Krátke základné modlitby duchovného boja a ochrany pred Zlým (príklady)

Niektoré citáty z Biblie (KAT) k duchovnému boju a moci Ježišovej krvi:

Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. (Mt 10:34)

Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. (Lk 12:51)

Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16:33)

Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. (Ef 6:12)

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých! (Ef 6: 13-18)

Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. (Mt 26:28)

V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, (Ef 1:7)

o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny; očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. (Heb 9:14)

A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia. (Heb 9:22)

Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. (1Jn 1:7)

Pokračuj v čítaní

Prokletí, která nebyla zlomena – Rebecca BROWN, M.D. a Daniel YODER

K českému vydání Kniha Rebeccy Brownové a jejího manžela Daniela Yodera navazuje na předchozí dvě knihy Rebeccy Brownové Přišel osvobodit zajaté a Připrav se k boji, které obě již vyšly v českém jazyce ve vydavatelství Josef Tůma. Kniha se zabývá tím, jak mají křesťané lámat prokletí či kletby satana spočívající na jednotlivcích, rodinách nebo i sborech či církvích. Snad si řeknete, že něco takového není třeba vždyť to vše vyřešil Ježíš svou smrtí na kříži Golgoty. Přesto je v životech křesťanů mnoho nevyřešených problémů duchovně nerostou, jsou sužováni různými nemocemi, tragickými událostmi. Rodiny dlouhodobě trápí alkoholismus, rozvody a další rány. Sbory nerostou, štěpí se a rozpadají. Příčinou bývá většinou hřích, ale někdy i prokletí, které dosud nebylo zlomeno. Za kletbami stojí satan, který přestože byl poražen, dosud nesložil zbraně a ve své nenávisti zarytě bojuje proti Bohu i člověku. Následující řádky nám mají přiblížit, jaký je náš nepřítel a proti komu vedeme svůj boj. Jeden z nejvýše postavených andělů v nebi se pro svou slávu a nádheru (odtud lat. Lucifer) v pýše pozvedl proti Bohu. Ctižádost a pýcha vedla ke svévoli a ta ke vzpouře. Do této vzpoury strhl Lucifer i část andělů. Stal se z něj satan (hebr. protivník) a z jeho andělů zlí duchové či démoni. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a určil mu, aby vládl nad Božím stvořením sem patří i satan a jeho démoni (jako stvoření, které poznalo svatého a dobrého Boha, a přece se postavilo proti němu). Vláda člověka se ovšem nevztahovala na anděly, kteří přímo podléhají rozkazům samotného Boha. Satan, Boží protivník, se postavil také proti člověku a svedl jej k hříchu. Tak se z něj stal i protivník člověka, celého lidského rodu. Vlády nad stvořením, která patřila člověku, se zmocnil lží, podvodem a lstí Ví Bůh, že v den, kdy pojíte z ovoce stromu uprostřed ráje, budete jako bohové… Nezemřete! (Gn 3,3-6) Skrze pád člověka však vstoupila na zem smrt. Satanova vláda je založena na lži, lsti, podvodu a loupeži (uchvátil něco, co Bůh vyhradil pro člověka). Tuto vládu si udržuje tím, že oslepuje mysl lidí (2K 4,4) a svádí celý svět (Zj 12,9), zotročuje člověka hříchem (2Tm 2,26), strachem (Žd 2,15) a mocí smrti (Žd 2,14). Ke svým zlým cílům používá i Boží zákon obviňuje člověka s cílem ho zničit. Bible ho nazývá pokušitel (1Te 3,5) bůh tohoto světa (2K 4,4), vládce tohoto světa (J 14,30), ďábel, řec. diabolos = pomlouvač; vrah, lhář a otec lži (J 8,44) a žalobce našich bratří (Zj 12,10). Ježíš shrnuje jeho charakteristiku označením ten zlý (Matouš 13,19). Bůh satana k vládě nad tímto světem a stvořením neoprávnil, nedal mu k ní právo. Jeho vládu pouze toleruje. Satan jako stvoření není rovnocenným partnerem vůči Bohu ani na něm není nezávislý je mu podřízen a bez jeho svolení nemůže člověku ubližovat. Víme, že satan může člověka zkoušet a tříbit nemá k tomu ovšem právo! Každou zkoušku si musí u Boha vyprosit (viz Jób ve SZ i Šimon Petr v NZ). Je to Bůh, který rozhoduje, zda mu to dovolí a v jakém rozsahu!

Ku stiahnutiu:

r_brown_3_prokleti_ktera_nebyla_zlomena-2

 

Zdroj:

http://www.celymsvymsrdcem.estranky.cz/clanky/knihy.2/

Nezištné rozmnožování a kopírování povoleno autorem. Všechna ostatní práva vyhrazena

R. Brown – PRIPRAV SE K BOJI

Tato kniha je pokračováním knihy Přišel osvobodit zajaté, které vypráví Elainin a můj příběh. Elaine, která sedmnáct let sloužila Satanu a byla jedna z nejvyšších čarodějnic ve Spojených státech, se se mnou střetla rok po ukončení mého lékařského studia. Toto střetnutí téměř vedlo k mé smrti. Avšak Elaine nalezla moc a lásku, která byla daleko větší než všechno, co jí mohl nabídnout mistr Satan. Odvrátila se od Satana a svým Pánem, Spasitelem a Mistrem učinila Ježíše Krista. Od onoho nádherného dne, kdy byla Elaine definitivně osvobozena ode všech démonských duchů, uplynulo sedm dlouhých let. Jaká dobrodružství jsme od té doby zažily!
Ku stiahnutiu:
Pozn.: doporučujeme sa orientovať na duchovný boj, nie na denominačné rozdiely, príp. príklady uvedené v publikácií..