BIBLE – kniha knih i pro 21. století

Je to kniha, o které tisíciletá židovská a křesťanská tradice tvrdí, že obsahuje Boží zjevení, že skrze ni mluvil a mluví Bůh. Jenže mnozí ji četli a Boha mluvit nezaslechli. Lidské zkušenosti s Biblí jsou různé. Někteří se na ní inspirovali a čerpali z ní podivuhodnou sílu, jiní se nad ní pohoršovali a odmítali ji. Urážely je krutosti, necudnosti i zázraky, kterých je v ní řada. Konstatujme alespoň pro začátek, že Bible je sporná. A pokusme se co nejvýrazněji vymezit, co je na ní zvláštní, v čem by mohla spočívat její jedinečnost, je-li jaká.

Nutno předem říci, v čem není. Není ani v jejím jazyce, ani v její formě. Příběhy a rodokmeny, hymny a modlitby, kultické instrukce i mudroslovné reflexe najdeme i u sousedů, tedy ve starém Egyptě a staré Mezopotámii, a ovšem i v dalším starém Orientě. Její jedinečnost není ani v látkách. Některé látky najdeme i v jiných literaturách. Tak vyprávění o potopě má pozoruhodně shodný protějšek v jedenácté tabulce eposu o Gilgamešovi, část knihy Přísloví se téměř shoduje s jedním známým mudroslovným textem egyptským. Leccos v ní jsou zřejmé reakce na náboženské představy jejího okolí, někde jde o přímo rozhorlené polemiky. I v Novém zákoně se evangelia svou formou podobají helénistickým aretalogiím, epištoly klasickým dopisům a Zjevení Janovo je blízké tehdejší literatuře vizionářské.


BIBLIA Stará a Nová zmluva – celá Biblia v audio formáte (kliknutím TU)

34. Božia vôňa

Ješua II –

Je dôležité konfrontovať našu činnosť vo svetle Božieho slova. …Pokračovanie analýzy Skutkov apoštolov

Ješua II – 34. Božia vôňa

Je dôležité skúmať, či je naozaj inšpirovaná a sprevádzaná Božím Duchom. Ovocie Božieho Ducha je vôňou, ktorá nám to potvrdzuje alebo vyvracia. Vtedy pred 2000 rokmi i dnes.

Zdroj YouTube

Tajomstvo „oddeľovania sa“ v našom živote

Ješua II- 33 | Sk 18, 1-28

Apoštol Pavol prichádza z bašty modloslužby – Atén do bašty nemorálnosti – Korintu. Napriek tomu, že zažíva zjavný neúspech prijatia zo strany pohanov v Aténach a zo strany Židov v Korinte, „tím“ apoštolov sa stále viac a viac rozširuje.

Ješua II- 33 | Sk 18, 1-28: Tajomstvo „oddeľovania sa“ v našom živote

Boh zabezpečuje všetko potrebné pre tých, ktorí ho hľadajú s úprimným srdcom. Vtedy i dnes.

Zdroj YouTube

Vezmi a čti

„Rádi čteme životopisy světců, jak v jejich životě působil Bůh. Ale Bůh má své slovo pro mne i pro tebe, slovo, které může radikálně změnit náš život!

Vezmi a čti

Může nás okamžitě vysvobodit z moci těch věcí, se kterými si nevíme rady. Může nás přivést ke skutečnému obrácení, jako sv. Antonína, Augustýna a mnoho jiných světců.

Ale musíme to slovo vzít a číst..“ www.vojtechkodet.cz
Zdroj YouTube

Evanjelizácia v pohanskom prostredí

Ješua II – 32.

Apoštol Pavol spolu so svojimi spoločníkmi prichádza cez Macedónsko (Tesaloniky) v 17. kapitole Skutkov apoštolov do ohniska vtedajšej modloslužby – do gréckych Atén.

Ješua II – 32. Evanjelizácia v pohanskom prostredí

Všade začína od židov – od synagóg a postupne ohlasuje Mesiáša pre všetkých, ktorí sú ochotní ho počúvať. Filozofia – láska k múdrosti – je prekážkou evanjelizácie iba vtedy, ak stojí iba na ľudskom rozume. Ak naopak stojí v službách Božieho Zjavenia, je prínosným nástrojom evanjelizácie.

Zdroj YouTube