Subkultúra gotikov a rozmach Hallowenu

Temný, gotický štýl môžeme vidieť u mladých ľudí vôkol nás. Akosi sa nedá prehliadnuť. Ide o štýl myslenia, umenia, hudby, literatúry i obliekania, v ktorom sa kladie dôraz na tajomno a nadprirodzeno.

Súvisí to s romatizujúcim návratom ku stredoveku a ku germánskemu kmeňu Gótov. Boli to kočovníci s povesťou krutých násilníkov, silne veriaci v pohanské božstvá, v dôsledku čoho najdlhšie odporovali prijatiu kresťanstva v Európe. Ich hudobnými štýlmi sú post-punk, gothic rock, deathrock a dark wave. Okrem nich sú to žánry industrial, EBM, dark ambient, coldwave, industrial rock, synthpop, horrorpunk, psychobilly, gothabilly, neo/apocalyptic/martial folk, steampunk a dalšie, vrátane súčastných štýlov ghostwave alebo witch house. Vizuálne s nimi zdieľajú niektoré prvky aj gothic metal (rôzne varianty black metalu, doom metalu a predovšetkým symfonický metal).

Vznik gotickej subkultúry sa datuje do konca 70. rokov 20. storočia a vychádza z punkového hnutia. Jeho korene však siahajú ešte hlbšie, do osemnásteho storočia, a súvisia s rozvojom gotickej povesti. Gotické povesti boli plné motívov hrôzy, cintorínov, ruín, duchov, upírov, zjavení a kliatieb. Postava upíra sa však nechápala ako zlá bytosť ale ako tragicko-romantický hrdina. Povesť Dracula z tohto obdobia položila základy hororu ako literárnemu druhu a neskôr aj filmu v dvadsiatich rokoch minulého storočia. S týmto hnutím súvisí aj masový rozmach slávenia sviatku duchov Halloween po celom svete v predvečer kresťanského sviatku Všetkých svätých. Možno je dobré poznamenať, že pre satanistov je Hallowen jedným z najväčších sviatkov v roku.
 

Forgiving Others : The Key to Healing & Deliverance

Odpustenie – kľúč k uzdraveniu a oslobodeniu

Odpustenie: Kľúč k uzdraveniu a oslobodeniu

Neodpustenie prináša prekliatie a môže byť hlavnou prekážkou na ceste k oslobodeniu a slobode vašej duše. V tejto brožúre nájdete duchovné pravdy o nevyhnutnosti odpustenia a požehnania vnútornej slobody, ktoré z toho vyplývajú! Zistite, prečo je „70 krát 7“ na náš úžitok rovnako ako pre ľudí, ktorým odpúšťame. Frank Hammond sa zaoberá týmito témami: * Oslobodzujúce výhody odpustenia druhým * Vysoká cena neodpustenia druhým * Charakteristika a výhody skutočného odpustenia * Konkrétna modlitba za odpustenie druhým a ďalšie

Unforgiveness brings a curse, and can be a major roadblock to the deliverance and freedom of your soul. In this booklet, you will find the spiritual truths regarding the necessity of forgiveness and the blessings of inner freedom which result! Find out why „70 times 7“ is for our benefit as much as for the people we forgive. The topics Frank Hammond covers include: * The Liberating Benefits of Forgiving Others * The High Cost of Not Forgiving Others * Characteristics & Benefits of True Forgiveness * A Specific Prayer For Forgiving Others, and more

Možno zakúpiť v:
https://www.bookdepository.com/Forgiving-Others/9780892280766

Format Paperback | 40 page
Dimensions 127 x 210.82 x 5.08mm | 22.68
Publication date01 Jan 199
Publisher
Impact Christian Books 
Publication City/Country United State
Language English
Illustrations noteblack & white illustrations

Что такое оккультизм

Начнем с маленькой реальной истории. Приходит ребенок домой – а там весь пол рисом посыпан. «Мама, что такое случилось?»

