša.   Pastor v svedectvách hovoril o Bohu, ale nebol s ním spojený v láske. Boh je akademická téma, nie niekto, s kým má osobný vzťah. Mnoho tvrdení je prehnanej povahy, týkajúcich sa osobných úspechov, založených na seba úsilí, nie na získanej milosti Božej. Má špeciálne “pomazanie”, ktoré ho robí niekým, na koho sa treba pozrieť. Potrebujete byť závislý na jeho modlitbe a požehnaní, pretože nemáte dary a priazeň, čo on má. Potrebuje klásť ruky na vás, pretože je váš obhajca, z jeho pohľadu nie je ním Ježiš. Nepovie Vám, aby ste šli priamo k Ježišovi, keď potrebujete. Povie vám, aby ste prišli na modlitbu k nemu a ON sa prihovorí.

* To je niečo iné, než len sa modliť za niekoho a ukázať mu podporu. My všetci sa môžeme prihovárať navzájom za seba rovnako, ale musíme uznávať skutočného obhajcu, ktorým je Ježiš.

Viac videí uvádzaných v zdroji nie je už dostupných.

Zdroj:  https://heavenawaits.wordpress.com/sex-seduction-violence-jezebel-church-carnal-christianity-juanita-bynum/

Jezabel na pracovisku .. !!

Cieľom každého človeka je byť úspešný i na svojom pracovisku. Prvým krokom na pracovisku je potrebné identifikovať nositeľa ducha Jezabel a zistiť, v akom vzťahu ste k osobe, ktorá je nositeľom tohto ducha. Sú to podriadení, spolupracovníci, alebo nadriadení?

Ak je nadriadený, môžete mať problémy. V tomto prípade musíte byť veľmi poslušný a príjemný, dokonca aj ak sú úplne „mimo“. Čo by ste mali urobiť:

 1. Zdokumentujte a uchovajte si vždy všetko, čo ste povedali a čo urobíte. Uchovajte si všetky záznamy až dotiaľ, dokým vás falošne neobviní, aby ste tak mohli mať nejakú obranu pre personálne oddelenie, vyšších nadriadených v zamestnaní, kde sa práve nachádzate. Ak existuje dôvod sa domnievať, že by Vás kvôli obvineniu mohli prepustiť, možno budete potrebovať argumenty pre úrad práce, prípadne nového zamestnávateľa, aby ste preukázali, že ste boli prepustení nespravodlivo. Oznámte všetky abnormality personálnemu oddeleniu, ako náhle zažijete problémy. Týmto spôsobom sú priebežne informovaní. Nositelia ducha Jezabel – vaši nadriadení, budú na vás klamať, len aby sa vás zbavili a to by mohlo mať vplyv na vašu kariéru. Možno budete potrebovať personálne  oddelenie, aby vám dalo dobré referencie zo zamestnania, v prípade, že to Jezabel šéf neurobí.
 2. Obzrite sa po inom pracovisku s lepšou situáciou. Buďte v súlade s Jezabel šéfom, až dokiaľ odtiaľ neodídete. Použite mäkké výhovorky pre hľadanie ďalšieho zamestnania, ako je napr. “bližšie k môjmu domovu“

Pokračuj v čítaní