«Это, сынок, я дурную энергию прогоняю из дома» – пояснила мама одну из практик какой-то восточной мистики, согласно которой пол посыпают наговоренным зерном. Кто бы мог подумать, что в XXI веке, наряду с развитием электроники, новейших видов техники и перспективных отраслей науки, останется старое, суеверное увлечение оккультными знаниями. Известно, что современные певцы и актеры увлекаются каббалой, например, Мадонна, которая лично основала Центр изучения каббалы в Лондоне, а по ее примеру – Элизабет Тейлор, Мик Джаггер, Пэрис Хилтон, Кортни Лав, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и мн. др. Норвежская принцесса Марта Луиса в 2010 году открыто заявила о своей приверженности к эзотерическим учениям и спиритизму. Бизнесмены внимательно слушают астрологические прогнозы, политики же и спортсмены накануне серьезных предприятий спешат за поддержкой к экстрасенсам, ясновидящим и колдунам.  
Оккультизм (от лат. occultus – тайный, скрытый) – это таинственные учения и культы, выражающие стремление проникнуть в духовный мир, познать потусторонние силы и овладеть ими. Эта кажется таким же таинственным, как и скрип старой двери, открывшейся в заброшенном сарае, когда детям одновременно боязно и любопытно туда заглянуть. В оккультизме считается, что в человеке, природе и космосе присутствуют таинственные, сверхъестественные силы, которые можно вскрыть, обнаружить. Оккультизм призывает овладеть этими силами и таким образом достичь более совершенной жизни на земле. Но разве не к этому же призывает людей и религия? В религии (под которой мы подразумеваем, прежде всего, христианство как истинную религию) познание духовного мира следует неразрывно за приобщением Богу. В оккультизме же человек пытается прорваться к духовным силам минуя Бога.

Modlitba za oslobodenie

J. Mariakumar

V mene Ježiša Krista, mocou Jeho Vzácnej Krvi, mocou jeho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania, mocou Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý sedí po pravici Otca, v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, krstnou mocou, ktorá mi bola daná Ježišom a mocou Jeho Vzácnej Krvi, zriekam sa všetkých síl Zlého, ktoré mi chcú škodiť a odmietam ich.

Pane Ježišu, rozkáž satanovi a jeho zlým duchom, aby sa Ti podriadili a nikdy viac sa ku mne nevracali. Prosím Ťa, Pane Ježišu, svojimi nohami rozdrv Zlého i všetkých jeho pomocníkov a uvrhni ich do bezodnej priepasti.

Vyznávam: Som dieťa nebeského Otca! Som údom Kristovho Tela a chrámom Ducha Svätého, povolaným k zmŕtvychvstaniu.
Bol(a) som vykúpený(á) Vzácnou Kristovou Krvou, aby som oslavoval(a) Boha svojím telom. Jedine môj Pán, Ježiš Kristus, má moc nado mnou, nad mojím telom, nad mojou dušou i nad mojimi vzťahmi. Preto Zlý nemá právo ani moc nado mnou, nad mojou rodinou a nad mojím domom. Ja a môj dom budeme slúžiť Pánovi.

Nebeský Otče, prosím Ťa o odpustenie všetkých hriechov mojich predkov, mojich rodičov i príbuzných. Odovzdávam ich všetkých ukrižovanému Ježišovi. Prosím o odpustenie všetkých mojich hriechov a dávam si pevné predsavzatie odpustiť všetkým tým, ktorí ma zranili a mi ublížili. Nech nás Vzácna Kristova Krv očistí od všetkých našich hriechov a oslobodí od pút neodpustenia, prekliatia a hriechu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen

1. Zriekam sa ducha egoizmu, svojvôle, vyvyšovania sa, ducha nezávislosti od Boha, odmietania druhých a sebaodmietania, samotárstva, neviery a pochybností, ducha rebélie, neposlušnosti, vzdoru, vzbury, odpadu od viery, bludárstva a rúhania sa.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž týmto zlým duchom, aby ma opustili; aby sa podriadili Tebe a nikdy viac sa ku mne nevrátili.

Pravidlá asertívneho správania

Asertívne správanie nie je každému vlastné. Skôr je nás viac tých, čo sa mu učíme. Možno nezaškodí si pripomenúť…

Asertivita ukazuje možnosti, ako konfliktom predchádzať, riešiť ich, zvyšuje sebadôveru u nepriebojných. Nesnaží sa preľstiť, ani prevalcovať. Neposkytuje návody, ako utláčať druhých ľudí, alebo ako nad nimi „vyzrieť“. Nejde ani o uplatňovanie moci, skôr ide o obranu pred mocenskými vplyvmi druhých a rozvoj duševnej slobody.
Asertívnemu správaniu sa je možné naučiť.
Naučme sa správať na základe základných asertívnych práv; ich autorom je Američan M. J. Smith.

1.-Človek má právo posudzovať svoje správanie, myšlienky, emócie a byť za ne zodpovedný.
Uplatňovanie tohto práva je prvým krokom na ceste k sebapresadeniu, pričom sa zároveň chránime pred manipulatívnym správaním okolia, ktoré nám vnucuje autoritatívne pohľady na náš život a jeho hodnoty. Zároveň si musíme uvedomiť, že žijeme svoj vlastný život a nie život niekoho iného, sami sme jeho sudcami. To, čo sa v ňom stane, záleží iba na nás a na nikom inom.
 

Satan’s Deadly Trio : Defeating the Deceptions of Jezebel, Religion and Witchcraft

You’re on your guard for the Jezebel spirit. But did you know that it doesn’t work alone?

Just as the holy Trinity works together to deliver, redeem and then guide us day by day, an unholy trinity is doing everything possible to put us in bondage, strip us of our God-given identity and derail our Kingdom purpose. Satan’s abominable threesome–the spirits of Jezebel, religion and witchcraft–is coordinating its attack. Are you?
Dávajte si pozor na ducha Jezabel. Ale vedeli ste, že nepôsobí sám? Tak ako svätá Trojica spolupracuje, aby nás deň čo deň vyslobodila, vykúpila a potom viedla, nesvätá trojica robí všetko pre to, aby nás uvrhla do otroctva, zbavila nás našej Bohom danej identity a vykoľajila náš cieľ v Kráľovstve. Satanova ohavná trojica – duchovia Jezabel, náboženstva a čarodejníctva – koordinuje svoj útok. Ste to aj vy?

Veteran spiritual warrior Jennifer LeClaire pulls back the curtain on the calculated and systematic strategies of the enemy while offering practical biblical tactics to combat this deadly trio. Her Spirit-anointed discernment will help you understand the hidden schemes of these spirits and, with God’s help, to resist them. Here is the plan of attack that will allow you to take back your Kingdom purpose, claim freedom from Satan’s deadly trio and live in victory. „Few people connect the dots between these three with the insight Jennifer LeClaire offers in this book. She equips mature believers to combat and overcome darkness through the power of God.“–Marcus Yoars, former editor, Charisma magazine „Jennifer clearly exposes the root of pride, self-righteousness and legalism that desires to manipulate and control. The candor and directness by which she unpacks the message in this book is commendable.“–Doug Stringer, Turning Point Ministries International; Somebody Cares International „I could hear the bells of freedom ringing as I read every page.“–Ron Phillips, senior pastor, Abba’s House; author; television and radio host

Veteránka duchovného boja Jennifer LeClaireová odhaľuje vypočítané a systematické stratégie nepriateľa a zároveň ponúka praktické biblické taktiky na boj proti tejto smrtiacej trojici. Jej Duchom zasvätené rozlišovanie vám pomôže pochopiť skryté plány týchto duchov a s Božou pomocou im odolať. Tu je plán útoku, ktorý vám umožní vziať si späť svoj cieľ v Kráľovstve, nárokovať si slobodu od Satanovej smrtiacej trojice a žiť vo víťazstve. „Málokto si spojí súvislosti medzi týmito tromi duchmi s takým pochopením, aké ponúka Jennifer LeClaire v tejto knihe. Vybavuje zrelých veriacich na boj a víťazstvo nad temnotou prostredníctvom Božej moci.“ – Marcus Yoars, bývalý redaktor časopisu Charisma „Jennifer jasne odhaľuje korene pýchy, samospravodlivosti a legalizmu, ktoré túžia manipulovať a ovládať. Úprimnosť a priamosť, s akou v tejto knihe odhaľuje posolstvo, je chvályhodná.“ – Doug Stringer, Turning Point Ministries International; Somebody Cares International „Pri čítaní každej stránky som počul zvonenie zvonov slobody.“ – Ron Phillips, senior pastor, Abba’s House; autor; televízny a rozhlasový moderátor